018-154/04 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-154/04-24-1287

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN), po članu dr. Aleksiju Mužini v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za dobavo dializnega materiala po sklopih in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje MEDIS d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana (v nadaljevanju: prvi vlagatelj) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje FRESENIUS MEDICAL CARE Slovenija d.o.o., Dobrovje, Dobrava 14, Zreče, ki ga zastopa odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana (v nadaljevanju: drugi vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.07.2004

ODLOČILA

1. Zahtevka za revizijo se zavržeta v delu, v katerem naročnik prvemu in drugemu vlagatelju s sklepoma, št. 5020-8/2004-111, z dne 28.06.2004, ni ugodil.

2. Naročnik je dolžan plačati prvemu vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 499.300,00 SIT, skladno z 3. točko izreka sklepa naročnika, št. 5020-8/2004-111, z dne 28.06.2003, in nadaljnjih 100.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od izdaje odločbe, v primeru zamude pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila. Višja stroškovna zahteva prvega vlagatelja se zavrne.

3. Naročnik je dolžan plačati drugemu vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 499.300,00 SIT, skladno z 3. točko izreka sklepa naročnika, št. 5020-8/2004-111, z dne 28.06.2003, in nadaljnjih 100.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od izdaje odločbe, v primeru zamude pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila. Višja stroškovna zahteva drugega vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Skladno s sklepi, št. PKO-264-P/04, z dne 09.07.2004, št. 200-8/04-2, z dne 08.06.2004, št. 6/19-2004, z dne 20.05.2004, št. 2-MZ/04, z dne 12.05.2004, št. 01-316/1-04, z dne 04.05.2004, št. 1/2004, z dne 03.05.2004, št. JR 12/2004, z dne 29.04.2004, št. 01 4-5/31-04, z dne 24.04.2004, št. 335/šP-04, z dne 20.04.2004, št. 16-22/04, z dne 19.04.2004 in skladno s sklepom, z dne 14.04.2004, je naročnik začel postopek oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je v Uradnem listu, št. 38/2004, z dne 16.04.2004, pod številko objave Ob-10131/04, objavil predhodni razpis ter v Uradnem listu RS, št. 54-55/2004, z dne 21.05.2004, pod številko objave Ob-13960/04, javni razpis po omejenem postopku za dobavo dializnega materiala po sklopih, in sicer za sklop št. 1: hemofanski dializatorji, sklop št. 2: triacetatni dializatorji, sklop št. 3: polisulfonski dializatorji, sklop št. 4: poliamidni dializatorji, sklop št. 5: dializni filtri, za sklop št. 6: dializne linije za monitor Gambro, sklop št. 7: dializne linije za monitor Fresenius, za sklop št. 8: dializne linije za monitor Braun, za sklop št. 9: dializne linije za monitor Nipro, sklop št. 10: igle za dializo, sklop št. 11: koncentrati za dializo, za sklop št. 12: katetri za dializo in za sklop št. 13: raztopina za peritonealno dializo, potrošni material za peritonelano dializo.

Prvi vlagatelj je pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, z dne 09.06.2004, v katerem predlaga razveljavitev predmetnega postopka oddaje javnega naročila in povrnitev stroškov. Vlagatelj navaja, da je v predhodni objavi navedeno, da se predhodni razpis nanaša na obdobje 12 mesecev, v objavi pa je čas priznanja sposobnosti 30 mesecev, kar je po mnenju vlagatelja v nasprotju s predhodno objavo. Vlagatelj meni, da pooblaščenec naročnika ni uporabil pravilnega postopka oddaje javnega naročila, ker je uporabil omejeni skrajšani postopek. Vlagatelj navaja, da 7. člen razpisne dokumentacije ni v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 02/04; v nadaljevanju: ZJN-1), ker mora naročnik v skladu z zakonom posredovati pisni odgovor vsem, najkasneje 4 dni pred iztekom roka prijav, v 7. členu razpisne dokumentacije pa je določen rok le 2 dni. Vlagatelj navaja tudi, da rok za predložitev ponudb oz. prijav ni takšen, da bi omogočil pripravo pravilne ponudbe. Prvi vlagatelj naročniku očita, da je z odgovori na vprašanja spremenil razpisno dokumentacijo, kljub tako kratkim rokom ter da zato ni mogoče pripraviti pravilne ponudbe. Vlagatelj navaja, da je podana kršitev tudi, ker mora naročnik v skladu z zakonom navesti vrednost naročila, ki pa v konkretnem razpisu ni določena. Po mnenju vlagatelja je naročnik kršil tudi 32. člen ZJN-1, saj je dal take tehnične specifikacije v razpisni dokumentaciji, ki se lahko izpolnijo le z proizvodi točno določenega proizvajalca. V nadaljevanju vlagatelj navaja primere, ki naj bi nakazovale na navedeno kršitev naročnika. Prvi vlagatelj tudi navaja, da je v izpodbijanem razpisu naročnik omejil možnost preskrbe trga, poleg tega pa je vlagatelja in druge prijavitelje nezakonito omejil pri prijavi s tem, ko določa čigave proizvode je treba ponuditi na javnem razpisu. Prvi vlagatelj še dodaja, da so roki prekratki za oddajo pravilne ponudbe, razpisna dokumentacija pa je v nasprotju z veljavno zakonodajo s področja medicinskih pripomočkov in drugimi predpisi.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da naročnik odloči o zahtevku za revizijo tako, da razveljavi predmetni javni razpis (očitno: postopek oddaje predmetnega javnega naročila) in povrne vlagatelju stroške vložitve zahteve za revizijo in sicer odvetniške stroške in znesek plačane takse v višini 100.000,00 SIT, v roku 8 dni od izdaje odločbe, v primeru zamude pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila.

Drugi vlagatelj je pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, z dne 09.06.2004, zoper predmetni javni razpis in v katerem navaja, da so razpisni pogoji v nasprotju s predpisi, s čemer je, po mnenju drugega vlagatelja, podana bistvena kršitev postopka, v postopku pa naj bi naročnik kršil pravila postopka in nepravilno uporabil materialno pravo. Vlagatelj meni, da je naročnik kršil vsa temeljna načela ZJN-l. Kot dokaz navaja navedeni objavi in razpisno dokumentacijo. Dalje vlagatelj navaja, da je v predhodni objavi navedeno, da se predhodni razpis nanaša na obdobje 12 mesecev, v objavi pa je čas priznanja sposobnosti 30 mesecev, kar je, po mnenju vlagatelja, v nasprotju s predhodno objavo. Vlagatelj meni, da naročnik ni uporabil pravilnega postopka oddaje javnega naročila, ker je uporabil omejeni skrajšani postopek. Drugi vlagatelj navaja, da 7. člen razpisne dokumentacije ni v skladu z ZJN-l, ker mora naročnik v skladu z zakonom posredovati pisni odgovor vsem, najkasneje 4 dni pred iztekom roka prijav, v 7. členu razpisne dokumentacije pa je določen rok le 2 dni. Vlagatelj naročniku očita tudi kršitev določbe 24. člena ZJN-l, ki določa, da mora naročnik od dneva objave razpisa omogočiti zainteresiranim ponudnikom prevzem razpisne dokumentacije, kar pa naj naročnik ne bi omogočil. Vlagatelj meni, da je podana kršitev tudi iz razloga, ker v objavi predmetnega razpisa naročnik ni navedel, da variantna ponudba ni dopustna ampak je to navedel le v razpisni dokumentaciji, kar pa je, po mnenju vlagatelja, v nasprotju z določbo 52. člena ZJN-1. Vlagatelj navaja tudi, da rok za predložitev ponudb oz. prijav ni takšen, da bi omogočil pripravo pravilne ponudbe. Vlagatelj naročniku tudi očita, da je z odgovori na vprašanja spremenil razpisno dokumentacijo, kljub tako kratkim rokom, in sicer manj kot šest dni pred rokom za predložitev prijav. Vlagatelj navaja, da je podana kršitev tudi, ker mora naročnik, v skladu z zakonom, navesti vrednost naročila, ki pa v razpisu ni določena. Po mnenju drugega vlagatelja je naročnik kršil tudi 32. člen ZJN-1, saj je dal take tehnične specifikacije v razpisni dokumentaciji, ki se lahko izpolnijo le z proizvodi točno določenega proizvajalca. Drugi vlagatelj tudi navaja, da je v izpodbijanem razpisu javnega naročila naročnik omejil možnost preskrbe trga, poleg tega pa je vlagatelja in druge prijavitelje nezakonito omejil pri prijavi s tem, ko določa čigave proizvode je treba ponuditi na javnem razpisu. Drugi vlagatelj navaja, da je možnost ponudbe omejena tako, da lahko ponudnik za navedbo predmeta naročila navede samo en material enega proizvajalca. Drugi vlagatelj meni, da so roki za oddajo pravilne ponudbe prekratki, razpis pa je v nasprotju z veljavno zakonodajo s področja medicinski pripomočkov in drugimi predpisi. Razpisna dokumentacija pa je pripravljena tako, da ni mogoče pripraviti pravilne ponudbe.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da naročnik odloči o zahtevku za revizijo tako, da razveljavi predmetni javni razpis (očitno: postopek oddaje predmetnega javnega naročila) in povrne vlagatelju stroške vložitve zahteve za revizijo in sicer odvetniške stroške in znesek plačane takse v višini 100.000,00 SIT, v roku 8 dni od izdaje odločbe, v primeru zamude pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila.

Naročnik je z dopisom, št. 5020-8/2004, z dne 10.06.2004 prvega vlagatelja pozval, naj skladno z 12. členom ZRPJN dopolni zahtevek za revizijo z vsemi pisnimi dokumenti vseh dokazov, ki jih navaja v zahtevku za revizijo. Prvi vlagatelj je z dokumentom, z dne 11.06.2004, zahtevek za revizijo dopolnil.

Iz sklepa naročnika, št. 5020-8/2004-111, z dne 28.06.2004, izhaja, da se zahtevku za revizijo prvega vlagatelja ugodi ter se postopek oddaje predmetnega javnega naročila delno razveljavi tako, da se dopolni objava razpisa in spremeni oziroma dopolni razpisna dokumentacija. Hkrati je tudi razvidno, da je naročnik vlagatelju priznal stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 499.300,00 SIT. V obrazložitvi sklepa naročnik povzema navedbe vlagatelja in v zvezi s tem navaja, da ne gre pritrditi trditvi prvega vlagatelja, da bi se moralo že v objavi razpisa navesti vse naročnike v imenu katerih postopek javnega naročanja poteka. Naročnik je o tem podal natančno informacijo v tabeli v okviru 1. člena razpisne dokumentacije. Neutemeljen je tudi vlagateljev očitek, da je v objavi razpisa neupravičeno navedeno drugačno obdobje na katero se nanaša javno naročilo kot v predhodnem razpisu. Naročnik še dodaja, da je objavil predhodni javni razpis v Uradnem listu Republike Slovenije, ker je bila objava izvedena pred 1. majem 2004. Naročnik nadaljuje, da je iz besedila 1. člena razpisne dokumentacije razvidno, da se enkrat opredeljuje pravna podlaga za oddajo javnega naročila, to je zakon in z zakonom določen postopek oddaje, podzakonske akte in razpisno dokumentacijo, enkrat pa pravna podlaga na podlagi katere izvaja naročnik postopek, to je pooblastila na podlagi 22. člena ZJN-1. Po mnenju naročnika gre zavrniti tudi očitek vlagatelja, da naročnik ni uporabil pravilnega postopka oddaje javnega naročila, saj nikjer, niti v objavi razpisa niti v razpisni dokumentaciji ni navedel, da poteka postopek oddaje na podlagi drugega odstavka 19. člena ZJN-1. Glede določbe 7. člena razpisne dokumentacije naročnik ne sprejema vlagateljevega očitka kot utemeljenega, saj se določba drugega odstavka 64. člena nanaša na ponudbe in ne na prijave, to je na obvestila v zvezi z razpisno dokumentacijo v okviru II. faze omejenega postopka. Naročnik se strinja z navedbami vlagatelja v zahtevku za revizijo, ki se nanašajo na posredovanje odgovorov na vprašanja, ki jih je postavil in ki niso bila posredovana v roku treh dni, kot to določa določba tretjega odstavka 25. člena ZJN-1. Zaradi navedenega bo naročnik podaljšal rok za oddajo prijav. Naročnik tudi ne more sprejeti očitka, da razpisna dokumentacija ni bila na razpolago v roku, ki ga določa zakon, to je po določbi prvega odstavka 24. člena ZJN-l, od dneva objave v Uradnem listu. Naročnik se strinja z vlagateljevo navedbo, da v objavi javnega razpisa ni navedeno, da variantna ponudba ni dopustna, je pa vlagatelju znano, da je naročnik to navedel v določbi 36. člena razpisne dokumentacije. Naročnik je mnenja, da vlagatelj opira svoje navedbe glede nepravilno določenega roka za oddajo prijav na napačne določbe. Naročnik pa se strinja z navedbo vlagatelja, da bi moral biti razlog za uporabo skrajšanega omejenega postopka objavljen v objavi javnega razpisa, kar bo naročnik uredil z dopolnitvijo objave javnega razpisa, v kateri bo opredeljen tudi prej navedeni daljši rok za oddajo prijav. Naročnik se strinja tudi z navedbami vlagatelja, ki se nanašajo na spremembe razpisne dokumentacije, češ da so bile izvršene manj kot šest dni pred rokom za oddajo prijav, zato bodo upoštevane na način, kot glede navedb o podaljšanju roka. Naročnik tudi pritrjuje navedbam vlagatelja v delu, ki se nanaša na opredelitev predmeta naročila, opredelitev sklopov, način priprave prijave po posameznih pozicijah v okviru predložene tabele na disketi. Naročnik navaja, da bo podaljšal rok za oddajo prijav in s tem podaljšal celotni postopek tudi zato, ker je potrebno razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na opredelitev predmeta javnega naročila in oblikovanje sklopov preurediti in dopolniti tako, da bodo udeleženci lahko pripravili samostojne prijave in ne nujno s podizvajalci. Pri tem pa naročnik ne more sprejeti očitka, da je neupravičeno določil v določenih primerih tipe blagovnih znamk in s tem kršil določbo 32. člena ZJN-1.
Zaradi predhodno navedenih razlogov je naročnik ugodil zahtevku za revizijo postopka oddaje javnega naročila in ga na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN pozval, da mu v treh dneh sporoči ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Iz sklepa naročnika, št. 5020-8/2004-111, z dne 28.06.2004, izhaja, da se zahtevku za revizijo drugega vlagatelja ugodi ter se postopek oddaje predmetnega javnega naročila delno razveljavi tako, da se dopolni objava razpisa in spremeni oziroma dopolni razpisna dokumentacija. Hkrati je tudi razvidno, da je naročnik drugemu vlagatelju priznal stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 499.300,00 SIT. V obrazložitvi sklepa naročnik povzema navedbe vlagatelja in v zvezi s tem navaja, da ne gre pritrditi trditvi prvega vlagatelja, da bi se moralo že v objavi razpisa navesti vse naročnike v imenu katerih postopek javnega naročanja poteka. Naročnik je o tem podal natančno informacijo v tabeli v okviru 1. člena razpisne dokumentacije. Neutemeljen je tudi vlagateljev očitek, da je v objavi razpisa neupravičeno navedeno drugačno obdobje na katero se nanaša javno naročilo kot v predhodnem razpisu. Naročnik še dodaja, da je objavil predhodni javni razpis v Uradnem listu Republike Slovenije, ker je bila objava izvedena pred 1. majem 2004. Naročnik nadaljuje, da je iz besedila 1. člena razpisne dokumentacije razvidno, da se enkrat opredeljuje pravna podlaga za oddajo javnega naročila, to je zakon in z zakonom določen postopek oddaje, podzakonske akte in razpisno dokumentacijo, enkrat pa pravna podlaga na podlagi katere izvaja naročnik postopek, to je pooblastila na podlagi 22. člena ZJN-1. Po mnenju naročnika gre zavrniti tudi očitek vlagatelja, da naročnik ni uporabil pravilnega postopka oddaje javnega naročila, saj nikjer, niti v objavi razpisa niti v razpisni dokumentaciji ni navedel, da poteka postopek oddaje na podlagi drugega odstavka 19. člena ZJN-1. Glede določbe 7. člena razpisne dokumentacije naročnik ne sprejema vlagateljevega očitka kot utemeljenega, saj se določba drugega odstavka 64. člena ZJN-1 nanaša na ponudbe in ne na prijave, to je na obvestila v zvezi z razpisno dokumentacijo v okviru II. faze omejenega postopka. Naročnik se strinja z navedbami vlagatelja v zahtevku za revizijo, ki se nanašajo na posredovanje odgovorov na vprašanja, ki jih je postavil in ki niso bila posredovana v roku treh dni, kot to določa določba tretjega odstavka 25. člena ZJN-1. Zaradi navedenega bo naročnik podaljšal rok za oddajo prijav. Naročnik tudi ne more sprejeti očitka, da razpisna dokumentacija ni bila na razpolago v roku, ki ga določa zakon, to je po določbi prvega odstavka 24. člena ZJN-l, od dneva objave v Uradnem listu. Naročnik se strinja z vlagateljevo navedbo, da v objavi javnega razpisa ni navedeno, da variantna ponudba ni dopustna, je pa vlagatelju znano, da je naročnik to navedel v določbi 36. člena razpisne dokumentacije. Naročnik je mnenja, da vlagatelj opira svoje navedbe glede nepravilno določenega roka za oddajo prijav na napačne določbe. Naročnik pa se strinja z navedbo vlagatelja, da bi moral biti razlog za uporabo skrajšanega omejenega postopka objavljen v objavi javnega razpisa, kar bo naročnik uredil z dopolnitvijo objave javnega razpisa, v kateri bo opredeljen tudi prej navedeni daljši rok za oddajo prijav. Naročnik se strinja tudi z navedbami vlagatelja, ki se nanašajo na spremembe razpisne dokumentacije, češ da so bile izvršene manj kot šest dni pred rokom za oddajo prijav, zato bodo upoštevane na način, kot glede navedb o podaljšanju roka. Naročnik tudi pritrjuje navedbam vlagatelja v delu, ki se nanaša na opredelitev predmeta naročila, opredelitev sklopov, način priprave prijave po posameznih pozicijah v okviru predložene tabele na disketi. Naročnik navaja, da bo podaljšal rok za oddajo prijav in s tem podaljšal celotni postopek tudi zato, ker je potrebno razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na opredelitev predmeta javnega naročila in oblikovanje sklopov preurediti in dopolniti tako, da bodo udeleženci lahko pripravili samostojne prijave in ne nujno s podizvajalci. Pri tem pa naročnik ne more sprejeti očitka, da je neupravičeno določil v določenih primerih tipe blagovnih znamk in s tem kršil določbo 32. člena ZJN-1.
Zaradi predhodno navedenih razlogov je naročnik ugodil zahtevku za revizijo postopka oddaje javnega naročila in ga na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN pozval, da mu v treh dneh sporoči ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Prvi vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 02.07.2004, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V navedenem obvestilu vlagatelj povzema navedbe iz zahtevka za revizijo, ob tem pa še dodaja, da je naročnik zahtevku za revizijo prvega vlagatelja le delno ugodil. V 1. fazi postopka je bilo namreč več procesnih in drugih napak, ki se jih po mnenju prvega vlagatelja, ne da odpraviti z dopolnitvijo objave javnega razpisa in spremembo razpisne dokumentacije. Po mnenju prvega vlagatelja je potrebno pripraviti novo razpisno dokumentacijo in tudi povsem na novo oblikovati sklope in določiti druge pogoje razpisa. V nasprotnem primeru bo razpis netransparenten. Onemogočena bo zato tudi prijava tistim, ki zaradi razpisnih pogojev niso dvignili razpisne dokumentacije. Prvi vlagatelj navaja, da mu naročnik ni priznal stroškov vloge, z dne 11.06.2004, saj naj bi uveljavljal razloge, ki jih je opredelil že v samem zahtevku za revizijo in so zato priglašeni stroški nepotrebni. S tem se prvi vlagatelj ne strinja. Vlagatelj priglaša stroške za sestavo predmetne zahteve v višini 50 odvetniških točk, materialne stroške v višini 1.970,00 SIT, povečano za 20% DDV.

Drugi vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 02.07.2004, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V navedenem obvestilu drugi vlagatelj navaja smiselno enake razloge za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo kot prvi vlagatelj ter zahteva razveljavitev celotnega postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Priglaša tudi stroške za sestavo predmetne zahteve v višini 50 odvetniških točk, materialne stroške v višini 1.970,00 SIT, povečano za 20% DDV.

Naročnik je v skladu s drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, z dopisom, z dne 08.07.2004, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-154/04-24-1257, skladno s drugim odstavkom 21. člena ZRPJN, od naročnika zahtevala vso dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, ki ji ga je le-ta z dopisom, št. 5020-8/04-111, z dne 08.07.2004 posredoval.

Državna revizijska komisija je skladno s prvim odstavkom 21. člena ZRPJN, z dopisoma, št. 018-154/04-24-1302 in št. 018-154/04-24-1303, z dne 19.07.2004, prvega in drugega vlagatelja pozvala k doplačilu takse za vložitev zahtevkov za revizijo. Prvi in drugi vlagatelj sta z dopisoma, z dne 21.07.2004, Državni revizijski komisiji posredovala potrdili o doplačilu takse za vložitev zahtevkov za revizijo.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagateljev in naročnika ter po pregledu celotne dokumentacije iz spisa Državna revizijska komisija ugotavlja, da sta zahtevka za revizijo prvega in drugega vlagatelja v delu, ki se nanaša na razveljavitev predmetnega javnega razpisa, nedopustna in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s sklepoma, št. 5020-8/2004-111, z dne 28.06.2004, ugodil vlagateljevima zahtevkoma ter odločil, da se dopolni objava javnega razpisa in spremeni oziroma dopolni razpisna dokumentacija. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je z odločitvijo v omenjenima sklepoma naročnik izpolnil zahtevi po pravnem varstvu, kot sta ga v vloženih zahtevkih za revizijo podala oba vlagatelja. Tako prvi kot drugi vlagatelj sta namreč v zahtevku za revizijo zahtevala, da naročnik zahtevkoma za revizijo ugodi ter predmetni javni razpis razveljavi. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v obravnavanem primeru predvsem sporno dejstvo, ali imata vlagatelja interes zato, da lahko nadaljujeta postopek pred Državno revizijsko komisijo glede na to, da je naročnik s svojo odločitvijo o zahtevku za revizijo obema vlagateljema že ugodil. V skladu s 274. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 12/2003, v nadaljnjem besedilu: ZPP), ki se v skladu s petim odstavkom 3. člena ZRPJN smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, namreč sodišče izda sklep, s katerim se tožba zavrže, če med drugim ugotovi, da ni podana pravna korist tožeče stranke za vložitev tožbe. Glede na navedbe obeh vlagateljev, kot izhajajo iz zahteve o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 02.07.2004, in sicer, da ni zadostna zgolj sprememba oziroma dopolnitev razpisne dokumentacije ter dopolnitev objave javnega razpisa, je potrebno ugotoviti, da tako prvi kot drugi vlagatelj, ne navajata nobenega (upravičenega) razloga, zakaj ni mogoče kršitev oddaje predmetnega javnega naročila sanirati na način, kot je to storil sam naročnik. Vlagatelja nista izkazala, v čem bi naj bila oškodovana, oziroma v čem bi naj jima ne bi bilo ugodeno s tem, ko je naročnik ugodil zahtevkoma za revizijo, pri tem pa navedel, da bo spremenil oziroma dopolnil razpisno dokumentacijo, dopolnil objavo predmetnega javnega razpisa ter določil nov rok za predložitev ponudb. Nesporno gre tako ugotoviti, da s tem ravnanjem naročnika vlagatelja nista bila oškodovana, saj je le-ta s sklepoma, št. 5020-8/2004-111, z dne 28.06.2004, ugodil zahtevam vlagateljev iz zahtevkov za revizijo.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da v delih zahtevkov za revizijo, ki se nanašata na razveljavitev celotnega javnega razpisa, vlagatelja nimata pravnega interesa v smislu 274. člena ZPP v povezavi s 9. členom ZRPJN, zaradi česar sta zahtevka za revizijo nedopustna, saj niso podane procesne predpostavke za nadaljevanje revizijskega postopka. Pred Državno revizijsko komisijo, skladno s pristojnostmi, ki jih ima le-ta po ZRPJN, ni mogoče presojati zakonitosti ravnanj, ki jih je že s svojimi akti razveljavil naročnik. Naročnik je namreč postopek oddaje predmetnega javnega naročila vrnil nazaj v fazo, kjer bo spremenil oziroma dopolnil razpisno dokumentacijo in dopolnil objavo predmetnega javnega razpisa ter določil nov rok za oddajo ponudb. Z objavo javnega razpisa bo tako vlagateljema kot drugim ponudnikom omogočen dvig razpisne dokumentacije in oddaja ponudb. Ob tem velja še dodati, da bo naročnik vsem tistim ponudnikom, ki so že prejeli razpisno dokumentacijo, skladno s 25. členom ZJN-1, brezplačno posredoval spremembe razpisne dokumentacije. Zoper novo razpisno dokumentacijo bosta imela tako vlagatelja kot drugi ponudniki, ki bodo prevzeli le-to, možnost (ponovno) vložiti zahtevek za revizijo, v kolikor bodo mnenja, da naročnik ne bo ravnal v skladu z določili razpisne dokumentacije oziroma ZJN-1. Državna revizijska komisija še poudarja, da revizijski postopek ni namenjen temu, da se zatrjujejo objektivne kršitve, temveč kršitve, ki lahko konkretnemu vlagatelju v konkretnem primeru povzročijo škodo v postopku oddaje javnega naročila (9. člen ZRPJN). Zato je potrebno ugotoviti, da so glede na vse navedeno, utemeljevanja obeh vlagateljev v zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 02.07.2004, da razveljavitev postopka oddaje javnega naročila zahtevata med drugim tudi zaradi dejstva, ker naj bi bila onemogočena tudi prijava drugim ponudnikom, ki zaradi razpisnih pogojev niso dvignili razpisne dokumentacije, nedopustna.

Pri tem pa gre še pripomniti, da zgolj navajanje večih kršitev naročnika (kar sicer zahteva 4. točka tretjega odstavka 12. člena ZRPJN) v zahtevku za revizijo oziroma dejstev in dokazov (5. točka tretjega odstavka 12. člena ZRPJN), kot sta jih kot razloge za ugoditev zahtevkoma za revizijo navedla vlagatelja, ne pomenijo, da naročnik ni v celoti izpolnil zahtevi obeh vlagateljev po pravnem varstvu. Utemeljevanja vlagateljev v zahtevah za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 02.07.2004, da razveljavitev celotnega postopka oddaje predmetnega javnega naročila zahtevata tudi iz razloga, ker naj naročnik ne bi mogel odpraviti procesne in druge napake le z dopolnitvijo razpisne dokumentacije, torej po mnenju Državne revizijske komisije nimajo pravne podlage, zaradi česar je potrebno zahtevka za revizijo obeh vlagateljev v delih, v katerih jima naročnik ni ugodil, tudi iz tega razloga kot nedopustna zavreči.

Ne glede na navedeno, pa gre v zvezi z izpodbijanjem vsebine predhodnega razpisa, prvega in drugega vlagatelja zgolj opozoriti, da 12 mesečnega roka ne gre razumeti kot dolžine trajanja javnega naročila, temveč kot dolžino roka, v katerem bo javni razpis objavljen.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da s takšnim ravnanjem naročnika vlagatelja v postopku pravnega varstva nista bila oškodovana in jima tudi ni bila kršena pravica do pravnega varstva, zato je odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Prvi in drugi vlagatelj sta zahtevala povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik, glede na to, da je zahtevkoma za revizijo že ugodil, vsakemu od vlagateljev povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka.
Naročnik mora tako prvemu vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 499.300,00 SIT, skladno s 3. točko izreka obeh sklepov naročnika, št. 5020-8/2004-111, z dne 28.06.2004, v roku 15-ih dni od izdaje odločbe, v primeru zamude pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila. Glede na to, da je naročnik objavil oddajo predmetnega javnega naročila v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti in je predpisana višina takse v tem primeru 200.000 tolarjev, mora naročnik prvemu vlagatelju povrniti stroške doplačane takse v višini 100.000,00 SIT. Skupaj mora tako naročnik prvemu vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 599.300,00 SIT. Višja stroškovna zahteva prvega vlagatelja se zavrne.
Naročnik mora drugemu vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 499.300,00 SIT, skladno s 3. točko izreka obeh sklepov naročnika, št. 5020-8/2004-111, z dne 28.06.2004, v roku 15-ih dni od izdaje odločbe, v primeru zamude pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila. Glede na to, da je naročnik objavil oddajo predmetnega javnega naročila v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti in je predpisana višina takse v tem primeru 200.000 tolarjev, mora naročnik prvemu vlagatelju povrniti stroške doplačane takse v višini 100.000,00 SIT. Skupaj mora tako naročnik drugemu vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 599.300,00 SIT. Višja stroškovna zahteva drugega vlagatelja se zavrne.
Ob zapisanem velja dodati, da tudi sicer višina stroškov, ki jih je naročnik priznal vlagateljema, že presega višino stroškov, ki jih v revizijskih postopkih priznava Državna revizijska komisija. Vendar pa glede na to, da Državna revizijska komisija odloča v okviru meja dispozitivnosti, je zato potrdila odločitev naročnika o povrnitvi stroškov vlagateljema. Za povrnitev odvetniških stroškov, ki se priznavajo vlagatelju v revizijskem postopku, Državna revizijska komisija namreč priznava, skladno s tarifo št. 18 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03) 2000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo ter skladno s tarifo št. 39 Odvetniške tarife 50 točk za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, materialne stroške po 13. členu Odvetniške tarife, 20% davek na dodano vrednost ter povračila stroškov takse v višini 100.000,00 SIT, oziroma 200.000,00 SIT. Glede na navedeno, se višja stroškovna zahteva prvega in drugega vlagatelja zavrne.

Odločitev Državne revizijske komisije je skladno s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN izvršilni naslov. Zato je Državna revizijska komisija odločitev naročnika o zahtevi za povrnitev stroškov prvemu in drugemu vlagatelju prevzela v svojo odločitev.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. in 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 23.07.2004


dr. Aleksij Mužina
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- Odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana
- Odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana