018-280/04 Snaga Javno podjetje d.o.o.

Številka: 018-280/04-24-2206

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu dr. Aleksiju Mužini, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila JN 13/04-P za: sklop A: dobava pisarniškega potrošnega materiala ter drobne opreme; sklop B: dobava računalniškega potrošnega materiala ter namizne opreme; sklop C: storitev izpisa faktur - posebnih položnic, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje DZS, založništvo in trgovina d.d., Divizija Veleprodaja, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Snaga Javno podjetje d.o.o., Nasipna ulica 64, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 26.11.2004

ODLOČILA

Pritožbi vlagatelja se ugodi. Razveljavi se odločitev naročnika o ustavitvi postopka revizije, kot je razvidna iz sklepa z dne 09.11.2004.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 93/04, z dne 20.08.2004, pod številko objave Ob-21931/04, objavil razpis za javno naročilo JN 13/04-P po sklopih, in sicer: sklop A: dobava pisarniškega potrošnega materiala ter drobne opreme; sklop B: dobava računalniškega potrošnega materiala ter namizne opreme; sklop C storitev izpisa faktur - posebnih položnic.

Naročnik je izdal odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, z dne 30.09.2004, s katerim je naročilo naslednjim ponudnikom: za sklop A ponudniku Mladinska knjiga trgovina d.d., Slovenska 29, Ljubljana; za sklop B ponudniku XMAS d.o.o., Ul. Goceta Delčeva 20, Maribor; za sklop C ponudniku KRO d.o.o., Spodnje Pirniče 24i, Medvode.

Vlagatelj je naročniku, skladno z drugim odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), posredoval zahtevo za obrazloženo obvestilo, z dne 08.10.2004. Vlagatelj je obrazloženo obvestilo, z dne 18.10.2004, prejel dne 20.10.2004.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 22.10.2004, v katerem predlaga, da se zaradi očitnega kršitev pravil javnega naročanja (4., 5., 6., 7., 23., 50. in 53. člena ZJN-1) v celoti razveljavi postopek oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj zahteva povračilo stroškov v zvezi z zahtevkom za revizijo v znesku 100.000,00 SIT.

Naročnik je dne 27.10.2004 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo, skladno z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN, zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik v obrazložitvi namreč ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo navajal dejstva in razloge, ki so mu bili znani pred oddajo ponudbe. Naročnik je vlagatelja na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN pozval, da ga v treh dneh po prejemu sklepa obvesti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Kot je razvidno iz poštne povratnice, je vlagatelj naročnikov sklep prejel dne 29.10.2004.

Vlagatelj je na naročnika naslovil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 02.11.2004, ki jo je naročnik, kot je razvidno iz dokumentacije o javnem naročilu, prejel dne 03.11.2004.

Naročnik je dne 09.11.2004 izdal sklep o ustavitvi postopka revizije zoper javni razpis JN 13/04-P, ker naj bi vlagatelj po preteklem zakonskem roku treh dni sporočil, da želi nadaljevati postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je zoper sklep naročnika o ustavitvi postopka revizije pri Državni revizijski komisiji vložil pritožbo, z dne 11.11.2004, v kateri ugotavlja, da je bila njegova zahteva za nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo pravilno in pravočasno podana, s čimer je pritožba vlagatelja zoper sklep naročnika pravno formalno utemeljena. Vlagatelj je Državni revizijski komisiji skladno s pozivom posredoval poštno povratnico, ki dokazuje, da je zahtevo za nadaljevanje postopka dne 02.11.2004 poslal po pošti priporočeno s povratnico, ter da jo je naročnik prevzel dne 03.11.2004.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti vlagateljeve pritožbe ugotavljala, ali je bila zahteva za nadaljevanje postopka, ki jo je vlagatelj posredoval naročniku, pravočasna, ali pa jo je naročnik neupravičeno zavrgel kot prepozno in ustavil postopek revizije.

Prvi odstavek 17. člena ZRPJN določa: "Naročnik mora o svoji odločitvi iz prvega odstavka prejšnjega člena tega zakona v treh dneh od sprejema odločitve obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Če vlagatelj zahtevka za revizijo šele po preteku danega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo, se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer naročnik izda sklep o ustavitvi postopka revizije. Zoper sklep je dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa.".

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da med strankama ni sporno, da je vlagatelj naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo, z dne 27.10.2004, prejel dne 29.10.2004, ravno tako ni sporno, da je naročnik vlagateljevo zahtevo za nadaljevanje postopka, poslano dne 02.11.2004 priporočeno po pošti, prejel dne 03.11.2004. Poudariti gre, da je bil 29.10.2004 petek, 01.11.2004 pa državni praznik (Dan spomina na mrtve).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v predmetnem postopku sporno štetje rokov. Ker ZRPJN o načinu štetja rokov v postopkih revizije ne vsebuje nobenih določb, se je glede tega vprašanja, skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, potrebno nasloniti na določbe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 83/02, 96/02, 58/03, 73/03, 2/04, 10/04 - popr.; v nadaljevanju: ZPP).

ZPP v drugem odstavku 111. člena določa: "Če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan.", v četrtem odstavku istega člena pa: "Če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika.". Nadalje ZPP v prvem in drugem odstavku 112. člena določa: "Če je vloga vezana na rok, se šteje, da je vložena pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču, preden se rok izteče. Če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena.".

Ugotoviti gre, da aplikacija navedenih zakonskih določb na konkretni primer pripelje do naslednjih zaključkov: vlagatelj je naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo prejel dne 29.10.2004, s katerim mu je pričel teči 3-dnevni (subjektivni) rok za posredovanje zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Za začetek roka se vzame prvi naslednji dan (drugi odstavek 111. člena ZPP), torej se štetje prične dne 30.10.2004. Tridnevni rok se tako izteče 01.11.2004, ki pa je državni praznik, zato se rok izteče s pretekom prvega prihodnjega delavnika (četrti odstavek 111. člena ZPP), to je z 02.11.2004. Kot je razvidno iz poštne povratnice, je vlagatelj zahtevo za nadaljevanje postopka poslal po pošti priporočeno dne 02.11.2004, zato se ta dan, skladno z drugim odstavkom 112. člena ZPP, šteje kot dan izročitve naslovniku, torej naročniku.

Državna spričo navedenega ugotavlja, da je naročnik neutemeljeno izdal sklep o zaustavitvi postopka revizije na podlagi 17. člena ZRPJN, saj gre vlagateljevo zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo šteti za pravočasno, njegovo pritožbo zoper ravnanje naročnika pa za utemeljeno.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 26.11.2004


dr. Aleksij Mužina,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- DZS, založništvo in trgovina d.d., Divizija Veleprodaja, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana
- Snaga Javno podjetje d.o.o., Nasipna ulica 64, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana