018-281/04 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-281/04-22-2163

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici mag. Mariji Bezovšek, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nabavo laboratorijskega materiala in na podlagi zahtevka za revizijo postopka javnega naročila podjetja MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o., Leskoškova cesta 9D, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Mitja Lamut, Pražakova 10, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.11.2004

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se v delu, v katerem mu naročnik ni ugodil, zavrne kot neutemeljen.

2. Vloga vlagatelja, z dne 12.11.2004, se zavrže kot prepozna.

Obrazložitev

Naročnik je predhodni razpis za dobavo blaga (dilatacijski material, laboratorijski material, obvezilni material, infuzijski in transfuzijski sistemi, RTG filmi, katetri, endoproteze - srčne, sklepne, pacemakerji, dializni material, zdravila) po omejenem postopku objavil v Uradnem listu RS, št. 38/2004, z dne 16.4.2004, pod številko objave Ob-10131/04, javni razpis za dobavo laboratorijskega materiala pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 57-58/2004, z dne 28.5.2004, pod številko objave Ob-14701/04. V Uradnem listu RS, št. 85-87/2004, z dne 06.08.2004, je naročnik objavil popravek objave javnega razpisa. Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik predmetno javno naročilo razdelil na 34 sklopov, iz zapisnika o odpiranju prijav (dokument št. 5020-8/2004-142 z dne 14.9.2004) pa, da je na razpis prejel 25 pravočasnih prijav. Naročnik je vlagatelja z dopisom, z dne 24.9.2004, obvestil, da mu je priznal sposobnost in status kandidata za sklop 3 (osnovne epruvete za vakuumski odvzem krvi), sklop 4 (epruvete za kapilarni odvzem krvi in posebne epruvete za vakuumski odvzem krvi) ter sklop 5 (pribor za odvzem krvi).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 7.10.2004, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da obvestilo, s katerim ga je naročnik obvestil o priznani sposobnosti, nima obrazložitve in ne vsebuje razlogov o odločilnih dejstvih. Po mnenju vlagatelja je treba še zlasti v prvi fazi postopka oddaje javnega naročila upoštevati načelo transparentnosti. Vlagatelj navaja, da je skladno z obvestilom o možnosti vpogleda v prijave drugih udeležencev to tudi storil ter ugotovil mnogo odstopanj posameznih udeležencev od razpisanih zahtev. V nadaljevanju vlagatelj po posameznih točkah utemeljuje svoj zahtevek za revizijo.
1. Po mnenju vlagatelja več udeležencev ne izpolnjuje pogojev iz 13. člena Navodil udeležencem za izdelavo prijave (v nadaljevanju: Navodila). Naročnik je zahteval, da mora imeti udeleženec potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, in sicer potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: Agencija) o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov oz. o vpisu v register dobaviteljev in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov - promet na debelo, odvisno od prijave. Udeleženci Interpart d.o.o., Ljubljana, Interexport d.o.o., Ljubljana in Kemofarmacija d.d., Ljubljana so priložili le potrdilo Agencije o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov - promet z medicinskimi pripomočki na debelo - razred I, IIa, IIb in III, ne pa tudi potrdila Agencije o vpisu v register dobaviteljev in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov - promet na debelo, katerega bi morali predložiti glede na sklope, za katere so podali prijave. Sklopa 3 in 4 vključujeta in vitro diagnostične medicinske pripomočke, sklop 5 pa tako in vitro diagnostične medicinske pripomočke kot tudi medicinske pripomočke I, IIa, IIb in III. Po mnenju vlagatelja naročnik navedenim udeležencem ne bi smel priznati sposobnosti.
2. Vlagatelj nadaljuje, da so nekateri udeleženci, npr. Interpart d.o.o., Ljubljana, priložili neustrezna potrdila Agencije o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov oz. o vpisu v register dobaviteljev in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov - promet na debelo. Interpart d.o.o., Ljubljana je priložil neveljavno potrdilo (dokument št. 531-46/00-UZ/PFO-05/00 z dne 10.6.2000), ki ni v skladu s Pravilnikom o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 82/00; v nadaljevanju: Pravilnik). Le-ta v 23. členu določa, da morajo pravne osebe po uveljavitvi Pravilnika (28.9.2000) pridobiti novo dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z medicinskimi pripomočki. Isto velja tudi v primeru in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov, saj so morali njihovi izdelovalci oz. dobavitelji v skladu s predhodnimi in končnimi določbami Pravilnika o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 47/02) tudi pridobiti nova dovoljenja. Vlagatelj meni, da naročnik ne bi smel priznati sposobnosti udeležencem na podlagi neustreznih in zastarelih potrdil Agencije.
3. Vlagatelj navaja, da je udeleženec Interpart d.o.o., Ljubljana v specifikaciji ponujenega blaga po opisu predmeta naročila navedel le naziv proizvajalca in kataloške številke, medtem ko rubrike "ponujeno blago" ni izpolnil. Na disketi je bila sicer prvotno v ta namen rubrika "paralela", ki je bila kasneje spremenjena v rubriko "ponujeno blago". 12. člen Navodil določa, da morajo prijavitelji navesti blagovno znamko ponujenega artikla, kataloško številko in proizvajalca. Samo na podlagi kataloške številke, brez opisa ponujenega blaga, naročnik ne bi smel opraviti izbora, zatrjuje vlagatelj.
4. Vlagatelj tudi navaja, da je naročnik v prilogi "strokovni kriteriji" navedel standarde, vezane na predmet javnega naročila, vendar pa se vsi ti navedeni standardi ne nanašajo na medicinske pripomočke za vakuumski odvzem krvi (sklopi 3, 4 in 5), ki so tudi in vitro medicinski pripomočki. Naročnik je tako postavil zahteve, ki jih pri sklopih 3, 4 in 5 sploh ni mogoče izpolniti. Prav tako je naročnik v prilogi "strokovni kriteriji" navedel kot zahtevo CE oznako. Po evropskih zahtevah je CE oznaka na vsakem medicinskem pripomočku obvezna za dajanje medicinskega pripomočka v promet, kar bi naročnik lahko ugotovil le ne podlagi vzorcev, katerih pa ni zahteval.
5. Vlagatelj poudarja, da konkretno javno naročilo odstopa od dognanj stroke na tem področju. Mednarodna strokovna institucija The National Committee for Clinical Laboratory Standard priporoča enovitost sistema, kar pomeni, da so vsi medicinski pripomočki za vakuumski odvzem krvi enega proizvajalca, z namenom, da bi se izognili usodnim napakam, ki so posledica uporabe različnih nekompatibilnih medicinskih pripomočkov. Naročnik je medicinske pripomočke za vakuumski odvzem krvi razdelil na tri sklope (3, 4 in 5) in tako omogočil kombiniranje proizvodov različnih proizvajalcev znotraj sklopov in tudi med sklopi.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da naročnik predmetni postopek oddaje javnega naročila razveljavi, njemu pa povrne stroške postopka, in sicer 50 točk za sestanek s stranko, 2000 točk za zahtevek za revizijo, 20% DDV ter 100.000 SIT za takso.

Naročnik je dne 25.10.2004 izdal sklep, s katerim je zahtevku za revizijo delno ugodil. V 1. točki izreka sklepa je naročnik ugodil zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na odločitev o priznanju sposobnosti za udeležence Interpart d.o.o., Ljubljana, Interexport d.o.o., Ljubljana in Kemofarmacija d.d., Ljubljana glede sklopov 3, 4 in 5. V 2. točki izreka sklepa je naročnik v celoti ugodil zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na povrnitev stroškov postopka. V 3. točki izreka sklepa pa je naročnik zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na razveljavitev celotnega postopka, v skladu z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN zavrgel oz. podrejeno zavrnil kot neutemeljen.
V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je vlagatelju priznal aktivno legitimacijo samo v okviru sklopov, za katere se je prijavil kot udeleženec, to pa so sklopi 3, 4 in 5. Zato je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na razveljavitev celotnega postopka, zavrgel oz. podrejeno zavrnil kot neutemeljen.
Naročnik nadaljuje, da je po ponovni preučitvi prijav udeležencev Interpart d.o.o., Ljubljana, Interexport d.o.o., Ljubljana in Kemofarmacija d.d., Ljubljana ugotovil, da le-ti res niso priložili zahtevanega dokumenta - potrdila Agencije o vpisu v register dobaviteljev in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov - promet na debelo, kot je bilo zahtevano v 13. členu Navodil. Ti udeleženci so priložili le potrdilo Agencije o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov na debelo - razred I, IIa, IIb in III. Ker sklopi 3, 4 in delno 5 vsebujejo in vitro diagnostične medicinske pripomočke, za katere se v skladu z zakonodajo in določili razpisne dokumentacije zahteva posebno potrdilo Agencije, je naročnik v tem delu sledil zahtevku za revizijo in razveljavil odločitev o priznanju sposobnosti. Naročnik navaja, da bo po zaključku revizijskega postopka izdal novo odločitev o priznanju sposobnosti za navedene sklope kljub dejstvu, da je naknadno ugotovil, da sta udeleženca Interpart d.o.o., Ljubljana, in Kemofarmacija d.d., Ljubljana vpisana v register Agencije tudi za in vitro diagnostične medicinske pripomočke. V tem okviru je zajeta tudi vsebina zahtevka za revizijo, ki se nanaša na udeleženca Interpart d.o.o., Ljubljana glede točke 3 zahtevka za revizijo, ki je po vsebini utemeljena in bo z novo odločitvijo naročnika o priznanju sposobnosti ustrezno utemeljena, navaja naročnik.
Glede vlagateljevih navedb o pomanjkljivi obrazložitvi odločitve o priznanju sposobnosti naročnik poudarja, da vsebina obrazložitve v Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) ni opredeljena - 78. člen ZJN-1, temveč so elementi obrazložitve navedeni le primeroma v obrazložitvi zakona. Ker je vsebina obrazloženega obvestila navedena v drugem odstavku 78. člena ZJN-1, bi po mnenju naročnika eventualna kršitev zakona obstajala le v primeru obrazloženega obvestila, katerega pa vlagatelj ni zahteval, upravičenost obrazložitve pa je po dikciji drugega odstavka 78. člena ZJN-1 vezana le na ponudnika, ki ni bil izbran. Naročnik navaja, da je bil vlagatelju omogočen vpogled v prijave ostalih prijaviteljev, s čimer je bila eventualna pomanjkljivost obrazložitve odločitve o priznanju sposobnosti v celoti sanirana.
Glede vlagateljevih navedb iz točke 2 zahtevka za revizijo, ki se nanašajo na zastarelost dokumentov, naročnik navaja, da je v 14. členu Navodil eksplicitno poudaril, da ne postavlja časovne omejitve starosti dokumentov in dokazil v prijavi, pod pogojem, da le-ti izkazujejo pravno relevantno stanje udeleženca na dan oddaje prijav.
Glede navedb iz točke 4 zahtevka za revizijo naročnik navaja, da je v okviru postavljenih strokovnih zahtev določil standarde tako za in vitro diagnostične kot za ostale medicinske pripomočke, ki jih morajo izpolnjevati prijave. Glede in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov še vedno velja direktiva 98/79/ES, ki pomeni, da za navedene medicinske pripomočke velja prehodno obdobje. Tisti izdelki, ki so bili na trgu brez CE oznake do decembra 2003, so lahko v uporabi brez CE oznake do decembra 2005, kar je bilo opredeljeno v strokovnih kriterijih predmetnega javnega naročila. Glede predložitve vzorcev pa naročnik poudarja, da si je v 16. členu razpisne dokumentacije pridržal pravico do predložitve vzorcev in katalogov in je v posameznih primerih to od prijaviteljev tudi zahteval. Zahteva vlagatelja, da bi bilo treba resničnost navedenega dejstva preverjati s predložitvijo vzorcev za celotni predmet naročila in za vse udeležence, bi predstavljala fizično nezmožnost izvedbe tako obsežnega javnega naročila, zatrjuje naročnik.
Glede vlagateljevih navedb iz točke 5 zahtevka za revizijo naročnik navaja, da bi enovitost sistema onemogočila nastop širšemu krogu prijaviteljev in s tem onemogočila enakopraven nastop ter uveljavitev konkurenčnosti.
Naročnik še pripominja, da vlagatelj po prejemu odločitve o priznanju sposobnosti v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane še pred prejemom te odločitve.
Naročnik je vlagatelja na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN pozval, da ga v treh dneh po prejemu sklepa obvesti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 2.11.2004, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN obvestil, da vztraja pri nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo v delu, ki se nanaša na 3. točko naročnikovega sklepa z dne 25.10.2004, v celoti pa se strinja s 1. in 2. točko navedenega sklepa.

Naročnik je v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN z dopisom, št. 5020-8/04-142, z dne 3.11.2004, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Glede na to, da je naročnik objavil oddajo predmetnega javnega naročila v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti in je predpisana višina takse v tem primeru 200.000,00 SIT (prvi odstavek 22. člena ZRPJN), iz potrdila o plačilu takse pa je bilo razvidno, da je bila taksa plačana le v višini 100.000,00 SIT, je Državna revizijska komisija vlagatelja z dopisom, št. 018-281/04-22-2095, z dne 11.11.2004, v skladu s prvim odstavkom 21. člena ZRPJN pozvala, naj v roku pet dni od prejema dopisa izvede doplačilo takse v znesku 100.000,00 SIT ter Državni revizijski komisiji posreduje potrdilo o doplačilu. Vlagatelj je Državni revizijski komisiji zahtevano potrdilo o doplačilu takse v višini 100.000,00 SIT posredoval z dopisom, z dne 16.11.2004.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku revizije oddaje javnega naročila najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija je ugotovila, da ima vlagatelj kot kandidat s priznano sposobnostjo v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki ga v zahtevku za revizijo navaja vlagatelj kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in je upravičen do vložitve zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagateljevemu zahtevku za revizijo v točkah 1 in 3 ugodil že naročnik, zato je presojala le navedbe revizijskega zahtevka pod točkami 2, 4 in 5.

Glede vlagateljeve navedbe pod točko 2, da so nekateri udeleženci priložili neustrezna (zastarana) potrdila Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: Agencija) o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov oz. o vpisu v register dobaviteljev in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, pod točko 2.4 (Pogoji za priznanje sposobnosti), v 13. členu pod točko 2 od kandidatov zahteval: "da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, zahtevano dokazilo: potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov oz. o vpisu v register dobaviteljev in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov - promet na debelo, odvisno od prijave"; nadalje je naročnik pod točko 2.5 (Listine v prijavi) v 14. členu med drugim določil: "Pooblaščeni naročnik ne postavlja časovne omejitve starosti dokumentov in dokazil v prijavi. Ne glede na starost dokumentov in dokazil morajo le ti izkazovati pravno relevantno stanje udeleženca na dan oddaje prijav glede zahtevanih pogojev.".
Državna revizijska komisija ob zapisanem ugotavlja, da so kandidati oddali ponudbe v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, zato je naročnik ravnal pravilno, ko njihovih ponudb (zgolj) iz tega razloga ni izločil kot nepravilnih. V kolikor pa vlagatelj naročniku očita, da bi moral pogoj priložitve ustreznih potrdil že v razpisni dokumentaciji zastaviti drugače, pa gre opozoriti, da je po odločitvi naročnika o priznanju sposobnosti vlagatelj glede pripomb na določila razpisne dokumentacije, skladno s petim odstavkom 12. člena ZRPJN, prekludiran. Namreč, kadar zainteresirani ponudnik meni, da je naročnik posamezno določilo razpisne dokumentacije oblikoval v nasprotju z določili ZJN-1, lahko v skladu z 9. členom ZRPJN svoj pravni položaj zavaruje z vložitvijo zahtevka za revizijo in v revizijskem postopku (če se njegove trditve izkažejo za utemeljene) doseže odpravo nezakonite določbe razpisne dokumentacije. Ker se zainteresirani ponudnik s samim predmetom javnega naročila, tehničnimi specifikacijami, načinom določitve pogojev za udeležbo in meril za ocenjevanje ter načinom njihovega dokazovanja seznani praviloma že ob objavi javnega razpisa, natančneje pa ob dvigu in pregledu razpisne dokumentacije, skuša ZRPJN preprečiti situacije, ko ponudnik ob pregledu sicer opazi sporna oz. domnevno nepravilna določila razpisne dokumentacije, vendar zoper njih ne reagira takoj, ker pričakuje ugoden izid, zahtevek za revizijo pa vloži šele potem, ko se postopek oddaje javnega naročila zanj ne konča ugodno. Peti odstavek 12. člena ZRPJN zato določa, da po prejemu odločitve o dodelitvi naročila oz. priznanju sposobnosti ponudnik ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila oz. o priznanju sposobnosti. Ta določba zahteva od ponudnikov posebno skrbnost pri spremljanju morebitnih kršitev naročnika, predvsem tistih, ki so storjene že v razpisni dokumentaciji, hkrati pa uveljavlja načelo hitrosti, ki je eno izmed temeljnih načel javnega naročanja in katerega namen je čim hitrejša rešitev spora, ki izhaja iz postopka oddaje javnega naročila.
V skladu z določbo petega odstavka 12. člena ZRPJN vlagatelj po izdaji sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika ne more vložiti zahtevka za revizijo glede kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom odločitve o dodelitvi naročila, oz. glede parametrov (predmet naročila, tehnične specifikacije, zahteve, pogoji, merila), določenih v razpisni dokumentaciji. Le-ti postanejo po odločitvi naročnika o dodelitvi naročila aksiom, možnost njihovega izpodbijanja pa je prekludirana - vsebinska presoja revizijskih navedb o domnevno nezakonitem oblikovanju določil razpisne dokumentacije namreč v tej fazi postopka praviloma ni več mogoča.
Skladno z navedenim je bilo potrebno vlagateljev zahtevek za revizijo v tej točki zavrniti kot neutemeljen.

Nadalje je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljeve navedbe pod točko 4 revizijskega zahtevka, da je naročnik v prilogi "strokovni kriteriji" navedel standarde, vezane na predmet javnega naročila, ki jih pri sklopih 3, 4 in 5 sploh ni mogoče izpolniti, prav tako je naročnik v prilogi "strokovni kriteriji" navedel kot zahtevo CE oznako, ki je po evropskih zahtevah obvezna za dajanje medicinskega pripomočka v promet, kar bi naročnik lahko ugotovil le ne podlagi vzorcev, katerih pa ni zahteval.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljevi očitki ponovno merijo na določbe razpisne dokumentacije, zato je potrebno skladno s petim odstavkom 12. člena ZRPJN iz enakih razlogov, kot so razvidni iz obrazložitve v prejšnjem odstavku, vlagateljev zahtevek za revizijo tudi v tem delu zavrniti kot neutemeljen.

Nazadnje je Državna revizijska komisija preverila utemeljenost vlagateljeve navedbe pod 5. točko zahtevka za revizijo, da je naročnik s tem, ko je medicinske pripomočke za vakuumski odvzem krvi razdelil na tri sklope, omogočil kombiniranje proizvodov različnih proizvajalcev znotraj sklopov in tudi med sklopi, ter tako ravnal v nasprotju z dognanji stroke, ki priporočajo enovitost sistema, to je nabavo vseh medicinskih pripomočkov za vakuumski odvzem krvi od enega proizvajalca.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je tudi ta vlagateljeva navedba z vidika petega odstavka 12. člena ZRPJN prepozna, zato jo je potrebno iz enakih razlogov kot gornji dve vlagateljevi navedbi zavrniti kot neutemeljeno.

Na podlagi vsega navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot je razvidno iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo, z dne 12.11.2004, v kateri dodatno pojasnjuje navedbe iz zahtevka za revizijo v luči odgovorov naročnika v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Predmetno vlogo je Državna revizijska komisija, skladno s prvo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, zavrgla kot prepozno, saj je od prejema naročnikove odločitve o priznanju sposobnosti pretekel desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo (prvi odstavek 12. člena ZRPJN) oziroma smiselno, za vložitev dodatnih navedb glede zahtevka za revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 23.11.2004


mag. Marija Bezovšek, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- Odvetnik Mitja Lamut, Pražakova 10, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana