018-298/04 Občina Litija

Številka: 018-298/04-24-2211

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN), po članu dr. Aleksiju Mužini, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za opravljanje šolskih prevozov v občini Litija v obdobju od začetka leta 2005 do konca leta 2006 - sklop 15, ki ga je vložilo podjetje BOJAN JUVAN, s.p., Podkraj 10a, Zagorje ob Savi, ki ga zastopa odvetnik Sašo Ostrožnik, Rudarska cesta 8, Trbovlje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, Litija (v nadaljevanju: naročnik), dne 29.11.2004Â"

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 31.05.2004 sprejel sklep, št. 605-1/2004, o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za opravljanje šolskih prevozov v občini Litija v obdobju od začetka leta 2005 do konca leta 2006 (17 sklopov). Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 85-87/2004, pod številko objave Ob-21205/04. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 13.09.2004, je razvidno, da je naročnik pridobil 7 pravočasnih ponudb. Iz obvestila o izidu javnega naročila, št. 605-1/2004, z dne 11.10.2004, je razvidno, da je naročnik kot najugodnejšega ponudnika za sklop 15 izbral AVTO "JANEZ" Janez Pirc s.p., Partizanska pot 27, Litija (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 21.10.2004 vložil zahtevek za revizijo v katerem navaja, da je naročnik za 15. sklop (linija številka 15) najugodnejšega ponudnika izbral v nasprotju z razpisnimi pogoji. V razpisni dokumentaciji je namreč določen pogoj, da morajo prevozi potekati skladno z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95, 59/01, 76/03, 113/03 in 63/04; v nadaljevanju: ZPCP) ter da morajo ponudniki med drugim predložiti tudi dokazila o tehnični sposobnosti, med katera spada tudi seznam vseh voznikov, s katerimi bo ponudnik opravljal prevoze. Ti vozniki pa morajo izpolnjevati pogoje iz Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok (Uradni list RS, št. 78/99, 58/00 in 110/04; v nadaljevanju: Pravilnik). Hkrati so ponudniki podpisali izjavo, da niso dali zavajajočih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila (3. točka dokazil o tehnični sposobnosti). Izbrani ponudnik ne izpolnjuje navedenih zahtev razpisne dokumentacije. V 7. členu ZPCP je med drugim podana zahteva, da morajo zaposleni vozniki izpolnjevati pogoje glede strokovne usposobljenosti in da zaposleni vozniki avtobusov obvladajo slovenski jezik. Smiselno enako je predpisano tudi v 8. členu Pravilnika. Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da navedeni pogoj ni izpolnjen. Dejstvo je, da je v njegovi ponudbi kot voznik naveden upokojenec. Ker gre za voznika, ki pri izbranem ponudniku ni zaposlen tudi ni izpolnjen pogoj, da bodo prevozi potekali v skladu z ZPCP. Navedeno hkrati pomeni, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi podal zavajajoče podatke, saj je podpisal izjavo iz 3. točke dokazil o tehnični sposobnosti.
Dejstvo, da bo za izbranega ponudnika prevoze opravljal upokojenec in ne zaposlena oseba pa hkrati bistveno vpliva na ceno prevoza. Dajatve delodajalca za zaposleno osebo so bistveno večje kot pa dajatve za opravljeno delo upokojenca. Iz tega razloga je tudi ponudbena cena izbranega ponudnika nižja od vlagateljeve ponudbene cene. Vlagatelj zahteva, da naj se iz ponudbenih podatkov izbranega ponudnika preveri status spornega voznika, če pa to ni mogoče, naj se o njegovem statusu opravijo uradne poizvedbe pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Na podlagi navedenega vlagatelj zahteva, da se razveljavi naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika ter hkrati odloči, da se kot najugodnejšo izbere njegovo ponudbo.

Naročnik je z dopisom, z dne 25.10.2004 vlagatelja pozval, da v skladu s tretjim odstavkom 12. člena ZRPJN dopolni zahtevek za revizijo z dejstvi in dokazi, ki se nanašajo na zatrjevano kršitev naročnika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 28.10.2004, odgovoril na naročnikov dopis, z dne 25.10.2004. V obrazložitvi vlagatelj navaja, da je ustrezna dejstva navedel že v zahtevku za revizijo, iz katerega nedvoumno izhaja, da je izbrani ponudnik navedel voznika, ki je upokojenec. Prav to dejstvo je v predmetni zadevi bistveno, saj veljavna zakonodaja zahteva, da prevoze opravljajo zaposleni vozniki, ne pa upokojenci. Glede dokaza, pa vlagatelj navaja, da je že v zahtevku za revizijo predlagal, da se opravi uradna poizvedba o statusu spornega voznika pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Poleg tega pa vlagatelj še dodatno predlaga zaslišanje spornega voznika o tem ali je zaposlen pri izbranem ponudniku.

Naročnik je po prejemu vlagateljevega odgovora z dopisom, z dne 02.11.2004 izbranega ponudnika pozval, da poda obrazložitev in posreduje ustrezne dokumente v zvezi s spornim voznikom za linijo številka 15 ter druge ustrezne podatke o sklenjenih delovnih razmerjih z vozniki (prijava v zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, pogodba o delu).

Izbrani ponudnik je z dopisom, z dne 08.11.2004, podal odgovor na naročnikovo zahtevo. V obrazložitvi izbrani ponudnik navaja, da se je za prevoz na liniji številka 15 prijavil z enim vozilom ter kot voznika v skladu z razpisnimi pogoji navedel osebo Janez Pirc, ki je hkrati tudi s.p.. Navedeni voznik ima zaključeno prometno tehnično šolo, je državljan Republike Slovenije in obvlada slovenski jezik. Torej ne drži, da je za to progo kot voznik naveden upokojenec. V ponudbi je sicer naveden še en voznik, ki tudi izpolnjuje vse pogoje glede strokovne usposobljenosti, vendar ta ni bil naveden za vožnjo na sporni liniji. Izbrani ponudnik navaja, da razpolaga s tremi vozili primernimi za prevoz potnikov, vendar prevoze opravlja le z dvema novejšima voziloma. Za primer bolezni voznika ali pa okvare vozila ima izbrani ponudnik sklenjeno pogodbo z drugim prevoznikom, ki bi ga v navedenih primerih nadomeščal. Samo kot dodatna referenca je bil naveden tudi tretji voznik, ki je že upokojenec, pri čemer izbrani ponudnik dodaja, da ta voznik in tretje vozilo nista bila prijavljena na nobeno od razpisanih linij in tako tudi ne na linijo številka 15, ki je predmet tega revizijskega postopka.

Naročnik je s sklepom, št. 605-1/2004, z dne 11.11.2004, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je iz ponudbe izbranega ponudnika razvidno, da je ta konkuriral za dva sklopa in sicer, za linijo številka 14 z vozilom Fiat Dukato in voznikom Sončar Bojanom ter za linijo številka 15 z vozilom Citroen Jumper in voznikom Pirc Janezom. Izbrani ponudnik je na obrazcu "priloga IV" navedel tri vozila (Fiat Ducato, Citroen Jumper in Peugeot Boxer) ter tri voznike (Janez Pirc, Bojan Sončar in Miran Bulič), čeprav bi ustrezne pogoje izpolnjeval že s predložitvijo dokazil za dve vozili in dva voznika. Izbrani ponudnik je bil izbran za linijo številka 14 na podlagi prijave z vozilom Fiat Ducato in voznikom Bojanom Sončarom ter za linijo številka 15 na podlagi prijave z vozilom Citroen Jumper in voznikom Janezom Pircem. Oba navedena voznika izpolnjujeta vse predpisane pogoje, kar velja tudi za obe vozili. Navedeno tretje vozilo in tretji voznik nista imela vpliva na odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, saj je izbrani ponudnik tudi zagotovil nadomestni prevoz v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika (izjava in pogodba o zagotovitvi nadomestnega prevoza).
Dejstva, katera vozila in voznike ter katere nadomestne prevoznike za čas morebitne okvare vozil ali odsotnosti voznikov je posamezni ponudnik podal v svoji ponudbi, so bila vsem ponudnikom prebrana že na javnem odpiranju ponudb dne 13.09.2004, pa kljub temu noben izmed prisotnih ponudnikov takrat tem dejstvom ni oporekal ali podal drugih konkretnih pripomb. Zaradi tega naročnik tudi v smislu petega odstavka 12. člena ZRPJN dodatno utemeljuje svojo odločitev o zavrnitvi vlagateljevega zahtevka za revizijo, saj vlagatelj po prejemu odločitve o dodelitvi naročila ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila, pa ni vložil zahtevka za revizijo že pred prejemom odločitve o dodelitvi naročila.
Naročnik je vlagatelja v skladu s 17. členom ZRPJN pozval, naj ga v treh dneh od prejema sklepa pisno obvesti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 17.11.2004, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo ter da v celoti vztraja pri navedbah iz zahtevka za revizijo. Vlagatelj ponovno zatrjuje, da upokojenec Miran Bulič dela kot voznik za izbranega ponudnika, čeprav je to v nasprotju z veljavno zakonodajo, ki je navedena v zahtevku za revizijo. Naročniku je znano, da izbrani ponudnik poleg vožnje na dveh linijah, za kateri je bil izbran, hkrati opravlja tudi vsakodnevni prevoz oseb v občini šmartno. Izbrani ponudnik tako istočasno opravlja prevoze na treh lokacijah, kar pa je samo z dvema zaposlenima osebama nemogoče. Navedeno pomeni, da upokojenec Miran Bulič nujno opravlja delo voznika za izbranega ponudnika, kar pa je nedovoljeno. Iz tega razloga je izbira najugodnejšega ponudnika nezakonita.
Poleg tega vlagatelj navaja, da v predmetnem postopku oddaje javnega naročila tudi ni bilo določeno, da morajo ponudniki predložiti tudi ustrezno potrdilo o nekaznovanosti. Vlagatelj meni, da je potrebno predmetni postopek oddaje javnega naročila tudi iz tega razloga razveljaviti.

Naročnik je Državni revizijski komisiji, skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, z dopisom, z dne 19.11.2004, odstopil v reševanje zahtevek za revizijo z relevantno dokumentacijo.

Naročnik je nadalje z dopisom, z dne 19.11.2004, Državni revizijski komisiji posredoval predlog, da skladno z drugim odstavkom 11. člena ZRPJN sprejme sklep, da revizija postopka ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila na drugih razpisanih linijah, razen na liniji št. 15, na katero se nanaša vložen zahtevek za revizijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnikov predlog, da Državna revizijska komisija skladno z drugim odstavkom 11. člena ZRPJN sprejme sklep, da revizija postopka oddaje predmetnega javnega naročila ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila na drugih razpisanih linijah (razen na liniji 15), brezpredmeten. Vlagatelj je namreč v konkretnem primeru vložil zahtevek za revizijo zoper postopek oddaje javnega naročila za sklop 15 (linija številka 15), zato se v skladu s prvim odstavkom 11. člena ZRPJN zadrži postopek oddaje javnega naročila samo za ta sklop.

Državna revizijska komisija je dolžna uvodoma ugotoviti utemeljenost naročnikovega stališča v sklepu, št. 605-1/2004, z dne 11.11.2004, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo, da je dejstvo, katera vozila, voznike in ter nadomestne prevoznike so posamezni ponudniki navedli v svojih ponudbah, bilo znano ponudnikom že na javnem odpiranju ponudb, zaradi česar naj bi bil vlagatelj v skladu z določbo petega odstavka 12. člena prekludiran glede vložitve zahtevka za revizijo glede navedenega razloga. V petem odstavku 12. člena ZRPJN je določeno: "Vlagatelj po prejemu odločitve o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti ponudnika ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti.". Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vprašanje (ne)pravilnosti ponudb stvar njihovega pregleda in ocenjevanja, kar pa se ponudnikom notificira z obvestilom o dodelitvi javnega naročila (v smislu terminologije 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 02/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1)). Državna revizijska komisija torej meni, da sklicevanje na peti odstavek 12. člena ZRPJN ni utemeljeno, saj vlagatelj ni mogel vedeti, da naročnik ne bo izločil nepravilne ponudbe. To dejstvo je bilo razvidno šele iz obvestila o izidu javnega naročila, št. 605-1/2004, z dne 11.10.2004, takrat pa je vlagatelj tudi pravilno in pravočasno sprožil revizijski postopek in uveljavljal svoje pravice, ki mu pripadajo skladno z ZJN-1 in ZRPJN. Državna revizijska komisija še dodaja, da bi šlo vsakršen zahtevek za revizijo, v katerem bi bila zatrjevana nepravilnost ponudbe pred prejemom takšne naročnikove odločitve praviloma označiti kot preuranjen.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika za sklop št. 15 nepravilna, zato je Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenosti vlagateljevih navedb, morala odgovoriti na vprašanje, ali je naročnik pri tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za nepravilno, ravnal v skladu z določbami ZJN-1. Državna revizijska komisija najprej navaja, da morajo tako naročniki kot ponudniki pri oddaji javnih naročil postopati v skladu s pravili, ki jih določa ZJN-1 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi ter v skladu z (avtonomnimi) pravili, ki jih za oddajo konkretnega javnega naročila postavi naročnik v razpisni dokumentaciji, če le-ta niso v nasprotju s prisilnimi predpisi. Naročnikova navodila iz razpisne dokumentacije vežejo tako ponudnike pri pripravi ponudb, kot tudi naročnika tekom celotnega postopka oddaje javnega naročila. Pri oddaji javnih naročil je namreč potrebno upoštevati, da so postopki izredno formalni in strogi, vztrajanje pri strogih pravilih postopka pa ima vsekakor določen pomen in tehtne razloge. Predvsem se želi na ta način vsem zainteresiranim ponudnikom zagotoviti v postopku enakopraven položaj in preprečiti možnost diskrecijskega odločanja naročnika in tako vnaprej preprečiti možne zlorabe.

Naročnik je v obrazcu "priloga IV" v 1. točki zahteval, da ponudniki navedejo podatke o vozilih s katerimi se bo opravljal prevoz, in sicer tip vozila, znamko in število sedežev. Izbrani ponudnik je v 1. točki obrazca "priloga IV" navedel naslednja vozila:
1. kombi, Citroen Jumper, 8+1,
2. kombi, Fiat Dukato, 8+1 in
3. kombi, Peugeot, 8+1.

V obrazcu "priloga IV" je bilo v 2. točki nadalje zahtevano, da ponudniki navedejo podatke o voznikih (ime in priimek, usposobljenost, strokovna kvalifikacija in vrsta delovnega razmerja pri ponudniku). Izbrani ponudnik je v 2. točki obrazca "priloga IV" navedel naslednje voznike:
1. Janez Pirc, avtomehanik in prometni tehnik, nosilec dejavnosti,
2. Bojan Sončar, avtomehanik, voznik in
3. Miran Bulič, upokojenec, pogodbeno.

Naročnik je nadalje v obrazcu "priloga V" od ponudnikov zahteval, da navedejo posamezno linijo za katero dajejo ponudbo in med drugimi podatki, da tudi navedejo podatke o vozilu in vozilu, s katerim se bo opravljal prevoz. Iz navedenega obrazca "priloga V" je razvidno, da je izbrani ponudnik podal ponudbo za liniji št. 14 in št. 15, in sicer je za linijo št. 14 navedel, da se bodo prevozi opravljali z vozilom Fiat Dukato in voznikom Bojanom Sončarjem ter za linijo št. 15 navedel, da se bodo prevozi opravljali z vozilom Citroen Jumper in voznikom Janezom Pircem. Iz navedenega torej nedvoumno izhaja, da je izbrani ponudnik podal ponudbo za dva sklopa (linija št. In linija št. 15), za katera je navedel vozili in voznika, ki izpolnjujejo vse v razpisni dokumentaciji zahtevane pogoje. Tretje vozilo in tretji voznik, ki je kot to pravilno ugotavlja vlagatelj, upokojenec, pa je izbrani ponudnik navedel v obrazcu "priloga IV" iz razloga, ker razpolaga tudi z njima. Tretje vozilo in tretji voznik pa nista bila prijavljena na nobeno izmed linij za kateri je izbrani ponudnik kandidiral (obrazec "priloga V"). Prav tako pa to vozilo in voznik ne bosta uporabljena za prevoze v primeru okvare vozila ali bolezni voznika, saj je izbrani ponudnik v ponudbi predložil tudi podpisano pogodbo z drugim prevoznikom, ki bi v tem primeru opravljal prevoze.

Glede vlagateljevih navedb v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 17.11.2004, da izbrani ponudnik opravlja tudi vožnje na drugih linijah (Občina šmartno), je potrebno ugotoviti, da vsak posamezen postopek oddaje javnega naročila prestavlja samostojen postopek, v katerem je tudi mogoče (pravočasno) uveljavljati pravno varstvo zoper morebitne naročnikove kršitve pri izvedbi konkretnega postopka oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija dodaja, da je glede na določbe ZRPJN pristojna za odločanje v postopku oddaje javnega naročila, zoper katerega je (pravočasno) vložen zahtevek za revizijo. V kolikor vlagatelj meni, da je v postopku oddaje javnega naročila za vožnjo v Občini šmartno naročnik kršil predpise, ki urejajo javno naročanje, je imel možnost vložitve zahtevka za pravno varstvo zoper konkreten postopek oddaje javnega naročila oziroma to uveljavljati že v zahtevku za revizijo. Državna revizijska komisija pa dalje ugotavlja, da je vlagatelj z obvestilom o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 17.11.2004, dopolnil svoj zahtevek za revizijo tudi z novimi navedbami, ki se nanašajo na pomanjkljivost razpisne dokumentacije (potrdilo o nekaznovanosti). Teh navedb vlagatelja pa Državna revizijska komisija pri presojanju ne more upoštevati, saj jih je vlagatelj predložil po preteku 10 dnevnega prekluzivnega roka. ZRPJN namreč v prvem odstavku 12. člena jasno določa: â??"Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnostiâ??" V zakonu določen rok je prekluzivne narave, kar pomeni, da ponudnik, v kolikor zamudi rok, določene pravice ne more več uveljavljati. Citirana določba udejanja eno izmed temeljnih načel revizije postopkov javnega naročanja - načelo hitrosti in velja tako za vložitev zahtevka, kot tudi za morebitno dopolnitev zahtevka. Zaradi navedenega se Državna revizijska komisija ni spuščala v meritorno obravnavo v tem delu.

Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da naročnik v postopku oddaje javnega naročila ni kršil določil ZJN-1, zato je skladno z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 29.11.2004


Dr. Aleksij Mužina
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, Litija
- ODVETNIK SAšO OSTROŽNIK, Rudarska cesta 8, Trbovlje
- AVTO "JANEZ" Janez Pirc s.p., Partizanska pot 27, Litija
- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA FINANCE, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana