018-089/04 študentski domovi Maribor

Številka: 018-89/04-24-748

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 2/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu dr. Aleksiju Mužini, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila storitev: čiščenje poslovnih prostorov, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje DIW Service, Puhova 15, Maribor, ki ga zastopa odvetnica Milena Sevnik - Jakoš, Miklošičeva 28, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerza v Mariboru, študentski domovi Maribor, Gosposvetska cesta 83, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.04.2004

ODLOČILA

Vlagateljeva zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 7-8/2004, z dne 30.1.2004, pod številko objave Ob-1118/04, objavil javni razpis za čiščenje poslovnih prostorov naročnika.

Vlagatelj je še pred odpiranjem ponudb vložil zahtevek za revizijo, z dne 02.03.2004.

Naročnik je izdal sklep, št. 1/2004, z dne 15.03.2004, s katerim je vlagateljev zahtevek kot neutemeljenega zavrnil. Vlagatelj je predmetni sklep prejel dne 17.03.2004.

Državna revizijska komisija je dne 22.03.2004 od vlagatelja prejela obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 18.03.2004. Ker naročnik do dne 19.04.2004 Državni revizijski komisiji ni odstopil dokumentacije o predmetnem javnem naročilu, je le-ta zanjo zaprosila z dopisom, št. NVD-301/04-731, z dne 19.04.2004.

Naročnik je v dopisu, s katerim je Državni revizijski komisiji odstopil predmetno dokumentacijo, z dne 20.04.2004, poudaril, da vlagatelj zahtevka za revizijo ni v zakonitem 3 dnevnem roku obvestil naročnika o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, spričo česar je naročnik sklepal, da je vlagatelj svoj zahtevek za revizijo umaknil. Naročnik je zato na podlagi 17. člena ZRPJN izdal sklep, št. 01-383/2004, z dne 29.03.2004, s katerim je ugotovil, da od vlagatelja ni v zakonitem 3 dnevnem roku prejel zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, spričo česar naročnik šteje, da je vlagatelj svoj zahtevek za revizijo umaknil. Vlagatelj je predmetni sklep prejel dne 31.03.2004.


Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, pregledu celotne dokumentacije iz spisa ter pridobitvi pojasnil Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljeva zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo nedopustna in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je na podlagi odstopljene dokumentacije in dodatnih pojasnil ugotovila, da med strankama ni spora, da je naročnik, ker ni prejel vlagateljeve zahteve za nadaljevanje postopka, izdal sklep o ustavitvi postopka, zoper katerega ni bila vložena pritožba na Državno revizijsko komisijo.

Prvi odstavek 17. člena ZRPJN določa, da mora vlagatelj v roku 3 dni od prejema naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo le-temu sporočiti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika; če vlagatelj zahtevka za revizijo šele po preteku danega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo, se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer naročnik izda sklep o ustavitvi postopka revizije. Zoper sklep je dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa.

ZRPJN v navedenem členu torej določa procesno predpostavko, ki jo mora vlagatelj izpolniti, če želi biti deležen nadaljnjega pravnega varstva. Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je naročnik izdal sklep, z dne 29.03.2004, s katerim je ugotovil, da vlagatelj svoj zahtevek za revizijo očitno umika. Opozoriti velja tudi, da se vlagatelj niti zoper prejeti sklep ni pritožil, iz česar gre sklepati, da se pravnemu varstvu odpoveduje.

Državna revizijska komisija spričo navedenega ugotavlja, da je bil postopek pravnomočno končan pred naročnikom, in na podlagi smiselne uporabe določb prvega odstavka 274. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 12/2003, v nadaljnjem besedilu: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, odloča tako, kot je razvidno iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 23.04.2004


dr. Aleksij Mužina,
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Univerza v Mariboru, študentski domovi Maribor, Gosposvetska cesta 83, Maribor
- Odvetnica Milena Sevnik - Jakoš, Miklošičeva 28, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana