018-090/04 MORS - 11. člen ZRPJN - popravni sklep

Številka: 018-90/04-25-834

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 328. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/04; v nadaljevanju ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN), po članu Franciju Kodeli, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo pisarniškega materiala in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja MLADINSKA KNIGA BIROOPREMA d.d., Dunajska cesta 121, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova 12a, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 7.5.2004 sprejela naslednji

ODLOČILA

V tretji vrstici izreka sklepa Državne revizijske komisije št. 018-90/04-25-754 z dne 22.4.2004 se črta besedilo "z dne 05.02.2004" in se ga nadomesti z besedilom "z dne 9.4.2004".

Obrazložitev

V izreku sklepa Državne revizijske komisije št. 018-90/04-25-754 z dne 22.4.2004, s katerim je le-ta delno ugodila predlogu naročnika za izdajo sklepa o nesuspenzivnosti vloženega zahtevka za revizijo po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, je prišlo do tipkarske napake. V drugem stavku izreka navedenega sklepa je bilo napačno zapisano, da ima delni nesuspenzivni učinek vlagateljev zahtevek za revizijo, ki je bil vložen dne 5.2.2004, čeprav bi moralo biti zapisano, da ima delni nesuspenzivni učinek vlagateljev zahtevek za revizijo, ki je bil vložen dne 9.4.2004. Celoten drugi stavek izreka se tako pravilno glasi:

"Vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 9.4.2004, v predmetnem revizijskem postopku ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika do vključno izdaje obvestila o oddaji javnega naročila po drugem odstavku 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000; v nadaljevanju: ZJN-1)."

Državna revizijska komisija je dne 6.5.2004 prejela nov predlog naročnika, naj sprejme sklep, da reševanje ponovnega postopka revizije po novem zahtevku za revizijo z dne 9.4.2004 ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika. Ker je Državna revizijska komisija že s sklepom št. 018-90/04-25-754 z dne 22.4.2004 odločila, da zahtevek za revizijo z dne 9.4.2004 ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika do vključno izdaje obvestila o oddaji javnega naročila, pri čemer je napačno zapisala datum vloženega zahtevka za revizijo, tudi ni izdala novega sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN. Ker gre za očitno pisno napako v datumu, ki je razvidna tudi iz vsebine obrazložitve navedenega sklepa, je Državna revizijska komisija na podlagi 328. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 7.5.2004


Franci Kodela, univ.dipl.prav.
član Državne revizijske komisijeVročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana
- Odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova 12a, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana