018-134/04 Občina Kamnik

Številka: 018-134/04-25-1088

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) ter 18. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02 in 02/04; v nadaljevanju: ZPP) v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN po članu Franciju Kodeli v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje koncesije za opravljanje gospodarske javne službe "oskrba s pitno vodo", na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Domžale (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.06.2004

ODLOČILA

Pritožba se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je Uradnem listu RS, št. 96/1999, z dne 26.11.1999, objavil Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe "oskrba s pitno vodo" ter v Uradnem listu RS, št. 44-47/2004, z dne 30.04.2004, objavil javni razpis za podelitev navedene koncesije. Vlagatelj je dne 28.05.2004 naročniku posredoval zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik s sklepom, št. 35205-11/03, z dne 04.06.2004, zavrgel. Vlagatelj je z dopisom, z dne 08.06.2004, podal pritožbo zoper navedeni sklep.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da deveti odstavek 133. člena Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) določa: "V postopkih oddaje koncesij po tem členu se za zagotavljanje pravnega varstva uporabljajo določbe zakona o reviziji postopkov javnega naročanja, če sodno varstvo ni zagotovljeno v upravnem sporu.". Glede na navedeno pravno normo gre pojasniti, da so predmet pravnega varstva po ZRPJN samo tiste koncesije, ki se ne bi podeljevale v upravnem ali temu postopku sorodnem javnopravnem postopku. V vseh teh postopkih je namreč sodno varstvo zagotovljeno v upravnem sporu, kumulacija upravnega spora s postopkom pred Državno revizijsko komisijo ni dopustna. Ob vsem navedenem je potrebno zaključiti, da gre obravnavani zadevi za upravni postopek po 37. členu Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), v katerem je zagotovljeno pravno varstvo v obliki pritožbe na II. stopenjski organ oziroma upravni spor pri upravnem sodišču.

Državna revizijska komisija se je morala zato na podlagi 18. člena ZPP v zvezi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN v obravnavanem primeru izreči za nepristojno, vlagateljevo pritožbo pa kot nedopustno zavreči.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 11.06.2004


Franci Kodela, univ.dipl.prav.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Domžale
- Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana