018-090/04 MORS - 11. člen ZRPJN

Številka: 018-90/04-25-754

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Franciju Kodeli, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo pisarniškega materiala in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja MLADINSKA KNIGA BIROOPREMA d.d., Dunajska cesta 121, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova 12a, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika MINSTRSTVO ZA OBRAMBO, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.04.2004

ODLOČILA

Predlogu za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, se delno ugodi. Vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 05.02.2004, v predmetnem revizijskem postopku ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika do vključno izdaje obvestila o oddaji javnega naročila po drugem odstavku 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000; v nadaljevanju: ZJN-1).

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 130-133/03, z dne 29.12.2003, objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za dobavo pisarniškega materiala. Naročnik je dne 27.01.2004 izvedel javno odpiranje ponudb in z zapisnikom, št. 404-08-281/2003-16, obvestil vse ponudnike o poteku postopka javnega odpiranja ponudb. Naročnik je dne 06.02.2004 prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 05.02.2004. Naročnik je dne 05.03.2004 vlagatelju posredoval sklep, št. 404-08-61/2004-6, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Vlagatelj je dne 23.03.2004 prevzel sklep o ustavitvi postopka revizije, kar izkazuje povratnica.

Vlagatelj je dne 23.03.2004 vložil nov zahtevek za revizijo zoper postopek oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik nadaljuje, da je nov zahtevek za revizijo z izjemo dodanega zadnjega odstavka v III. poglavju, v popolnosti enak prvotnemu zahtevku za revizijo, št. 404-08-61/2004-1, z dne 06.02.2004, o katerem pa je bilo skladno z določili ZRPJN že odločeno, da se postopek revizije ustavi. Naročnik dodaja, da je dne 29.03.2004, z dopisom, št. 404-08-61/2004-9, prejel vlagateljev predlog za vrnitev v prejšnje stanje, z dne 26.03.2004.

Naročnik nadaljuje, da je dne 09.04.2004 prejel vlagateljev umik zahtevka za revizijo, z dne 23.03.2004, ter umik predloga za vrnitev v prejšnje stanje, z dne 26.03.2004.

Istočasno, dne 09.04.2004 je naročnik prejel nov zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila, ki se vsebinsko z izjemo nekaj stavkov ne razlikuje od predhodnih dveh zahtevkov za revizijo. Vlagatelj je bil v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 12. člena in 22. členom ZRPJN pozvan, da dopolni zahtevek za revizijo.

Naročnik še dodaja, da je dne 14.04.2004 prejel sklep Državne revizijske komisije, št. 018-67/04-23-682, z dne 09.04.2004, s katerim je bil revizijski postopek ustavljen.

Na podlagi navedenega naročnik meni, da želi vlagatelj podaljševati postopek, kar je v nasprotju s temeljnimi načeli iz 3. člena ZRPJN. Naročnik ugotavlja, da je z opisanim vlagateljevim ravnanjem lahko oškodovan in je s tem tudi ogrožen javni interes za izvedbo postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Ob dejstvu, da je vlagatelj naročnikov dosedanji pogodbeni partner in dobavitelj pisarniškega materiala, se naročnik nahaja v neugodni situaciji, saj bi z nepodpisom aneksa k obstoječi pogodbi ogrozil tekoče poslovanje v sistemu nabave pisarniškega materiala. V primeru podpisa aneksa pa je na enostaven način dosežen namen vlagatelja, da še naprej dobavlja pisarniški material za naročnika. Naročnik nadaljuje, da letno porabi za tovrstno nabavo približno 250 do 300 mio SIT, zato ni mogoč drugačen način naročanja kot po postopku z javnim razpisom, zato brez podaljšanja veljavnosti pogodbe ni mogoče zagotoviti normalnega delovanja, kar je očitno vlagatelju znano. Poudariti je potrebno, da je sistem naročanja pisarniškega materiala pri naročniku decentraliziran po celotnem ozemlju Republike Slovenije in pokriva potrebe približno 6500 zaposlenih, okvirna mesečna poraba pa znaša 25 mio SIT. Tovrstna aktivnost vlagatelja je nedvomno v nasprotju s temeljnimi načeli ZRPJN in vsestransko škodljivo vpliva na izvajanja naročnika oziroma celo sili naročnika v izvajanje aktivnosti, ki so v nasprotju z veljavno zakonodajo. Naročniku je na ta način onemogočena oddaja naročila in sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, kar ima zaradi nenehnega vlaganja zahtevkov za revizijo s strani vlagatelja za posledico neekonomično in negospodarno porabo proračunskih sredstev.

Glede na navedeno naročnik predlaga, da Državna revizijska komisija skladno z drugim odstavkom 11. člena ZRPJN sprejme sklep, da revizija postopka oddaje predmetnega javnega naročila ne zadrži njegovih aktivnosti, saj imajo ponudniki po odločitvi naročnika o izbranem ponudniku ponovno pravico zahtevati obrazloženo obvestilo oziroma vložiti zahtevek za revizijo.

Po presoji navedb naročnika ter pregledu razpisne dokumentacije je Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 11. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) določa, da vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. V drugem odstavku 11. člena pa ZRPJN dopušča možnost, da lahko Državna revizijska komisija na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

Iz zgoraj navedenega besedila prvega in drugega odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da je zakonodajalec kot osnovno pravilo določil suspenzivnost zahtevka za revizijo. Temeljno pravilo zakona torej je, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži vse nadaljnje aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega javnega naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o nesuspenzivnosti zahtevka za revizijo pridržana le za izjemne (v danih okoliščinah posameznega primera posebej utemeljene) primere. ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo, da se zahtevku za revizijo odvzame suspenzivni učinek, ampak določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu naročnika upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, je torej prepuščena Državni revizijski komisiji, ki pa mora v vsakem posameznem primeru presoditi, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno morebitno odločitev. Ob odločanju o morebitni nesuspenzivnosti pravnega sredstva je Državna revizijska komisija dolžna pretehtati interese vseh udeležencev v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, pri čemer mora še posebej skrbno oceniti razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Velja pripomniti, da je Državna revizijska komisija doslej že večkrat zavzela stališče, da morajo biti razlogi, ki opravičujejo odločitev o nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila vkljub vloženemu zahtevku za revizijo, pogojeni z objektivnimi okoliščinami posameznega primera, ne pa z ravnanjem naročnika samega (npr. sklep Državne revizijske komisije, št. 018-167/02, z dne 6.8.2002).

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da javni interes za izvedbo postopka oddaje javnega naročila obstaja, saj se kaže v cilju zagotovitve gospodarne in učinkovite porabe javnih sredstev. Istočasno gre ugotoviti, da delna nesuspenzivnost zahtevka za revizijo, kot je določena v izreku tega sklepa, ne vpliva na koristi zadržanja za vse, ki bi lahko bili oškodovani, oziroma nima škodljivih posledic za udeležene v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. S takšno odločitvijo je naročniku omogočeno, da kljub vloženemu zahtevku za revizijo opravi postopek pregledovanja, vrednotenja in ocenjevanja ponudb ter izda poročilo o oddaji naročila po prvem odstavku 78. člena ZJN-1 in obvestilo o oddaji javnega naročila po drugem odstavku 78. člena ZJN-1, hkrati pa do pravnomočnega zaključka predmetnega revizijskega postopka z izbranim ponudnikom ne sme skleniti pogodbe o izvedbi javnega naročila. Z dovolitvijo izvedbe pregledovanja, vrednotenja in ocenjevanja ponudb ter izbire najugodnejšega ponudnika je naročniku dana možnost, da ob upoštevanju načela hitrosti iz 2. točke prvega odstavka 3. člena ZRPJN ter rokov, ki jih za posamezna procesna dejanja predvideva ZRPJN, čim prej odloči o zahtevku za revizijo in s tem prispeva k čim hitrejšemu pravnomočnemu zaključku revizijskega postopka, hkrati pa izvede določena ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, s čimer je zagotovljeno upoštevanje razumnih rokov za oddajo predmetnega javnega naročila. Istočasno je s prepovedjo sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila vlagatelju zagotovljena pravica do učinkovitega pravnega varstva in možnost učinkovite odprave domnevnih nezakonitosti, ki jih vlagatelj zatrjuje v zahtevku za revizijo.

Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru v skladu z drugim odstavkom 11. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 22.04.2004


Franci Kodela, univ.dipl.prav.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana
- Odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova 12a, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana