018-151/04 MNZ

Številka: 018-151/04-24-1281

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Francija Kodele kot predsednika senata, člana dr. Aleksija Mužine kot poročevalca senata in predsednice mag. Marije Bukovec - Marovt kot članice senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila storitve: najem s postopnim odkupom neopremljenih poslovnih prostorov za potrebe Generalne policijske uprave v Ljubljani, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje IMOS, projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje in gradnje d.d., Dunajska 56, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška družba Colja, Rojs & partnerji o.p., d.n.o., Tivolska 48, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.07.2004

ODLOČILA

1. Razveljavi se odločitev naročnika o zahtevku za revizijo, kot je razvidna iz odgovora na zahtevek za revizijo, št. 17122-03-403-66/2004/3, z dne 23.06.2004.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan omogočiti vpogled v spisovno in ponudbeno dokumentacijo predmetnega javnega naročila najkasneje v roku 10 dni po prejemu tega sklepa.

3. Dopolnitev zahtevka za revizijo oziroma podrejeno nov zahtevek za revizijo, z dne 17.06.2004, se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je izdal sklep o pričetku postopka s pogajanji brez predhodne objave za najem s postopnim odkupom neopremljenih prostorov za potrebe Generalne policijske uprave v Ljubljani, št. 17123-02-308/37p-13/02, z dne 27.06.2003, ter spremembo sklepa, z dne 27.10.2003. Naročnik je z dopisom, z dne 12.11.2003, k sodelovanju v predmetnem postopku pozval štiri ponudnike. Iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 15.12.2003, je razvidno, da je naročnik pravočasno prejel ponudbi dveh ponudnikov, ki ju je z dopisom, z dne 29.01.2004, pozval k pogajanjem. Nadalje je iz zapisnika o odpiranju ponudb, podanih kot rezultat pogajanj, z dne 10.02.2004, razvidno, da sta le-ta ponudnika ponovno predložila pravočasni ponudbi. Naročnik je izdal dopolnitev sklepa o pričetku predmetnega postopka, z dne 12.03.2004. Iz zapisnika, z dne 02.04.2004, o odpiranju ponudb, podanih kot rezultat pogajanj na sestanku s kandidatoma z dne 19.03.2004, je razvidno, da sta ponudnika predložila pravočasni ponudbi.

Naročnik je dne 27.05.2004 izdal obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila, št. 17123-02-308-37p/2002, v katerem je zapisal, da se naročilo odda ponudniku SAVA IP d.o.o., investicijsko podjetje, Slovenska 56, Ljubljana (ki ga v revizijskem postopku zastopa odvetnica Breda Razdevšek, Ljubljana; v nadaljevanju: izbrani ponudnik), katerega ponudba je bila kot ekonomsko ugodnejša ocenjena z večjim številom točk kot ponudba vlagatelja. Iz poštne povratnice je razvidno, da je vlagatelj predmetno obvestilo prejel dne 31.05.2004.

Vlagatelj je na naročnika, skladno z drugim odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), naslovil zahtevo za obrazloženo obvestilo, z dne 01.06.2004.

Vlagatelj je naročniku poslal zahtevo za vpogled v spis predmetnega postopka, z dne 07.06.2004.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 10.06.2004, v katerem zahteva, da naročnik svojo odločitev iz obrazloženega obvestila (pravilno: obvestila o oddaji javnega naročila) z dne 27.05.2004 razveljavi oziroma spremeni, tako da kot najugodnejšo izbere vlagateljevo ponudbo, ali podrejeno, da naročnik v celoti razveljavi postopek oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj uvodoma pojasnjuje, da mu naročnik do časa vložitve zahtevka za revizijo ni posredoval zahtevanega obrazloženega obvestila, niti mu ni omogočil vpogleda v spis postopka, zato bo vlagatelj predmetni zahtevek za revizijo dopolnil potem, ko mu bo vpogled omogočen. Vlagatelj naročniku med drugim očita, da je v postopku oddaje javnega naročila kršil načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev kot eno temeljnih načel javnega naročanja, določeno v 4. členu ZJN-1, ter kršitev določbe tretjega odstavka 20. člena ZJN-1.
Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, in sicer stroške plačane takse v višini 100.000,00 SIT ter stroške sestave zahtevka za revizijo v višini 2000 odvetniških točk vključno z 20% DDV.

Iz zapisnika o vpogledu v spis javnega naročila, št. 17123-02-308-37p/2002, z dne 16.06.2004, je razvidno, da je vlagatelj dne 16.06.2004 na sedežu naročnika zahteval vpogled v spisovno dokumentacijo predmetnega javnega naročila in v ponudbo izbranega ponudnika, ter da je bil vpogled s strani naročnika (nečitljiv podpis) zaradi vloženega zahtevka za revizijo zavrnjen.

Vlagatelj je spričo zavrnitve vpogleda v spis dne 17.06.2004 vložil dopolnitev zahtevka za revizijo z dne 10.06.2004, oziroma vložil podrejeno nov zahtevek za revizijo zoper naročnikovo zavrnitev vpogleda v spis.

Naročnik je z odgovorom na zahtevek za revizijo, št. 17122-03-403-66/2004/3, z dne 23.06.2004, le-tega zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik opozarja, da je po prejemu zahteve za obrazloženo obvestilo le-to pričel pripravljati, v njej naj bi tudi vlagatelja povabil k vpogledu, vendar pa obrazloženega obvestila spričo vloženega zahtevka za revizijo vlagatelju ni poslal. Naročnik je v nadaljevanju zavrnil vse vlagateljeve navedbe ter vlagatelja pozval, naj mu najkasneje v roku treh dni od prejema odgovora na zahtevek za revizijo pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, ali pa zahtevek za revizijo umika.
Izbrani ponudnik je vložil pripravljalno vlogo kot odgovor na vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 23.06.2004.

Vlagatelj je dne 01.07.2004 naročniku skladno z določilom prvega odstavka 17. člena ZRPJN poslal zahtevo za nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 05.07.2004 na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo z dokumentacijo, ki se nanaša na izpodbijano javno naročilo.

Izbrani ponudnik je vložil pripravljalno vlogo in izjavo, da vstopa v postopek revizije kot stranski intervenient na strani naročnika, z dne 06.07.2004.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN, interes za dodelitev predmetnega javnega naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija je pred meritornim odločanjem o pravilnosti in zakonitosti postopka oddaje javnega naročila presojala pravilnost naročnikovega ravnanja v revizijskem postopku, predvsem glede zavrnitve zahteve vlagatelja za vpogled v spisovno in ponudbeno dokumentacijo predmetnega javnega naročila (v nadaljevanju: vpogled) na sedežu naročnika, dne 16.06.2004, oziroma opustitve odgovora na vlogo z dne 07.06.2004.

V navedenem primeru je vpogled procesno dejanje pravnega varstva, ki je glede na prvi odstavek 150. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. št. 26/1999, 96/2002; v nadaljevanju: ZPP), skladno s subsidiarno uporabo postopkovnih pravil ZPP, ki izhaja iz petega odstavka 3. člena ZRPJN, ena temeljnih pravic v postopku. Glede na naročnikovo navedbo iz odgovora na zahtevek za revizijo, z dne 23.06.2004, da je po prejetem zahtevku za revizijo skladno z 11. členom ZRPJN zadržal vse nadaljnje aktivnosti, gre opozoriti, da se suspenzivnost kot inštitut, vezan na ravnanje materialnega prava (ravnanje v postopku oddaje javnega naročila) ne more vezati na vpogled kot procesno pravico pravnega varstva. ZRPJN v prvem odstavku 11. člena določa, da vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila, česar pa ne gre razumeti na način, da ne sme izvajati dejanj v postopku pravnega varstva; glede vpogleda morajo namreč veljati enaka pravila kot glede odločanja o zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni ravnal pravilno, ko je vlagatelju onemogočil vpogled; s tem je bila kršena kontradiktornost postopka, kar predstavlja bistveno kršitev postopka pravnega varstva, zato je potrebno razveljaviti vsa naročnikova dejanja, ki so tej kršitvi sledila. Ob upoštevanju istih argumentov pa je naročnik ravnal povsem pravilno, ko ni izdal obrazloženega obvestila iz 78. člena ZJN-1.

Glede na navedeno mora naročnik vlagatelju omogočiti vpogled v spisovno dokumentacijo predmetnega javnega naročila in v ponudbeno dokumentacijo v delu, ki ne predstavlja poslovne skrivnosti, ter nato v razumnem času (ob upoštevanju navedb v naslednjem odstavku) odločiti o zahtevku za revizijo, z dne 10.06.2004.

Vlagatelj ima v zvezi z ugotovitvami pri vpogledu možnost vložiti pripravljalno vlogo (skladno s 105. členom in nasl. ZPP v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN), v kateri pa ni mogoče širiti meja zahtevka za revizijo z dne 10.06.2004 ali navajati novih kršitev.

Ker so že zgoraj zapisani razlogi narekovali odločitev, kot izhaja iz izreka tega sklepa, se Državna revizijska komisija v tej fazi ni izrekala o preostalih vlagateljevih očitkih iz revizijskega zahtevka oziroma o njih ni meritorno odločila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. in 2. točko izreka tega sklepa.

Dopolnitve zahtevka za revizijo, z dne 17.06.2004, kolikor se nanaša na kršitve, ki niso bile zatrjevane v zahtevku za revizijo z dne 10.06.2004, oziroma podrejeno vloženega novega zahtevka za revizijo, z dne 17.06.2004, Državna revizijska komisija pri presojanju ne more upoštevati, zato ga je Državna revizijska komisija zavrgla kot prepoznega. Glede kasneje zatrjevanih kršitev je namreč v skladu s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN nastopila prekluzija. Državna revizijska komisija dodaja, da bi vlagatelj novote lahko uveljavljal kvečjemu na način, da bi "nov" zahtevek za revizijo oziroma dopolnitve zahtevka za revizijo uveljavljal znotraj rokov, določenih v 12. členu ZRPJN. Smiselno enako odločitev je Državna revizijska komisija sprejela že v zadevi 018-043/04.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 3. točko izreka tega sklepa.

Stroški, ki jih je vlagatelj priglasil v zahtevku za revizijo, so del nadaljnjih stroškov postopka (skladno s tretjim odstavkom 165. člena ZPP v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN).


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 20.07.2004


Predsednik senata:
Franci Kodela, univ. dipl. prav.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana
- Odvetniška družba Colja, Rojs & partnerji o.p., d.n.o., Tivolska 48, Ljubljana
- Odvetnica Breda Razdevšek, Slomškova 4, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana