018-314/04 Psihiatrična klinika Ljubljana

Številka: 018-314/04-25-2386

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03 in 42/04, v nadaljevanju: ZRPJN), po članu Franciju Kodeli, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup sanitetnega materiala in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Kemofarmacija veletrgovina za oskrbo zdravstva d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana - Polje (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.12.2004

ODLOČILA

Naročnik je vlagatelju dolžan plačati stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 100.000,00 SIT, v 15 dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 08.108.2004 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 111-112/04, z dne 15.10.2004, pod številko objave Ob - 27402/04, objavil javni razpis za nakup sanitetnega materiala po sklopih.

Iz zapisnika o javnem odpiranju prijav z dne 08.11.2004 je razvidno, da je naročnik prejel 18 pravočasnih prijav. Naročnik je prijavitelje, ki so oddali prijave s posameznimi dopisi pozval, da najkasneje do določenega dne dostavijo nekatere vzorce prijavljenih artiklov. Tako kot vse ostale ponudnike je naročnik tudi vlagatelja z dopisom z dne 12.11.2004 pozval, da mu v skladu s tretjo alineo izjave B 11. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU NAROČNIKOVIH ZAHTEV GLEDE BLAGA najkasneje do dne 16.11.2004 do 10 ure dostavi v lekarno Psihiatrične klinike vzorce prijavljenih artiklov pod točno določenimi zaporednimi številkami. Naročnik v dopisu še navaja, da morajo biti vzorci v originalni embalaži in v pakiranju, kot je opredeljeno v tabeli obrazca D 02, ter razločno opremljeni z zaporedno številko artikla, kot je opredeljeno v tabeli obrazca D 02. Pri tem naročnik tudi navaja, da bodo vsi vzorci, ki jih bo naročnik ocenil za ustrezne na zahtevo ponudnika takoj po pregledu vrnjeni ter da naročnik do pravnomočnosti obvestila o priznanju sposobnosti ne bo vrnil vzorcev, ki jih bo označil za neustrezne. Naročnik tudi navaja, da ne bo vrnil vzorcev, ki bodo morebiti neuporabni zaradi izvedenega pregleda.

Vlagatelj je z dopisom z dne 15.11.2004 naročniku obvestil, da mu pošilja seznam artiklov, ki jih je naročnik že uporabljal ter hkrati navedel, da bo dostavil vzorce za artikle, ki jih naročnik še ne pozna. Obenem je vlagatelj naročnika zaprosil za podaljšanje roka za dostavo vzorcev.
Vlagatelj je z dopisom, z dne 16.11.2004 ponovno zaprosil za podaljšanje roka za dostavo določenih vzorcev do dne 19.11.2004 zardi zapletov pri uvozu blaga in dobaviteljevih rokov dobave. Pri tem je naročnika zaprosil, naj ponovno prouči zahteve glede predložitve vzorcev in mu pisno sporoči katere vzorce je potrebno dostaviti.
Naročnik je z dopisom, z dne 16.11.2004 vlagatelju sporočil, da vztraja pri dostavi zahtevanih vzorcev ter hkrati vlagatelju naložil naj mu najkasneje do dne 17.11.2004 do 10 ure sporoči natančen datum, do kdaj lahko vlagatelj dostavi vzorce.
Vlagatelj je naročniku z dopisom, z dne 17.11.2004 sporočil, da bo vzorce, ki jih naročnik pri njih še ni kupoval dostavil do 01.12.2004 do 13 ure.
Naročnik je nato z dopisom, z dne 17.11.2004 vlagatelja obvestil, da odstopa od zahteve, da mu vlagatelj predloži vse zahtevane vzorce (odstopil je od zahteve samo glede predložitve štirih vzorcev) ter hkrati tudi navedel, da lahko vlagatelj predloži preostale vzorce do 29.11.2004 do 9 ure.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 26.11.2004, v katerem natančno opiše postopek oddaje javnega naročila po pozivu naročnika, naj mu vlagatelj dostavi določene vzorce. Vlagatelj navaja, da glede na dejansko stanje in potek postopka meni, da naročnik nima natančnega pregleda nad artikli, ki jih uporablja ali jih je v zadnjem letu uporabljal in jih tako že pozna. Vlagatelj tako meni, da naročnikov namen ni pridobivanje vzorcev zaradi ugotavljanja kvalitete in primernosti s tehničnimi zahtevami naročnika. Vlagatelj tudi meni, da preverjanju kvalitete zadostuje en kos določenega artikla, ne pa originalno pakiranje, v katerem je na primer 50 kosov. Pri tem vlagatelj navaja, da lahko dokaže dobavo artiklov, ki jih je naročnik že uporabljal ali jih še uporablja, pa jih kljub temu naročnik želi pridobiti kot vzorce.
Vlagatelj navaja, da meni, da naročnik zlorablja svoj položaj in želi na ta način pridobiti vzorce v originalnih pakiranjih po nepravilni poti, saj za ugotovitev ustreznosti zadostuje že en sam kos. Vlagatelj navaja, da naročnik želi s tem neposredno povzročati dodatne stroške, ki se približujejo vrednosti, ki je podobna dosedanji mesečni realizaciji v tem obsegu. Ob tem vlagatelj navaja, da je neekonomično in neracionalno zahtevati vzorce artiklov v originalni embalaži, ki jih naročnik že pozna. Vlagatelj meni, da želi naročnik povzročati dodatne visoke stroške, kar ni v skladu z ZJN-1 in razpisno dokumentacijo.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da naročnik zahteva le dobavo tistih vzorcev, ki jih še ne pozna oziroma v primeru, da vztraja pri pridobitvi vseh vzorcev vlagatelju povrne stroške za vse vzorce. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov nastalih z vložitvijo zahtevka za revizijo.

Naročnik je s sklepom, z dne 30.11.2004, zahtevku za revizijo delno ugodil oziroma ugodil vsem vlagateljevim navedbam, ki se nanašajo na predložitev vzorcev, ni pa vlagatelju priznal stroškov nastalih z vložitvijo zahtevka za revizijo.
Naročnik, je upoštevajoč navedbo vlagatelja, da naročnik že pozna določene vzorce, ki mu naj bi jih na njegovo zahtevo moral predložiti vlagatelj, v sklepu s katerim je zahtevku za revizijo delno ugodil odločil, da mu mora vlagatelj predložiti le še pet točno navedenih vzorcev. Naročnik navaja, da je pri ponovnem pregledu ugotovil, da nekatere od artiklov že pozna in je v tem delu tako odstopil od zahteve po predložitvi zahtevanih vzorcev.
V zvezi z navedbo vlagatelja, da naročniku za preverjanje kvalitete zadostuje en kos določenega artikla je naročnik navedel, da mu lahko vlagatelj predloži vzorce posamično, ne nujno v originalnem pakiranju pri čemer mora pri artiklih, ki na posamičnem pakiranju nimajo ustreznih oznak priložiti še najmanj prazno embalažo, v kateri je artikel sicer pakiran. Naročnik tudi navaja, da bo vlagatelju po pregledu in pravnomočnosti sklepa o priznanju sposobnosti vse vzorce vrnil.
V zvezi z navedbo vlagatelja, da se mu povrnejo stroški nastali z postopkom revizije oddaje javnega naročila je naročnik zapisal, da vlagatelj ni predložil dokazila o stroških, zato mu stroškov ni priznal.
Naročnik je vlagatelja na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN pozval, naj mu v roku treh dni od prejema odločitve naročnika pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Dne 07.12.2004 je naročnik poslal vlagatelju dopis v katerem navaja, da je bilo s strani vlagatelja na naročnikov transakcijski račun nakazanih 100.000,00 SIT za katere domneva da pomenijo plačilo takse za vložitev zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila. Naročnik navaja, da plačani znesek vlagatelju vrača, saj mora biti taksa plačana na račun Ministrstva za finance.

Vlagatelj je z dopisom, ki ga je naročnik prejel dne 02.12.2004, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN z dopisom, z dne 08.12.2004, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je v skladu z 21. členom ZRPJN z dopisom, št. 018-314/04-25-2328, z dne 16.12.2004, vlagatelja pozvala, naj ji posredujete potrdilo o plačilu takse ter hkrati dodatno navede in pojasni v katerem delu izpodbija naročnikov sklep s katerim je zahtevku za revizijo delno ugodil. Vlagatelj je Državni revizijski komisiji posredoval zahtevane dokumente in dodatna pojasnila, dne 21.12.2004.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal svojo ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Glede na dejstvo, da iz navedb vlagatelja izhaja, da izpodbija sklep naročnika s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, z dne 30.11.2004 le v delu, v katerem vlagateljevemu zahtevku za revizijo ni bilo ugodeno, je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljevo zahtevo za nadaljevanje postopka, z dne 02.12.2004, le v tem delu.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteval povračilo stroškov revizijskega postopka. Kot je razvidno iz sklepa naročnika, z dne 30.11.2004, je naročnik zahtevku za revizijo ugodil, razen v delu, ki se nanaša na povrnitev stroškov postopka iz razloga ker vlagatelj ni predložil nikakršnega dokazila o nastalih stroški.

Vlagatelj je v skladu z 21. členom ZRPJN Državni revizijski komisiji na njeno zahtevo posredoval potrdilo o plačilu takse z dopisom, z dne 20.12.2004 ter v dopisu navedel, da meni, da je naročnik ugodil vsem tehničnim zahtevam vlagatelja, vendar pa zahteva, da se vlagatelju povrnejo stroški v vrednosti vplačane takse. Vlagatelj navaja, da v delu, ki se nanaša na stroške izpodbija sklep naročnika.

Iz predloženega potrdila o vplačilu takse, ki ga je vlagatelj posredoval Državni revizijski izhaja, da je vlagatelj dne 13.12.2004 vplačal takso v višini 100.000,00 SIT na račun Ministrstva za finance. Vlagatelj v zahtevku za revizijo in v dodatnih pojasnilih ne priglaša drugih stroškov nastalih z postopkom revizije oddaje javnega naročila..


Državna revizijska komisija ugotavlja, da je, glede na določilo petega odstavka 22. člena ZRPJN, povrnitev stroškov mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. Ker je naročnik zahtevku za revizijo ugodil, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške plačila takse v višini 100.000,00 SIT.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 23.12.2004


Franci Kodela, univ.dipl.prav.
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana - Polje
- Kemofarmacija veletrgovina za oskrbo zdravstva d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška cesta 19a, Ljubljana