018-286/04 Občina Logatec

Številka: 018-286/04-25-2183

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN), po članu Franciju Kodela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje prevoza šolskih otrok v Oš 8. talcev, Oš Tabor, Oš Rovte in šPP Ivana Cankarja Vrhnika in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Tehnojur d.o.o., Rovte 128, Rovte, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Jadek & Pensa o.p., d.n.o., Tavčarjeva 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.11.2004

ODLOČILA

- Zahtevku za revizijo se delno ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v obvestilih o oddaji javnega naročila, št. 414-06/04-1/4, z dne 23.09.2004, za relacije:
- Logatec, Laze, Martinj Hrib- Oš "8 talcev",
- Martinj Hrib- Oš "8 talcev" ter
- Logatec, Hotedršica, Logatec- šPP Ivana Cankarja Vrhnika.
V preostanku se zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrne.

- Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 364.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 01.06.2004 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, v Uradnem listu RS, št. 64, z dne 11.06.2004, pa je, pod številko objave Ob-15983/04, objavil javni razpis za izvajanje prevoza šolskih otrok v Oš 8. talcev, Oš Tabor, Oš Rovte in šPP Ivana Cankarja Vrhnika. Naročnik je javno naročilo razdelil na štiri sklope, v okviru katerih je določil petnajst relacij.

Dne 21.07.2004 je naročnik izdal osem obvestil o oddaji javnega naročila, vsa pod št. 414-06/04-1/4, s katerimi je oddal javno naročilo za osem relacij. Istega dne je naročnik izdal tudi sklep, št. 414-06/04-1/4, iz katerega izhaja, da se za preostalih sedem relacij ne izbere noben izmed ponudnikov, ker ponudbe "niso primerne". Naročnik je ob tem navedel tudi, da bo uvedel postopek s pogajanji, v skladu z določili 20.člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1).
Po izvedbi pogajanj je naročnik, dne 23.09.2004, izdal sedem obvestil o oddaji javnega naročila, vsa tudi tokrat pod št. 414-06/04-1/4. S slednjimi je oddal javna naročila za sedem relacij in sicer:
- za relacijo Hlevni Vrh, Vrh Svetih Treh Kraljev, Rovte- Oš Rovte,
- za relacijo Lavrovec, Hleviše, Zavratec- Oš Rovte ter
- za relacijo Križišče Gladek, Veharše, Medvedje Brdo, Rovtarske Žibrše, Trate- POš Rovtarske Žibrše, Židovnik, Ceste, Petkovec, Zaplana, Logatec- Oš Tabor,

za katere je izbral ponudnika Francija Oblaka s.p., Hlevni vrh 11 E, Rovte (v nadaljevanju: Franci Oblak s.p.),

- za relacijo Logatec, Laze, Martinj Hrib- Oš "8 talcev",
- za relacijo Martinj Hrib- Oš "8 talcev" ter
- za relacijo Logatec, Hotedršica, Logatec- šPP Ivana Cankarja Vrhnika,

za katere je izbral ponudnika Karlija Verbiča s.p., Notranjska cesta 60, Logatec (v nadaljevanju: Karli Verbič s.p.), ter

- za relacijo Dol. Logatec- Oš Tabor,

za katero je izbral ponudnika ZšAM Logatec, Tržaška cesta 24, Logatec (v nadaljevanju: ZšAM).

Dne 05.10.2004 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila in sicer v zvezi z vsemi relacijami, za izvajanje prevozov na katerih je naročnik javno naročilo oddal v postopku s pogajanji. Ob tem je navedel, da je svojo ponudbo oddal za vse zgoraj omenjene relacije, kakor je to razvidno tudi iz pregleda ponudbenih cen po ponudnikih, naročnik pa je v predmetnem postopku storil več kršitev. Vlagatelj najprej opozarja na neveljavnost ponudb, v zvezi s čemer navaja, da je iz XII. člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe razvidno, da morajo ponudbe veljati do dne 01.09.2004. Naročnik je pogajanja izvedel dne 20.09.2004, obvestila o oddaji javnega naročila pa je izdal dne 23.09.2004, torej v času, ko ponudbe niso bile več veljavne in je tako izbiral in izbral med neveljavnimi ponudbami. Iz zapisnika pogajanj z vlagateljem je razvidno, da naročnik vlagatelja ni pozval na podaljšanje veljavnost ponudbe. Iz vlagatelju dostopne dokumentacije ni razvidno ali je naročnik ostale ponudnike na podaljšanje veljavnosti ponudbe pozval ali ne. V kolikor pa jih je, je bilo s tem, da vlagatelja na to ni pozval, kršeno tudi načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelo enakopravnosti ponudnikov. V zvezi s tem vlagatelj še poudarja, da je z veljavnostjo ponudb prenehala tudi veljavnost finančnih zavarovanj, ki jih je zahteval naročnik, saj so le-ta prenehala z veljavnostjo ponudbe, kar pomeni, da naročnik nima več zavarovanj, ki mu zagotavljajo varnost v primeru nerealizacije obveznosti oziroma nesposobnosti izbranih ponudnikov. Vlagatelj dalje opozarja na nepravilnost ponudb, v zvezi s čemer navaja, da je iz razpisne dokumentacije razvidno, da so bili ponudniki med drugim dolžni predložiti tudi potrdilo o plačanih davkih in o tem, da nad ponudnikom ni bil pričet postopek prisilne poravnave ali stečaja. Iz tabele "Pregled dokumentacije po ponudnikih", ki ga je pripravil naročnik, in iz obrazložitve obvestil o oddaji naročil, z dne 21.07.2004, je razvidno, da niti Karli Verbič s.p. niti Franci Oblak s.p. nista oddala pravilne ponudbe, in sicer Karli Verbič s.p. ni predložil potrdila o plačanih davkih, Franci Oblak s.p. pa ni oddal potrdila, da ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja. Iz dokumentacije, s katero razpolaga vlagatelj, pa ni razvidno, da bi zgoraj omenjena ponudnika kadarkoli predložila manjkajočo dokumentacijo. Ker dokumentacije nista predložila, sta njuni ponudbi ostali nepravilni, naročnik pa se je z njima kljub temu pogajal, s čimer pa je kršil določbe 76. člena ZJN-1. Ob tem vlagatelj poudarja, da je potrebno tudi v okviru postopka pogajanj upoštevati le pravilne ponudbe.
Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da je naročnik v postopku tudi kršil načela javnega naročanja in sicer načelo transparentnosti, načelo enakopravnega obravnavanja ponudnikov in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki. To se kaže predvsem v tem, da je naročnik določil, da se postopek s pogajanji izvede pod nespremenjenimi pogoji, hkrati pa je eno izmed relacij, in sicer relacijo Martinj hrib - Logatec (navedeno pod točko 2, sklopa 1), oddal ponudniku Karliju Verbiču s.p., čeprav le-ta ponudbe za to relacijo sploh ni oddal, kakor je to razvidno iz "Pregleda ponudbenih cen po ponudnikih". Naročnik je v dodatni obrazložitvi sklepa o izbiri, z dne 16.08.2004, izrecno navedel, da se bo izvedel postopek s pogajanji ob nespremenjeni razpisni dokumentaciji. Kljub temu pa je naročnik nekaterim ponudnikom očitno dopustil spreminjanje oziroma dopolnjevanje ponudb, saj drugače ponudnik, ki prvotno sploh ni oddal ponudbe za določeno relacijo, le-te ne bi mogel dobiti. Vlagatelj in drugi ponudniki s takšno možnostjo spreminjanja in dopolnjevanja ponudb niso bili seznanjeni in jim torej takšno postopanje niti ni bilo omogočeno. Ravno tako kršitev načela transparentnosti dokazuje tudi to, da vlagatelj po končanih pogajanjih ni bil seznanjen z zapisniki pogajanj z drugimi ponudniki, do česar bi vsekakor imel pravico. ZJN-1 sicer izrecno ne določa takšne pravice v okviru postopka pogajanj, vendar pa je pri tem, po mnenju vlagatelja, potrebno smiselno uporabiti določbe, ki urejajo zapisnik o javnem odpiranju, predvsem določbo 75. člena ZJN-1. Naročnik vlagatelju nikoli ni posredoval zapisnika pogajanj z ostalimi ponudniki, čeprav bi to, ob analogni uporabi določbe 75. člena ZJN-1, moral storiti. Naročnik pa tudi v obvestilih o oddaji javnega naročila ni pojasnil, kdo je spremenil svoje ponudbe in kako, čeprav bi v obrazložitvi to moral navesti. Iz obvestil tako ni razvidno niti to, da sta, v kolikor je temu tako, Karli Verbič s.p. in Franci Oblak s.p. dopolnila svoji nepravilni prijavi (pravilno: ponudbi), niti ni pojasnjeno, kakor je Karli Verbič s.p. spremenil svojo ponudbo, da je v postopku pogajanj dobil relacijo, za katero ponudbe ni oddal.
Kot slednje vlagatelj opozarja tudi na nesposobnost izbranih ponudnikov, v zvezi s čemer navaja, da Karli Verbič s.p. in Franci Oblak s.p. nista sposobna izvajati storitev prevoza otrok, saj nimata niti prevoznih sredstev, ki bi imela zadostno število sedežev, poleg tega pa tudi nimata zaposlenega nobenega dodatnega šoferja in torej prevoze opravljata sama. Tako ima Karli Verbič s.p. le kombi z osmimi sedeži, dobil pa je dve relaciji, na katerih je potrebno opraviti prevoz več kot osmih otrok, in sicer prevoz 14 otrok (relacija 1 iz sklopa 1), oziroma prevoz 21 otrok (relacija 2 iz sklopa 1). Franci Oblak s.p. sicer ima več avtobusov, vendar nobeden izmed le-teh nima več kakor 38 sedežev, dobil pa je izvajanje prevoza na relaciji 6, iz sklopa 2, kjer je potrebno opraviti prevoz več kot 38 otrok. Ob zgoraj opisani nesposobnosti Karlija Verbiča s.p. in Francija Oblaka s.p. vlagatelj poudarja, da neveljavnost finančnih zavarovanj, kakor je to opisal v uvodu zahtevka, predstavlja še večjo negotovost za naročnika.
Iz vsega navedenega po mnenju vlagatelja tako izhaja, da je naročnik kršil temeljna načela javnega naročanja in določbe členov 76 in 78 ZJN-1, zaradi česar vlagatelj predlaga, da se postopek s pogajanji razveljavi. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

Na poziv naročnika, št. 414-06/04-1/4, z dne 18.10.2004, je vlagatelj z vlogo, z dne 21.10.2004, zahtevek za revizijo dopolnil s potrdilom o plačilu takse za revizijski postopek.

O zahtevku za revizijo je naročnik odločil s sklepom, št. 414-06/04-1/4, z dne 28.10.2004, s katerim je le-tega zavrnil. V obrazložitvi svoje odločitve je naročnik navedel, da je pripravil javni razpis po odprtem postopku za prevoze šolskih otrok po sklopih oz posameznih relacijah. Naročnik v tem postopku za sporne relacije ni dobil nobene sprejemljive ponudbe, dve ponudbi pa sta bili tudi nepravilni. Naročnik je zato uvedel postopek s pogajanji in na pogajanja povabil vse ponudnike, ki so predložili ponudbe v odprtem postopku. Vlagatelj revizijskega zahtevka zahteva, da naročnik postopek s pogajanji razveljavi. Če je naročnik menil, da postopek s pogajanji ni zakonit, da niso podani pogoji iz zakona za uvedbo postopka s pogajanji, bi moral postopek sprožiti pred odločitvijo naročnika, kot to določa peti odstavek 12. člena ZRPJN. V tem delu je torej vlagateljev zahtevek za revizijo prepozen.
Navedba vlagatelja, da je ponudbam potekel rok veljavnosti, drži, vendar to ne pomeni, da izbrani ponudnik ne sme skleniti pogodbe z naročnikom. To pomeni le, da ponudnika ne morejo prizadeti sankcije, če pogodbe ne bo podpisal. Če izbrani ponudnik pogodbe ne bo podpisal, bo moral naročnik na svoje stroške izvesti nov postopek. Vsak od ponudnikov se bo moral sam odločiti ali ga ta ponudba še zavezuje ali ne. Ni pa mogoče trditi, da so s tem ponudniki v neenakopravnem položaju, saj gre samo za rizik naročnika.
V zvezi z očitano kršitvijo, da dva od ponudnikov nista predložila pravilnih ponudb, naročnik meni, da je ravno to bil razlog, da je naročnik lahko uvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave. Po l. točki tretjega odstavka 20. člena ZJN-1 lahko naročnik uporabi postopek s pogajanji, če ne dobi nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe. Če naročnik vključi v postopek s pogajanji vse ponudnike, ni potreben javni razpis. Iz navedenega razloga je naročnik vključil v pogajanja vse ponudnike, ki so podali svoje ponudbe v odprtem postopku, njihove ponudbe pa za naročnika niso bile sprejemljive, kar je naročnik navedel že v obvestilu in povabilu na pogajanja. Res je, da ponudbi Karlija Verbiča s.p. in Francija Oblaka s.p. nista bili pravilni, naročnik pa je v postopku s pogajanji ugotovil, da izpolnjujeta vse pogoje, ki so bili predpisani z razpisno dokumentacijo. Namen tega postopka je ravno v tem, da naročnik pridobi pravilne in sprejemljive ponudbe. Trditev vlagatelja revizijskega zahtevka, da je potrebno v tem postopku upoštevati le pravilne ponudbe iz odprtega postopka, ne drži, saj potem sploh ne bi bili podani pogoji za uvedbo postopka s pogajanji. V zvezi z navedbo vlagatelja revizijskega zahtevka, da je naročnik oddal relacijo Martinj hrib- Logatec ponudniku, ki se na to relacijo ni prijavil, naročnik pojasnjuje, da je ponudnik Karli Verbič s.p. na predračun za to relacijo napisal, da nudi eno ceno za dve relaciji. Takšna ponudba je bila nepravilna, saj je bilo potrebno za obe relaciji vpisati ceno. Naročnik je v postopku s pogajanji to nepravilnost razčistil in je ponudnik ponudil ceno za vsako relacijo posebej.
V zvezi očitano kršitvijo transparentnosti postopka s pogajanji naročnik pojasnjuje, da je lahko vsak ponudnik zahteval vpogled v razpisno dokumentacijo in zahteval tudi dodatno obrazložitev obvestila o izbiri, vendar te možnosti vlagatelj ni izkoristil. Vlagatelj je dobil tudi obrazloženo obvestilo, iz katerega je razvidno, zakaj njegova ponudba ni bila izbrana. Naročnik je celotni postopek vodil transparentno in vse dogodke tudi evidentiral. Vsi ponudniki so imeli možnost svojo ponudbo tudi spremeniti, saj je naročnik že v vabilu za pogajanja navedel, da se bo pogajal o ceni storitve na posamezni relaciji oz. sklopu.
Očitane kršitve, da ponudnika Franci Oblak in Karli Verbič nimata ustrezno dimenzioniranih vozil, da bi lahko opravljala prevoze otrok v zahtevanem obsegu, nimajo pravne podlage v razpisni dokumentaciji. Naročnik ni zahteval, da bi moral prevoznik celotno storitev opraviti sam z lastnimi prevoznimi sredstvi, mora pa zagotoviti, da prevoze izvede tudi v primeru okvare vozila in podobno, kar je določeno v vzorcu pogodbe. Če prevoznik storitve ne more opraviti v skladu s tehničnimi pogoji, ki se zahtevajo za tovrstne prevoze, mora na svoje stroške zagotoviti prevoz, sicer lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil kakšna prevozna sredstva mora imeti posamezni ponudnik na razpolago, ampak je določil le, da morajo ustrezati predpisom o prevozu otrok. Če ponudnik ne razpolaga s prevoznim sredstvom v tem smislu, da bi lahko opravil prevoz z enim avtobusom, bo moral opraviti prevoz z dvema avtobusoma oz. z dvema kombiniranima voziloma. Naročnik pa potem, ko je bilo že izvedeno javno odpiranje ponudb, ne more več spreminjati pogojev, ki jih je predpisal. Naročnik lahko le preverja ali ponudniki predpisane pogoje izpolnjujejo. Po izvedenem postopku s pogajanji je naročnik ugotovil, da vsi ponudniki izpolnjujejo predpisane pogoje, zato je izbiro opravil izključno po ponujeni ceni. Če bi naročnik sledil zahtevku vlagatelja revizijskega zahtevka, da se postopek s pogajanji razveljavi, bi moral opraviti izbiro po cenah, ki za naročnika niso sprejemljive, saj bi naročnik prekoračil sredstva, ki jih ima zagotovljena za ta namen.

Naročnik je vlagatelja na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN pozval, naj mu v roku treh dni od prejema odločitve naročnika pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Z vlogo, z dne 01.11.2004, je vlagatelj naročnika obvestil, da zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN, z dopisom, št. 414-06/04-1/4, z dne 08.11.2004, zahtevek za revizijo, skupaj s celotno dokumentacijo, odstopil v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, št. 018-286/04-25-2121, z dne 15.11.2004, pozvala k posredovanju dodatnih pojasnil o postopku oddaje javnega naročila. Dodatna pojasnila je naročnik Državni revizijski komisiji posredoval z dopisom, št. 414-06/04-1/4, z dne 17.11.2004.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v reviziji postopka oddaje javnega naročila najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija je ugotovila, da ima vlagatelj kot ponudnik, ki je predložil ponudbo za vse relacije v predmetnem postopku, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki ga v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in je upravičen do vložitve zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi".

Državna revizijska komisija ob presoji vlagateljevega zahtevka za revizijo ugotavlja, da je ta delno utemeljen in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Vlagatelj v zahtevku naročniku uvodoma očita, da je izbiral in izbral med neveljavnimi ponudbami, saj so te, skladno z določili razpisne dokumentacije, morale veljati le do 01.09.2004, naročnik pa je obvestila o oddaji javnega naročila izdal dne 23.09.2004. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je takšen očitek neutemeljen. Naročnik je v razpisni dokumentaciji dejansko določil, da morajo ponudbe veljati do 01.09.2004, kar pa ne pomeni, da naročnik, ob ponudnikovem soglasju, ponudbe ne more sprejeti tudi po navedenem datumu. Svojo pripravljenost sprejeti in izvesti storitev, ki je predmet javnega naročila, navkljub temu, da njihova ponudba formalno ni bila več veljavna, so ponudniki izrazili s svojim pristopom k pogajanjem z naročnikom, ob čemer so svoje ponudbe dejansko ponovno podali. Ker ob tem ni bil določen rok njihove veljavnosti, je potrebno za presojo le-tega upoštevati določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/2001, 32/2004; v nadaljevanju: OZ), ki v četrtem odstavku 26. člena določa, da se ponudba dana ustno, v kateri ni določen rok za sprejem, šteje za zavrnjeno, če ni sprejeta takoj, razen če iz okoliščin izhaja, da ima naslovnik nekaj časa za premislek. Iz narave postopka oddaje javnega naročila in vsem strankam znanega dejstva, da je moral ponudnik izvesti pogajanja z več ponudniki, izhajajo okoliščine, ki utemeljujejo, da je bil naročnik upravičen do in imel "nekaj časa za premislek", tako pa je v času izdaje obvestil o oddaji javnega naročila izbiral in izbral med veljavnimi ponudbami.
V zvezi z revizijskimi navedbami, ki se nanašajo na neveljavnost finančnih zavarovanj, gre ugotoviti, da je vlagatelj v njihovem navajanju prekludiran. Zahtevek za revizijo se, skladno s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN, lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, in ta zakon, ne določata drugače. Peti odstavek 12. člena ZRPJN pa določa: "Vlagatelj po prejemu odločitve o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti ponudnika ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti.". Vlagatelj je bil z zahtevo razpisne dokumentacije, ki določa veljavnost finančnih zavarovanj, seznanjen že pred prejemom naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila, zato bi moral pred prejemom le-te, v kolikor je ocenil, da je zahteva neskladna z določili predpisov s področja javnih naročil, vložiti tudi zahtevek za revizijo. Po prejemu naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila s tem povezanih kršitev ne more več navajati, Državna revizijska komisija pa v tej fazi postopka njihove utemeljenosti ne more več presojati.

Revizijske navedbe vlagatelja iz I. točke zahtevka za revizijo so tako neutemeljene.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost revizijskih navedb iz II. točke zahtevka za revizijo, ki se nanašajo na nepravilnost ponudb ponudnika Karlija Verbiča s.p. in Francija Oblaka s.p.
V zvezi slednjimi gre uvodoma ugotoviti, da skladno z zgoraj že citiranimi določili petega odstavka 12. člena ZRPJN vlagatelj v tej fazi postopka (po prejemu naročnikove odločitve o oddaji naročila) ni upravičen navajati kršitev, ki se nanašajo na utemeljenost povabila nekaterih ponudnikov v postopek s pogajanji; tudi pri s tem povezanih navedbah gre namreč za kršitve, ki so bile ali bi morale biti vlagatelju znane že pred prejemom naročnikove odločitve, v njihovem navajanju pa je po prejemu le-te prekludiran. Državna revizijska komisija je zato preverjala zgolj utemeljenost revizijskih navedb, sledeč katerim naj bi bili ponudbi omenjenih ponudnikov nepravilni tudi v postopku oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, naročnik pa naj bi tako ob njihovi izbiri ravnal v nasprotju s 76. členom ZJN-1. Državna revizijska komisija z vpogledom v dokument "Pregled dokumentacije po ponudnikih", kot priloge enotnega obrazca za vodenje zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 06.07.2004, ugotavlja, da ponudnik Karli Verbič s.p. v predhodnem (odprtem) postopku ni predložil potrdila po 2. točki petega odstavka, v zvezi s 2. točko četrtega odstavka 42. člena ZJN-1 (davki, prispevki...), ponudnik Franci Oblak s.p. pa ni predložil potrdila po 1. točki petega odstavka, v zvezi s 1. točko četrtega odstavka 42. člena ZJN-1 (prisilna poravnava, stečaj, likvidacija...).
Z vpogledom v dokument "Zapisnik o izvedenih pogajanjih za izvedbo šolskih prevozov", za ponudnika Francija Oblaka s.p., gre ugotoviti, da je predstavnik ponudnika v postopku s pogajanji, izvedenimi dne 20.09.2004, ob 09.50 uri, predložil "potrdilo Okrožnega sodišča v Ljubljani, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije". Zapisniku je v originalu priloženo potrdilo Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. Rst 2669/2004, z dne 26.07.2004, ki je skladno z določili 1. točke petega odstavka, v zvezi s 1. točko četrtega odstavka 42. člena ZJN-1 in zahtevami razpisne dokumentacije. Ker ponudba imenovanega ponudnika, predložena v postopku oddaje javnega naročila po pogajanjih brez predhodne objave, iz razlogov, ki jih navaja vlagatelj, tako ni bila nepravilna, je naročnik ni bil dolžan izločiti iz postopka, s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja pa je potrebno kot neutemeljene zavrniti.
Z vpogledom v dokument "Zapisnik o izvedenih pogajanjih za izvedbo šolskih prevozov", za ponudnika Karlija Verbiča s.p., gre ugotoviti, da je predstavnik ponudnika v postopku s pogajanji, izvedenimi dne 20.09.2004, ob 10.10 uri, predložil "potrdilo o plačanih davkih". Zapisniku je v fotokopiji priloženo potrdilo Ministrstva za finance, DURS, Davčnega urada Ljubljana, Izpostava Logatec, št. 647426, z dne 20.08.2004. Ob presoji skladnosti predloženega potrdila z zahtevami razpisne dokumentacije gre ugotoviti, da potrdilo z le-temi ni skladno. Naročnik je v VIII. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, med dokazili, ki jih mora ponudnik predložiti v dokaz izpolnjevanja zahtevanih pogojev, pod točko 05 zapisal, da mora ponudnik predložiti "potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež (potrdilo mora biti v originalu in ne starejše od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe)". Potrdilo, ki ga je predložil ponudnik Karli Verbič s.p., je bilo predloženo v fotokopiji, datirano pa z datumom 20.08.2004, zaradi česar je v neskladju z zahtevami razpisne dokumentacije. Ob upoštevanju tretje alinee 2. člena Pravilnika o tem, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004; v nadaljevanju: Pravilnik o tem, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo) gre ugotoviti, da je bila ponudba ponudnika Karlija Verbiča s.p., podana v postopku oddaje javnega naročila po pogajanjih brez predhodne objave, nepravilna, skladno z določili 76. člena ZJN-1 pa jo je bil naročnik dolžan zavrniti (oz. izločiti).

Ker naročnik nepravilne ponudbe ni izločil oz. zavrnil, temveč je le-to obravnaval kot pravilno in jo na treh relacijah tudi izbral kot najugodnejšo, je s tem ravnal v nasprotju z določili ZJN-1. Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija delno ugodila vlagateljevemu zahtevku za revizijo in razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v obvestilih o oddaji javnega naročila, št. 414-06/06-1/4, z dne 23.09.2004, za relacije, za katere je bil kot najugodnejši ponudnik izbran ponudnik Karli Verbič s.p., in sicer:
- za relacijo Logatec, Laze, Martinj Hrib- Oš "8 talcev",
- za relacijo Martinj Hrib- Oš "8 talcev" ter
- za relacijo Logatec, Hotedršica, Logatec- šPP Ivana Cankarja Vrhnika.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost revizijskih navedb iz III. točke vlagateljevega revizijskega zahtevka, ki se nanašajo na kršitev načel.
Ker je Državna revizijska komisija delno ugodila vlagateljevemu zahtevku za revizijo, in razveljavila odločitev naročnika, s katero je ta oddal sklope javnega naročila ponudniku Karliju Verbiču s.p., revizijskih navedb vlagatelja, ki se nanašajo na oddajo ene od relacij imenovanemu ponudniku, čeprav naj zanjo ne bi oddal ponudbe, skladno z načelom hitrosti in učinkovitosti ni presojala, saj na odločitev o zahtevku te navedbe ne bi mogle vplivati.
V zvezi z revizijskimi navedbami, ki se nanašajo na kršitev načela transparentnosti postopka, Državna revizijska komisija ugotavlja, da so neutemeljene. Kot pravilno navaja tudi sam vlagatelj, ZJN-1 od naročnika ne zahteva posredovanja kopij zapisnikov o končnih pogajanjih ponudnikom, zato opustitev tega dejanja ne pomeni kršitve ZJN-1. Vlagatelj je imel po izvedenih pogajanjih možnost zahtevati vpogled v dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila ali pa od naročnika zahtevati obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila, česar pa, sledeč razpoložljivi dokumentaciji o postopku oddaje javnega naročila, ni izkoristil. V zvezi z zatrjevano pomanjkljivostjo obvestil o oddaji naročila gre izpostaviti, da ZJN-1 ne določa obličnosti obvestila o oddaji javnega naročila, saj s slednjim naročnik zgolj obvesti ponudnika o svoji odločitvi glede oddaje javnega naročila. Skladno z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1 pa lahko ponudnik, ki ni bil izbran, vloži pri naročniku zahtevo za že omenjeno dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti. Pri slednji je zahtevana vsebina določena, saj ZJN-1 zahteva, da obrazložitev vsebuje razloge za zavrnitev ponudbe neizbranega ponudnika ter prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudbe vlagatelja zahteve za dodatno obrazložitev.
Ker v ravnanju naročnika, v zvezi s tem delom revizijskih navedb vlagatelja, ni najti neskladnosti z določili predpisov s področja oddaje javnih naročil, je potrebno le-te kot neutemeljene zavrniti.

Državna revizijska komisija je presojala tudi utemeljenost revizijskih navedb iz IV. točke vlagateljevega zahtevka, ki se nanašajo na nesposobnost izbranih ponudnikov.
Tudi slednjih Državna revizijska komisija v delu, v katerem se nanašajo na ponudnika Karlija Verbiča s.p., iz zgoraj že argumentiranih razlogov smotrnosti postopka, ni obravnavala.
V zvezi navedbami o nesposobnosti ponudnika Francija Oblaka s.p. Državna revizijska komisija ugotavlja, da so neutemeljene. Z vpogledom v razpisno dokumentacijo gre ugotoviti, da naročnik v le-tej ni podal zahteve po tem, da ga ponudniki seznanijo z svojim voznim parkom in številom zaposlenih voznikov, ravno tako pa na ti dve okoliščini ni vezal niti nobenega pogoja, ki bi ga ponudniki morali izpolnjevati. Ob tem gre ugotoviti, da tudi predpisi s področja oddaje javnih naročil ne zahtevajo določitve takšnih pogojev v postopkih oddaje javnih naročil s predmetom, kot ga izkazuje predmetni postopek, zato naročnik le-teh v razpisni dokumentaciji tudi ni bil dolžan zapisati. Kot pravilno ugotavlja naročnik, bodo lahko izbrani ponudniki javno naročilo izvedli bodisi z uporabo enega vozila ali pa s hkratno uporabo več vozil, katerih razpoložljivost, sledeč revizijskim navedbam vlagatelja o voznem parku ponudnika Francija Oblaka s.p., očitno ni sporna. Ob tem je potrebno izpostaviti, da imajo ponudniki za izvedbo javnega naročila možnost angažirati tudi dodatne voznike in vozila, saj razpisna dokumentacija tega ne označuje za nedopustno.
Skladno z zapisanim je potrebno revizijske navedbe vlagatelja v delu, kjer se nanašajo na nesposobnost izbranih ponudnikov, zavrniti kot neutemeljene.
Vlagatelj je v podanem revizijskem zahtevku zahteval razveljavitev postopka s pogajanji (pravilno: razveljavitev postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave). Državna revizijska komisija je ob presoji utemeljenosti vlagateljevega zahtevka ugotovila, da je ta delno utemeljen, zaradi česar je razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila za tri izmed sedmih relacij, ki so bile predmet tega postopka oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija je zahtevek za revizijo v presežku zavrnila, saj razlogi za ugoditev vlagateljevemu predlogu za razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila niso bili podani.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale z revizijo, kakor sledi:
- za plačilo takse za postopek revizije: 100.000,00 SIT,
- za pripravo zahtevka za revizijo: 2.000 točk po veljavni Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), povečano za 20% DDV, skupaj tako 264.000,00 SIT.

Skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN mora naročnik vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija vlagatelju v celoti priznava priglašene stroške, v skupnem znesku 364.000,00 SIT, ki jih je naročnik dolžan povrniti vlagatelju v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 24.11.2004


Franci Kodela, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec,
- Tehnojur d.o.o., Rovte 128, Rovte, po Odvetniški pisarni Jadek & Pensa o.p., d.n.o., Tavčarjeva 6, Ljubljana,
- Franci Oblak s.p., Hlevni vrh 11 E, Rovte,
- Karli Verbič s.p., Notranjska cesta 60, Logatec,
- ZšAM Logatec, Tržaška cesta 24, Logatec,
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana.