018-272/04 Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Številka: 018-272/04-24-2071

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu dr. Aleksiju Mužini v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za izvajanje storitev objave v dnevnem časopisju - razpisi delovnih mest in osmrtnice, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Dnevnik, časopisna družba d.d., Kopitarjeva 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska cesta 31, Ankaran (v nadaljevanju: naročnik), dne 05.11.2004

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi, tako da se postopek oddaje naročila male vrednosti za izvajanje storitev "objave v dnevnem časopisju - razpisi delovnih mest in osmrtnice" v celoti razveljavi.

2. Vlagateljevi zahtevi za povračilo stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 100.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je sprejel sklep, št. 15S/2004 z dne 12.07.2004, o izvedbi javnega naročila male vrednosti za izvajanje storitev objave v dnevnem časopisju - razpisi delovnih mest in osmrtnice. Naročnik je z dokumentom, št. 15S/2004, z dne 12.07.2004, za oddajo javnega naročila povabil k oddaji ponudbe ponudnike, in sicer: vlagatelja, DELO d.d., Slovenske novice, Dunajska cesta 5, Ljubljana in DELO d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana.
Iz predložene dokumentacije oddaje javnega naročila izhaja, da je naročnik očitno preklical oddajo javnega naročila dne 16.07.2004.

Naročnik je z dokumentom, št. 15S/2004, z dne 23.07.2004, povabil k oddaji ponudbe ponudnika DELO d.d., Slovenske novice, Dunajska cesta 5, Ljubljana in DELO d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana. Iz predložene dokumentacije nadalje tudi izhaja, da je naročnik dne 29.07.2004 poslal pogodbo o izvedbi javnega naročila ponudniku DELO d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana.

Vlagatelj je dne 26.08.2004 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja domnevne kršitve naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Vlagatelj navaja, da na podlagi pridobljene informacije javnega značaja, z dne 23.08.2004, ugotavlja, da je bil javni razpis kljub pisnemu preklicu s strani naročnika, v celoti izpeljan. Vlagatelj nadaljuje, da se razpisna dokumentacija, ki jo je naročnik posredoval vlagatelju, razlikuje od razpisne dokumentacije, ki je bila posredovana ostalim ponudnikom. S tem naj bi naročnik kršil načelo enakopravnosti, ki je opredeljeno v 7. členu Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj nadalje navaja, da je od naročnika prejel dne 16.07.2004 dopis, št. 275/05-04, s katerim ga je obvestil, da je preklical oddajo javnega naročila. Kljub temu pa je naročnik nadaljeval s postopkom oddaje javnega naročila ter izmed dveh ponudnikov izbral najugodnejšega. Po mnenju vlagatelja je naročnik ravnal v nasprotju z določili ZJN-1. Poleg vloženega zahtevka za revizijo vlagatelj priglaša še povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, v znesku 100.000,00 SIT.

Naročnik je vlagateljev zahtevek za revizijo s sklepom, št. 320/05-04, z dne 01.09.2004, zavrgel kot prepoznega. Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 03.09.2004, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je v skladu s drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, z dopisom, št. 373/4-2004, z dne 06.09.2004, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je pozvala naročnika, da ji posreduje vso relevantno dokumentacijo o javnem naročilu. Naročnik je posredoval dokumentacijo Državni revizijski komisiji, s spremnim dopisom, št. 384/2-2004, z dne 13.09.2004. Državna revizijska komisija je obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 03.09.2004, v povezavi z zahtevkom za revizijo, z dne 26.08.2004, obravnavala kot pritožbo, ker je le-ta predvidena kot pravno sredstvo zoper sklep, s katerim se zahtevek za revizijo zavrže. Državna revizijska komisija je dne 15.09.2004 izdala sklep, št. 018-209/04-24-1608, s katerim je pritožbi ugodila in odločila, da mora naročnik odločiti o zahtevku za revizijo skladno z določbami ZRPJN.

Naročnik je s sklepom, št. 373/5-2004, z dne 01.10.2004, zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel, nakar je le-ta dne 05.10.2004 na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo. Državna revizijska komisija je dne 11.10.2004 izdala sklep, št. 018-244/04-24-1844, s katerim je vlagateljevi pritožbi ponovno ugodila in naročniku naložila, da mora o zahtevku za revizijo odločiti skladno z ZRPJN.

Naročnik je izdal sklep, št. 384/5-2004-04, z dne 22.10.2004, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik v obrazložitvi navaja, da je prvotni postopek oddaje naročila male vrednosti, v katerem je k oddaji ponudbe povabil tudi vlagatelja, dne 16.07.2004 zaradi nenatančno določenih meril v razpisni dokumentaciji preklical, ter nato pripravil novo razpisno dokumentacijo in začel popolnoma nov, od prejšnjega ločen postopek oddaje naročila male vrednosti, v katerem pa vlagatelja ni povabil k sodelovanju. Naročnik navaja, da je v postopku ravnal v skladu z določbami notranjega akta, ki ureja oddajo naročil male vrednosti, ter da je iz razlogov ekonomičnosti k oddaji ponudbe povabil dva ponudnika, Delo in Slovenske novice, z namenom pridobitve ponudb dveh različnih časopisov, za katera je ocenil, da lahko izpolnita naročilo male vrednosti in ki imata največ natisnjenih dnevnih izvodov. Naročnik je v pravnem pouku vlagatelja (napačno) pozval, da lahko v treh dneh vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 26.10.2004, obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je z dopisom, št. 384/6-2004, z dne 28.10.2004, zahtevek za revizijo odstopil v odločanje Državni revizijski komisiji.


Po pregledu dokumentacije o naročilu male vrednosti ter preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku revizije najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot potencialni ponudnik v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN, interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija je spričo vlagateljevih revizijskih navedb presojala pravilnost ravnanja naročnika, ko je v postopku oddaje naročila male vrednosti k oddaji ponudbe povabil ponudnika DELO d.d., Slovenske novice, Dunajska cesta 5, Ljubljana, in DELO d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana, vlagatelja pa ne.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik v postopku oddaje naročila male vrednosti za "izvajanje storitev objave v dnevnem časopisju - razpisi delovnih mest in osmrtnice" k oddaji ponudb sprva povabil ponudnika DELO d.d., Slovenske novice, Dunajska cesta 5, Ljubljana, DELO d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana, in vlagatelja, nato pa je postopek "preklical" zaradi nenatančno določenih meril v razpisni dokumentaciji, le-to ponovno pripravil ter znova pričel postopek oddaje naročila male vrednosti za "izvajanje storitev objave v dnevnem časopisju - razpisi delovnih mest in osmrtnice", v katerem pa vlagatelja ni povabil k oddaji ponudb.

Državna revizijska komisija opozarja, da mora naročnik tudi pri oddaji naročil male vrednosti, kljub temu, da lahko način oddaje določi s svojim notranjim aktom, upoštevati temeljna načela javnega naročanja (prvi odstavek 125. člena ZJN-1), med katerimi je tudi Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-1). Tako mora naročnik pri oddaji naročila male vrednosti preveriti in upoštevati obstoj konkurence, ravno tako mora biti zainteresiranim ponudnikom omogočeno sodelovanje v postopku oddaje naročila male vrednosti, ne glede na to, ali jih je naročnik povabil k oddaji ponudb ali ne. Naročnik pa lahko omeji sodelovanje ponudnikov v postopku oddaje naročila male vrednosti zgolj na podlagi vnaprej opredeljenih pogojev.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v postopku oddaje naročila male vrednosti konkurenco omejil zgolj na enega ponudnika, Delo d.d. (čeprav gre za dva časopisa, Delo in Slovenske novice, pa je formalno pravno ponudnik časopisna hiša Delo d.d., ki je izdajatelj obeh časnikov), kljub temu, da je dnevnih časopisov na območju Republike Slovenije, ki bi bili sposobni izvesti predmet naročila male vrednosti, več.

Ugotoviti gre, da naročniku ni z ničemer uspelo opravičiti dejstva, da k oddaji ponudbe v ponovljenem postopku oddaje naročila male vrednosti ni povabil vsaj še vlagatelja, ki ga je povabil že v prvem postopku oddaje naročila male vrednosti, s čimer je neupravičeno omejil konkurenco med ponudniki in kršil eno temeljnih načel javnega naročanja, določeno v 5. členu ZJN-1. Obenem pa velja opozoriti, da navedeno ne pomeni, da ima vlagatelj absolutno pravico vedno biti povabljen v postopku oddaje naročila male vrednosti, temveč zgolj to, da naročniku v tem postopku glede na vse okoliščine primera ni uspelo prepričati Državne revizijske komisije, da je takšno omejevanje konkurence objektivno utemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer znesek plačane takse v višini 100.000,00 SIT. Ker je vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške v navedenem znesku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 05.11.2004


dr. Aleksij Mužina,
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska cesta 31, Ankaran
- Dnevnik, časopisna družba d.d., Kopitarjeva 2, Ljubljana
- DELO d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana