018-145/04 MP DRSC

Številka: 018-145/04-25-1378

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02 in 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članu Državne revizijske komisije Franciju Kodeli v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za sanacijo plazu na "Halarjevem klancu" na cesti G2-107/1275 ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje CM Celje d.d., Ceste mostovi Celje, Družba za nizke in visoke gradnje, Lava 42, Celje (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 30.07.2004

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi "odločitev o oddaji javnega naročila", št. 347-07-186/01, z dne 07.05.2004.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan plačati stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 200.000,00 SIT, v 15 dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

3. O stroških za izvedbo dokaza bo Državna revizijska komisija odločila s posebnim sklepom.

Obrazložitev

Naročnik je dne 23.02.2004 sprejel sklep, št. 345-07-186/01, o začetku postopka oddaje javnega naročila za sanacijo plazu na "Halarjevem klancu" na cesti G2-107/1275. Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil dne 17.02.2004 v Uradnem listu RS, št. 17-18/2004, pod številko objave Ob-5015/04. Naročnik je z dopisom "odločitev o oddaji javnega naročila", št. 347-07-186/01, z dne 07.05.2004, vse ponudnike obvestil, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Krajnc VNG, Cesta Žalskega tabora 21, Žalec (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 14.05.2004, skladno z 79. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 02/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1), zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila ter vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika.

Naročnik je izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, št. 347-07-186/01, z dne 26.05.2004, v kateri je pojasnil opravljeno izbiro najugodnejšega ponudnika ter navedel, da je vlagatelju omogočen vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika dne 01.06.2004. O opravljenem vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika priča zapisnik o vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika, št. 347-07-186/01, z dne 01.06.2004.

Vlagatelj je pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, z dne 03.06.2004, v katerem navaja, da je že v zahtevi za izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila naročnika vprašal, ali izbrani ponudnik izpolnjuje pogoje 1., 2., 3. in 4. člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, česar naročnik ni pojasnil. Na vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, ki je potekal dne 01.06.2004, predstavniku vlagatelja le-ta ni bila dana na vpogled, ampak so mu predstavniki naročnika iz nje brali podatke iz predloženih dokumentov, zaradi česar se o verodostojnosti le-teh ni mogel prepričati. V zvezi z zapisom v zapisniku o vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika, št. 347-07-186/01, z dne 01.06.2004, vlagatelj navaja, da je imel njegov predstavnik pooblastilo za vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, ne pa za ugotavljanje dejstva, ali izbrani ponudnik izpolnjuje vse razpisne pogoje. Vlagatelj navaja, da je naročnik pri postopku vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika kršil tretji odstavek 78. člena ZJN-1, saj zahtevani podatki ne predstavljajo poslovne skrivnosti in razkritje takih podatkov ni v nasprotju s predpisi.
Predstavnik vlagatelja je na vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika tako lahko ugotovil le, da je za izpolnjevanje pogojev pod točko 12.2. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe izbrani ponudnik navedel referenco "Modernizacija ceste R2-425 odsek 1265 Črno šentvid od km 18.700 v dolžini 1.500 m" izvedeno v letu 2000, 2001 in 2002. Vlagatelj meni, da izbrani ponudnik ne ustreza zahtevam iz točke 12.2 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Omenjena referenca se ne nanaša na sanacijo plazu s kamnito zložbo v višini 90 milijonov SIT, kot je to določeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe. Izvedba podpornih in opornih zidov na referenčnem objektu po sistemu zidave v kamnu in betonu po naravi in zahtevnosti niso identična dela za izpolnitev zahtev naročnika - dela na sanaciji plazu, in tudi ne zadovoljujejo po fizičnem obsegu zahtevanega kriterija vrednosti investicije. Sporno referenco je vlagatelj pridobil na javnem razpisu s skupnim nastopom - joint venture s Slemenšek s.p., Dobja vas 198, Črna na Koroškem, v katerem sta si delila odgovornost in obseg del vsaj do ½ celote. Vlagatelj meni, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja referenc za sodelovanja na predmetnem javnem razpisu, ter predlaga, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, št. 347-07-186/01, z dne 07.05.2004, izloči ponudbo izbranega ponudnika kot nepravilno ter se opravi nov izbor najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov revizijskega postopka v višini 200.000,00 SIT za vplačano takso.

Vlagatelj je na poziv naročnika, z dne 08.06.2004, vplačal takso iz 22. člena ZRPJN v višini 200.000,00 SIT ter dne 11.06.2004 posredoval naročniku potrdilo o plačilu omenjene takse.

Naročnik je s sklepom, št. 347-07-186/01, z dne 21.06.2004, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi naročnik navaja, da je vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika smiselno urejen v 6. členu ZJN-1 pri načelu transparentnosti porabe javnih sredstev, 74. člen ZJN-1 pa kot javna podatka določa zgolj ceno in morebitne popuste. Na samem vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika je bilo vlagatelju omogočen vpogled v dokazilo - potrditev reference, št. 347-9/01, z dne 02.04.2004, na objektu "Modernizacija ceste R2-425 odsek 1265 Črno šentvid od km 18.700 v dolžini 1.500 m", na vprašanje vlagatelja, ali je izbrani ponudnik priložil analize za 5 največjih postavk in ali so priložene zahtevane listine za kadre, pa so mu bili prebrani podatki o priloženih dokumentih. Naročnik navaja, da sporna referenca ustreza zahtevi iz točke 12.2. - Tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti, kjer je naročnik zahteval, da je moral biti ponudnik v zadnjih 5 letih glavni izvajalec pri vsaj enem projektu, ki je po naravi, sestavi in vrednosti vsaj enakovreden razpisanemu javnemu naročilu oziroma da je izvedel projekt kot podizvajalec. Izbrani ponudnik je priložil referenco, ki mu jo je potrdil naročnik. Dokazilo je potrditev reference, št. 347-9/01, z dne 02.04.2004, na objektu "Modernizacija ceste R2-425 odsek 1265 Črno šentvid od km 18.700 v dolžini 1.500 m", v letu 2000-2002, v vrednosti 168.521.974,43 SIT, pogodba, št. 2415-99-001022/0, z dne 10.10.2000. Dela so obsegala zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja ceste, korekcijo krivin in nivelete, ureditev odvodnjavanja in brežin, izgradnjo podpornih konstrukcij in zamenjavo prometne signalizacije in so enakovredna razpisanemu javnemu naročilu. Iz potrdila je razvidno, da je izbrani ponudnik glavni izvajalec, enako velja tudi za posameznega izvajalca pri skupni ponudbi, saj posamezni izvajalci odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Naročnik je vlagatelja skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, da mu v treh dneh od prejema te odločitve pisno sporoči ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je dne 24.06.2004 na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN naročnika obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, št. 347-07-186/01-2415-04-000254/0, z dne 28.06.2004, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je v prilogi dopisa, št. PS-730/2004-TB/TB, z dne 02.07.2004, Državni revizijski komisiji posredoval obrazložitev k zahtevi za revizijo postopka, v kateri navaja, da se ne strinja z naročnikovim sklepom o zavrnitvi njegovega zahtevka za revizijo ter navaja, da je naročnik v točki 12.2. - Tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti zahteval: " â??reference ponudnika (izpolni obrazec 4 c): v zadnjih petih letih glavni izvajalec pri vsaj enem projektu, ki je po naravi (sanacija plazov), sestavine (kamnite zložbe) in vrednosti (90 mio SIT) vsaj enakovreden razpisanemu javnemu naročiluâ??". Referenca "Modernizacija ceste R2-425 odsek 1265 Črno šentvid od km 18.700 v dolžini 1.500 m" po mnenju vlagatelja ne ustreza zahtevam v razpisni dokumentaciji, kar je razvidno že iz samega naslova projekta, saj navedena modernizacija ceste ne obsega in ni sanacija plazu s kamnito zložbo.

Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-145/04-21-1233, z dne 07.07.2004, sklenila, da se v predmetnem postopku revizije postopka oddaje javnega naročila pridobi strokovno mnenje Univerze v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Katedre za mehaniko tal z laboratorijem, Jamova c. 2, Ljubljana ter pozvala vlagatelja, da v roku treh (3) dni od prejema tega sklepa založi predujem za izvedbo dokaza s strokovnjakom v znesku 200.000,00 SIT in Državni revizijski komisiji predložiti potrdilo o vplačilu predujma.

Vlagatelj je dne 12.07.2004 Državni revizijski komisiji posredoval potrdilo o založitvi predujma za izvedbo dokaza s strokovnim mnenjem strokovnjaka s področja gradbene stroke.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-145/04-21-1256, z dne 12.07.2004, Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Katedri za mehaniko tal z laboratorijem, Jamova c. 2, Ljubljana, posredovala v predmetnem postopku oddaje javnega naročila relevantno dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je od naročnika z dopisom, št. 018-145/04-21-1285, z dne 15.07.2004, zahtevala še PGD, PZI in PID za, s strani izbranega ponudnika navedeni, referenčni objekt "Modernizacija ceste R2-425 odsek 1265 Črno šentvid od km 18.700 v dolžini 1.500 m", kar je naročnik dostavil dne 19.07.2004. Državna revizijska komisija je istega dne pridobljeno dokumentacijo posredovala izvedencu.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za mehaniko tal z laboratorijem, Jamova c. 2, Ljubljana, je po strokovnjaku doc. dr. Janku Logarju, univ.dipl.inž.grad., dne 21.07.2004 Državni revizijski komisiji v prilogi dopisa, št. 69-3-04, z dne 20.07.2004, posredovala strokovno mnenje, v katerem je v točki 3.0 Sklep navedeno, da sporna referenca "Modernizacija ceste R2-425 odsek 1265 Črno šentvid od km 18.700 v dolžini 1.500 m", ki jo je v ponudbeni dokumentaciji navedel izbrani ponudnik, vsebuje sanacijo plazu in kamnito zložbo.

Državna revizijska komisija je v prilogi dopisov, št. 018-145/04-21-1319 in 1320, z dne 21.07.2004, pridobljeno strokovno mnenje posredovala tako naročniku kot tudi vlagatelju ter jima omogočila, da se v roku treh (3) dni od prejema dopisa do njega pisno opredelita.

Vlagatelj je v dopisu, z dne 26.07.2004, navedel, da se s pridobljenim strokovnim mnenjem sicer strinja, vendar pa ponovno opozarja na dejstvo, da je izbrani ponudnik omenjeno referenco pridobil za posel, ki ga je le-ta kot joint venture opravljal s ponudnikom Slemenšek s.p., Dobja vas 198, Črna na Koroškem, ter da po njegovem mnenju referenca ne ustreza po višini vrednosti opravljenega posla (to je 90 milijonov SIT).

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-145/04-21-1356, z dne 28.07.2004, od naročnika na podlagi drugega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevala dodatna pojasnila, kar ji je naročnik posredoval dne 29.07.2004.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, strokovnega mnenja ter dodatnih pojasnil naročnika, in po pregledu celotne dokumentacije iz spisa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahtevek za revizijo utemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

V 41. členu ZJN-1 (Objava pogojev za priznanje sposobnosti) določa tim. statusne pogoje in sicer: "Naročnik mora v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, določene v tem podpoglavju, ki jih mora že v času oddaje prijave oziroma ponudbe izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopkuâ??". V 42.a členu ZJN-1 (Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti) je v prvem odstavku določeno: "Za izpolnjevanje ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih pogojev, lahko naročnik določi raven in druge okvire ekonomsko-finančne, tehnične in kadrovske sposobnosti, v obsegu, ki je potreben in sorazmeren z naravo, vsebino, namenom in obsegom javnega naročila. V tem primeru mora naročnik izločiti iz postopka ponudbo ponudnika, ki ne dokaže, da:
1. je ekonomsko-finančno sposoben; ali
2. razpolaga z zadostnimi tehničnimi ali kadrovskimi zmogljivostmi.".
V drugem odstavku istega člena je določeno, da mora naročnik, v kolikor se zanje odloči, za dokazovanje izpolnjevanja teh pogojev od ponudnikov zahtevati pisne dokaze. V nadaljevanju te zakonske določbe so eksemplifikativno navedeni dokazi za izpolnjevanje ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti, in sicer je za 2. točko prvega odstavka 42.a člena ZJN-1 med drugim določeno, da lahko naročnik zahteva, da ponudniki predložijo tudi: "a) seznam najpomembnejših dobav ali storitev v zadnjih treh letih oziroma gradenj v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbeâ?? V potrdilu o izvedenih gradnjah morajo biti navedeni tudi kraj in kakovost izvedenih del ter skladnost izvedbe s pogodbenimi določiliâ??".

Naročnik je skladno s citiranimi določili ZJN-1 v razpisni dokumentaciji v točki 12. Tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti, točka 12.2. reference ponudnika določil, da mora ponudnik izpolniti obrazec 4.c ter da mora dokazati, da je bil: "v zadnjih petih letih glavni izvajalec pri vsaj enem projektu, ki je po naravi (sanacija plazov), sestavi (kamnite zložbe in vrednosti (90 mio. SIT) vsaj enakovreden razpisanemu javnemu naročilu in sicer na avtocestah, glavnih cestah, regionalnih cestah ali na lokalnih cestah; referenca se prizna tudi če je ponudnik izvedel projekt kot podizvajalec.".

Državna revizijska komisija je v luči vlagateljevih navedb vpogledala v ponudbeno dokumentacijo in ustrezno dokumentacijo naročnika ter ugotovila, da je naročnik izbranemu ponudniku za izpolnjevanje zgoraj navedenega pogoja upošteval referenco za projekt "Modernizacija ceste R2-425 odsek 1265 Črno šentvid od km 18.700 v dolžini 1.500 m", ki jo je potrdil naročnik in sicer v višini 168.521.500,90 SIT.

Vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo oporeka naročnikovi odločitvi, da omenjena referenca izbranega ponudnika izpolnjuje naročnikove pogoje iz navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe iz razloga, ker se ne nanaša na sanacijo plazu s kamnito zložbo v višini 90 milijonov, torej referenčna dela po vlagateljevem mnenju niso po naravi in zahtevnosti identična zahtevam naročnika, poleg tega pa tudi ne izpolnjujejo zahtevanega kriterija vrednosti investicije.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je pridobljeno strokovno mnenje Univerze v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Katedre za mehaniko tal z laboratorijem, Jamova c. 2, Ljubljana, podano po strokovnjaku doc. dr. Janku Logarju, odpravilo dvome o tem, da sporna referenca potrjuje izvedbo projekta, ki je po predmetu ustrezen razpisanim delov v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, torej vsebuje sanacije plazu in kamnite zložbo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je skladno z zaključki strokovnega mnenja preostala sporna še navedba vlagatelja glede višine oziroma vrednosti priznane reference, zaradi česar je Državna revizijska komisija z dopisom, št. 018-145/04-21-1356, z dne 28.07.2004, od naročnika na podlagi drugega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevala dodatna pojasnila in dokazila in med drugim tudi: predložitev fotokopije obračuna izvedenih del za "Modernizacija ceste R2-425 odsek 1265 Črno šentvid od km 18.700 v dolžini 1.500 m" po posameznih skupnih partnerjih po vrednosti in po vrsti del.

Naročnik je v dodatnih pojasnilih dne 29.07.2004 posredoval dodatno dokumentacijo (računi, odredbe, plačila) iz katerih je razvidno, da je skupnima ponudnikoma (joint venture) Slemenšek s.p., Dobja vas 198, Črna na Koroškem ter Kranjc VNG, Ul. Savinjske čete 8, Žalec, po pogodbi, št. 2415-99-001022/0, za "Modernizacijo ceste R2-425 odsek 1265 Črno šentvid od km 18.700 v dolžini 1.500 m" izplačal skupno 168.521.974,44 SIT od tega:
- vodilnemu partnerju Slemenšek s.p., Dobja vas 198, Črna na Koroškem 93.007.528,1 SIT ter
- partnerju Kranjc VNG, Ul. Savinjske čete 8, Žalec (izbranemu ponudniku) 75.514.446,34 SIT.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je sporna referenca "Modernizacija ceste R2-425 odsek 1265 Črno šentvid od km 18.700 v dolžini 1.500 m", ki jo je predložil izbrani ponudnik v svoji ponudbeni dokumentaciji in jo je naročnik upošteval kot referenco, s katero je izbrani ponudnik izpolnil zahtevani pogoj referenc, po višini nezadostna naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije (90 mio SIT). Zaradi omenjenega dejstva Državna revizijska komisija ni preverjala predložene reference na način, da bi ugotavljala, kateri del opravljenih del po potrjenem projektu "Modernizacija ceste R2-425 odsek 1265 Črno šentvid od km 18.700 v dolžini 1.500 m", je dejansko opravil Slemenšek s.p., Dobja vas 198, Črna na Koroškem in kateri izbrani ponudnik. Ob tem pa gre tudi pripomniti, da se Državna revizijska komisija ni spuščala v presojo okoliščine, ki jo je v zapisu pogoja glede referenc določil naročnik v točki 12.2, in sicer upoštevanja reference oziraje na predmet dejansko opravljenih del oziroma dosežene višine investicije v primeru, da je le-ta potrjena glavnemu izvajalcu oziroma podizvajalcu. Pri tem pa naročnik ni opredelil situacije skupne ponudbe in s tem odnosa med posameznimi partnerji in priznavanja referenc le-tem.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik izbranemu ponudniku potrdil referenco "Modernizacija ceste R2-425 odsek 1265 Črno šentvid od km 18.700 v dolžini 1.500 m" v višini 168.521.974,43, čeprav omenjeno nima podlage v ugotovljenem dejanskem stanju, poleg tega je omenjeno referenco v postopku pregleda in ocenjevanja prispelih ponudb znotraj predmetnega postopka oddaje javnega naročila nezadostno preveril ter jo štel kot referenco, s katero naj bi izbrani ponudnik izpolnjeval postavljene pogoje v zvezi z referencami. S tem je naročnik postavil izbranega ponudnika v priviligiran položaj pred drugimi ponudniki in kršil načelo enakopravnosti med ponudniki, določeno v 7. členu ZJN-1. Naročnik je v predmetnem postopku kršil tudi prvi odstavek 42.a člena ZJN-1, ker ni iz postopka izločil ponudbe izbranega ponudnika, ker le-ta ni dokazal, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi pogoji oziroma v razpisni dokumentaciji določenega pogoja v zvezi z referencami ponudnika.

Enakopravno obravnavanje ponudnikov, ki ga uzakonja prvi odstavek 5. člena ZJN-1, sicer ne zahteva dejansko in pravno enakega položaja vseh ponudnikov, saj bi bila s tem omejena konkurenca med ponudniki, ampak zahteva, da imajo ponudniki pri ponujanju blaga ali storitev enakopraven položaj, da imajo pod enakimi pogoji enako možnost pridobiti predmetno javno naročilo. ZJN-1 v 7. členu (Načelo enakopravnosti ponudnikov) zahteva, da mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja (prvi odstavek 7. člena), oziroma da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, predmetno ali osebno diskriminacijo ponudnikov ali diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik (drugi odstavek 7. člena). Omenjeno pravilo zahteva, da je potrebno vse potencialne ponudnike, ki so v danem trenutku prisotni na trgu predmeta javnega naročila (in za katere se tekom postopka oddaje javnega naročila ugotovi, da izpolnjujejo zakonske in razpisne pogoje), obravnavati enakopravno. Enakopravnost obravnavanja ponudnikov v konkretnem postopku oddaje javnega naročila pa je mogoče doseči le pod pogojem, da naročnik postopek oddaje javnega naročila kot celoto vodi tako, da je vsem usposobljenim ponudnikom, ki so v danem trenutku prisotni na trgu, omogočeno, da se pod enakimi pogoji potegujejo za njegovo izvedbo. Povedano z drugimi besedami: nedopustno je sleherno ravnanje naročnika, s katerim ta omogoči, da je določeni ponudnik (ali skupina njih) pri ocenjevanju ponudb že v izhodišču v boljšem (ali slabšem) položaju do ostalih potencialnih ponudnikov.

Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da je naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila kršil določila ZJN-1, zato je skladno s 3. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je zahteval vračilo stroškov plačilo takse iz 22. člena ZRPJN v višini 200.000,00 SIT ter stroškov predujma založenega za izvedbo dokaza v višini 200.000,00 SIT. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija v skladu s petim odstavkom 22. člena ZRPJN sklenila, da se vlagatelju priznajo stroški, nastali z revizijo, in sicer stroške takse, ki jo je vlagatelj plačal skladno s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN v višini 200.000,00 SIT.

O stroških izvedbe dokaza - pridobitve strokovnega mnenja Univerze v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Katedre za mehaniko tal z laboratorijem, Jamova c. 2, Ljubljana, bo Državna revizijska komisija skladno s 26. členom Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.55/2000) odločila s posebnim sklepom.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 30.07.2004


Franci Kodela, univ.dipl.prav.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
- CM Celje d.d., Ceste mostovi Celje, Družba za nizke in visoke gradnje, Lava 42, Celje,
- Krajnc VNG, Cesta Žalskega tabora 21, Žalec,
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana.