018-131/04 Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

Številka: 018-131/04-22-1134

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Mariji Bezovšek, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in vgradnjo stenskega prikazovalnika za center za vodenje naročnika ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Ensico d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Katarina Benedik, Dalmatinova 5, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 18.06.2004

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi sklep o oddaji javnega naročila, št. PDO-05/04, z dne 23.04.2004.
2. Naročnik je dolžan vlagatelju plačati stroške, nastale z revizijo, v znesku 374.010,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 12.02.2004 sprejel sklep o začetku oddaje javnega naročila in imenovanju strokovne komisije, št. PDO-05/04, za dobavo in vgradnjo stenskega prikazovalnika za center za vodenje naročnika ter v Uradnem listu RS, št. 20-21/04, z dne 05.03.2004, pod številko objave Ob-6348/04, za predmetno javno naročilo objavil javni razpis. Naročnik je s sklepom o oddaji javnega naročila, št. PDO-05/04, z dne 23.04.2004, vse ponudnike obvestil, da se predmetni postopek zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika iz razloga, ker sta obe prispeli ponudbi nepravilni in jih je naročnik na podlagi prvega odstavka 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) zavrnil, ter da se predmetni postopek oddaje javnega naročila ponovi.

Vlagatelj je pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, z dne 06.05.2004, v katerem zahteva razveljavitev sklepa o oddaji javnega naročila ter ponovno evaluacijo in izbor najugodnejšega ponudnika ter povrnitev nastalih stroškov. V obrazložitvi vlagatelj navaja, da je naročnik njegovo ponudbo zavrnil iz razloga, ker ni predložil rednega izpiska iz obrtnega registra kot dokazila za izpolnjevanje pogoja, določenega v točki 3.1.2 razpisne dokumentacije "Dovoljenje za opravljanje dejavnosti". Vlagatelj navaja, da je bil omenjeni pogoj v razpisni dokumentaciji naveden nejasno in sam s seboj v nasprotju. Naročnik je zahteval omenjeno dovoljenje, vendar le, če je le-to potrebno za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ter če le-tega zahtevajo posebni zakoni. Vlagatelj navaja, da je predmet javnega naročila dobava in vgradnja stenskega prikazovalnika za center za vodenje naročnika, torej gre za dobavo blaga in z dobavo blaga povezano storitvijo, vgradnjo. Vlagatelj meni, da je za opravljanje omenjene dejavnosti zadostna le registracija pri pristojnem sodišču, druga dovoljenja pa po zakonu niso predpisana. Po vlagateljevem mnenju to velja tudi za obrtno dovoljenje po Obrtnem zakonu (Uradni list RS, št. 40/04, prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ObrZ), navedeno dejstvo tudi ne izhaja iz liste A in B Uredbe o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti. Vlagatelj navaja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni bil jasen v svoji zahtevi pod katero šifro dejavnosti standardne klasifikacije dejavnosti bi morali biti registrirani ponudniki. Vlagatelj zato meni, da je omenjeni pogoj izpolnil s tem, ko je predložil lastno izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ne potrebuje poleg registracije pri pristojnem sodišču nobenega drugega dovoljenja. Vlagatelj navaja, da je potrebno nejasnosti v razpisni dokumentaciji, ki so v nasprotju z veljavno zakonodajo, presojati v korist ponudnikov in omenja sklep Državne revizijske komisije, št. 018-231/03-21-1670, v katerem je le-ta odločila tako. Vlagatelj zaključuje, da bi naročnik moral ponudnika, ki ni predložil obrtnega dovoljenja, obravnavati kot da izpolnjuje vse pogoje, saj kot navedeno, naročnik od ponudnikov zahteva nemogoč pogoj, kar je nasprotju z določili ZJN-1.
Vlagatelj zahteva povračilo stroškov in sicer: 2000 odvetniških točk za sestavo revizijskega zahtevka, 2% materialnih stroškov v višini 4.400 SIT, 20% DDV v višini 44.000 SIT ter revizijsko takso v višini 100.000 SIT.

Naročnik je s sklepom, z dne 25.05.2004, zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen. V obrazložitvi tega sklepa naročnik vlagateljeve navedbe zoper sam pogoj skladno z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN zavrača kot prepozne. Pogoji so bili vlagatelju znani s prevzemom razpisne dokumentacije, zato bi moral tovrstne kršitve navajati takoj oziroma najkasneje do prejema obvestila o oddaji javnega naročila. Naročnik navaja, da je s postavitvijo spornega pogoja ravnal skladno s prvim odstavkom 42. člena ZJN-1, ki omenjeno določa kot pogoj obligatorne narave. Naročnik navaja, da je v predmetnem postopku javno naročilo takšne narave, da je za opravljanje te dejavnosti potrebno, da je ponudnik vpisan v obrtni register, izpolnjevanje le-tega pa se dokaže z izpiskom iz obrtnega registra. Tako je naročnik sporni pogoj tudi zapisal v razpisni dokumentaciji, vlagatelj pa v zvezi s tem v fazi pred oddajo ponudbe ni postavil nobenega vprašanja, prav tako pa je v svoji ponudbi predložil podpisano izjavo, da sprejema vse pogoje iz razpisne dokumentacije. Naročnik navaja, da so tudi vlagateljeve navedbe o nemogočem pogoju povsem neutemeljene. Kakor je že navedel, naročnik meni, da gre za obligatoren pogoj iz 42. člena ZJN-1, ki ga predpisuje že sam zakon. Ponudnik brez obrtnega dovoljenja predmetne dejavnosti ne sme opravljati, zaradi česar mu naročnik javnega naročila sploh ne sme oddati. Naročnik je navedel, da bi moral ponudnik sam poznati predpise in biti seznanjen z dovoljenji, ki so potrebna za opravljanje dejavnosti. Naročnik je v razpisni dokumentaciji pod točko 3.1.2 za pojasnitev spornega pogoja navedel: "V skladu z ObrZ in pravilnikom o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru ter z Uredbo o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti mora ponudnik predložiti redni izpisek iz obrtnega registra.". ObrZ kot lex specialis v 6. členu določa, da se pravica do opravljanja obrtne dejavnosti ter do obrti podobne dejavnosti pridobi na podlagi pridobitve obrtnega dovoljenja oziroma na podlagi vpisa v obrtni register. Tretji odstavek 5. člena ObrZ določa dejavnosti, za katere je potreben vpis v obrtni register. V predmetnem postopku gre za dobavo in vgradnjo stenskega prikazovalnika za center za vodenje naročnika. Iz razpisne dokumentacije izhaja, da gre za dobavo in vgradnjo in ne le za montaža opreme, za kar pa je - v kolikor gre za majhno gospodarsko družbo oziroma samostojnega podjetnika - potrebno biti vpisan v obrtni register, kar izhaja tudi iz pogoja o zahtevani izobrazbi zaposlenih, kjer je naročnik zahteval visoko izobrazbo elektro, računalniške ali druge tehnične stroke, iz pogoja o roku izvedbe, iz tehničnih zahtev naročnika ter vzorca pogodbe. Naročnik je zahteval, da ponudniki izkažejo izpolnjevanje zakonskih pogojev za opravljanje katere koli oblike elektro, računalniške in tehnične dejavnosti, saj so za izvedbo javnega naročila ta znanja potrebna. S tem ko naročnik ni določil šifer dejavnosti, za katere bi moral biti ponudnik registriran, je ravnal v korist potencialnih ponudnikov, saj ni omejil seznama dejavnosti, za katere bi ti morali biti registrirani, ampak je zgolj vsebinsko določil takšne dejavnosti, s čimer je razpisna dokumentacija sprejemljiva za širši krog potencialnih ponudnikov. Naročnik še opozarja, da je zahtevek za revizijo sam s seboj v nasprotju, saj prvič predlaga razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila, drugič pa, da naročnik ponovno opravi presojo pravilnosti prispelih ponudb.
Naročnik je vlagatelja skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, da mu v treh dneh od prejema tega sklepa pisno sporoči ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, z dne 02.06.2004, naročnika obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj oporeka naročnikovi odločitvi, da je del njegovih navajanj v zahtevku za revizijo prepoznih, saj vlagatelj vse do prejema odločitve o oddaji javnega naročila ni mogel vedeti, da ga bo naročnik izločil iz nadaljnjega postopka iz razloga, ker ni predložil obrtnega dovoljenja. Pri tem pa še dodaja, da gre v predmetnem postopku za dobavo in vgradnjo prikazovalnika in krmilnika, torej strojne opreme in njuna priključitev v obstoječi center vodenja, kar predstavlja izdelavo in prilagoditev programske opreme. Kot ugotavlja naročnik, za dejavnost trgovine obrtno dovoljenje ni potrebno. Gre torej za dejavnosti, ki so v Uredbi o uvedbi standardne klasifikacije dejavnosti uvrščene pod številko 72 z naslovom Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti. Vlagatelj je registriran za opravljanje vseh omenjenih dejavnosti, kar izhaja iz izpiska iz sodnega registra. Iz Uredbe o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti izhaja, da dejavnosti pod številko 72 ne predstavljajo obrtnih niti obrti podobnih dejavnosti, saj je le dejavnost 72.50 - vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav uvrščeno med obrtne dejavnosti. V predmetnem postopku ne gre za vzdrževanje in popravilo, temveč vključitev nove programske opreme v obstoječi center vodenja. Za opravljanje računalniške dejavnosti obrtno dovoljenje ni potrebno. Vlagatelj še navaja, da tudi ne gre za elektro dejavnost. Tehnične dejavnosti pa so uvrščene pod druge računalniške dejavnosti.
Vlagatelj je za sestavo izjave o nadaljevanju postopka pred Državno revizijo zahteval povračilo stroškov v višini 500 odvetniških točk, za obvestilo stranki 20 odvetniških točk in 20% DDV na storitve ter 2% za materialne stroške.

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, št. 4001PDO-05/04/143, z dne 07.06.2004, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, št. 018-131/04-22-1043, z dne 08.06.2004, skladno z določilom drugega odstavka 17. člena ZRPJN v povezavi z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN, pozvala, da pojasni:
- Ali dejavnost, ki je razpisana v spornem postopku oddaje javnega naročila, sodi med obrtne dejavnosti" 6. člen ObrZ namreč določa, da se pravica do opravljanja obrtne dejavnosti ter dejavnosti domače in umetnostne obrti pridobi na podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register.
- Za katero dejavnost bi moral biti registriran ponudnik oziroma bi moral imeti obrtno dovoljenje, da bi izpolnjeval sporni pogoj"

Naročnik je dne 15.06.2004 posredoval Državni revizijski komisiji dodatna pojasnila, z dne 11.06.2004.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 131/04-22-1044, z dne 08.06.2004, skladno s tretjim odstavkom 21. člena ZRPJN, pozvala Obrtno zbornico Slovenije, da pojasni:
- Ali dejavnost, ki jo razpisuje naročnik v spornem postopku oddaje javnega naročila, sodi med obrtne dejavnosti (dobava, montaža, servisiranje predmeta javnega naročila)" 6. člen ObrZ namreč določa, da se pravica do opravljanja obrtne dejavnosti ter dejavnosti domače in umetnostne obrti pridobi na podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register.
- Za katero dejavnost bi moral biti registriran ponudnik oziroma bi moral imeti obrtno dovoljenje, da bi izpolnjeval sporni pogoj"

Obrtna zbornica Slovenije je dodatna pojasnila posredovala z dopisom, št. 353/2004, z dne 11.06.2004.

Državna revizijska komisija je posredovala vlagatelju v prilogi dopisa, št. 018-131/04-22-1097, z dne 14.06.2004, naročnikova dodatna pojasnila in pojasnilo Obrtne zbornice Slovenije in mu predlagala, da se do njih pisno izjavi ter ga pozvala na sestanek v prostore Državne revizijske komisije dne 16.06.2004.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-131/04-22-1096, z dne 14.06.2004, na skupni sestanek z vlagateljem pozvala tudi predstavnike naročnika.

Naročnik je Državni revizijski komisiji posredoval dodatna pojasnila, z dne 15.06.2004.

Na sestanku, ki je dne 16.06.2004 potekal v prostorih Državne revizijske komisije, so bila vlagatelju vročena dodatna pojasnila naročnika, z dne 15.06.2004, o čemer priča zapisnik, z dne 16.06.2004.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, dodatnih pojasnil naročnika, vlagatelja in Obrtne zbornice Slovenije ter po pregledu celotne dokumentacije iz spisa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahtevek za revizijo utemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal svojo ponudbo, v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama sporno vprašanje, ali je predmet razpisanih del (oziroma njegov del) tudi dejavnost, za katero je potrebno skladno z določili ObrZ posedovati obrtno dovoljenje. Po razrešitvi tega vprašanja je možna odločitev Državne revizijske komisije o tem, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo kot nepravilno izločil iz nadaljnjega postopka iz razloga, ker v ponudbeni dokumentaciji ni predložil obrtnega dovoljenja.

Upoštevaje določilo 41. člena ZJN-1 (Objava pogojev za priznanje sposobnosti), ki določa: "Naročnik mora v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, določene v tem podpoglavju, ki jih mora že v času oddaje prijave oziroma ponudbe izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopkuâ??", je potrebno vse pogoje objaviti v objavi javnega razpisa in jih natančno določiti v razpisni dokumentaciji. Prvi odstavek 42. člena ZJN-1 (Pogoji za priznanje sposobnosti) določa, da mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje in med drugim v točki 2. določa: "da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.". V skladu z 2. točko drugega odstavka istega člena je kot dokaz za izpolnjevanje navedenega pogoja iz prvega člena predložiti: "izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence.".

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v 3. poglavju navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe "Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in navodila o načinu dokazovanja usposobljenosti ponudnika" v točki 3.1.2 zahteval predložitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti - priloga 4 ter določil, da mora biti iz dokazila razvidno, da mora imeti ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Znotraj navodila o načinu dokazovanja usposobljenosti je za izpolnjevanje spornega pogoja zahteval izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence ter v oklepaju navedel, da mora ponudnik v skladu z ObrZ in Pravilnikom o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru ter z Uredbo o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 108/00) predložiti redni izpisek iz obrtnega registra.

Naročnik je v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, z dne 25.05.2004, navedel, da gre v predmetnem postopku za dobavo in vgradnjo stenskega prikazovalnika za center za vodenje naročnika in ne le za montažo opreme, za kar pa je - v kolikor gre za majhno gospodarsko družbo oziroma samostojnega podjetnika - potreben vpis v obrtni register. V dodatnih pojasnilih, z dne 11.06.2004, je naročnik navedel, da gre za dejavnost montaže in računalniškega programiranja, saj bo naročnik kupil 6 ekranov stenskega prikazovalnika, ki se jih bo montiralo v že obstoječi okvir v prostorih centra za vodenje naročnika. Ekrane je potrebno medsebojno povezati in jih priključiti na že obstoječ naročnikov računalniški sistem in sicer tako softwersko kot hardwersko. Hardwerska priključitev predstavlja zgolj montažo v smislu pritrditve naprav na že obstoječi okvir na steni ter priključitve v omrežje, ki se opravi v cca. enem dnevu. Softwerski del je bolj pomemben in obsežnejši, saj mora v okviru predmeta naročila izvajalec izdelati računalniško aplikacijo, ki bo kompatibilna z naročnikovim že obstoječim procesnim informacijskim sistemom in operacijskim sistemom. Vzdrževanje opreme je predvideno zgolj v času trajanja garancijskega roka. Naročnik je še navedel, da bi po njegovem mnenju moral biti vlagatelj registriran in imeti obrtno dovoljenje za dejavnost K/72.50 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računalniških strojev ter računalniških naprav oziroma za dejavnost F/45.31 Električne instalacije ali F/45.34 Druge inštalacije pri gradnjah.

Obrtna zbornica Slovenije je v dopisu, z dne 11.06.2004, pojasnila, da je dejavnost K/72.50 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računalniških strojev ter računalniških naprav obrtna dejavnost, za opravljanje katere je potrebno imeti obrtno dovoljenje ter opozorila, da v to dejavnost ne sodi proizvodnja, dobava in vgradnja stenskega prikazovalnika, temveč sodi vzdrževanje in popravilo računalniške opreme in popravilo in vzdrževanje pisarniških in računalniških strojev ter fotokopirnih naprav.

Državna revizijska komisija je vpogledala v razpisno dokumentacijo naročnika, predvsem v vzorec pogodbe in sicer v 20. člen (Servisiranje in pogarancijsko vzdrževanje), kjer je naročnik določil: "Izvajalec zagotavlja, da bodo tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti v času življenjske dobe opreme na trgu zagotovljeni nadomestni deli in servis za vso opremo, dobavljeno po tej pogodbo.", na podlagi katerega bi bilo mogoče šteti, da gre v predmetnem postopku tudi za dejavnost K/72.50 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računalniških strojev ter računalniških naprav, za opravljanje katere je, kot je bilo že ugotovljeno zgoraj, potrebno imeti obrtno dovoljenje.

Ob naročnikovem pojasnilu citiranega 20. člena vzorca pogodbe, podanem v dodatnih pojasnilih naročnika, z dne 15.06.2004, da si je s tem pogodbenim določilom naročnik želel zagotoviti dostop do vzdrževanja ter rezervnih delov ter da se s tem izvajalec le zaveže, da bo za opremo, katero prodaja na trgu, mogoče dobiti tako rezervne dele in vzdrževanje, ki jih lahko distribuira in ponuja tudi oziroma katerikoli drug ponudnik. Naročnik je še pojasnil, da bo izvajalca storitve vzdrževanja dobavljene opreme skladno z ZJN-1 izbral po preteku garancijskega roka, neodvisno od tega razpisa.

Državna revizijska komisija na podlagi zgornjih ugotovitev revizijskega postopka zaključuje, da razpisana dela predmetnega postopka za oddajo javnega naročila za dobavo in vgradnjo stenskega prikazovalnika za center za vodenje naročnika ne vključujejo dejavnosti K/72.50 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računalniških strojev ter računalniških naprav, za opravljanje katere bi bilo potrebno imeti obrtno dovoljenje. Zaradi navedenega je potrebno ugotoviti, da je naročnikova odločitev v sklepu o oddaji javnega naročila, št. PDO-05/04, z dne 23.04.2004, s katero je vse ponudnike obvestil, da se predmetni postopek zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika iz razloga, ker sta obe prispeli ponudbi nepravilni, nepravilna.

Ker je Državna revizijska komisija na podlagi presoje revizijskih navedb ugotovila, da je zahtevek za revizijo utemeljen, je skladno s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa. Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 23. člena ZRPJN, naročnika napotuje, naj pri ponovnem pregledu ponudb ponovno preveri pravilnost ponudb ter v nadaljevanju pravilne ponudbe oceni v skladu z objavljenimi merili, pri tem pa naj dosledno upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije v predmetnem postopku revizije.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer: 2000 odvetniških točk za sestavo revizijskega zahtevka, 2% materialnih stroškov v višini 4.400 SIT, 20% DDV v višini 44.000 SIT ter revizijsko takso v višini 100.000 SIT ter v izjavi o nadaljevanju postopka, in sicer: za sestavo izjave o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo zahteval povračilo stroškov v višini 500 odvetniških točk, za obvestilo stranki 20 odvetniških točk in 20% DDV na storitve ter 2% za materialne stroške.

Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija v skladu s petim odstavkom 22. člena ZRPJN sklenila, da se vlagatelju priznajo potrebni stroški, nastali z revizijo, in sicer: 2000 odvetniških točk za sestavo revizijskega zahtevka (220.000,00), 20% DDV (44.000,00 SIT) 2% materialnih stroškov od 1000 odvetniških točk in 1% materialnih stroškov nad 1000 odvetniških točk (3.300,00 SIT), revizijsko takso (100.000,00 SIT) ter 50 točk za sestavo izjave o nadaljevanju postopka (5.500,00 SIT) ter 20% DDV (1.100,00 SIT) in 2% materialnih stroškov (110,00 SIT), skupno torej 374.010,00 SIT.

Višja stroškovna zahteva vlagatelja se kot neutemeljena zavrne.S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 18.06.2004


mag. Marija Bezovšek, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana,
- Odvetnica Katarina Benedik, Dalmatinova 5, Ljubljana,
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana.