018-133/04 Občina Kamnik

Številka: 018-133/04-25-1085

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) ter 18. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02 in 02/04; v nadaljevanju: ZPP) v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN po članu Franciju Kodeli v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje koncesije za opravljanje gospodarske javne službe "odvajanje odpadnih in padavinskih voda", na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Domžale (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.06.2004

ODLOČILA

Pritožba se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je Uradnem listu RS, št. 12/2000, z dne 11.02.2000, objavil Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe "odvajanje odpadnih in padavinskih voda" ter v Uradnem listu RS, št. 44-47/2004, z dne 30.04.2004, objavil javni razpis za podelitev navedene koncesije. Vlagatelj je dne 28.05.2004 naročniku posredoval zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik s sklepom, št. 35205-11/03, z dne 04.06.2004, zavrgel. Vlagatelj je z dopisom, z dne 08.06.2004, podal pritožbo zoper navedeni sklep.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da deveti odstavek 133. člena Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) določa: "V postopkih oddaje koncesij po tem členu se za zagotavljanje pravnega varstva uporabljajo določbe zakona o reviziji postopkov javnega naročanja, če sodno varstvo ni zagotovljeno v upravnem sporu.". Glede na navedeno pravno normo gre pojasniti, da so predmet pravnega varstva po ZRPJN samo tiste koncesije, ki se ne bi podeljevale v upravnem ali temu postopku sorodnem javnopravnem postopku. V vseh teh postopkih je namreč sodno varstvo zagotovljeno v upravnem sporu, kumulacija upravnega spora s postopkom pred Državno revizijsko komisijo ni dopustna. Ob vsem navedenem je potrebno zaključiti, da gre obravnavani zadevi za upravni postopek po 37. členu Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), v katerem je zagotovljeno pravno varstvo v obliki pritožbe na II. stopenjski organ oziroma upravni spor pri upravnem sodišču.

Državna revizijska komisija se je morala zato na podlagi 18. člena ZPP v zvezi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN v obravnavanem primeru izreči za nepristojno, vlagateljevo pritožbo pa kot nedopustno zavreči.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 11.06.2004


Franci Kodela, univ.dipl.prav.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Domžale
- Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana