018-321/04 Mestna občina Celje

Številka: 018-321/04-24-2375

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) ter 18. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02 in 02/04; v nadaljevanju: ZPP) v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN po članu dr. Aleksiju Mužini v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje koncesije za izvajanje gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na mestnem pokopališču v Celju in pokopališču Teharje, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje PS Raj d.o.o., Podjetje za storitve, trgovino in proizvodnjo, PE Pogrebna služba, Arclin 21a, Vojnik (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 8, Celje (v nadaljevanju: koncedent), dne 21.12.2004

ODLOČILA

Zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo se zavrže.

Obrazložitev

Koncedent je Uradnem listu RS, št. 112/2004, z dne 15.10.2004, objavil Odlok o koncesiji izvajanja gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na Mestnem pokopališču v Celju in pokopališču Teharje ter v Uradnem listu RS, št. 119/2004, z dne 05.11.2004, objavil javni razpis za podelitev navedene koncesije.

Vlagatelj je dne 30.11.2004 koncedentu posredoval zahtevek za revizijo na merila in pogoje v javnem razpisu po odprtem postopku, ki ga je le-ta s sklepom, št. 35207-00001-3/2004 4300 JS, z dne 03.12.2004, zavrgel.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 09.12.2004, sporočil koncedentu, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Koncedent je z dopisom, št. 35207-00001-4/2004 4300 JS, z dne 15.12.2004, Državno revizijsko komisijo obvestil o vloženem zahtevku za revizijo ter pojasnil potek postopka.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in koncedenta, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je revizija kot pravno sredstvo predvidena v postopkih oddaje javnih naročil (arg. 1. člena ZRPJN). Javno naročilo je po svoji vsebini, skladno s 1. točko prvega odstavka 3. člena Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) "celotni skupek dejanj, ki jih opravi naročnik s ciljem nabave blaga, oddaje storitev ali gradenj po tem zakonu". Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da deveti odstavek 133. člena ZJN-1 določa: "V postopkih oddaje koncesij po tem členu se za zagotavljanje pravnega varstva uporabljajo določbe zakona o reviziji postopkov javnega naročanja, če sodno varstvo ni zagotovljeno v upravnem sporu.". Glede na navedeno pravno normo gre pojasniti, da so predmet pravnega varstva po ZRPJN samo tiste koncesije, ki se ne bi podeljevale v upravnem ali temu postopku sorodnem javnopravnem postopku. V vseh teh postopkih je namreč sodno varstvo zagotovljeno v upravnem sporu, kumulacija upravnega spora s postopkom pred Državno revizijsko komisijo ni dopustna. Ob vsem navedenem je potrebno zaključiti, da gre v obravnavani zadevi za upravni postopek po 37. členu Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), v katerem je zagotovljeno pravno varstvo v obliki pritožbe na II. stopenjski organ oziroma upravni spor pri upravnem sodišču. Skratka, vlagatelj ima na razpolago za varovanje svojih pravic, dolžnosti in pravnih koristi v postopku izbire koncesionarja pritožbo zoper odločbo v upravnem postopku in/oziroma tožbo v upravnem sporu.

Državna revizijska komisija se je morala zato, na podlagi 18. člena ZPP v zvezi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN, v obravnavanem primeru izreči za nepristojno, vlagateljevo sporočilo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo pa kot nedopustno zavreči.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 21.12.2004

dr. Aleksij Mužina
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 8, Celje
- PS Raj d.o.o., Podjetje za storitve, trgovino in proizvodnjo, PE Pogrebna služba, Arclin 21a, Vojnik
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana