018-307/04 Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o.

Številka: 018-307/04-25-2305

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03 in 42/04, v nadaljevanju: ZRPJN), po članu Franciju Kodeli, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup digitalnega č/b fotokopirnega stroja in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Tift biro inženiring d.o.o., Tržaška c. 118, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o., Kotnikova 19a, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 14.12.2004

ODLOČILA

1. Vlagateljeva zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo se zavrže.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan plačati stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 100.000,00 SIT, v 15 dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17.08.2004 sprejel sklep, št. JNMV 10/04, o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za nakup digitalnega č/b fotokopirnega stroja. Naročnik je izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. JNMV 10-04, z dne 28.10.2004, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika Biring d.o.o., Motnica 7a, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelj je z dopisom, z dne 02.11.2004, zahteval vpogled v konkurenčne ponudbe. Naročnik mu je posredoval odgovor "Vaša prošnja za vpogled v ponudbeno dokumentacijo", št. 016-63/04, z dne 05.11.2004, v katerem je navedel, da mu vpogleda v ponudbe konkurenčnih ponudnikov ne dovoli, posredoval pa mu je podatke o konkurenčnih ponudbah ter tabelo o točkovanju po posameznih merilih, z obrazložitvijo, da je bila vlagateljeva ponudba najugodnejša za fotokopirni stroj z zmogljivostjo 55 kopij na minuto, izbrani ponudnik pa za fotokopirni stroj z zmogljivostjo 60 kopij na minuto.

Vlagatelj je v dopisu, z dne 08.11.2004, navedel, da je ponudil fotokopirni stroj Toshiba e-studio 550 s hitrostjo 55 kopij na minuto, ki v celoti ustreza tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik pa je ponudil bistveno dražji fotokopirni stroj. V kolikor bi vlagatelj vedel, da bo na izbor ponudnika vplivala tudi hitrost fotokopirnega stroja, bi pripravil drugačno ponudbo.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, št. 016-65/04, z dne 11.11.2004, obvestil, da je štel vlagateljev dopis, z dne 08.11.2004, kot zahtevek za revizijo ter ga pozval k dopolnitvi le-tega.

Vlagatelj je v dopisu, z dne 11.11.2004, dopolnil vlagateljev zahtevek za revizijo s kopijo potrdila o plačilu takse ter navedel, da nikjer v razpisni dokumentaciji ni bilo navedeno, da bodo stroji razdeljeni na skupine ter da bo hitrost vplivala na odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj predlaga, da naročnik ponudbe ponovno ovrednoti po merilih, ki so določena v razpisni dokumentaciji ali pa celotni postopek razveljavi.

Naročnik je s sklepom, št. JNMV 10/04, z dne 23.11.2004, zahtevku za revizijo ugodil in postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavil. V obrazložitvi tega sklepa naročnik ugotavlja, da je bil kriterij ločitve ponudnikov na dve skupini neutemeljen ter da naročnik ni ravnal prav, ko je ponudbe ocenjeval po dodatnem merilu, ki ni bilo vsebovano že v razpisni dokumentaciji. Naročnik ugotavlja, da vlagatelj ni edini ponudnik, ki je ponudil le eno ponudbo, ampak so tako ravnali trije ponudniki. Dva ponudnika sta ponudila variantno ponudbo, ostali trije pa vsak po eno ponudbo s tem, da je en ponudnik oddal ponudbo za fotokopirni stroj z zmogljivostjo 55 kopij na minuto, dva pa stroje z zmogljivostjo 60 kopij na minuto. Glede na navedeno naročnik ugotavlja, da je ponovno ocenjevanje po že postavljenih merilih nemogoče, saj se ni mogoče izogniti kriteriju delitve ponudb glede zmogljivosti strojev. Ker je vlagatelj predlagal alternativno odločitev o zahtevku za revizijo, kar dopušča tudi ZRPJN, je naročnik razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila v celoti.
Naročnik je vlagatelja na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN pozval, naj mu v roku treh dni od prejema odločitve naročnika pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, ki ga je naročnik prejel dne 29.11.2004, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, ker smatra, da je glede na razpisane kriterije njegova ponudba najugodnejša.

Naročnik je v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN z dopisom, št. 016-81/04, JNMV 10/04, z dne 30.11.2004, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal svojo ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

V skladu s 310. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, v nadaljevanju: ZPP), ki se v skladu s petim odstavkom 3. člena ZRPJN v postopku revizije javnih naročil smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, sodišče s sodbo odloči o zahtevku, ki se nanaša na glavno stvar in stranske terjatve. Gre za odločitev o zahtevku za pravno varstvo določene vsebine (po procesni teoriji gre za t.im. tožbeni predlog). V revizijskem postopku mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti, kakšen je glede na zatrjevane kršitve naročnika njegov "tožbeni predlog" oz. na kakšen način naj naročnik oz. Državna revizijska komisija zaščiti vlagateljev pravni položaj v postopku oddaje javnega naročila. V skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN naročnik o zahtevku za revizijo odloči tako, da postopek oddaje javnega naročila v celoti ali delno razveljavi ali pa zahtevek za revizijo zavrne. Iz določila prvega odstavka 16. člena ZRPJN je torej razvidno, da se lahko "tožbeni predlog" oz. zahtevek za pravno varstvo v zahtevku za revizijo nanaša bodisi na razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila (če so zatrjevane kršitve naročnika take narave, da jih ni mogoče odpraviti v predmetnem postopku oddaje javnega naročila) bodisi na razveljavitev dela postopka oddaje javnega naročila (če so zatrjevane kršitve naročnika take, da jih je mogoče odpraviti že z razveljavitvijo posamezne faze postopka oddaje javnega naročila, npr. obvestila o oddaji naročila). Če naročnik ugotovi, da so navedbe, s katerimi vlagatelj utemeljuje svoj "tožbeni predlog", utemeljene, le-temu ugodi in ugotovljene kršitve odpravi (glede na postavljen zahtevek za pravno varstvo) bodisi z razveljavitvijo celotnega postopka bodisi z razveljavitvijo dela postopka oddaje javnega naročila.

V predmetnem postopku revizije postopka oddaje javnega naročila je vlagatelj svoj "tožbeni predlog" oblikoval tako, da je predlagal, da "naročnik ponudbe ponovno ovrednoti po merilih, ki so določena v razpisni dokumentaciji ali pa celotni postopek razveljavi". Kot je razvidno iz sklepa, št. JNMV 10/04, z dne 23.11.2004, je naročnik zahtevku za revizijo ugodil in postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavil. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik z odločitvijo v omenjenemu sklepu izpolnil zahtevo po pravnem varstvu in ugodil tožbenemu predlogu vlagatelja. Ker je naročnik zahtevku za revizijo ugodil, vlagatelj pa ni obrazložil svojega pravnega interesa za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, t.j. ni pojasnil možnosti nastanka škode, je zato vlagateljeva zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo nedopustna, saj niso podane procesne predpostavke za nadaljevanje revizijskega postopka.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa utemeljena.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povračilo stroškov. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je, glede na določilo petega odstavka 22. člena ZRPJN, povrnitev stroškov mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. Ker je naročnik zahtevku za revizijo ugodil, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške plačila takse v višini 100.000,00 SIT.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 14.12.2004

Franci Kodela, univ.dipl.prav.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o., Kotnikova 19a, Ljubljana,
- Tift biro inženiring d.o.o., Tržaška c. 118, Ljubljana,
- Biring d.o.o., Motnica 7a, Trzin,
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška cesta 19a, Ljubljana.