018-079/04 Občina Zagorje ob Savi

Številka: 018-79/04-24-695

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu dr. Aleksiju Mužini v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "oprema prostorov Osnovne šole Ivana Skvarče v Zagorju ob Savi" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje UMT d.o.o., Kolodvorska 20 a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Darja Erceg, Kersnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: naročnik), dne 15.04.2004

ODLOČILA

Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika vsebovana v "obrazloženem obvestilu o oddaji javnega naročila", št. 601-1/2004, z dne 18.03.2004.

Obrazložitev

Naročnik je dne 29.01.2004 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za opremo prostorov Osnovne šole Ivana škvarče v Zagorju ob Savi, št. 601-1/2004, ter istega dne z odločbo, št. 601-1/2004, imenoval tudi strokovno komisijo za oceno ponudb. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 10-11/04, z dne 06.02.2004, pod številko objave Ob-1977/04, objavil javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila.
Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 09.03.2004, izhaja, da je naročnik prejel osem pravočasnih ponudb, za katere na javnem odpiranju ponudb ni ugotovil nobenih pomanjkljivosti.

Naročnik je dne 18.03.2004 izdal "obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila", št. 601-1/2004 (pravilno in v nadaljevanju: obvestilo o oddaji javnega naročila), iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje ATLAS OPREMA, d.o.o., Samova 12a, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je naročniku posredoval zahtevek za revizijo, z dne 26.03.2004, v katerem navaja, da iz obvestila o oddaji javnega naročila izhaja, da je naročnik njegovo ponudbo zavrnil zaradi neustreznega teksta izjave banke o nameri izdaje bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Vlagatelj navaja, da je iz naslova garancije jasno razvidno, da gre za izjavo o nameri banke, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Ker je garancijski rok in garancija za odpravo napak del pogodbenih obveznosti, naročnik meni, da besedilo garancije ni sporno. Dobra izvedba pogodbenih obveznosti namreč pomeni tudi izdajo garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Ob tem vlagatelj poudarja, da besedilo in oblika izjave nista bila predpisana in posebej določena, zato meni, da je naročnik v tem primeru izigral načela in pravila Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1). Izločitev vlagatelja tako ni upravičena. Vlagatelj naročniku predlaga, da obvestilo o oddaji javnega naročila razveljavi in ponovno izbere najugodnejšega ponudnika, pri čemer naj se ponudba vlagatelja šteje kot popolna oz. podrejeno, da naročnik postopek oddaje javnega naročila razveljavi v celoti.

Naročnik je s sklepom, št. 601-1/2004, z dne 31.03.2004, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da je iz razpisne dokumentacije in 4. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodil ponudnikom) razvidno, da je bilo za pravilnost ponudbe potrebno poleg ostalega predložiti tudi naslednje dokumente:
- točka 4.9.1. Izjava banke glede bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izjava mora vsebovati bistvene elemente iz priloženega vzorca OBR-15),
- točka 4.9.2 Izjava banke glede bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku (izjava mora vsebovati bistvene elemente iz priloženega vzorca OBR-16).
Naročnik ugotavlja, da je tako povsem neutemeljena navedba vlagatelja, da besedilo izjave banke v razpisnih pogojih sploh ni bilo določeno. Prav tako pa je iz prej navedenih točk Navodil ponudnikom jasno razvidno, da je morala izjava banke vsebovati bistvene elemente iz priloženega vzorca in sicer bistvene elemente vzorca OBR-15, za izjavo glede bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bistvene elemente vzorca OBR-16, za izjavo glede bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Naročnik navaja, da v ponudbi vlagatelja predložena izjava banke glede bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku ne vsebuje bistvenih elementov iz vzorca OBR-16 razpisne dokumentacije, saj vsebinsko nikakor ne gre za izjavo o tovrstni garanciji (pravilen je le naslov).
Naročnik še navaja, da je neutemeljeno tudi stališče vlagatelja, da pomeni dobra izvedba pogodbenih obveznosti tudi izdajo garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti namreč vsebinsko in v pravnih posledicah nikakor ni identična z garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Gre namreč za dve povsem različni obliki finančnih zavarovanj.
Ker vlagatelj ni predložil vsebinsko ustrezne izjave banke glede garancije za odpravo napak v garancijski dobi, je bila odločitev naročnika, da ponudbo vlagatelja izloči iz nadaljnje obravnave, pravilna in utemeljena. Glede na zgoraj navedeno je naročnik ugotovil, da je zahtevek za revizijo neutemeljen in ga je tako potrebno v celoti zavrniti. Naročnik je vlagatelja tudi pozval, da mu v treh dneh sporoči ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN z dopisom, z dne 02.04.2004, obvestil naročnika, da vztraja pri zahtevku za revizijo ter da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN, dne 07.04.2004, z dopisom 601-1/2004, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je tudi oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN, interes za dodelitev predmetnega javnega naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je tako aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".


V navedenem primeru je sporno, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je ponudbo vlagatelja izločil kot nepravilno iz nadaljnje obravnave iz razloga, ker vsebina izjave banke glede garancije za odpravo napak v garancijski dobi ni bila skladna z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.


Naročnik je v razpisni dokumentaciji v točki 4. PRAVILNA PONUDBA določil, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahtee iz razpisne dokumentacije. Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po vrstnem redu. Med dokumenti, ki jih morajo ponudniki izpolnjene predložiti v svoji ponudbi je naročnik v točki 4.9.2. navedel: "Izjava banke glede bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku - (izjava mora vsebovati bistvene elemente iz priloženega vzorca). OBR 16".
V razpisni dokumentaciji je naročnik predvidel tudi obrazec OBR 16, ki je vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Iz obrazca izhaja, da se mora banka z navedeno garancijo zavezati, da bo nepreklicno in brezpogojno na naročnikov prvi pisni poziv in ne glede na kakršen ugovor naročnika garancije izplačala znesek v višini 10% od vrednosti pogodbenih del, če izvajalec v garancijskem roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijskih obveznosti. V nadaljevanju Obrazca OBR 16 sledi POJASNILO, kjer je naročnik določil: "Ponudnik je dolžan ponudbi predložiti izjavo banke, v kateri je razvidno, da bo banka nepreklicno izdala ponudniku v kolikor bo izbran, bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki mora vsebovati vse bistvene pogoje iz tega vzorca. Samo garancijo mora izbrani ponudnik, s katerim bo podpisana pogodba predložiti naročniku ob primopredaji. Bančna garancija mora biti veljavna še 30 dni dlje kot je garancijski rok. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.".

Vlagatelj je v svoji ponudbi predložil podpisan in žigosan obrazec OBR 16, ki mu sledi podpisana in žigosana "Izjava banke o nameri izdaje bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku", ki jo je izdala Poštna banke Slovenije, d.d., Maribor. Iz navedene izjave banke izhaja, da bo naročnik garancije (vlagatelj) v njihovi banki v skladu s poslovno politiko banke, dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od končne pogodbene vrednosti javnega naročila in jo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.

ZJN-1 v 18. točki prvega odstavka 3. člena določa: "Pravilna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije."

Po pregledu ponudbe vlagatelja je tako Državna revizijska komisija ugotovila, da ponudba vlagatelja v celoti ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, saj izjava banke, s katero se je le-ta zavezala, da bo vlagatelju izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, ni skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Iz besedila izjave banke namreč izhaja, da bo le-ta izdala, v skladu s svojo poslovno politiko, bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in ne bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Naročnik je glede na to, da ponudba vlagatelja v celoti ne ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije ravnal pravilno, ko je ponudbo vlagatelja kot nepravilno izločil iz nadaljnje obravnave.

Ob tem je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo Državna revizijska komisija tudi preverila ali je naročnik enako strogo formalno obravnaval tudi ponudbo izbranega ponudnika oziroma ali je ponudbo vlagatelja in izbranega ponudnika obravnaval na primerljiv način.

Državna revizijska komisija je pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika prav tako ugotovila, da podana izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, ne ustreza zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije.
Naročnik je namreč v razpisni dokumentaciji določil, da morajo ponudniki v svoji ponudbi predložiti izjavo banke, iz katere bo razvidno, da bo banka nepreklicno izdala ponudniku v kolikor bo izbran, bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki mora vsebovati vse bistvene pogoje iz tega vzorca. Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni predložil bančne izjave, kot je bila zahtevana z razpisno dokumentacijo, točko točki 4.9.2 in obrazcem OBR 16 iz razpisne dokumentacije, saj iz predložene izjave banke, ni razvidno, da bo banka nepreklicno izdala nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, tako kot je zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji.
Ni dvoma, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval izjavo banke, da bo izdala nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Iz predložene izjave banke, ki jo je izbrani ponudnik predložil v svoji ponudbi, izhaja, da bo banka v skladu z veljavnimi bančnimi pravili in pogoji, po nalogu izbranega ponudnika, za sklenjeni posel izdala brezpogojno bančno garancijo plačljivo na prvi pisni poziv brez ugovora kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od pogodbene vrednosti in rokom veljavnosti navedenim v sklenjeni pogodbi in sicer na osnovi predložitve sklenjene pogodbe ter v skladu s poslovno politiko banke.
Podana izjava banke torej namesto eksplicitne izjave (brezpogojne in nepreklicne izjave) o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi vsebuje pogojno izjavo v naslednjih elementih:
- bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi bo izdana v skladu z veljavnimi bančnimi pravili in pogoji,
- bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi bo izdana v skladu s poslovno politiko banke.
Poleg navedenega pa iz izjave banke tudi izhaja, da bo banka bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi izdala ob predložitvi sklenjene pogodbe.

Naročnik je s tem, ko ponudbe izbranega ponudnika v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb ni zavrnil kot nepravilne, ravnal v nasprotju z drugim odstavkom 76. člena ZJN-1 in v nasprotju s načelom enakopravnosti med ponudniki (7. člen ZJN-1).

Eno temeljnih načel postopkov oddaje javnih naročil je načelo enakopravnost ponudnikov (7. člen ZJN-1), ki od naročnika zahteva, da zagotovi, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanj. V prvem odstavku navedenega člena je namreč določeno: "Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja." Naročnik je s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika, obravnaval kot pravilno, izbranega ponudnika postavil v privilegiran položaj. Načelo enakopravnosti ponudnikov namreč med drugim zagotavlja, da bodo enako spoštovane pravice in obveznosti vseh udeleženih strank torej, da bodo vsi ponudniki ob enakih pogojih imeli enake možnosti. V postopku oddaje javnega naročila so obvezni določeni akti, oddaja javnega naročila mora biti izvedena po določenem postopku, obvezno morajo biti izpolnjene zahteve naročnika, naročnik pa sme upoštevati le tiste dokumente, ki imajo zahtevano vsebino ter ustrezajo vsem razpisnim pogojem.
V konkretnem primeru je torej naročnik vlagatelja obravnaval manj ugodno oz. bolj strogo, kot izbranega ponudnika, saj je vlagateljevo ponudbo izločil iz nadaljnje obravnave, ker bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi ni bila skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, med tem ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot pravilno, čeprav tudi izjava banke, predložena v ponudbi izbranega ponudnika, ni bila skladna z vsemi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je ob presojanju utemeljenosti zahtevka za revizijo tako ugotovila, da je naročnik v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila kršil temeljna načela javnega naročanja, in sicer načela enakopravnosti med ponudniki, saj je ponudbo vlagatelja obravnaval manj ugodno, kot ponudbo izbranega ponudnika, zato je v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo ugodila.
Državna revizijska komisija v skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN napotuje naročnika na pravilno izvedbo postopka oddaje javnega naročila.
Naročnik mora pri ponovni presoji pravilnosti ponudb in ocenjevanju vseh ponudb upoštevati določila ZJN-1, določila razpisne dokumentacije in ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa, ter na tej podlagi izdati novo obvestilo o oddaji javnega naročila. Naročnik mora torej v postopku ponovnega pregleda in ocenjevanja ponudb enako obravnavati vse ponudnike.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 15.04.2004


dr. Aleksij Mužina
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi
- odvetnica Darja Erceg, Kersnikova 5, Ljubljana za UMT d.o.o., Ljubljana
- ATLAS OPREMA, d.o.o., Samova 12a, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana