018-075/04 Zavod RS za šport - popravni sklep

Številka: 018-75/04-24-707

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 328. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002 in 2/2004; v nadaljevanju ZPP), v povezavi s petim odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN), po članu dr. Aleksiju Mužini, dne 15.04.2004 sprejela naslednji

ODLOČILA

V 8. vrstici uvoda sklepa Državne revizijske komisije, št. 018-75/04-23-668, z dne 14.04.2004, se črta beseda "šport" in se jo nadomesti z besedo "šolstvo".

Obrazložitev

V sklepu Državne revizijske komisije, št. 018-75/04-23-668, z dne 14.04.2004, s katerim je le-ta v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje grafičnih in/ali tiskarskih storitev v obdobju od 01.04.2004 do 31.03.2006, na podlagi zahtevka za revizijo podjetja Schwarz d.o.o., Koprska 106, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska cesta 28, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Breda Razdevšek, Slomškova 4, Ljubljana, odločila, da se vlagateljeva zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo zavrže in da se naročnikova zahteva za povračilo stroškov revizijskega postopka zavrne kot neutemeljena, je bilo 8. vrstici uvoda napačno zapisana beseda "šport", namesto beseda "šolstvo". Naziv naročnika se tako pravilno glasi: "Zavod Republike Slovenije za šolstvo".

Ker gre za očitno pisno napako v imenu naročnika, kar je razvidno tudi iz celotne dokumentacije o javnem naročilu, je Državna revizijska komisija na podlagi 328. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 15.04.2004dr. Aleksij Mužina
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetnica Breda Razdevšek, Slomškova 4, Ljubljana,
- Schwarz d.o.o., Koprska 106, Ljubljana,
- Utrip d.o.o., Brežice, Marof 2, Brežice,
- Littera Picta d.o.o., Rožna dolina cesta IV/32, Ljubljana,
- Present d.o.o., Dolenjska cesta 43, Ljubljana,
- Grafex d.o.o., Podlipovica 31, Izlake,
- Mond Grafika d.o.o., Ulica Ivana Selana 15, Brezovica,
- Boex DTP d.o.o., Grudnovo nabrežje 23, Ljubljana,
- Maxinel d.o.o., Dunajska cesta 158, Ljubljana,
- Kagraf d.o.o., Polhograjska 2, Dobrova,
- Tiskarna Kočevski tisk d.d., Ljubljanska 18a, Kočevje,
- Birografika Bori d.o.o., Linhartova cesta 1, Ljubljana,
- Emona Tiskarna d.o.o., šmartinska cesta 130, Ljubljana,
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana.