018-139/04 Pošta Slovenije d.o.o.

Številka: 018-139/04-24-1167

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu dr. Aleksiju Mužini, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za prevoz poštnih pošiljk in tiskovin na relacijah, in sicer 1. sklop: PLC Maribor - Črna na Koroškem - PLC Maribor, 2. sklop: PLC Maribor - Središče ob Dravi - PLC Maribor, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje PITUS d.o.o., Pesnica 14a, Zg. Kungota, ki ga zastopa odvetnik Boris Mileta, Razlagova 22, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika POšTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.06.2004

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 20.02.2004 sprejel sklep št. 22/S o začetku oddaje javnega naročila za izbor izvajalca za pogodbene prevoze poštnih pošiljk.

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 17-18/2004, z dne 27.02.2004, pod številko objave Ob-4896/04, objavil javni razpis za prevoz poštnih pošiljk in tiskovin na relacijah, in sicer 1. sklop: PLC Maribor - Črna na Koroškem - PLC Maribor, 2. sklop: PLC Maribor - Središče ob Dravi - PLC Maribor, in nato v Uradnem listu RS, št. 23, z dne 12.03.2004, in št. 25, z dne 19.03.2004, objavil popravka javnega razpisa.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 20.04.2004, je razvidno, da so na javni razpis pravočasno prispele tri ponudbe.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, št. 5/35-2079-5/04, z dne 28.04.2004, zaprosil za pojasnilo k ponudbeni dokumentaciji, in sicer glede osnovnih podatkov za vsako posamezno ponujeno vozilo, ter ga opozoril, naj priloži tudi kopije izjav o ustreznosti in tehnični brezhibnosti ponujenih vozil, sicer bo moral njegovo ponudbo kot nepopolno izločiti. Vlagatelj je odgovoril z dopisom, z dne 03.05.2004, v katerem je navedel osnovne podatke za dodatno ponujena tovorna vozila, in dopisal, da z žigom in podpisom jamči, da so le-ta tehnično brezhibna. Za ponujeno vozilo Iveco Eurocargo ML 120 EL 21 je vlagatelj zapisal, da je opremljeno s hladilnim agregatom, ki tehta 480 kg, zaradi česar je trenutna nosilnost vozila 5465 kg; vlagatelj pa dodaja, da bo v primeru, če bo izbran, agregat odstranil, s čimer se bo nosilnost vozila povečala na 5945 kg in bo nato izpolnjevalo zahteve naročnika.

Naročnik je sprejel odločitev, št. 5/35-2079/8-04, z dne 24.05.2004, s katero je kot najugodnejšega ponudnika za sklop 1 (PLC Maribor - Črna na Koroškem - PLC Maribor) izbral podjetje Prevozništvo Joco, Pivec Jože s.p., Srebotje 22, šentilj v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop 1), ter za sklop 2 (PLC Maribor - Središče ob Dravi - PLC Maribor) podjetje Fremax, Maksimiljan Frešer s.p., Kopivnik 9, Fram (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop 2). V spremnem dopisu, z dne 26.05.2004, je naročnik vlagatelju obrazložil, da je bila njegova ponudba izločena, ker ni predložil vseh zahtevanih dokumentov - kopij izjav o ustreznosti in tehnični brezhibnosti za vsa ponujena vozila. Nadalje naročnik kot izločitveni razlog navaja, da vlagatelj ni podpisal vzorca pogodbe v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 03.06.2004, v katerem predlaga, da naročnik razveljavi postopek oddaje javnega naročila za sklopa 1 in 2 ter izvede ponovni postopek oddaje javnega naročila.
Vlagatelj v zahtevku za revizijo uvodoma navaja, da so naročnikove navedbe v obvestilu (spremnem dopisu k odločitvi naročnika) z dne 26.05.2004 glede tega, da vlagatelj ni predložil vseh zahtevanih dokumentov glede, neresnične. Vlagatelj navaja, da je naročnik ponudnikom posredoval samo dva obrazca za vpis podatkov o vozilih (za vsak sklop po enega), zaradi česar vlagatelj meni, da ga je naročnik očitno hotel izigrati. Vlagatelj namreč navaja, da je priložena obrazca izpolnil, v spremnem dopisu pa je priložil seznam petih ustreznih vozil, s katerimi razpolaga. Vlagatelj opozarja, da je po prejeti zahtevi po dodatnih pojasnilih naročniku posredoval podatke tudi za preostala ponujena vozila, ter hkrati poudarja, da so le-ta v njegovi lasti, medtem ko bosta morala izbrana ponudnika vozila očitno najeti.
Vlagatelj nadalje navaja, da je ponudil bistveno nižjo ceno kot izbrana ponudnika, zato ne razume, zakaj ni bil izbran kot najugodnejši ponudnik.
Vlagatelj trdi, da iz razpisne dokumentacije izhaja, da je potrebno vzorec pogodbe le parafirati, kar je on tudi storil, in da nikjer ne piše, da je pogodbo potrebno podpisati.
Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, ki jih je imel v zvezi z zahtevkom za revizijo, in sicer stroške takse v višini 100.000,00 SIT, stroške sestave zahtevka za revizijo v višini 2.250 odvetniških točk + 20% DDV ter stroške sestave dopisa naročniku z dne 03.06.2004 v višini 50 odvetniških točk + 20% DDV.

V revizijskem postopku pred naročnikom je vlogo z dne 11.6.2004 - odgovor na revizijo po svojem pooblaščencu posredoval izbrani ponudnik za sklop 1.

Naročnik je sprejel odločitev, št. 5/35-2079/11-04, z dne 16.06.2004, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik navaja, da je ponovno preveril pravilnost postopka oddaje javnega naročila in ugotovil, da je bil le-ta pravilno izveden. Naročnik ugotavlja, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje zahtev razpisne dokumentacije, saj niso predloženi vsi zahtevani dokumenti, zato je bila izločena iz postopka ocenjevanja.
Naročnik navaja, da vlagatelj ni predložil kopije izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, kot je naročnik to izrecno zahteval v poglavju 1.2 razpisne dokumentacije. Vlagatelj opozarja, da je vlagateljeva trditev, da je naročnik s predložitvijo zgolj enega obrazca za vpis podatkov o vozilih hotel vlagateljeva izigrati, nesmiselna, saj je v poglavju 1.2 razpisne dokumentacije nedvoumno navedeno, da mora ponudnik razpolagati z najmanj dvema voziloma za vsako relacijo, za katero se prijavlja, ter da mora za vsa ponujena vozila (torej za najmanj 4 vozila) predložiti kopije izjav o ustreznosti in tehnični brezhibnosti.
Glede na to, da je vlagatelj zahtevku za revizijo priložil kopije nekaterih manjkajočih dokumentov, naročnik opozarja, da v skladu s prvim odstavkom 54. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) po roku za oddajo ponudb ni dovoljeno nikakršno spreminjanje le-teh.
Naročnik poudarja, da so vlagatelje navedbe v zvezi z vzorcem pogodbe neresnične, saj je v poglavju 8.12 razpisne dokumentacije izrecno zahtevano, da ponudnik parafira vsako stran vzorca posebej, pogodbo pa podpiše in žigosa, česar pa vlagatelj ni storil.
Naročnik je vlagatelja v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, da mu najkasneje v treh dneh od prejema sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 17.06.2004, obvestil, da želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, št. 5/35-2079/12-04, z dne 21.06.2004, Državni revizijski komisiji skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev predmetnega javnega naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija je ob preverjanju, ali je vlagatelj priložil vse potrebne dokumente v zvezi s ponujenimi vozili, vpogledala v razpisno dokumentacijo. V Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, poglavju 1.2 pod naslovom "Splošne karakteristike oziroma pogoji prevoza na relacijah pod zap. št. 1. in 2." je med drugim določeno:
- "ponudnik ali ponudnik skupaj s podizvajalci mora razpolagati z najmanj dvema voziloma, ki izpolnjujejo navedene pogoje za vsak posamezen sklop oziroma prevozno relacijo, na katero se prijavlja;
- za vsa ponujena vozila morajo biti priložene kopije Izjav o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila;
- ponudnik mora priložiti seznam tovornih vozil z osnovnimi podatki (znamka, tip vozila, leto proizvodnje, skupno dovoljeno maso, nosilnost ter volumen tovornega prostora itd.)â??"
Vlagatelj je v svoji ponudbi navedel 5 tovornih vozil: Mercedes-Benz Atego 1218, Mercedes-Benz Atego 815, MAN 8.163, Iveco Eurocargo ML120 EL 21P in Peugeot Boxer, ter priložil dva zapisnika o tehničnem pregledu vozila, in sicer za vozili Mercedes-Benz Atego 1218 ter Iveco Eurocargo 120 EL 21.

Državna revizijska komisija uvodoma poudarja, da med strankama ni sporno dejstvo, da vozilo Iveco Eurocargo ML 120 EL 21P v času oddaje ponudbe ni ustrezalo zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije, saj z nosilnostjo 5465 kg ni izpolnjevalo pogoja iz poglavja 1.2 "enkraten prevoz tovora mase 5,8 t oziroma volumna 27 mÂł". Čeprav iz spisa dokumentacije izhaja, da navedeni podatek (neustrezna nosilnost vozila) ni bil sam po sebi razlog za izločitev vlagateljeve ponudbe, pa je podatek o ustreznosti vozila pomemben za presojo ustreznosti priloženega zapisnika o tehničnem pregledu navedenega vozila; le-ta je spričo neustreznosti vozila posledično ravno tako neustrezen, kar pomeni, da je vlagatelj priložil kvečjemu zgolj en ustrezen zapisnik o tehničnem pregledu vozila (primerljiv z zahtevano "Izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila") namesto (vsaj) štirih zahtevanih.

Nadalje je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagatelj v svoji ponudbi ni priložil zahtevanih osnovnih podatkov za ponujena vozila, temveč je te naročniku posredoval v dopisu z dodatnimi pojasnili, z dne 03.05.2004. Državna revizijska komisija opozarja na 54. člen ZJN-1, ki se glasi: "Naročnik sme zahtevati, da ponudniki v roku, ki ni daljši od osmih dni, dopolnijo ali pojasnijo dokumente, ki so jih že predložili. Naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredila pravilno. Izključno naročnik sme v soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem postopku odpiranja ponudb.". V skladu s to določbo je dopolnitev vlagateljeve ponudbe z manjkajočimi podatki, ki so bili z razpisno dokumentacijo zahtevani kot pogoj za pravilnost ponudbe, nedopustna.

Državna revizijska komisija spričo navedenega ugotavlja, da vlagatelj ni izpolnil dveh naročnikovih pogojev iz poglavja 1.2 razpisne dokumentacije ("za vsa ponujena vozila morajo biti priložene kopije Izjav o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila" ter "ponudnik mora priložiti seznam tovornih vozil z osnovnimi podatki (znamka, tip vozila, leto proizvodnje, skupno dovoljeno maso, nosilnost ter volumen tovornega prostora itd.)"), zaradi česar je naročnik ravnal pravilno, ko je njegovo ponudbo v skladu s členom 42a ZJN-1 in določili razpisne dokumentacije (Navodila ponudnikom, poglavje 7 "Izločitveni kriteriji") izločil kot nepravilno.

Četudi bi razpisni dokumentaciji v izpobijanem delu hipotetično očitali poroznost besedila pogoja "za vsa ponujena vozila ...", pa pogoja nikakor ni mogoče interpretirati na način, kot je to storil vlagatelj, ko je priložil zapisnika o tehničnem pregledu za dve vozili.

Pri presojanju vlagateljeve navedbe, da je s tem, ko je vzorec pogodbe zgolj parafiral, ravnal v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v poglavju 8.12 razpisne dokumentacije (Pogodba) med drugim določil: "Ponudnik mora izpolniti vzorec pogodbe, parafirati vsako stran posebej, jo podpisati in žigosati ter predložiti v okviru poglavja "pogodba". Če ponudnik ne predloži pogodbe, se ponudba izloči iz nadaljnje obravnave. â??". Iz vpogleda v vlagateljevo ponudbo je razvidno, da vlagatelj ponudbe ni niti podpisal niti ožigosal, temveč je le parafiral vsako stran posebej. S tem vlagatelj ni izpolnil zgoraj navedenih zahtev naročnika, zaradi česar je le-ta vlagateljevo ponudbo tudi iz tega razloga utemeljeno štel za nepravilno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo potrebno skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN zavrniti tudi zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 24.06.2004


dr. Aleksij Mužina,
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- POšTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor
- Odvetnik Boris Mileta, Razlagova 22, Maribor
- Prevozništvo Joco, Pivec Jože s.p., Srebotje 22, šentilj v Slovenskih goricah
- Fremax, Maksimiljan Frešer s.p., Kopivnik 9, Fram
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana