018-319/04 Zavod RS za blagovne rezerve

Številka: 018-319/04-24-2372

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN), po članu dr. Aleksiju Mužina, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje zaščite blaga in na podlagi pritožbe vlagatelja Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška cesta 29, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.12.2004

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v sklepu o ustavitvi postopka revizije, št. 4244 LS/JB, z dne 09.12.2004.

2. Zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila se sprejme v obravnavo Državne revizijske komisije. Naročnik mora, skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, Državni revizijski komisiji v roku treh dni po prejemu tega sklepa odstopiti vso dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila za izvajanje zaščite blaga, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 98-99, z dne 10.09.2004, pod številko Ob-23989/04.

Obrazložitev

Naročnik je vodil postopek oddaje javnega naročila za izvajanje zaščite blaga, po javnem razpisu, ki ga je objavil v Uradnem listu RS, št. 98-99, z dne 10.09.2004, pod številko Ob-23989/04. Naročnik je do roka za oddajo ponudb prejel dve ponudbi in sicer ponudbo Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor in ponudbo vlagatelja. Dne 28.10.2004 je naročnik izdal sklep, št. 2881 ls/jb, s katerim je obe prispeli ponudbi ocenil za nepravilni in ju zavrnil.

Po prejemu naročnikovega sklepa je vlagatelj pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, v katerem je navajal nepravilnosti v postopku oddaje javnega naročila in predlagal spremembo naročnikove odločitve o (ne)oddaji javnega naročila.

Dne 01.12.2004 je naročnik izdal sklep, št. 2881/jb-st, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo in njegovo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, zavrnil. Naročnik je svoj sklep vlagatelju posredoval z dopisom, št. 2881-1/jb-ts, z dne 01.12.2004, v katerem je slednjega, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, pozval tudi, da mu v roku treh dni od prejema njegovega pisanja pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Iz vročilnice, ki potrjuje vročitev naročnikovega pisanja vlagatelju, izhaja, da je bil to slednjemu vročeno dne 03.12.2004.

Dne 03.12.2004 je vlagatelj izdal dokument, poimenovan kot "Sporočilo vlagatelja zahtevka za revizijo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo". Iz dokumenta izhaja, da želi vlagatelj revizijski postopek, v katerem je naročnik odločil s sklepom, št. 2881/jb-st, z dne 01.12.2004, nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Iz glave dokumenta tega dokumenta je razvidno, da je na njem najprej naveden naslov naročnika, temu sledi beseda "na", pod to pa je na dokumentu zapisan še naslov Državne revizijske komisije. Vlagatelj je svoj dokument vložil pri Državni revizijski komisiji, ki ga je prejela dne 06.12.2004.

Državna revizijska komisija z dopisom, št. NVD-1475/04-2279, z dne 07.12.2004, vlagateljev dokument odstopila naročniku, kot pristojnemu organu v smislu prvega odstavka 17. člena ZRPJN. Dokument je bil naročniku vročen dne 08.12.2004.

Dne 09.12.2004 je naročnik izdal sklep, št. 4244 LS/JB, s katerim je odločil, da se postopek revizije ustavi. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je vlagatelja pozval k posredovanju obvestila po prvem odstavku 17. člena ZRPJN, ki pa ga slednji naročniku v zakonskem roku ni posredoval, temveč je sporočilo o nadaljevanju postopka naslovil in dostavil na Državno revizijsko komisijo. Vlagatelju je bil sklep, s katerim je naročnik odločil o zahtevku za revizijo, vročen dne 03.12.2004, naročniku pa je bilo obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo s strani slednje vročeno dne 08.12.2004 (oddano 07.12.2004), zaradi česar je vlagatelj zamudil rok za dostavo obvestila. Vložitve obvestila pri nepristojnem organu po mnenju naročnika poleg tega ni mogoče pripisati nevednosti vlagatelja, saj ga je naročnik izrecno opozoril kako mora v postopku ravnati. Naročnikov sklep, št. 4244 LS/JB, z dne 09.12.2004, je bil vlagatelju, skupaj s spremnim dopisom z isto številko in datumom, vročen dne 13.12.2004.

Vlagatelj je, na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN, dne 15.12.2004, na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo zoper naročnikov sklep o ustavitvi postopka revizije, št. 4244 LS/JB, z dne 09.12.2004. Vlagatelj navaja, da pritožbo podaja zaradi bistvene kršitve določb postopka, zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in posledično zaradi zmotne uporabe materialnega prava, v obrazložitvi pritožbe pa, da naročnik napačno ugotavlja, da je vlagatelj obvestilo o nadaljevanju postopka naslovil pred Državno revizijsko komisijo; vlagatelj je obvestilo naslovil na naročnika, pomotoma pa je bilo odpremljeno na Državno revizijsko komisijo. To potrjuje tudi dejstvo, da je sodelavka Državne revizijske komisije obvestilo takoj po prejemu odstopila naročniku. Skladno s 6. točko (pravilno: šestim odstavkom) 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.); v nadaljevanju: ZPP) se mora vlagateljevo obvestilo šteti za pravočasno, kljub temu, da je k naročniku prispelo po izteku roka. To pa še posebej, ker je mogoče vložitev sporočila pri nepristojnem organu pripisati nevednosti vlagatelja, saj ta nima pooblaščenca iz tretjega odstavka 86. člena oz. tretjega odstavka 87. člena ZPP.


Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagateljeva pritožba dopustna in pravočasna, saj je vložena skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija ob vsebinski presoji pritožbe ugotavlja, da je le-ta utemeljena.

Iz določil 112. člena ZPP, ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporablja na podlagi petega odstavka 23. člena ZPP, izhaja: "Če je bila vloga, ki je vezana na rok, izročena ali poslana nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa prispe k pristojnemu sodišču po izteku roka, se šteje, da je bila pravočasno vložena, če je mogoče vložitev pri nepristojnem sodišču pripisati nevednosti vložnika, ki nima pooblaščenca iz tretjega odstavka 86. člena oziroma iz tretjega odstavka 87. člena tega zakona, ali očitni pomoti vložnika.".

V konkretni zadevi gre ugotoviti, da je vlagatelj obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo pravočasno, to je v zakonskem roku treh dni od prejema sklepa, s katerim je bilo odločeno o zahtevku za revizijo, vložil pri nepristojnem organu, to je Državni revizijski komisiji. Ob presoji zapisa naslovov na vlagateljevem pisanju gre poleg tega ugotoviti, da je vlagatelj obvestilo o nadaljevanju postopka dejansko naslovil na naročnika, naslov Državne revizijske komisije pa je na obvestilo najverjetneje zapisal v smislu drugega odstavka 17. člena ZRPJN, ki naročniku nalaga, da po prejemu obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo vso dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila odstopi temu organu. Državna revizijska komisija tako kot prepričljive in utemeljene ocenjuje navedbe vlagatelja, ki navaja, da je do vložitve obvestila pri tem organu prišlo zgolj zaradi napake pri oddaji pošiljk, ki jo je napravil sodelavec vlagatelja (slednji pomotoma navaja, da jo je napravil sodelavec naročnika). Ob upoštevanju te ugotovitve vlagateljevega ravnanja ni mogoče pripisati njegovi nevednosti, kot to predlaga sam, temveč gre vložitev obvestila o nadaljevanju postopka pri nepristojnem organu pripisati vlagateljevi očitni pomoti. Skladno z zapisanim gre vlagateljevo obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, skladno s petim odstavkom 112. člena ZPP, šteti za pravočasno.

Ker je naročnik po prejemu obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo in ne glede na pravočasnost le-tega odločil, da se postopek revizije ustavi, je s tem ravnal v neskladju s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, saj pogoji za izdajo takšnega sklepa niso bili izpolnjeni. V posledici te ugotovitve je Državna revizijska komisija ugodila vlagateljevi pritožbi in razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v sklepu o ustavitvi postopka revizije, št. 4244 LS/JB, z dne 09.12.2004.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Državna revizijska komisija, skladno z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila sprejme v obravnavo. Naročnik mora, skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, Državni revizijski komisiji v roku treh dni po prejemu tega sklepa odstopiti vso dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila za izvajanje zaščite blaga, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 98-99, z dne 10.09.2004, pod številko Ob-23989/04.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 20.12.2004


dr. Aleksij Mužina,
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška cesta 29, Ljubljana,
- Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, Ljubljana,
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana.