018-145/04 MP DRSC - stroški

Številka: 018-145/04-25-2366

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02 in 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) in 26. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 55/2000, v nadaljevanju: Poslovnik Državne revizijske komisije), po članu Državne revizijske komisije Franciju Kodeli v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za sanacijo plazu na "Halarjevem klancu" na cesti G2-107/1275 ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje CM Celje d.d., Ceste mostovi Celje, Družba za nizke in visoke gradnje, Lava 42, Celje (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 20.12.2004

ODLOČILA

Naročnik je vlagatelju dolžan plačati stroške, nastale v zvezi z izvedbo dokaza, v znesku 180.000,00 SIT, v 15 dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-145/04-21-1233, z dne 07.07.2004, sklenila, da se v predmetnem postopku revizije postopka oddaje javnega naročila pridobi strokovno mnenje Univerze v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Katedre za mehaniko tal z laboratorijem, Jamova c. 2, Ljubljana ter na podlagi drugega odstavka 22. člena ZRPJN pozvala vlagatelja, da založi predujem za izvedbo dokaza s strokovnjakom v znesku 200.000,00 SIT.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za mehaniko tal z laboratorijem, Jamova c. 2, Ljubljana, je po strokovnjaku doc. dr. Janku Logarju, univ.dipl.inž.grad., dne 21.07.2004 Državni revizijski komisiji v prilogi dopisa, št. 69-3-04, z dne 20.07.2004, posredovala strokovno mnenje.

Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-145/04-25-1378, z dne 30.07.2004, zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila "odločitev o oddaji javnega naročila", št. 347-07-186/01, z dne 07.05.2004, in naročniku naložila plačilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, v znesku 200.000,00 SIT (taksa iz 22. člena ZRPJN) ter odločila, da bo o stroških za izvedbo dokaza odločila s posebnim sklepom.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za mehaniko tal z laboratorijem, Jamova c. 2, Ljubljana, je Državni revizijski komisiji za izdelavo izvedenskega mnenja posredovala račun, št. 707 2, z dne 11.10.2004, v znesku 180.000,00 SIT.

Upoštevaje tretji odstavek 22. člena ZRPJN, ki določa: "Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo", Državna revizijska komisija ugotavlja, da mora naročnik vlagatelju skladno z določili 22. člena ZRPJN povrniti še stroške za izvedbo dokaza in sicer v višini 180.000,00 SIT. Državna revizijska komisija pa je vlagatelju preostanek predujma (20.000,00 SIT) vrnila na njegov transakcijski račun.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 20.12.2004


Franci Kodela, univ.dipl.prav.
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
- CM Celje d.d., Ceste mostovi Celje, Družba za nizke in visoke gradnje, Lava 42, Celje,
- Krajnc VNG, Cesta Žalskega tabora 21, Žalec,
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana.