018-097/04 Elektro Ljubljana d.d.

Številka: 018-97/04-23-845

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Državne revizijske komisije Metodi Hrovat v postopku nadzora nad zakonitostjo oddaje javnega naročila za čiščenje poslovnih prostorov po sklopih in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje TRAUMI d.o.o., Spodnje Gameljne 56, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška družba Čeferin o.p., d.n.o., Taborska cesta 13, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO LJUBLJANA, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Breda Razdevšek, Slomškova 4, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.05.2004

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.
2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.
3. Vlagatelj je dolžan plačati naročniku stroške, nastale z revizijo, v znesku 264.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 25.11.2003 sprejel sklep, št. 3536/03 IHG, o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Naročnik je objavil javni razpis za čiščenje poslovnih prostorov v Uradnem listu RS, št. 122-124/03, z dne 12.12.2003, pod št. objave Ob-107357, po sklopih, in sicer: 1. sklop-poslovni prostori na Slovenski cesti 56, 58, Kotnikova 9, Slomškova 18, Glavarjeva ulica 14 v Ljubljani ter nadzorništva Črnuče, Domžale, Kamnik, 2. sklop-DE Elektro Novo mesto ter nadzorništvi Grosuplje in Zagradec, 3. sklop-DE Elektro Kočevje, 4. sklop-DE Elektro Trbovlje in nadzorništvo Litija, 5. sklop- nadzorništvo Logatec, Cerknica, Vrhnika, Žiri.

Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 15.01.2004, je razvidno, da je pravočasno prispelo 10 ponudb. Naročnik je dne 26.02.2004 izdal sklep o oddaji javnega naročila, št. 303/04-IHG, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika za 1., 3., in 5. sklop izbral podjetje MANICOM d.o.o., Linhartova 13, Ljubljana, za 2. sklop podjetje ČISTOČA d.o.o., Ljubljanska cesta 12f, Trzin, za 4. sklop pa je naročnik izbral podjetje CLEANING d.o.o., Zvonarska cesta 1, Ljubljana.

Vlagatelj je dne 04.03.2004 zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila. Vlagatelj navaja, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa, ki z zakonom predpisuje pogoje za opravljanje gospodarske dejavnosti 74.70-čiščenje stavb in je prav tako veljavno kot obrtno dovoljenje, saj je v skladu z zakonodajo in brez tega dovoljenja ne bi mogel obratovati. Poleg tega pa zahtevani dokument po novi zakonodaji preneha veljati dne 13.04.2004. Vlagatelj smatra, da je njegova ponudba popolna in v skladu z veljavno zakonodajo izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti čiščenja-74.70.

Naročnik je dne 25.03.2004, izdal obrazloženo obvestilo o oddaji naročila, št. 475/04-IHG, skladno z drugim odstavkom 79. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1), v katerem je navedel razloge za zavrnitev ponudbe vlagatelja.
Naročnik navaja, da je po ponovnem vpogledu v razpisno dokumentacijo in ponudbo vlagatelja ugotovil, da so bile zahteve naročnika v razpisni dokumentaciji, in sicer v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe pod točko 4. "Vsebina ponudbe in seznam obveznih dokumentov" v četrti alinei jasne in nedvoumne. Naročnik je v navedeni točki zahteval, da mora ponudba obvezno vsebovati obrtno dovoljenje 74.70-čiščenje objektov in opreme. Naročnik ponovno ugotavlja, da vlagatelj takšnega dovoljenja v svoji ponudbeni dokumentaciji ni priložil in s tem ni zadostil zahtevanim pogojem iz razpisne dokumentacije, ki so izločilne narave. Dejstvo je, da je ponudnik razpisno dokumentacijo prevzel in je bil seznanjen z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vendar pa do dneva, ki je bil v razpisni dokumentaciji predviden za dodatne obrazložitve in vprašanja, na zahtevo po obvezni dokumentaciji ni imel pripomb ali kakršnih koli vprašanj. Nesporno je, da je ponudnik do dneva in ure, predvidene v razpisni dokumentaciji oddal svojo ponudbo, vendar pa ni predložil zahtevanega obrtnega dovoljenja, zato je bil, kot izhaja iz navedenega sklepa, izločen iz nadaljnje obravnave, saj njegova ponudba ni bila pravilna.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, št. 475/04-IHG, z dne 13.04.2004, v katerem navaja, da je naročnik sprejel nepravilno in nezakonito odločitev, ko je vlagatelja izločil iz nadaljnje obravnave, ker ni predložil obrtnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti predmetnega javnega naročila - 74.70. Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da je v svoji ponudbi namesto obrtnega dovoljenja predložil vsebinsko enakovreden dokument in sicer odločbo Upravne enote Ljubljana, Izpostava Ljubljana šiška, z dne 26.3.2001, št. 302-1100/01 (pravilno: 302-101/01), iz katere naj bi izhajalo, da ponudnik izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje za opravljanje gospodarske dejavnosti 74.70 - čiščenje stavb. Vlagatelj vztraja, da je glede na predloženi dokument dokazal, da je ustrezno usposobljen ter da ponudba vsebinsko izpolnjuje zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije.
Vlagatelj nadalje opozarja na dejstvo, da obrazloženega obvestila o oddaji naročila, z dne 25.3.2.004, ni izdal naročnik, saj ga je podpisal le g. V. J., ne pa tudi g. L. S.. Vlagatelj se sklicuje na podobno kršitev naročnika, na podlagi katere je vlagatelj že vložil zahtevek za revizijo in o katerem je Državna revizijska komisija odločala in s sklepom, št. 018-162/03-24-1197, z dne 14.08.2003, zahtevku delno ugodila ter razveljavila obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila. Vlagatelj zatrjuje, da gre za identičen primer ter da obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila ni bilo izdano s strani naročnika in sicer zaradi zmotne uporabe materialnega prava.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da naročnik zahtevku za revizijo ugodi, postopek oddaje predmetnega javnega naročila pa v celoti razveljavi ter vlagatelju povrne stroške za sestavo zahtevka za revizijo v višini 2000 odvetniških točk, z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva izdaje sklepa dalje do plačila ter povračilo takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, z dne 21.04.2004, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in odločil, da je vlagatelj naročniku dolžan povrniti stroške tega postopka v višini 264.000,00 SIT. V obrazložitvi sklepa naročnik povzema vlagateljeve navedbe iz zahtevka za revizijo in v zvezi s tem navaja, da je ponovno vpogledal v celoten postopek oddaje javnega naročila in ugotovil, da je v točki 4. razpisne dokumentacije "Vsebina ponudbe in seznam obveznih dokumentov" v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe od potencialnih ponudnikov jasno in nedvoumno zahteval v četrti alinei, da mora ponudba obvezno vsebovati tudi obrtno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti 74.70 - čiščenje objektov in opreme. Naročnik dodaja, da je v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe v točki 17. "Ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti ponudnika" navedel, da bo le-to priznal na podlagi izpolnjevanja naštetih pogojev. V drugi alinei navedene točke je naročnik od potencialnih ponudnikov zahteval, da morajo predložiti veljavno obrtno dovoljenje pristojne obrtne zbornice, kjer ima ponudnik svoj sedež za opravljanje dejavnosti po klasifikaciji 74.70. Iz navedenega izhaja, da so bile zahteve naročnika jasne. Naročnik še dodaja, da vlagatelj do dneva, ki je bil v razpisni dokumentaciji predviden za oddajo ponudb, na naročnika ni naslovil nikakršnega vprašanja oziroma ni imel nikakršne pripombe v zvezi z navedenimi zahtevami naročnika. V skladu s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN lahko ponudniki vložijo zahtevo za revizijo v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ne določa drugače. V primeru, da bi vlagatelj menil, da je zahteva naročnika nezakonita, kot to sedaj vlagatelj navaja v svojem zahtevku za revizijo, bi moral zahtevek za revizijo vložiti že prej in ne po odločitvi o dodelitvi naročila. Iz navedenega izhaja, da je vlagatelj v delu svojega zahtevka za revizijo, ki se nanaša na obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti prekludiran.
Naročnik nadaljuje, da vlagatelj ni priložil zahtevanega dokumenta, kar priznava tudi sam. V Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe je v točki 17. "Ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti ponudnika" v drugem odstavku naročnik navedel, da neizpolnjevanje katerega koli od zgoraj navedenih pogojev pomeni nepravilnost ponudbe in bo izločena iz nadaljnjega ocenjevanja. Ne gre spregledati dejstva, da je vlagatelj v svoji ponudbi sicer podpisal in žigosal prilogo 3 (razpisni obrazec), vendar pa je glede na navedeno dal zavajajoč podatek, saj ni priložil listine, navedene v četrti alinei priloge 3. Vlagatelj zahtevanega pogoja ni izpolnil, saj ni priložil obrtnega dovoljenja, zato je bila ponudba vlagatelja po mnenju naročnika, pravilno izločena iz nadaljnje obravnave.
Naročnik se ne strinja z navedbo vlagatelja, izpolnjuje vse z zakonom predpisane pogoje za opravljanje gospodarske dejavnosti 74.70 - čiščenje stavb. Naročnik je namreč pogoj postavil na podlagi 5. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 18/04 in 40/04; v nadaljevanju: Obrtni zakon), Pravilnika o postopku izdaje obrtnega dovoljenja (Uradni list RS, št. 10/95 in 18/04) in Obrtnega registra ter Uredbe o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 108/00 in 18/04).
Glede navedbe vlagatelja o spornem obrazloženem obvestilu naročnik navaja, da ga je res podpisal le predsednik uprave g V. J., vendar pa je vlagatelj skupaj z navedenim obvestilom kot prilogo prejel tudi pooblastilo pod opr. št. 469/2004-AJ/DK , z dne 24.3.2004, iz katerega izhaja, da član uprave g. L. S., univ. dipl. ekon. na podlagi točke b in c 4. člena Poslovnika uprave Elektro Ljubljana pooblašča v času njegove odsotnosti predsednika uprave g. V. J., univ. dipl. inž. el., za koordiniranje, usklajevanje in s tem povezane operativne naloge v skladu z navedenim poslovnikom Elektro Ljubljana.
Naročnik je tudi odločil, da mu mora vlagatelj povrniti stroške njegove pooblaščenke po odvetniški tarifi v višini 2000 odvetniških točk, kar skupno z 20% DDV znaša 264.000,00 SIT.
Zaradi predhodno navedenih razlogov je naročnik zavrnil zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila in ga na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN pozval, da v treh dneh sporoči ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 28.04.2004, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj je zahteval tudi povračilo nadaljnjih stroškov, vse skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva izdaje sklepa dalje, v 15 dneh pod izvršbo.

Naročnik je v skladu s drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, z dopisom, z dne 03.05.2004, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z relevantno dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-97/04-23-843, z dne 10.05.2004, skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN, od naročnika zahtevala pooblastilo odvetniku, ki ji ga je le-ta, z dne 11.05.2004, posredoval.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2.) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3.) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija je najprej odločala o delu zahtevka za revizijo, ki se nanaša na pogoje, oziroma na (ne)izpolnjevanje konkretnega pogoja, ki ga je naročnik zahteval tako v objavi predmetnega javnega naročila kot tudi v razpisni dokumentaciji. Ob tem Državna revizijska komisija uvodoma izpostavlja, da je pogoj element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen tako, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave (12. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1). Navedbo, da mora biti pogoj izpolnjen v "ponudbi" velja razlagati tako terminsko (ob predložitvi ponudbi oziroma do skrajnega roka za predložitev ponudbe), kot fizično (praviloma se izpolnjevanje pogoja dokazuje z listinami oziroma podatki v ponudbeni dokumentaciji). Pogoj se lahko nanaša na ponudnikove osebne lastnosti (finančno, tehnično sposobnost) ali pa neposredno na ponudbo (rok za dokončanje del, garancijsko doboâ??). Pogoj se od merila razlikuje po tem, da ne vpliva na uvrstitev na ocenjevalni lestvici, temveč je prag, ki ga mora izpolniti vsak ponudnik, da se njegova ponudba sploh ocenjuje. Pogoj, ki je določen na način, ki dopušča različne interpretacije glede njegovega izpolnjevanja oz. tako, da je mogoče njegovo pravo vsebino razbrati šele v razmerju do drugih določil razpisne dokumentacije, ne izpolnjuje zahteve po jasnosti in nedvoumnosti, ki je toliko bolj pomembna ob upoštevanju dejstva, da je neizpolnjevanje posameznega pogoja sankcionirano z najhujšo možno kaznijo za ponudnika-izločitvijo njegove ponudbe iz postopka oddaje javnega naročila in s tem izločitvijo iz kroga možnih poslovnih partnerjev naročnika.

Med strankama ni spora o tem, da vlagatelj obrtnega dovoljenja v ponudbi ni predložil, četudi je naročnik v konkretnem primeru že v objavi v Uradnem listu RS, št. 122-124/03, z dne 12.12.2003, pod točko 14. "Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti" v drugi alinei zahteval:
"obrtno dovoljenje pristojne Obrtne zbornice, kjer ima ponudnik svoj sedež za opravljanje dejavnosti 74.70 (čiščenje objektov in opreme).".
Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v razpisno dokumentacijo naročnika in ugotovila, da je naročnik v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe v točki 4. "Vsebina ponudbe in seznam obveznih dokumentov" v četrti alinei zahteval: "obrtno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti 74.70-čiščenje objektov in opreme.". Nadalje je v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe v točki 17. "Ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti ponudnika" med drugim v drugi alinei zahteval: "da predloži veljavno obrtno dovoljenje pristojne Obrtne zbornice, kjer ima ponudnik svoj sedež za opravljanje dejavnosti po citirani klasifikaciji 74.70.". Tako je potrebno pritrditi naročniku pri tem, da so bile njegove zahteve z navedenem pogojem dovolj jasne in nedvoumne, kot tudi v tem, da je vlagatelj namesto zahtevanega dokumenta priložil odločbo Upravne enote Ljubljana, Izpostava Ljubljana šiška, z dne 26.3.2001, št. 302-101/01, ki je pa ne gre enačiti z dokumentom, kot ga je zahteval naročnik. Ob tem je potrebno pritrditi naročniku, da se pravica do opravljanja obrtne dejavnosti pridobi na podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register. Obrtno dovoljenje je namreč dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (6. člen Obrtnega zakona). Pravico do opravljanja obrti podobnih dejavnosti (kamor sodi tudi predmet tega javnega naročila: 74.70 Čiščenje stavb glede na Uredbo o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti), pa se pridobi z vpisom v obrtni register.
Pripomniti pa še velja, da bi moral vlagatelj uveljavljati svoje očitke zoper določila razpisne dokumentacije, v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN in vložiti zahtevek za revizijo še v času, ko bi bila vsebinska presoja določil razpisne dokumentacije še mogoča, torej pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila. Peti odstavek 12. člena ZRPJN namreč določa, da po prejemu odločitve o dodelitvi naročila ponudnik ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila.

Glede na ugotovljeno, je zatrjevana kršitev, da obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila, št. 475/04-IHG, z dne 25.03.2004, ni izdal naročnik, v tem revizijskem postopku brezpredmetna, saj na odločitev ne more vplivati, in se Državna revizijska komisija, v skladu z načelom hitrosti (3. člen ZRPJN), kot enim izmed temeljnih načel revizijskega postopka, o njej ni izrekala.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 1. izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku ni ugodila, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 2. izreka tega sklepa.

Naročnik je zahteval povrnitev stroškov njegove pooblaščenke, po odvetniški tarifi, v višini 2000 odvetniških točk, skupno z 20% DDV, kar znaša 264.000,00 SIT. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, mora vlagatelj, na podlagi četrtega odstavka 22. člena ZRPJN, naročniku povrniti potrebne stroške, v višini 264.000,00 SIT. Odločitev o stroških je izvršilni naslov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 3. izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 11.05.2004


Metoda Hrovat, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Odvetnica Breda Razdevšek, Slomškova 4, Ljubljana
- Odvetniška družba Čeferin o.p., d.n.o., Taborska cesta 13, Grosuplje
- MANICOM d.o.o., Linhartova 13, Ljubljana
- ČISTOČA d.o.o., Ljubljanska cesta 12f, Trzin
- CLEANING d.o.o., Zvonarska cesta 1, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana