018-295/04 Servis skupnih služb Vlade - 11. člen ZRPJN

Številka: 018-295/04-24-2172

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99,110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu dr. Aleksiju Mužini v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje storitev varovanja oseb, varovanje premoženja in upravljanje z varnostno-nadzornim centrom za potrebe ljubljanskega sodnega okrožja ter Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje VALINA VAROVANJE d.o.o., Litijska cesta 45, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RS, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.11.2004

ODLOČILA

1. Predlogu naročnika za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, se deloma ugodi. Vlagateljev zahtevek za revizijo v predmetnem revizijskem postopku ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika do sklenitve pogodbe.
2. V preostalem delu se predlog naročnika zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. 39-42/04, pod štev. objave Ob-12595/04 (popravki Ur.l. RS, štev. 53/04, Ob-12595/04 in Ur.l. RS 80/04, Ob-20425/04) objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za izvajanje storitev varovanja oseb, varovanja premoženja in upravljanje z varnostno-nadzornim centrom za potrebe ljubljanskega sodnega okrožja ter Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani.

Vlagatelj je še pred javnim odpiranjem ponudb zahteval revizijo postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je s sklepom, štev. 228-02-3/2004, z dne 12.11.2004, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

Vlagatelj je z dopisom, št. 327/2004, z dne 15.11.2004, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, štev. 228-02-3/2004, z dne 18.11.2004, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji, obenem pa je Državni revizijski komisiji z dokumentom, št. 228-2-3/2004, predlagal, naj na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. V obrazložitvi predloga je naročnik navedel, da so bili za predmetno javno naročilo objavljeni že trije roki za oddajo ponudb, vendar je dan pred vsakokratnim rokom s strani katerega od potencialnih ponudnikov vložen zahtevek za revizijo. Naročnik meni, da ponudniki namerno vlagajo revizije in s tem onemogočajo izvedbo javnega naročila. Revizijo dan pred vsakokratnim rokom za oddajo ponudb vloži drug ponudnik, vendar se očitki vlagateljev v veliki meri ponavljajo, kar potrjuje prepričanje, da gre za nek dogovor med njimi. Naročnik navaja, da v kolikor je ponudnik zainteresiran za konkretno javno naročilo in je preučil razpisno dokumentacijo z namenom, da bi oddal ponudbo, zahtevek za revizijo vloži glede na prvi razpisan rok za oddajo ponudb ali vsaj glede na rok za oddajo ponudb po zadnji spremembi razpisne dokumentacije. V konkretnem javnem naročilu pa se razpisna dokumentacija, razen umika enega od pogojev, namreč ni povsem nič spremenila od tedaj, ko je Državna revizijska komisija sprejela svojo odločitev glede na vloženo revizijo dan pred prvim razpisanim rokom za oddajo ponudb. Naročnik nadaljuje, da je bil že prvi zahtevek, prejet dne 17.05.2004, namreč razen glede zahteve po predložitvi licence za tehnično varovanje, s sklepom Državne revizijske komisije, št. 018-135/04-24-1180, z dne 02.07.2004, zavrnjen kot neutemeljen. Naročnik je pogoj po predložitvi licence za tehnično varovanje umaknil, kar je pomenilo za vse morebitne ponudnike tudi ugodnejše pogoje, v ostalem delu pa se razpisna dokumentacija ni spremenila. Drugi zahtevek za revizijo, ki je bil vložen 17.08.2004, to je dan pred drugim rokom za oddajo ponudb, je Državna revizijska komisija s sklepom, z dne 24.09.2004, v celoti zavrnila kot neutemeljen. Dan pred tretjim razpisanim rokom za oddajo ponudb je bil vložen nov zahtevek za revizijo, čeprav razpisna dokumentacija že od objave drugega roka za oddajo ponudb, ni v ničemer spremenjena.

Po presoji navedb naročnika ter pregledu predložene dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 11. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) določa, da vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. V drugem odstavku 11. člena pa ZRPJN dopušča možnost, da lahko Državna revizijska komisija na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

Iz zgoraj navedenega besedila prvega in drugega odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da je zakonodajalec kot osnovno pravilo določil suspenzivnost zahtevka za revizijo. Temeljno pravilo zakona torej je, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži vse nadaljnje aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega javnega naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o nesuspenzivnosti zahtevka za revizijo pridržana le za izjemne (v danih okoliščinah posameznega primera posebej utemeljene) primere. ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo, da se zahtevku za revizijo odvzame suspenzivni učinek, ampak določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu naročnika upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, je torej prepuščena Državni revizijski komisiji, ki pa mora v vsakem posameznem primeru presoditi, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno odločitev. Ob odločanju o morebitni nesuspenzivnosti pravnega sredstva je Državna revizijska komisija dolžna pretehtati interese vseh udeležencev v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, pri čemer mora še posebej skrbno oceniti razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da so podani razlogi, na podlagi katerih je utemeljeno mogoče sprejeti sklep, da vlagateljev zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Iz obrazložitve naročnikovega predloga in ostale razpoložljive dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila namreč izhaja, da so že v času odločanja o naročnikovem predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN podane takšne objektivne okoliščine, ki opravičujejo nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila kljub vloženemu zahtevku za revizijo. Državna revizijska komisija je namreč že v sklepih, št. 018-135/04-24-1180, z dne 02.07.2004, ter št. 018-210/04-21-1632, z dne 24.09.2004, v istem postopku oddaje javnega naročila odločala o podobnem dejanskem stanju. Potrebno je ugotoviti, da se okoliščine, od izdaje navedenih sklepov Državne revizijske komisije, niso bistveno spremenile, poleg tega pa bi v primeru (če bi se v revizijskem postopku ugotovilo, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila dejansko ni storil kršitve, ki mu jih vlagatelj očita v zahtevku za revizijo) zaradi zadržanja postopka lahko prišlo do škodljivih posledic (in s tem tudi prizadet javni interes), med tem ko vlagatelju, pod pogoji iz 2. točke izreka tega sklepa, ne bi bila prizadeta nikakršna škoda. Tehtanje razmerja med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, torej pokaže,da je v obravnavanem primeru v javnem interesu utemeljeno sprejeti sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Tehtanje škodljivih posledic in koristi pa utemeljuje izdajo sklepa o nezadržanju omejenega na vodenje postopka oddaje javnega naročila do sklenitve pogodbe. Na ta način je namreč mogoče preprečiti škodljive posledice za vlagatelja in javni interes, kolikor bi Državna revizijska komisija ugodila vlagateljevemu zahtevku za revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Državna revizijska komisija je predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN ugodila, zato mora naročnik v nadaljevanju določiti nov rok za predložitev ponudb in nov datum odpiranja ponudb, s čemer bo vsem zainteresiranim potencialnim ponudnikom dana možnost, da svojo ponudbo do novega roka, bodisi predložijo, umaknejo, vložijo novo ali ponudbo spremenijo. O spremembi roka za predložitev ponudb in datuma za odpiranje ponudb mora naročnik v skladu z načelom enakopravnosti obvestiti vse, ki so v predmetnem postopku oddaje javnega naročila dvignili razpisno dokumentacijo in/ali oddali ponudbo, ter te spremembe objaviti na način, kot je bil objavljen razpis (peti odstavek 25. člena ZJN-1).


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 23.11.2004

dr. Aleksij Mužina
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- RS, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana
- VALINA VAROVANJE d.o.o., Litijska cesta 45, Ljubljana
- Vsem udeležencem v postopku oddaje javnega naročila
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana