018-067/04 MORS

Številka: 018-67/04-23-682

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi četrte alinee prvega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu predsednice mag. Marije Bukovec Marovt kot predsednice senata, članice Metode Hrovat kot poročevalke in člana dr. Aleksija Mužine kot člana senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo pisarniškega materiala in na podlagi zahtevka za revizijo podjetja MLADINSKA KNJIGA BIROOPREMA d.d., Dunajska cesta 121, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova ulica 12a, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 09.04.2004

ODLOČILA

Revizijski postopek za oddajo javnega naročila za dobavo pisarniškega materiala, katerega javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 130-133/2003, z dne 29.12.2003, pod številko objave Ob-107963, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 12.11.2003 sprejel sklep, št. 404-08-281/2003-2, o začetku postopka oddaje javnega naročila in imenovanju strokovne komisije za nakup pisarniškega materiala.

Predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 89/2003, z dne 12.09.2003, pod številko objave Ob-101554, javni razpis pa v Uradnem listu RS, št. 130-133/2003, z dne 29.12.2003, pod številko objave Ob-107963.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 05.02.2004, v katerem navaja kršitve naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Naročnik je vlagatelja z dopisom, št. 404-08-61/2004-2, z dne 13.02.2004, pozval, naj dopolni zahtevek za revizijo z dokazilom o plačilu takse, katerega je vlagatelj posredoval naročniku z dopisom, z dne 18.02.2004.

Naročnik je sprejel sklep, št. 404-08-61/2004-6, z dne 05.03.2004, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo kot neutemeljen. Naročnik je vlagatelja na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN pozval, naj mu v roku treh dni od prejema odločitve naročnika pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.
Naročnik je s sklepom, št. 404-08-61/2004-8, z dne 19.03.2004, ustavil postopek revizije. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, je bil vlagatelju dne 05.03.2004 posredovan sklep, št. 404-08-61/2004-6 (pooblaščenec vlagatelja ga je prevzel dne 09.03.2004, razvidno iz potrjene povratnice), s katerim se je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Ker v roku treh dni po prejemu sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, skladno z določilom prvega odstavka 17. člena ZRPJN, vlagatelj naročniku ni posredoval pisnega sporočila ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika, je naročnik zaradi molka vlagatelja izdal sklep, da se postopek revizije ustavi.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo zoper sklep naročnika o ustavitvi postopka, z dne 23.03.2004, v kateri navaja, da je vlagatelj preko svojega pooblaščenca, odvetnika Aleša Avbrehta, dne 10.03.2004 v vložišču naročnika vložil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj navaja, da je bil odvetnik Aleš Avbreht od dne 08.03.2004 do dne 22.03.2004 bolan in nedosegljiv, zato je namesto njega zahtevo za nadaljevanje postopka v vložišče naročnika odnesla tajnica pooblaščenca vlagatelja A.P. Le-ta je šele kasneje ugotovila, da ji zaposleni v vložišču naročnika o sprejemu zahteve za nadaljevanje postopka ni izdal potrdila, vlagatelj pa ga od naročnika tudi ni naknadno zahteval, ker je glede na dejstvo, da je bil zahtevek dejansko pravočasno vložen pri naročniku, menil, da to ni potrebno. Vse navedeno A.P. izkazuje s priloženo izjavo, dejstvo, da je zahtevo za nadaljevanje vložila dne 10.03.2004, pa lahko potrdi tudi na zaslišanju pred Državno revizijsko komisijo. Po mnenju vlagatelja je naročnik tako povsem neutemeljeno in protipravno sprejel sklep, s katerim je zaradi molka vlagatelja ustavil postopek revizije. Naročnik je zahtevek za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo prejel in bi moral v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji. Vlagatelj predmetni pritožbi zoper sklep naročnika o ustavitvi postopka prilaga izjavo A.P., z dne 23.03.2004 ter kopijo zahteve za nadaljevanje postopka, z dne 10.03.2004.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 26.03.2004, naročniku predlagal povrnitev v prejšnje stanje.

Državna revizijska komisija je vlagatelja z dopisom, št. 018-67/04-23-558, z dne 24.03.2004, skladno z določbo drugega odstavka 21. člena ZRPJN pozvala, naj ji odstopi relevantno dokumentacijo v zvezi s predmetnim postopkom oddaje javnega naročila, in sicer kopijo potrdila o plačilu takse zahtevka za revizijo, pooblastilo odvetniku ter sklep naročnika o ustavitvi postopka, katero je vlagatelj posredoval kot priloge k dopolnitvi pritožbe zoper sklep naročnika o ustavitvi postopka, z dne 26.03.2004 (Državna revizijska komisija jo je prejela dne 29.03.2004).

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, št. 018-67/04-23-597, z dne 31.03.2004, skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZRPJN zaprosila za dodatna pojasnila, katera je le-ta posredoval z dopisom, št. 404-08-61/2004-14, z dne 02.04.2004.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-67/04-23-598, z dne 31.03.2004, skladno z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN ter določbami 229. - 242. členov Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002), ga. A.P. povabila kot pričo v predmetni zadevi, dne 06.04.2004, na sedež Državne revizijske komisije.

Državna revizijska komisija je naročniku kot prilogo dopisa, št. 018-67/04-23-640, z dne 06.04.2004, posredovala zapisnik o zaslišanju priče ter ga v skladu z določilom drugega odstavka 22. člena ZRPJN pozivala, da ji v roku dveh dni od prejema tega dopisa omogoči vpogled v video nadzor, ki ga ima naročnik na vložišču, in sicer v posnetke, z dne 10.03.2004, od 10. do 12. ure.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot prilogo dopisa, št. 018-67/04-23-641, z dne 06.04.2004, posredovala zapisnik o zaslišanju priče.

Naročnik je z dopisom, št. 404-08-61/2004-16, z dne 07.04.2004, Državno revizijsko komisijo prosil, naj mu sporoči določene podatke v zvezi z zahtevo po vpogledu v video nadzor.

Naročnik je z dopisom, št. 856-01-2/2004-2, z dne 08.04.2004, Državni revizijski komisiji izdal dovoljenje za vpogled video zapisov varovanja vložišča naročnika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 07.04.2004 (ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 09.04.2004), Državno revizijsko komisijo obvestil o umiku pritožbe zoper sklep naročnika o ustavitvi postopka.

Ker je vlagatelj pisno podal izjavo o umiku pritožbe, je Državna revizijska komisija smiselno, na podlagi četrte alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 09.04.2004


predsednica senata:
mag. Marija Bukovec Marovt, univ.dipl.prav.
predsednica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
- Aleš Avbreht, Slomškova ulica 12a, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška cesta 19a, Ljubljana