018-068/04 Občina šmartno ob Paki

Številka: 018-68/04-24-571

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu dr. Aleksiju Mužini, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka podelitve koncesije za opravljanje gospodarske javne službe nadzorovanja, pregledovanja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil Pečnik Peter s.p., šalek 108, Velenje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje koncedenta Občina šmartno ob Paki, šmartno ob Paki 72, šmartno ob Paki (v nadaljevanju: koncedent), dne 29.03.2004

ODLOČILA

Pritožba se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Koncedent je dne 02.09.2003 sprejel sklep, št. 352-09-2/03, o imenovanju komisije za pripravo in izvedbo razpisa za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe nadzorovanja, pregledovanja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov. Koncedent je v Uradnem listu RS, št. 116-117/03, z dne 28.11.2003, pod št. objave Ob-106456, objavil javni razpis za podelitev koncesije.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 14.01.2004.

Koncedent je z dopisom, št. 352-09-1/03, z dne 19.01.2004, vlagatelja pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo s predložitvijo potrdila o vplačilu takse. Koncedent je vlagatelja še pozval, da v kolikor takse ne bo plačal in v roku treh dni od prejema tega poziva predložil potrdila o vplačilu takse, bo zahtevek za revizijo, skladno s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN, zavrgel.

Vlagatelj je koncedentu posredoval dopis: "Odgovor na poziv prejet dne 14.2.2004, št. 325-09-1/03", z dne 16.02.2004, s katerim ga obvešča, je bil v Ur.l. RS, št. 2/04, z dne 15.01.2004, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih (v nadaljevanju: ZJN-1A), na podlagi katerega koncesije in njihovo podeljevanje niso več predmet tega zakona. Ker je ZJN-1A pričel veljati dne 31.01.2004, je potrebno vsa nadaljnja dejanja ustaviti in predmetni razpis razveljaviti, saj se podelitev koncesij ne nanaša več na ZJN-1A. Vlagatelj ugotavlja, da Državna revizijska komisija nima več pristojnosti pri reševanju sporov pri razpisih za koncesije, zato ni smiselno plačati takse za revizijo, ker je brezpredmetna. Ker pa še vedno teče upravni spor pred Upravnim sodiščem zaradi 1. razpisa za podelitev koncesije "Dimnikarstvo", se z vsemi nadaljnjimi dejanji ne sme nadaljevati, ampak je potrebno počakati na odločitev sodišča.

Koncedent je s sklepom, št. 352-09-1/03, z dne 27.02.2004 (vlagatelj ga je prejel dne 16.03.2004), zahtevek za revizijo zavrgel. Koncedent navaja, da vlagatelj v roku treh dni od prejema poziva, t.j. do 17.02.2004, ni dostavil potrdila o plačilu takse, ki je procesna predpostavka za meritorno odločanje o zahtevku za revizijo. Koncedent dodaja, da je sam začel postopek oddaje predmetne koncesije dne 02.09.2003, torej že pred uveljavitvijo ZJN-1A, zato se postopek oddaje koncesije izvede po tedaj veljavnih predpisih, torej po ZJN-1 in ZRPJN, ki pa zavezujeta vlagatelja k plačilu takse. Koncedent je v pravnem pouku vlagatelju navedel, da lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je dne 22.03.2004 Državni revizijski komisiji pravočasno posredoval dopis: "Zahtevek za razveljavitev Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe nadzorovanja, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov", z dne 19.03.2004, v katerem navaja, da predmetni javni razpis nima pravne veljave, saj že poteka spor pred pristojnim sodiščem. Vlagatelj navaja, da je spremenjeni odlok, ki je bil sprejet po odpiranju ponudb izvajalcev na podlagi prvega razpisa za podelitev koncesije, napisan za znanega izvajalca, s tem pa se bistveno krši Ustavo RS, ZJN-1, Obrtni zakon, Pravilnik o vodenju poslovnih knjig za samostojnega podjetnika in Odredbo o oskrbi malih kurilnih naprav. Vlagatelj dodaja, da se mora zaradi neskladij Odloka o načinu opravljanja â?? (UV MOV 7/03) razveljaviti Javni razpis in razpisna dokumentacija ter vzpostaviti prejšnje stanje, v veljavi pa mora ostati Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službeâ?? (UV MOV 7/01).

Koncedent je z dopisom, z dne 23.03.2004, v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, odstopil relevantno dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in koncedenta, je Državna revizijska komisija v skladu s 23. členom ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Iz predložene dokumentacije predmetnega postopka je razvidno, da je vlagatelj zoper koncedentov sklep o zavrženju Državni revizijski komisiji posredoval dopis: "Zahtevek za razveljavitev Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe nadzorovanja, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov", z dne 19.03.2004. Ker je pritožba, skladno z določili ZRPJN, edino pravno sredstvo, ki ga ima na voljo vlagatelj za zaščito svojega pravnega položaja v primeru naročnikovega zavrženja zahtevka za revizijo, hkrati pa je bil vlagatelj v sklepu o zavrženju pravilno pozvan, da lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo, je potrebno vlagateljev dopis: "Zahtevek za razveljavitev Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe nadzorovanja, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov", kljub drugačnemu poimenovanju, obravnavati kot pritožbo in z njo postopati v skladu z določbami ZRPJN.

ZRPJN določa, da lahko vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se navaja kot njegova kršitev v postopku oddaje javnega naročila, vloži zahtevek za revizijo (prvi odstavek 9. člena ZRPJN). V skladu s tretjim odstavkom 12. člena ZRPJN, ki določa obvezne formalne sestavine zahtevka, mora zahtevek za revizijo vsebovati naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, ter potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Če zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh omenjenih podatkov, mora naročnik vlagatelja pozvati, da ga v treh dneh od prejema poziva ustrezno dopolni. Če vlagatelj tega v zakonitem roku ne stori, naročnik zahtevek za revizijo zavrže (četrti odstavek 12. člena ZRPJN).

Prvi odstavek 22. člena ZRPJN določa: "Vlagatelj zahtevka za revizijo mora, ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 100.000 SIT, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve oziroma 200.000 SIT, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje." Veljavna ureditev potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN nedvomno šteje kot eno izmed obveznih sestavin zahtevka za revizijo, ki morajo biti navedeni oziroma predloženi ob vložitvi zahtevka za revizijo. Če procesne zakonske predpostavke, ki jih mora Državna revizijska komisija predhodno ugotoviti, za odločanje o pravnem sredstvu niso izpolnjene, Državna revizijska komisija ne more in merito odločati.

Kot je razvidno iz koncedentovega sklepa o zavrženju, z dne 27.02.2004, vlagatelj kljub koncedentovem pozivu k dopolnitvi zahtevka za revizijo, z dne 19.01.2004, ni le-temu v roku iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN (ki je začel teči z dnem prejema tega poziva - vlagatelj ga je prejel dne 14.02.2004) posredoval potrdila o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Dejstvo, da potrdilo o vplačilu takse vlagateljevemu zahtevku za revizijo ni bilo priloženo, v predmetnem postopku niti ni sporno. Navedeno potrjuje tudi dopis vlagatelja, z dne 16.02.2004, v katerem le-ta navaja, da plačevanje takse za revizijo ni smiselno, ker je brezpredmetna. Glede na omenjeno nesporno dejstvo velja ugotoviti, da je bil vlagateljev zahtevek za revizijo pravilno zavržen, saj vlagatelj le-tega v zakonitem roku ni dopolnil s potrdilom o plačilu takse, čeprav je bil k temu pravilno pozvan.

Za postopek oddaje koncesij se, skladno s 133. členom ZJN-1, glede objave uporabljajo enake določbe kot za javna naročila, za zagotavljanje pravnega varstva v teh postopkih pa se skladno z določbo devetega odstavka 133. člena ZJN-1 uporabljajo določbe ZRPJN. Ugotoviti gre, da je takšna ureditev postopka oddaje koncesij izjema glede na pravilo v 1. členu ZUP, da morajo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar v upravnih stvareh, neposredno uporabljajoč predpise, odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank ravnati skladno z ZUP. Vendar pa je izjema, skladno z gramatikalno interpretacijo devetega odstavka 133. člena, omejena zgolj do trenutka odločitve o izbiri koncesionarja. Pri postopku podelitve koncesije se tako, skladno s 37. členom ZGJS, o izbiri koncesionarja odloči z upravno odločbo, zato je treba tudi pravno varstvo iskati v ZUP; zoper upravno odločbo ima stranka skladno z ZUP pravico pritožbe (229. - 259. člen ZUP) oziroma lahko sproži upravni spor.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 29.03.2004

dr. Aleksij Mužina
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina šmartno ob Paki, šmartno ob Paki 72, šmartno ob Paki
- Pečnik Peter s.p., šalek 108, Velenje
- Urad za javna naročila, Tržaška 19a, Ljubljana