018-284/04 Elektro Primorska d.d.

Številka: 018-284/04-21-2089

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN), po predsednici mag. Mariji Bukovec Marovt, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo računalnikov in monitorjev in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Acord-92 d.o.o., Stegne 13, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica (v nadaljevanju: naročnik), dne 10.11.2004

ODLOČILA

- Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev, vsebovana v naročnikovem obvestilu o oddaji javnega naročila, št. MŽ/kš 12588/04, z dne 13.10.2004.

- Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v znesku 100.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 15.06.2004 sprejel sklep, št. 8144/04, o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo računalnikov in monitorjev. Javni razpis je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 93/2004, pod št. objave Ob-22057/04.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 30.09.2004, izhaja, da je naročnik prejel sedem pravočasnih ponudb, med njimi tudi ponudbi vlagatelja in podjetja AVTENTA SERVIS d.o.o., šmartinska 106, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Dne 13.10.2004 je naročnik izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. MŽ/kš 12588/04, iz katerega izhaja, da je za najugodnejšega ponudnika izbral izbranega ponudnika. V obrazložitvi obvestila med drugim navaja, da je po natančnejšem pregledu ponudb komisija za izvedbo postopkov javnih naročil ugotovila, da vlagateljeva ponudba nima pravilnih referenc za razpisano opremo, kot se to zahteva v točki 6 razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik je v tej točki navedel dobave podobnega, ne pa ponujenega blaga. Glede na to je bila vlagateljeva ponudba izločena iz nadaljnjega postopka ocenjevanja, kot nepravilna. Ponudba izbranega ponudnika je bila izbrana, ker je, v skladu z merili, pri ocenjevanju dosegla najvišje število točk.

Vlagatelj je na naročnika, dne 22.10.2004, naslovil zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila. V njem navaja, da je naročnik v postopku oddaje javnega naročila kot najugodnejšega ponudnika izbral izbranega ponudnika, ponudbo vlagatelja, ki je bila cenovno najugodnejša, pa je izločil. S takšnim ravnanjem je naročnik kršil merila, navedena v razpisni dokumentaciji, oz. meril in pogojev iz le-te ni pravilno uporabil. Naročnik je ponudbo vlagatelja izločil na osnovi nepravilnih referenc za razpisano opremo. V točki 3.1.8 razpisne dokumentacije je naročnik določil, da od ponudnikov zahteva reference za dobavo enake ali podobne opreme. Obrazložitev naročnika je, da je vlagatelj navedel reference za podobno in ne enako opremo, zaradi česar je njegovo ponudbo kot nepravilno izločil. Upoštevajoč zapisano je naročnik ravnal napačno, saj je v razpisni dokumentaciji dopustil tako izkaz referenc za enako, kot za podobno opremo. Vlagatelj zahtevka za revizijo zahteva, da se ugotovi, da naročnik ni pravilno izbral najugodnejšega ponudnika za predmet javnega razpisa (pravilno: javnega naročila), da se upošteva vlagateljevo ponudbo, ki je bila najugodnejša, ter da se mu povrne plačano takso za revizijski postopek.

Naročnik je o zahtevku za revizijo odločil z dokumentom, št. sd/kš 13259/04, z dne 29.10.2004, s katerim je zahtevek zavrnil. V obrazložitvi svoje odločitve je navedel, da je v točki 3.1.8 razpisne dokumentacije res zahteval reference za dobavo enake ali podobne opreme. Takšno zahtevo je zapisal v obrazcu za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, v katerem so navedene minimalne zahteve, na podlagi katerih lahko naročnik ugotovi, ali je ponudnik sploh sposoben izpolniti predmetno javno naročilo. V točki 3.1.8 razpisne dokumentacije je naročnik z referencami za dobavo enake ali podobne opreme določil, da se ta pogoj nanaša na tehnične karakteristike računalnikov in monitorjev iz točke 5.1 razpisne dokumentacije. Enaka oprema pomeni takšna oprema, kot jo je naročnik razpisal v tej točki (5.1) razpisne dokumentacije, podobno blago ali oprema pa pomeni, da mora zadostiti zahtevam točke 5.1 razpisne dokumentacije, lahko pa je boljša (npr PC- Intel Pentium IV, 3 GHz/800 MHz ali hitrejši, Intel 865 PE chipset ali sodobnejši...). Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi res ponudil opremo, ki v celoti ustreza tehničnim karakteristikam iz razpisne dokumentacije; problem pa so potrjene reference iz njegove ponudbe. V točki 6 razpisne dokumentacije (Reference ponudnika) je naročnik namreč zahteval, da mora ponudnik v svoji ponudbi predložiti potrjene reference s strani naročnikov za razpisano blago. Tehnične karakteristike za razpisano blago pa so točno navedene na strani 13, v točki 5.1 razpisne dokumentacije, kjer je z odebeljenim tekstom jasno zapisano, da morajo biti vsi sklopi sistema na Microsoftovi "HCL" listi kompatibilnosti, da mora kompatibilnost z operacijskim sistemom MS Windows XP potrjevati logo "Designed for Windows", kot tudi, da bodo upoštevane samo ponudbe računalnikov svetovno priznanih proizvajalcev (Brand Name). Priložene reference izbranega ponudnika ne ustrezajo zahtevam točke 5.1 razpisne dokumentacije, saj blago iz potrjenih referenc izbranega ponudnika ni na HCL listi in ni "Brand Name", kot je naročnik zahteval v tehničnih karakteristikah razpisne dokumentacije.

Naročnik je vlagatelja na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN pozval, naj mu v roku treh dni od prejema odločitve naročnika pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z vlogo, z dne 03.11.2004, v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Ob tem je navedel, da certifikat "Microsoft designed for Windows", ki ga oprema, katere dobavo je vlagatelj izkazoval v referencah, sledeč navedbam naročnika nima, ne izkazuje sposobnosti vlagatelja za dobavo in izvedbo posla. Zaradi navedenega je naročnikova odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo, ob dejstvu, da vlagatelj po letnem prometu sodi med največja slovenska podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo računalniške opreme, popolnoma nepravilna. Vlagatelj se je pri pripravi referenčne opreme (pravilno: navajanju referenc) popolnoma držal navodil v razpisni dokumentaciji, ki zahteva reference za "enako ali podobno opremo" in zato vztraja pri nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN, z dopisom, žm/as-13516/04, z dne 05.11.2004, zahtevek za revizijo, skupaj s celotno dokumentacijo, odstopil v odločanje Državni revizijski komisiji.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v reviziji postopka oddaje javnega naročila najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija je ugotovila, da ima vlagatelj kot ponudnik, ki je predložil ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki ga v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in je upravičen do vložitve zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi".

Državna revizijska komisija ob presoji revizijskih navedb vlagatelja ugotavlja, da so le-te utemeljene, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Po pregledu razpisne dokumentacije o predmetnem javnem naročilu gre ugotoviti, da je naročnik v okviru navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, pod naslovom "2.11. Dokumenti, ki jih je ponudnik dolžan predložiti kot dokazila o sposobnosti", pod točko 2.11.8. razpisne dokumentacije, zapisal, da je ponudnik dolžan predložiti tudi: "seznam najpomembnejših dobav v zadnjih treh letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe, ki jih mora potrditi naročnik". V delu razpisne dokumentacije, označenem kot "3. Obrazec za ugotavljanje sposobnosti ponudnika", je naročnik dalje zapisal, da med podatke o ponudniku, pod osmo alineo točke 3.1., sodijo tudi "reference za dobavo enake ali podobne opreme elektrogospodarskim podjetjem in drugim naročnikom". Naročnik je kot slednje, na obrazcu "6. Reference ponudnika", pod naslovom tega obrazca, v oklepaju zapisal besedilo "potrjene s strani naročnikov za razpisano blago".

Z vpogledom v ponudbo vlagatelja gre ugotoviti, da je slednji na obrazec "6. Reference ponudnika" vpisal skupno pet referenčnih dobav, izvedenih v obdobju od junija 2003 do junija 2004. Za navedenim obrazcem je vlagatelj v ponudbo vložil tri potrdila, s katerimi naročniki dobav, ki jih vlagatelj navaja kot reference, potrjujejo, da je vlagatelj dobro opravil posel. Predmet referenčnih dobav so dobave računalnikov ter LCD monitorjev.

V obrazložitvi obvestila o oddaji javnega naročila je naročnik navedel, da vlagateljeva ponudba nima pravilnih referenc za razpisano opremo, kot se to zahteva v točki 6 razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik je v tej točki navedel dobave podobnega, ne pa ponujenega blaga, zaradi česar je bila vlagateljeva ponudba izločena iz nadaljnjega postopka ocenjevanja, kot nepravilna. V odločitvi o vlagateljevem zahtevku je naročnik dalje navedel, da je v točki 6 razpisne dokumentacije (Reference ponudnika) zahteval, da mora ponudnik v svoji ponudbi predložiti potrjene reference s strani naročnikov za razpisano blago, tehnične karakteristike za razpisano blago pa so točno navedene na strani 13, v točki 5.1 razpisne dokumentacije, kjer je z odebeljenim tekstom jasno zapisano, da morajo biti vsi sklopi sistema na Microsoftovi "HCL" listi kompatibilnosti, da mora kompatibilnost z operacijskim sistemom MS Windows XP potrjevati logo "Designed for Windows", kot tudi, da bodo upoštevane samo ponudbe računalnikov svetovno priznanih proizvajalcev (Brand Name). Priložene reference izbranega ponudnika ne ustrezajo zahtevam točke 5.1 razpisne dokumentacije, saj blago iz potrjenih referenc izbranega ponudnika ni na HCL listi in ni "Brand Name", kot je naročnik zahteval v tehničnih karakteristikah razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljeva ponudba iz razlogov, ki jih v utemeljitev svoje odločitve o izločitvi le-te navaja naročnik, ni nepravilna.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz razpisne dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ne izhaja zahteva po predložitvi referenc, kot jih v obvestilu o oddaji javnega naročila in v odločitvi o revizijskem zahtevku vlagatelja pričakuje naročnik. Slednji je v že citirani točki 2.11.8. razpisne dokumentacije od ponudnikov zahteval, da v dokaz svoje sposobnosti dostavijo seznam najpomembnejših dobav v zadnjih treh letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, ki jih mora potrditi naročnik. Ponudnik je naročniku v ponudbi dostavil seznam in potrdila, skladna s to zahtevo razpisne dokumentacije, saj so bile vse referenčne dobave izvedene v zadnjih treh letih, naročniki pa so potrdili, da je bilo delo, katerih vrednosti in datumi izvedbe so bili v potrdilih navedeni, dobro opravljeno. V ravno tako že citirani točki 3.1 razpisne dokumentacije je naročnik pod osmo alineo od vlagateljev zahteval reference za dobave enake ali podobne opreme elektrogospodarskim podjetjem in drugim naročnikom. Vlagatelj je naročniku dostavil dokazila (potrdila) o referenčnih dobavah, katerih predmet so bili računalniki in monitorji, kar je glede na predmetno javno naročilo, katerega predmet je dobava računalnikov in monitorjev, enaka ali pa, če upoštevamo tehnične značilnosti predmeta javnega naročila in predmetov referenčnih dobav, nedvomno vsaj podobna oprema. Naročnik je kot slednje za vpis referenc predpisal obrazec z oznako "6. Reference ponudnika", na katerem je zapisal, da morajo biti te "potrjene s strani naročnikov za razpisano blago". Slednje zahteve, v nasprotju z interpretacijo naročnika, nikakor ni mogoče razumeti tako, da bi moral ponudnik predložiti potrdila o referenčnih dobavah blaga, ki bi bilo po tehničnih specifikacijah enako blagu po predmetnem javnem naročilu, saj je takšna razlaga v neskladju s točko 3.1.8. razpisne dokumentacije, ki dopušča ponudniku dostavo referenc tako za enake, kot tudi za podobne dobave. Pojem "razpisano blago", ki ga uporablja naročnik na obrazcu, namenjenem navedbi referenc, je tako mogoče razumeti le kot zahtevo po predložitvi referenc za dobavo opreme, ki je enaka ali pa podobna predmetu tega javnega naročila, ne pa kot zahtevo po predložitvi referenc za dobavo opreme, ki je identična ali boljša od zahtevane v javnem naročilu, kot to meni naročnik. Ob tem je namreč pomembno poudariti, da naročnik pojma "podobna oprema" v razpisni dokumentaciji ni definiral, tako pa tudi ni mogoče upoštevati njegove zahteve, da mora oprema po referenčnih dobavah, da bi se te upoštevale, izpolnjevati tehnične karakteristike, kot se zahtevajo za blago po predmetnem javnem naročilu. Dejstva, da naročnik ni natančneje opredelil, kaj pojmuje pod navedbo "podobna oprema" v breme ponudnikom tako ni mogoče šteti, ponudba vlagatelja, v kateri je slednji predložil reference, ki se po mnenju Državne revizijske komisije nanašajo na opremi po predmetnem javnem naročilu "podobno opremo", pa iz razlogov, ki jih navaja naročnik, ni nepravilna.

Državna revizijska komisija se ob tem sicer upravičeno sprašuje tudi, na kakšen način je naročnik ocenil, da blago po vlagateljevih referenčnih dobavah ni "podobno" blagu po predmetnem javnem naročilu. Naročnik od ponudnikov namreč ni zahteval predložitve tehničnih specifikacij opreme po referenčnih dobavah, ki bi omogočale primerjavo med že dobavljeno opremo in opremo, ki je predmet javnega naročila, vlagatelj pa takšnih specifikacij naročniku tudi ni dostavil. Državna revizijska komisija pa ob tem še pripominja, da so tudi referenčne dobave in potrdila o le-teh, ki jih je v svoji ponudbi predložil izbrani ponudnik, pripravljene na način, kot ga izkazujejo referenčne dobave in potrdila o le-teh, ki jih je predložil vlagatelj. Tudi iz navedb dobav in dokazil izbranega ponudnika o le-teh je namreč razvidno, da se te ne nanašajo na dobave blaga, ki bi bilo enako blagu po predmetnem postopku oddaje javnega naročila, temveč na temu podobno blago. Iz štirih od referenčnih potrdil, ki jih je predložil izbrani ponudnik, ravno tako ni razvidno, katere znamke in modele opreme je izbrani ponudnik pravzaprav dobavil, ob čemer ni razumljivo, kako je lahko naročnik, ob stališču, ki ga izraža v zvezi z vlagateljevimi referencami, ugotovil, da s strani izbranega ponudnika dostavljene reference ustrezajo zahtevam razpisne dokumentacije. V opisanem ravnanju naročnika je mogoče najti elemente kršitve načela enakopravnosti ponudnikov, kot ga opredeljuje 7. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1), ki naročniku nalaga, da zagotovi, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja.

Državna revizijska komisija v povzetku zapisanega ugotavlja, da vlagateljeva ponudba iz razlogov, ki jih v svoji odločitvi o oddaji javnega naročila navaja naročnik, ni nepravilna, zaradi česar je naročnik iz teh razlogov ni bil upravičen izločiti. Ob upoštevanju te ugotovitve je Državna revizijska komisija v celoti ugodila vlagateljevemu revizijskemu zahtevku in razveljavila odločitev, vsebovano v naročnikovem obvestilu o oddaji javnega naročila, št. MŽ/kš 12588/04, z dne 13.10.2004.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.


Vlagatelj je z zahtevkom za revizijo v celoti uspel, zato mu je naročnik dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške plačane takse, v znesku 100.000,00 SIT, katere plačilo je tudi izkazal. Državna revizijska komisija vlagatelju v celoti priznava priglašene stroške.
Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v znesku 100.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 10.11.2004


mag. Marija Bukovec Marovt
predsednica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica,
- Acord-92 d.o.o., Stegne 13, Ljubljana,
- AVTENTA SERVIS d.o.o., šmartinska 106, Ljubljana,
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana.