018-148/04 Elektro Maribor

Številka: 018-148/04-25- 1210

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Franciju Kodeli v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "SKS vodniki do 1 kV" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje KAPIS d.o.o., Novo Celje 8, Petrovče (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Maribor; vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 06.07.2004

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 08.03.2004 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št 06-AK/B-404/04 za predmetne storitve in v Uradnem listu RS, št. 26-29/04, z dne 26.03.2004, pod številko objave Ob - 7962/04 objavil javni razpis po odprtem postopku za "SKS vodniki do 1 kV". Iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 19.04.2004 izhaja, da je naročnik prejel dve pravočasni ponudbi.
Naročnik je dne 20.05.2004 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 06-AK/B-404/04-115, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika KATRONIK, Hojnik Karla s.p.,Orehova cesta 47, Orehova vas (v nadaljevanju izbrani ponudnik). Iz obrazložitve obvestila je razvidno, da je izbrani ponudnik upoštevajoč merila dobil 100 točk ter da ponudba vlagatelja, ki je bila pravočasna ni vsebovala vseh zahtevanih dokumentov in je bila tako kot nepravilna in izločena iz ocenjevanja.

Vlagatelj je v skladu z 2. odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) z dopisom z dne 24.05.2004 zahteval dodatno obrazložitev, saj meni, da je bila njegova ponudba tehnično ustrezna oz. v kolikor ni bila, potem je tudi ponudba drugega ponudnika neustrezna.

Naročnik je vlagatelju posredoval dopis obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 06-AK/H-7926/04, z dne 27.05.2004 (v nadaljevanju: dodatna obrazložitev). V dodatni obrazložitvi naročnik navaja, da je bila pravočasno prispela ponudba vlagatelja izločena iz ocenjevanja, zaradi tega, ker ni zadostila zahtevam, ki so bile zahtevane v tehnični specifikaciji. Vlagatelj je ponudil kable, ki so skladni s standardom JUS N.C5.250: 1890, česar pa naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval. Vlagatelj je prav tako ponudil certifikat o ustreznosti št. C212-0110/03, za standard JUS N.C5.250: 1980, ki ga naročnik v razpisni dokumentaciji prav tako ni zahteval. Vlagatelj je prav tako ponudil fazne vodnike, ki se označujejo s številkami 1, 2, 3 na 160mm, nevtralni vodnik - vzdolžna izboklina lahko vidna in otipljiva, kar naročnik v razpisni dokumentaciji prav tako ni zahteval. Ker ponudnik ni izpolnjeval vseh zahtevanih pogojev iz razpisne dokumentacije je bila ponudba vlagatelja izločena kot nepravilna in ni bila ocenjena.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo dne 08.06.2004, ki ga je naročnik prejel 09.06.2004 . Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je naročnik kršil 78. in 32. člen ZJN-1. Vlagatelj navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval standard SIS HD 626 S1: 1998 in SIST 626 S1/A1: 1998 del 4E. Vlagatelj je ponudil standard JUS N.C5.250:1980. Iz obrazložitve Slovenskega inštituta za kakovost, št. 212-TK-246, z dne 18.12.2003, ki jo vlagatelj prilaga zahtevku za revizijo, izhaja, da so kabelski snopi, ki izpolnjujejo zahteve obeh zgoraj navedenih standardov identični. Poleg tega je zahteva naročnika (v tehničnih razpisnih pogojih) po dodatnem označevanju izvedeno z rebri, standard 626-4E pa zahteva označevanje z natisnjenimi številkami, kot je pravilno navedeno v ponudbi vlagatelja. Vlagatelj tudi navaja, da je zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, kar mu je bilo onemogočeno, zato sumi, da izbrani ponudnik nima ustreznega certifikata. Ustreznost predloženega certifikata izbranega ponudnika naj se tako preveri v postopku revizije predmetnega javnega naročila. Vlagatelj meni, da je bila njegova ponudba neupravičeno izločena. Vlagatelj v skladu z 22. členom ZRPJN zahteva povračilo stroškov plačane takse in stroškov priprave revizijskega zahtevka.

Naročnik je dne 22.06.2004 izdal sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo, št. 06-AK/H-7962/04-163/N v katerem ugotavlja, da je zahtevek za revizijo pravočasen, da ga je vložila upravičena oseba. Naročnik ugotavlja, da v postopku oddaje javnega naročila ni kršil 87. člena ZJN-1, saj je ravnal v skladu z navedenim členom, po pregledu in ocenjevanju ponudb je sprejel odločitev o oddaji javnega naročila in o svoji odločitvi tudi pisno obvestil oba ponudnika prav tako pa je vlagatelju v zakonitem roku posredoval tudi dodatno obrazložitev. V zvezi s kršitvijo 32. člena ZJN-1 naročnik navaja, da je v tehnični specifikaciji OBR-30 natančno opisal svoje zahteve. Vlagatelj zahtevanih dokumentov iz OBR-30 v ponudbeni dokumentaciji ni predložil, ampak je predložil naslednje dokumente: certifikat o ustreznosti št. C212-0110/03 za standard JUS N.C5.250: 1980, potrdilo, da so ponujeni kabli skladni s standardom JUS N.C5.250:1980 in poročilo o preizkusu/Test Report št. T 212-011/03: 2003 in v zvezi z identifikacijo žil fazni vodnik se označujejo s številkami 1,2,3 na 160 mm, nevtralni vodnik - vzdolžna izboklina lahko vidna in otipljiva. Nič od navedenega naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval. V zvezi z vpogledom v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika je naročnik navedel, da je bila zahteva vlagatelja po vpogledu v razpisno dokumentacijo izbranega ponudnika spregledana ter da vlagatelj lahko vpogleda v razpisno dokumentacijo izbranega ponudnika po predhodni najavi pri naročniku. Naročnik tudi ugotavlja, da je izbrani ponudnik predložil ustrezen certifikat.
Glede na navedeno naročnik zavrača zahtevek za revizijo kot neutemeljen. Naročnik je vlagatelja v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN tudi pozval, da v treh dneh sporoči ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN z dopisom z dne 28.06.2004 obvestil naročnika, da vztraja pri zahtevku za revizijo ter da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN dne 30.06.2004 z dopisom 02-NM/M-N-177/04 odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".
Ker vlagatelj navaja, da je bila njegova ponudba neupravičeno izločena kljub temu, da je ponudil standard JUS N.C5.250:1980 je Državna revizijska komisija najprej presojala ali je naročnik ponudbo vlagatelja neupravičeno izločil iz nadaljnje obravnave.
Naročnik je v VII. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: navodila) med drugim v točki 22. tudi določil, da mora ponudnik predložiti vse zahtevane dokumente oziroma dokazila o tem, da ustreza ponujeno blago vsem zahtevanim podatkom iz Tehnične specifikacije (OBR -30). V XI. členu navodil, naročnik med dokazili, s katerimi ponudniki dokazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev iz VIII. člena navodil, v točki 22. ponovno navaja, da mora ponudnik predložiti vse zahtevane dokumente oziroma dokazila o tem, da ustreza ponujeno blago vsem zahtevanim podatkom iz Tehnične specifikacije (OBR -30. Naročnik v XI. členu tudi navaja: "Ponudba mora vsebovati vse zahtevane dokumente in dokazila tako, da bo ustrezala vsem zahtevanim pogojem navedenim v VIII. in XI. členu razpisne dokumentacije. Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudbo ponudnika v primeru, če ponudnik v svoji ponudbi ne bo predložil vseh zahtevanih dokazov za izpolnjevanje pogojev ali če bo dal zavajajoče podatke glede izpolnjevanja pogojev, določenih v razpisni dokumentaciji." in v nadaljevanju med drugim ponovno zapiše: "Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije oziroma ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za udeležbo tega javnega razpisa, bodo izločene kot nepopolne.".
V Tehničnih razpisnih pogojih, Navodilih za izpolnitev tehničnih razpisnih pogojev ponudbe (v nadaljevanju: tehnični razpisni pogoji), v točki 2.1. Zahtevani tehnični podatki za samonosilni kabelski snop brez nosilnega vodnika 2x16 0,6/1kV in 4x16 0,6/1 kV v podtočki 2.1.1. je naročnik določil, da morajo kabli ustrezati standardu SIST HD 626 S1:1998 in SIST HD 626 S1/A1: 1998. Naročnik je v točki 2.3. tehničnih razpisnih pogojev določil: "Ponujeno blago mora imeti certifikate o izvedbi tipskih preizkusov v skladu s standardom SIST HD 626 S1:1998 in SIST HD 626 S1/A1:1998 del 4E in certifikate proizvajalca o identifikaciji žil zahtevanih v točki 2 TEHNIČNI RAZPISNI POGOJI.". V točki 3. tehničnih razpisnih pogojev je naročnik določil, da mora tehnična ponudba vsebovati naslednje podatke:
1. proizvajalec
2. tip
3. tehnične karakteristike in podatke iz točke tehničnih razpisnih pogojev
4. certifikate proizvajalca o izvedbi tipskih preizkusov v skladu s standardom SIST HD 626 S1:1998 in SIST HD 626 S1/A1:1998 del 4E in certifikate proizvajalca o identifikaciji žil zahtevanih v točki 2 TEHNIČNI RAZPISNI POGOJI. Vsi dokumenti morajo biti v originalu ali notarsko overjene fotokopije ter ustrezno žigosane in podpisane s strani ponudnika
5. listine o skladnosti v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti (Ur. l. RS, št. 59/99, 3. in 7. člen) s standardom SIST HD 626 S1:1998 in SIST HD 626 S1/A1:1998 del 4E
6. garancijski rok
7. zapečatene vzorce kablov dolžine 1m (za vsako pozicijo posebej) in skice prerezov kablov z opisom karakteristik vgrajenih materialov (za vsako pozicijo posebej), ki jih navaja v ponudbi za zaključeni sklop A na katerega ponudnik konkurira. Opisi skic morajo biti prevedeni v slovenski jezik in žigosani s strani ponudnikov.

Iz ponudbe vlagatelja, izpolnjenega obrazca OBR.30 izhaja, da ponujeni kabli ustrezajo standardu JUS N.C5.250:1980. Vlagatelj v nadaljevanju prilaga tudi certifikat o ustreznosti, št. C212-0110/03, iz katerih izhaja, da kabel X00-A, X00/0-A ustreza standardu JUS N.C5.250:1980 ter poročilo o preskusu, št. T212-0110/03, z dne 09.07-2003, iz katerega izhaja, da kabel X00/0-A , X00-A 0,6/1 kV ustreza standardu JUS N.C5.250:1980.
ZJN-1 v 10. točki 3. člena določa, da je pogoj: "element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave". Pogoj je vedno absoluten oziroma izključujoč, kar pomeni, da mora posamezna ponudba v celoti izpolnjevati vse pogoje oziroma zahteve naročnika zato, da se potem takšna ponudba lahko vrednoti na podlagi vnaprej določenih meril. Pogoj je torej "condicio sine qua non", da lahko neko ponudbo štejemo za pravilno.
ZJN-1 v podpoglavju 2.6. Pogoji za priznanje sposobnosti v 41. členu posebej določa: "Naročnik mora v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, določene v tem podpoglavju, ki jih mora že v času oddaje ponudbe izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku. Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s listinami v pisni ali elektronski obliki.". ZJN-1 v 42. členu določa pogoje za priznanje sposobnosti in način dokazovanja izpolnjevanja teh pogojev in v 42.a členu ekonomsko- finančne, tehnične in kadrovske pogoje za priznanje sposobnosti in način dokazovanja tudi teh pogojev. V prvem odstavku 42. a člena ZJN-1 je določeno: "Za izpolnjevanje ekonomsko- finančnih, tehničnih in kadrovskih pogojev, lahko naročnik določi raven in druge okvire ekonomsko- finančne, tehnične in kadrovske sposobnosti, v obsegu, ki je potreben in sorazmeren z naravo, vsebino, namenom in obsegom javnega naročila. V tem primeru mora naročnik izločiti iz postopka ponudbo ponudnika, ki ne dokaže, da:
1. je ekonomsko- finančno sposoben; ali
2. razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.".
V drugem odstavku 42. a člena ZJN-1 tudi določa: "Če naročnik določi pogoje iz prejšnjega odstavka. Mora za dokazovanje njihovega izpolnjevanja od ponudnika zahtevati pisne dokaze. â??.".
Glede na navedeno morajo ponudniki dokazati izpolnjevanje zahtevanih pogojev z dokazili, ki jih določi naročnik. Ponudniki ne morejo oziroma ne smejo za dokazovanje izpolnjevanja posameznega pogoja predložiti dokazila, ki ga ni določil naročnik oziroma ne morejo le - tega nadomestiti z drugim dokazilom, pa čeprav lahko tudi to dokazilo izkazuje izpolnjevanje posameznega pogoja. Ponudba ponudnika, v kateri ponudnik ni predložil zahtevanih dokazil je tako nepravilna in jo mora naročnik izločiti iz nadaljnje obravnave.
Naročnik je torej v skladu s citiranim določilom ZJN-1 v razpisni dokumentaciji v navodilih od ponudnikov eksplicitno zahteval, da morajo kabli ustrezati standardu SIST HD 626 S1:1998 in SIST HD 626 S1/A1: 1998, kar ponudniki dokažejo s predložitvijo certifikatov o izvedbi tipskih preizkusov v skladu s standardom SIST HD 626 S1:1998 in SIST HD 626 S1/A1:1998 del 4E in certifikatov proizvajalca o identifikaciji žil.
Upoštevajoč zahteve naročnika iz navodil velja ugotoviti, da vlagatelj v svoji ponudbi ni ponudil artiklov v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji (2.3. tehničnih razpisanih pogojev), saj ni predložil zahtevanih dokazil o izvedbi tipskih preskusov za ponujene vodnike/kable. ZJN-1 v 13. točki 3. člena določa, da je pravilna ponudba: "tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.". Pravilna ponudba je tako zgolj tista ponudba, ki v celoti izpolnjuje vse naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije. Glede na to, da je vlagatelj v svoji ponudbi predložil dokazila (certifikate o ustreznosti), da kabli ustrezajo standardu JUS N.C5.250:1980 in ne dokazila, ki jih je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji v točki 2.3. tehničnih razpisnih pogojev (certifikate o izvedbi tipskih preizkusov v skladu s standardom SIST HD 626 S1:1998 in SIST HD 626 S1/A1:1998 del 4E in certifikate proizvajalca o identifikaciji žil), je Državna revizijska komisija ugotovila, da ponudba vlagatelja ni izpolnjevala vseh naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije in je tako nepravilna. Vlagateljev zahtevek za revizijo tako v tem delu ni utemeljen, saj je naročnik ravnal pravilno ko je ponudbo vlagatelja izločil kot nepravilno iz nadaljnje obravnave.

V zvezi z zahtevanim standardom, vlagatelj tudi ugotavlja, iz obrazložitve Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje, z dne 18.12.2003 izhaja, da so zahteve v zvezi s kabelski snopi, ki izpolnjujejo zahteve standarda, ki ga je zahteval naročnik in zahteve standarda, ki ga je ponudil vlagatelj identične. V zvezi s to navedbo velja vlagatelja na tem mestu zgolj ponovno opozoriti, da kljub identičnim zahtevam za pridobitev obeh standardov vlagatelj samoiniciativno ne more predložiti drugega zahtevanega dokazila oz. dokazila, ki ga ni zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji. V kolikor pa je vlagatelj meni, da zahteva po predložitvi določenega certifikata pomeni kršitev 32. člena ZJN-1 in omogoča prednosti določenim ponudnikom ali neupravičeno izločuje določene ponudnike, bi lahko vloži zahtevke za revizijo tudi iz tega razloga. Vendar pa je v zvezi s slednjim vlagatelja potrebno opozoriti na peti odstavek 12. člena ZRPJN. Vlagatelj je bil namreč od dviga razpisne dokumentacije seznanjen s zahtevami naročnika. V kolikor je vlagatelj menil, da bi morala razpisna dokumentacija dopustiti tudi predložitev drugega standarda, ki dokazuje izpolnjevanje identičnih zahtev, bi moral vlagatelj, upoštevajoč peti odstavek 12. člena ZRPJN, vložil zahtevek za revizijo pred prejemom obvestila o oddaji javnega naročila, saj je bil z zahtevami naročnika seznanjen že od dve dviga razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija sicer dopušča možnost, da je do zgoraj opisane pomanjkljivosti v vlagateljevi ponudbi prišlo zaradi napačnega razumevanja naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije v zvezi z izpolnjevanjem zahtevanih standardov, vendar pa je potrebno istočasno tudi ugotoviti, da je imel vlagatelj možnost, da bi naročnika zaprosil za pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in predložitvijo ustreznih certifikatov. Možnost zahtevati takšna pojasnila izhaja iz 5. člena navodil in tretjega odstavka 25. člena ZJN-1, kjer je določeno, da če kateri koli ponudnik zahteva v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno obvestilo ali pojasnilo, mora zanj zaprositi pravočasno oziroma najkasneje pet dni pred potekom roka za predložitev ponudb, naročnik pa mora pisni odgovor posredovati najkasneje v naslednjih treh dneh, pri čemer mora isto obvestilo posredovati tudi vsem ostalim ponudnikom, ki so prejeli razpisno dokumentacijo.


V zvezi z navedbo vlagatelja, da sumi, da izbrani ponudnik nima ustreznega certifikata je Državna revizijska komisija vpogledala tudi v ponudbo izbranega ponudnika. Pri tem vlagatelj hkrati tudi opozarja, da je naročnik zahteval dodatno označevanje z rebri, med tem ko standard 626-4E zahteva označevanje z natisnjenimi številkami.
Državna revizijska komisija je ugotovila, da je izbrani ponudnik predložil notarsko overjeno potrdilo o preskusu, št. C212-0219/02, za kabelski snop tip AKM-X, 4x16mm2 in 2x16mm2, ki potrjuje, da je bil pri tej vrsti preizkusa upoštevan standard SIST HD 626 -S1/1998 part 4E in poročilo o preskusu št. 212-0252/02, z dne 04.10.2002 za kabelski snop AKM-X, 4x16mm2 in 2x16mm2, ki potrjuje, da je bil pri preizkusu upoštevan standard SIST HD 626 -S1/1998 part 4E.
Ponovno velja poudariti, da je naročnik zahteval, da mora ponudnik predložiti vse zahtevane dokumente oziroma dokazila o tem, da ustreza ponujeno blago vsem zahtevanim podatkom iz Tehnične specifikacije (OBR -30) pri tem pa je v tehničnih razpisnih pogojev določil, da mora ponujeno blago imeti certifikate o izvedbi tipskih preizkusov v skladu s standardom SIST HD 626 S1:1998 in SIST HD 626 S1/A1:1998 del 4E in certifikate proizvajalca o identifikaciji žil zahtevanih v točki 2 tehnični razpisni pogoji (točka 2.3. tehničnih razpisnih pogojev). Upoštevajoč zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, velja tako ugotoviti, da je izbrani ponudnik predložil v razpisni dokumentaciji zahtevane certifikate o izvedbi tipskih preizkusov v skladu s standardom SIST HD 626 S1:1998 in SIST HD 626 S1/A1:1998 del 4E in certifikate proizvajalca o identifikaciji žil. Glede na ugotovljeno dejansko stanje je navedba vlagatelja, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni predložil ustreznih dokazil neutemeljena, saj je bilo pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika ugotovljeno, da je le- ta predložil dokazila zahtevana v razpisni dokumentaciji.
Glede navedbe vlagatelja, ki opozarja, da zgoraj navedeni standard (SIST HD 626 S1:1998 in SIST HD 626 S1/A1:1998 del 4E) ne predvideva označevanje z rebri, kot ga je v tehničnih zahtevah določil naročnik, temveč predvideva označevanje z natisnjenimi številkami velja ugotoviti, da standarda SIST HD 626 SI:1998 in SIST HD 626 SI/A1:1998 DEL 4 E sicer ne omenjata označevanja z rebri, vendar pa se v primeru, da so izpolnjene vse zahteve, kar se tiče označevanja, kljub dodatnemu označevanju z rebri lahko izda certifikat o ustreznosti (iz pojasnila Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje z dne 09.09.2002). Glede na navedeno zahteva naročnika po dodatnem označevanju ni v nasprotju z zahtevami prej navedenih standardov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 1. izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo in sicer povračilo plačane takse in stroškov priprave revizijskega zahtevka. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povračilo potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 2. izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 06.07.2004


Franci Kodela, univ. dipl. prav.
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
â"˘ Elektro Maribor; vetrinjska ulica 2, Maribor
â"˘ KAPIS d.o.o., Novo Celje 8, Petrovče
â"˘ KATRONIK, Hojnik Karla s.p.,Orehova cesta 47, Orehova vas
â"˘ Ministrstvu za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana