018-073/04 JP Komunala Trbovlje d.o.o.

Številka: 018-73/04-24-627

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 2/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu dr. Aleksiju Mužini, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti: vodovodni material - ductil 2004, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Vigrad d.o.o. Celje, Cesta na Ostrožno 101, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika JP Komunala Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje (v nadaljevanju: naročnik), dne 06.04.2004

ODLOČILA

Revizijski postopek za oddajo naročila male vrednosti: vodovodni material - ductil 2004, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 16.02.2004 pričel s postopkom oddaje javnega naročila male vrednosti 0007/2004-POG 743: vodovodni material - ductil 2004.

Dne 04.03.2004 je naročnik od vlagatelja telefonsko zahteval dodatna pojasnila ponudbe vlagatelja, št. 082/04-1, glede notranje obloge duktilnih cevi.

Vlagatelju je naročnik obrazložitev poslal v dopisu, z dne 04.03.2004.

Vlagatelj je ob ponovnem pregledu razpisne dokumentacije ugotovil, da naročnik eksplicitno zahteva "Duktil cevi s poliuretansko notranjo oblogo", katere po vlagateljevih informacijah proizvaja le švicarsko podjetje Von Roll Druckrohre AG, medtem ko cevi s cementno notranjo oblogo proizvaja več proizvajalcev.

Spričo navedenega je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, z dne 09.03.2004, v katerem naročniku očita omejevanje konkurence - kršitev prvega odstavka 5. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), kršitev načela enakopravnosti ponudnikov iz prvega in drugega odstavka 7. člena ZJN-1 ter kršitev prvega in drugega odstavka 32. člena ZJN-1 glede uporabe tehničnih specifikacij.
Vlagatelj je vložil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 01.04.2004, ker naročnik ni v zakonitem roku odločil o vloženem zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija je dne 01.04.2004 naročnika pozvala, naj ji odstopi dokumentacijo v zvezi s predmetnim postopkom oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija je istega dne tudi telefonsko kontaktirala obe stranki z namenom pridobitve informacij v zvezi z dotedanjo izmenjavo dokumentacije.

Državna revizijska komisija je dne 02.04.2004 vlagatelja, skladno s prvim odstavkom 21. člena ZRPJN, pozvala k dopolnitvi zahtevka za revizijo s potrdilom o vplačilu takse.

Državna revizijska komisija je dne 02.04.2004 od vlagatelja po telefaxu prejela dopis, s katerim jo le-ta obvešča, da je od naročnika prejel pozitiven odgovor na vloženi zahtevek za revizijo, spričo česar vlagatelj ugotavlja, da je bilo njegovi zahtevi ugodeno. Navedeni dokument je Državna revizijska komisija prejela tudi po pošti v pisni obliki.

Ker gre vlagateljevo pisanje nedvomno šteti kot izjavo o umiku zahtevka za revizijo predmetnega postopka oddaje naročila male vrednosti, je Državna revizijska komisija na podlagi četrte alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 06.04.2004


dr. Aleksij Mužina,
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- JP Komunala Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje
- Vigrad d.o.o. Celje, Cesta na Ostrožno 101, Celje
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana