018-315/04 Mestna občina Koper

Številka: 018-315/04-25-2363

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN), po članu Franciju Kodela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 177040 R3-406 - Hrvatini, odsek km 1,000 - 1,560, izvedba pločnika in javne razsvetljave ter vodovoda, ki ga je vložilo podjetje CPK d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, ki ga zastopa odvetnica Milena Sevnik - Jakoš, Miklošičeva 26, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna Občina Koper, Verdijeva 10, Koper (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.12.2004Â"

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v obvestilu, št. K3444-36/2004, z dne 27.10.2004.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 467.960,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 05.05.2004 sprejel sklep, št. K3444-36/2004, o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 177040 R3-406 - Hrvatini, odsek km 1,000 - 1,560, izvedbo pločnika in javne razsvetljave ter vodovoda. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/2004, z dne 14.05.2004, pod številko objave Ob-12509/04. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 22.06.2004, je razvidno, da je naročnik pridobil 4 pravočasne ponudbe. Naročnik je dne 06.07.2004 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. K3444-36/2004, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Grafist d.o.o., Ankaranska cesta 5c, Koper (v nadaljevanju: Grafist d.o.o.). Državna revizijska komisija je dne 08.10.2004 sprejela sklep, št. 018-215/04-22-1847, s katerim je odločitev naročnika, vsebovano v obvestilu o oddaji javnega naročila, z dne 06.07.2004, razveljavila.

Dne 27.10.2004 je naročnik izdal obvestilo, št. K3444-36/2004, iz katerega izhaja njegova odločitev, da se javno naročilo ne odda. V obrazložitvi obvestila naročnik navaja, da sta bili ponudbi podjetij Grafist d.o.o. in Grakom d.o.o., Polje 9/G, Izola, nepravilni, ponudbi vlagatelja in ponudnika Stavbenik d.o.o., Ulica 15. maja 16, Koper (v nadaljevanju: Stavbenik d.o.o.), pa nesprejemljivi, v skladu z 2. alineo 4. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004; v nadaljevanju: Pravilnik). Ponudbeni ceni po mnenju naročnika namreč presegata višino zagotovljenih sredstev za predmetno javno naročilo; v skladu s sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. K3444-36/2004, z dne 05.05.2004, je imel naročnik v proračunu namreč zagotovljena sredstva za javno naročilo v znesku 150.000.000,00 SIT, tako ponudba vlagatelja, kot ponudba podjetja Stavbenik d.o.o., pa ta znesek presega, kar je za naročnika nesprejemljivo.

Dne 12.11.2004 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem opozarja, da je naročnik na 3. strani razpisne dokumentacije, v točki "2.2. Vrednost naročila", zapisal: "Ocenjena vrednost javnega naročila brez DDV je 83.000.000,00 SIT za rekonstrukcijo ceste in 50.000.000,00 SIT za vodovod.". V primeru, da obe postavki seštejemo dobimo skupno ocenjeno vrednost 133.000.000,00 SIT, brez DDV, če k temu znesku prištejemo še 20% DDV, dobimo skupno ocenjeno vrednost javnega naročila, z vključenim DDV, ki znaša 159.600.000,00 SIT. Kot je bilo ugotovljeno na javnem odpiranju ponudb, dne 22.06.2004 (zapisnik o javnem odpiranju ponudb, št. K344-36/2004 je vlagatelj oddal ponudbo v višini 156.555.428,56 SIT, z vključenim DDV. V povzetku vlagatelj ugotavlja, da je ponudba vlagatelja za 3.044.571,44 SIT nižja od ocenjene vrednosti javnega naročila, kot jo je naročnik objavil v razpisni dokumentaciji, v točki "2.2. Vrednost naročila". Zaradi navedenega je naročnik napačno oz. zmotno ugotovil, da je vlagateljeva ponudba nesprejemljiva, in je s tem kršil 76. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1), saj je le-ta dejansko pod zagotovljenimi sredstvi naročnika in kot takšna sprejemljiva.
V podkrepitev dejstva, da so dejanska zagotovljena sredstva naročnika 159.600.000,00 SIT, kot je zapisal v razpisni dokumentaciji in ne 150.000.000,00 SIT, kot trdi naročnik, in se pri tem sklicuje na sklep o začetku postopka (ki je naročnikov interen akt), vlagatelj navaja tudi obvestilo naročnika, z dne 06.07.2004, v katerem je naročnik ponudbo podjetja Grafist d.o.o. ocenil kot sprejemljivo in pravilno kljub dejstvu, da je presegla vrednost 150.000.000,00 SIT. Naročnik je torej 06.07.2004 odločil, da je sprejemljiva ponudba ponudnika, ki presega 150.000.000,00 SIT, kasneje, ko je bil zaradi odločitve Državne revizijske komisije ponudnik Grafist d.o.o. spoznan za nesposobnega izvesti predmetno javno naročilo (njegova ponudba je bila nepravilna), in bi bil naročnik dolžan izbrati pravilno, primerno in sprejemljivo ponudbo drugega ponudnika, pa je odločil, da ne bo izbral nobenega ponudnika, ker ima zgolj 150.000.000,00 SIT zagotovljenih sredstev. Pri tem se postavi vprašanje enakopravnosti ponudnikov in zagotavljanja temeljnih načel svobodne konkurence. Naročniki so dolžni vse ponudnike obravnavati enako in v enakih primerih odločiti enako, saj v nasprotnem primeru vzbudijo dvom v nepristranskost izvedenih postopkov oddaje javnih naročil. Načeli javnosti in transparentnosti postopkov oddaje javnih naročil v širšem smislu vsebujeta tudi predpostavko, da so javni podatki o postopku oddaje javnega naročila (npr. razpisna dokumentacija ali objava v Uradnem listu) resnični, saj lahko ponudniki pripravijo pravilne, primerne in sprejemljive ponudbe le ob izpolnjevanju navedene predpostavke. Z vidika transparentnosti, javnosti in enakopravnosti postopkov oddaje javnih naročil je nesprejemljivo, da bi lahko naročniki z internimi akti negirali določila, ki so jih zapisali v javnih dokumentih, ki so namenjeni pripravi pravilnih, primernih in sprejemljivih ponudb, saj bi bilo slednje neposredno v nasprotju z načeli javnosti in transparentnosti oddaje postopkov javnih naročil.
Vlagatelj kot slednje opozarja tudi na določilo točke 2.12.5. razpisne dokumentacije, kjer je naročnik v drugi točki zapisal: "Naročnik izrecno opozarja ponudnika, da če bo ponujena vrednost presegla finančna sredstva, ki jih ima naročnik na razpolago, si pridržuje pravico do zmanjšanja obsega razpisanih del. Zmanjšanje se bo izvedlo na postavkah javne razsvetljave (svetilke in stebri javne razsvetljave) potem pa tako, da bo rekonstrukcija ceste izvedena v krajšem obsegu.". Naročnik je torej že v razpisni dokumentaciji predvidel način, kako bo ravnal v primeru, če bo pridobil ponudbe, ki bodo presegle njegova finančna sredstva. S tem, ko ni izbral nobene ponudbe, je naročnik kršil 78. člen ZJN-l, saj je sprejel odločitev, ki je v nasprotju z v razpisni dokumentaciji opredeljenim postopkom oddaje javnega naročila. V primeru, da bi naročnik imel resen namen oddati predmetno javno naročilo, ima za navedeno vse pravne možnosti. Vlagatelj se zaveda, da ima naročnik zmeraj pravico, da ne izbere nobenega ponudnika, vendar mora v takšnem primeru svojo odločitev utemeljiti (skladno s 77. členom ZJN-l) in predstaviti resnične argumente, zaradi katerih se je odločil, da javnega naročila ne bo oddal.
Vlagatelj predlaga, da naročnik oz. Državna revizijska komisija razveljavi naročnikovo odločitev o neizbiri nobene od ponudb ter opravi ponoven izbor najugodnejšega ponudnika (pravilno: ponudbe) izmed pravilnih, primernih in sprejemljivih ponudb. Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil tudi stroške, nastale v zvezi z revizijo, v skupnem znesku 471.920,00 SIT.

Naročnik je o zahtevku za revizijo odločil s sklepom, št. K3444-36/2004, z dne 29.11.2004, s katerim je le-tega zavrnil kot neutemeljenega, zavrnil pa je tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. V obrazložitvi odločitve je naročnik znova poudaril, da sta ponudbi vlagatelja in Stavbenik d.o.o. nesprejemljivi v skladu z drugo alineo 4. člena Pravilnika. Ponudbeni ceni namreč presegata višino zagotovljenih sredstev za predmetno javno naročilo. V skladu s sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila je imel ta zagotovljena sredstva za celoten predmet javnega naročila za leto 2004 v višini 150.000.000,00 SIT. Od tega so sredstva v višini 99.600.000,00 SIT (83.000.000,00 SIT brez 20 % DDV) zagotovljena za rekonstrukcijo ceste, izvedbo pločnika in javne razsvetljave. Vlagateljeva ponudba za rekonstrukcijo ceste, izvedbo pločnika in javne razsvetljave znaša 102.300.509,88 SIT, kar presega višino zagotovljenih sredstev za ta del javnega naročila. Naročnik ob tem navaja, da sredstva za vodovod zagotavlja Rižanski vodovod Koper iz svojih sredstev in se ne morejo porabiti za izvedbo rekonstrukcije ceste, pločnika in javne razsvetljave.
Naročnik v nadaljevanju navaja še: "V skladu s tretjim odstavkom 8. člena Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2004 (Uradne objave 49/03), za investicije, katerih izvedba presega višino dovoljenega obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predobremenitve v proračunu naslednjega leta iz drugega odstavka tega člena, se lahko razpiše javno naročilo v okviru vrednosti investicijskega programa, ki ga potrdi občinski svet. Glede na potek postopka za izbiro najugodnejšega izvajalca se investicija v proračunskem letu 2004 ne more več financirati, zato celoten pogodbeni znesek za rekonstrukcijo ceste, pločnika in javne razsvetljave predstavlja pogodbeno obveznost za leto 2005. Take obveznosti pa skladno z drugim odstavkom 8. člena tega odloka ni možno prevzeti v breme proračuna za naslednje leto. Glede na navedeno je treba spremeniti investicijski program za to investicijo. Po potrditvi spremembe investicijskega programa za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 177040 R3-406 - Hrvatini, odsek km 1,000 -1,560, izvedba pločnika in javne razsvetljave ter vodovoda Brageti na Logu na občinskemu svetu bo naročnik ponovno razpisal predmetno javno naročilo.".
Naročnik v povzetku ugotavlja, da vlagatelj ni uspel dokazati svojih navedb, zato zavrača tudi zahtevo za vračilo vplačane takse in povrnitev preostalih priglašenih stroškov.

Naročnik je v svojem sklepu vlagatelja, skladno z določili prvega odstavka 17. člena ZRPJN, pozval, naj mu v roku treh dni od prejema odločitve naročnika pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Dne 02.12.2004 je vlagatelj na naročnika naslovil obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, v katerem navaja, da v celoti vztraja pri zahtevku za revizijo in zahteva razveljavitev odločitve o neizbiri ter ponovni izbor najugodnejšega ponudnika (pravilno: ponudbe). Vlagatelj v obvestilu dalje navaja, da se zaveda, da ima naročnik vselej pravico, da ne izbere nobenega od ponudnikov (pravilno: nobene od ponudb), vendar pa mora takšno odločitev utemeljiti, kar mu nalaga 77. člen ZJN-1, in predstaviti resnične argumente, zaradi katerih se je odločil, da javnega naročila ne bo oddal. Naročnik v nasprotju s tem navaja vselej nove argumente, tudi takšne, ki so v nasprotju z razpisno dokumentacijo in z argumenti, ki jih je uporabil v preteklih odločitvah. Do argumentov, ki jih navaja vlagatelj, se naročnik sploh ni opredelil. Tudi iz navedb sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo izhaja, da ima naročnik dejansko zagotovljena sredstva v višini 159.600.000,00 SIT in ne 150.000.000,00 SIT, vrednost vlagateljeve ponudbe pa je tako pod vrednostjo zagotovljenih sredstev. Kontradiktorna in absurdna je tudi naročnikova argumentacija, da vlagateljeva ponudba presega razpoložljiva sredstva v delu, ki se nanaša na rekonstrukcijo ceste, izvedbo pločnika in javne razsvetljave, saj bi to pomenilo, da je ponudba v delu, kjer se nanaša na vodovod, sprejemljiva in bi jo naročnik moral izbrati. Naročnik v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo navaja tudi nove argumente, ki se nanašajo na nezmožnost financiranja investicije v letu 2004. Ti so v nasprotju z argumenti obvestila, št. K3444-36/2004, z dne 27.10.2004, s katerim je naročnik odločil, da nobena od ponudb ni pravilna oz. sprejemljiva, in v katerem je navedel drugačne razloge za zavrnitev vseh ponudb. Navedbe naročnika iz odločitve o zahtevku za revizijo so tudi nejasne in v nasprotju z določili razpisne dokumentacije, v kateri je naročnik predvidel, da se večina del plača v letu 2005. Naročnik je tako najprej trdil, da ima zagotovljenih 150 mio SIT za javno naročilo, kasneje pa, da investicije ne more več izvesti, ker nima zagotovljenih sredstev. Če so bila ta zagotovljena v trenutku objave javnega razpisa, ovir za izbiro najugodnejše ponudbe ni, saj glede na dejstvo, da javno naročilo še ni bilo oddano, sredstva še niso mogla biti porabljena. V kolikor pa naročnik v trenutku objave javnega razpisa ni imel zagotovljenih sredstev za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, je s tem kršil 15. in 16. člen ZJN-1, kar se kaznuje skladno s 131. členom ZJN-1.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v reviziji postopka oddaje javnega naročila najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija je ugotovila, da ima vlagatelj kot ponudnik, ki je predložil ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki ga v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in je upravičen do vložitve zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahtevek za revizijo utemeljen, saj vlagateljeva ponudba, iz razlogov, ki jih navaja naročnik, ni nesprejemljiva.

Naročnik je dne 27.10.2004 izdal obvestilo, št. K3444-36/2004, iz katerega izhaja njegova odločitev, da se javno naročilo, ki je predmet tega postopka oddaje javnega naročila, ne odda. Kot razlog za takšno odločitev je navedel, da ni prejel nobene pravilne oz. sprejemljive ponudbe. Vlagateljevo ponudbo je ob tem ocenil kot nesprejemljivo, saj naj bi ponudbena vrednost le-te presegala višino zagotovljenih sredstev za javno naročilo.

V sklepu o začetku postopka oddaje javnega naročila je naročnik določil: "Ocenjena vrednost javnega naročila z davkom na dodano vrednost znaša 150.000.000,00 tolarjev (100.000.000,00 tolarjev za rekonstrukcijo ceste, izvedbo pločnika in javne razsvetljave in 50.000.000,00 tolarjev za vodovod).". V neskladju z zapisanim je naročnik na 2. strani razpisne dokumentacije, pod naslovom "2.2. Vrednost naročila" določil: "Ocenjena vrednost javnega naročila brez DDV je 83.000.000,00 SIT za rekonstrukcijo ceste in 50.000.000,00 SIT za vodovod.". Ob upoštevanju DDV znaša ocenjena vrednost, kot je določena v razpisni dokumentaciji, tako 159.600.000,00 SIT.

Iz določil prvega odstavka 76. člena ZJN izhaja: "V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne.". Iz določil 2. alinee 4. člena Pravilnika pa izhaja, da je ponudba nesprejemljiva, če "ponudbena cena presega višino zagotovljenih sredstev za predmetno javno naročilo".

Ugotoviti gre, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila določil dve različni ocenjeni vrednosti javnega naročila. Vlagateljeva ponudba, ki znaša 156.555.428,56 SIT, nižjo ocenjeno vrednost presega, višje ocenjene vrednosti pa ne. Državna revizijska komisija izpostavlja, da je sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, kot ga opredeljuje 21. člen ZJN-1, interni akt naročnika, ki v razmerju do tretjih oseb sam po sebi nima neposrednih pravnih učinkov. V nasprotju s tem mora biti razpisna dokumentacija, skladno s 24. členom ZJN-1, dostopna vsem zainteresiranim ponudnikom, njena vsebina pa je tako za naročnika, kot za ponudnike (če želijo s ponudbo uspeti), zavezujoča. Ob zapisanem gre, upoštevajoč 23. člen ZJN-1, pripomniti še, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni dolžan navajati ocenjene vrednosti javnega naročila, če pa to stori, je dolžan postavljeno oceno tudi upoštevati. V konkretni zadevi Državna revizijska komisija zaključuje, da je ne glede na vsebino sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila pri presoji sprejemljivosti vlagateljeve ponudbe potrebno izhajati iz ocenjene vrednosti, kot je določena v razpisni dokumentaciji. Slednja je namreč za vlagatelja z zapisom v razpisno dokumentacijo postala dejstvo, iz katerega je utemeljeno izhajal pri pripravi in ovrednotenju svoje ponudbe, za naročnika pa zavezujoča informacija, ki jo je, v kolikor se razpisna dokumentacija ne spremeni, dolžan upoštevati in pri ocenjevanju sprejemljivosti ponudb iz nje izhajati. Dvoumnosti glede ocenjene vrednosti javnega naročila, ki jo je povzročil naročnik, v škodo vlagatelja ni mogoče šteti, saj bi to pomenilo, da bi bila kot nesprejemljiva ocenjena ponudba, ki jo je ponudnik pripravil upravičeno zanašajoč se na določila razpisne dokumentacije. V posledici zapisanega vlagateljeve ponudbe iz razlogov, ki jih navaja naročnik, ni mogoče šteti za nesprejemljivo, saj ne presega ocenjene vrednosti predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja tudi, da ni mogoče slediti argumentom naročnika, ki jih navaja v odločitvi o vlagateljevem zahtevku za revizijo. V slednji naročnik navaja, da vlagateljeva ponudba presega razpoložljiva sredstva le za postavko "rekonstrukcija ceste, izvedba pločnika in javne razsvetljave", navaja pa tudi, da javnega naročila v letu 2004 ni več mogoče financirati. Takšni argumenti naročnika so, kot pravilno ugotavlja vlagatelj, neskladni z razlogi, ki jih je naročnik v utemeljitev, da se javno naročilo ne odda, navedel v obvestilu, št. K3444-36/2004, z dne 27.10.2004. Državna revizijska komisija pa v zvezi z njimi izpostavlja, da naročnik v postopku oddaje javnega naročila ni predvidel oddaje javnega naročila po sklopih, temveč le kot celoto, tako pa tudi ni upravičen do presoje sprejemljivosti ponudbe, glede ponudbene vrednosti za del predmeta javnega naročila. Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala utemeljenost argumentov naročnika, ki se nanašajo na nezmožnost financiranja javnega naročila, ob čemer je ugotovila, da s tem povezane navedbe naročnika ne morejo biti upoštevane. Kot pravilno izpostavlja vlagatelj, naročnik v primeru, da ne bi imel zagotovljenih sredstev za javno naročilo, sploh ne bi smel pričeti s postopkom oddaje le-tega; ker javnega naročila doslej ni oddal, pa zagotovljena sredstva doslej tudi niso mogla biti porabljena. V zvezi z nezmožnostjo financiranja javnega naročila v letu 2004 velja pripomniti še, da je naročnik v točki 2.12.5. razpisne dokumentacije določil, da bodo dela na rekonstrukciji ceste, izvedbi pločnika in javne razsvetljave v letu 2004 plačana le delno, v preostanku pa naj bi bila plačana v letu 2005, zato tudi s tem povezanih navedb naročnika ni mogoče upoštevati.

V zvezi z vlagateljevimi navedbami, ki se nanašajo na dejstvo, da je naročnik z obvestilom, z dne 06.07.2004, ponudbo podjetja Grafist d.o.o., ponudbena vrednost ponudbe katerega je presegala vrednost 150.000.000,00 SIT, ocenil kot sprejemljivo, Državna revizijska komisija izpostavlja, da s tem povezanih navedb v predmetnem revizijskem postopku ni mogoče obravnavati. Državna revizijska komisija je namreč v prehodnem revizijskem postopku, zaključenem s sklepom, št. 018-215/04-22-1847, z dne 08.10.2004, odločitev naročnika, vsebovano v obvestilu, z dne 06.07.2004, razveljavila, sklicevanje na razveljavljeno odločitev pa ni mogoče.

V zvezi z vlagateljevimi navedbami, ki se nanašajo na določilo točke 2.12.5. razpisne dokumentacije, v drugi alinei katere je naročnik predvidel možnost zmanjšanja obsega razpisanih del v primeru preseganja razpoložljivih finančnih sredstev, Državna revizijska komisija ugotavlja, da le-tem ni mogoče slediti. Naročnik si je namreč z zapisom v omenjeni točki razpisne dokumentacije zgolj pridržal pravico do zmanjšanja obsega razpisanih del, ni pa se k takšnemu ravnanju zavezal, zaradi česar zmanjšanja obsega del tudi ni dolžan izvesti.

V povzetku zapisanega gre ugotoviti, da vlagateljeva ponudba ne presega ocenjene vrednosti predmetnega javnega naročila, zaradi česar iz razlogov, ki jih navaja naročnik, ni nesprejemljiva. Ker je naročnik odločil v nasprotju s to ugotovitvijo, je s tem ravnal v neskladju z določili 76. člena ZJN-1 in Pravilnika. Državna revizijska komisija je v posledici zapisanega zahtevku za revizijo ugodila, naročnikovo odločitev, vsebovano v obvestilu, št. K3444-36/2004, z dne 27.10.2004, pa razveljavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Tretji odstavek 22. člena ZRPJN določa, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške takse za revizijo, v znesku 200.000,00 SIT, ter stroške odvetniškega zastopanja, v protivrednosti 2000 točk po veljavni Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003, 70/2003; v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), povečano za 3% materialnih stroškov in 20% DDV, za stroške odvetniškega zastopanja tako 271.920,00 SIT. Skupno priglašeni stroški znašajo 471.920,00 SIT.

Državna revizijska komisija vlagatelju priznava stroške takse za revizijo, v znesku 200.000,00 SIT, ter stroške odvetniškega zastopanja v protivrednosti 2000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 2% materialnih stroškov od vrednosti 1000 točk, 1% materialnih stroškov od presežka nad vrednostjo 1000 točk, ter 20% DDV, za stroške odvetniškega zastopanja tako 267.960,00 SIT. Državna revizijska komisija skupaj vlagatelju priznava 467.960,00 SIT stroškov. Priznane stroške je naročnik dolžan povrniti vlagatelju v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 21.12.2004


Franci Kodela, univ.dipl.prav.
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Mestna Občina Koper, Verdijeva 10, Koper,
- CPK d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, po odvetnici Mileni Sevnik - Jakoš, Miklošičeva 26, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana.