018-127/04 Lekarna Ljubljana

Številka: 018-127/04-23-1188

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Metodi Hrovat v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka "Oprema centralne Lekarne, Prešernov trg 5, Ljubljana, v predvideni vrednosti 50,000.000" ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje LESNINA MG OPREMA d.d., Parmova 53, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik mag. Mitja Jelenič Novak, Slovenska 55B, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Lekarna Ljubljana, Ulica Stare pravde 11, Ljubljana, ki je za izvedbo postopka oddaje predmetnega javnega naročila pooblastila podjetje DIS CONSULTING d.o.o., Letališka 33, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 28.06.2004

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 12.11.2003 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za predmetno javno naročilo. Dne 12.11.2003 je naročnik izdal pooblastilo za vodenje postopka oddaje javnega naročila, s katerim je za izvedbo postopka oddaje javnega naročila v skladu z 22. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) pooblastil podjetje DIS CONSULTING d.o.o., Ljubljana ter istega dne tudi imenoval strokovno komisijo za izvedbo javnega razpisa. Naročnik je v Ur. l. RS, št. 20-21/04, z dne 05.03.2004, pod številko objave Ob - 5194/04 objavil javni razpis za "Oprema centralne Lekarne, Prešernov trg 5, Ljubljana, v predvideni vrednosti 50,000.000 SIT".
Iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 05.04.2004 izhaja, da je naročnik prejel tri pravočasne ponudbe.

Dne 13.04.2004 je naročnik v skladu s 54. členom ZJN-1 z dopisom, št. DIS-383/04-MM-H163, pozval vlagatelja k dodatnim pojasnilom. Naročnik je v dopisu navedel, da naj mu vlagatelj pojasni svojo ponudbo v več postavkah po posameznih segmentih in sicer v prostoru P.02 oficina, postavko 1, prostoru P.02 oficina, postavko 2, prostoru P.02 oficina, postavko 3, prostoru P.02 oficina, postavko 4, prostoru P.02 oficina, postavko 7, prostoru P.02 oficina, postavko 7a, prostoru P.02 oficina, postavko 8, v prostoru P.07 materialka, postavko 2, pod P.18 oprema in tehnika, postavko 16 (suhi sterilizator, npr. Rinder FED 115) in pod P.18 oprema in tehnika, postavka 10 (zaščitna mikrobiološka komora, dimenzije 131x78,5x215cm, npr. Iskra PIO, artikel M 12V). Ob tem pa je naročnik zahteval, da vlagatelj pojasni, ali je zaščitna mikrobiološka komora, ki jo je vlagatelj ponudil, primerna tudi za pripravo citostatikov, kot je bilo zahtevano.

Vlagatelj je naročniku z dokumentom, z dne 15.04.2004 posredoval dodatna pojasnila k ponudbi, v katerih le - ta navaja, da je pri pripravi ponudbe v celoti sledil zahtevam iz razpisa in upošteval stroko in zahtevnost pri opremljanju lekarn, saj so mu zahteve na tem področju poznane. V nadaljevanju vlagatelj ponudbo pojasnjuje v zahtevanih postavkah. Glede P.18 oprema in tehnika, postavko 16 (suhi sterilizator, npr. Rinder FED 115) vlagatelj pojasnjuje, da ima ponujeni sterilizator tip Memmert podobne karakteristike kot Binder, lahko pa za isto vrednost vlagatelj dobavi sterilizator Binder tip FED 115. Glede P.18 oprema in tehnika, postavka 10 (zaščitna mikrobiološka komora, dimenzije 131x78,5x215cm, npr. Iskra PIO, artikel M 12V) vlagatelj pojasnjuje, da je ponudil, tako kot je bilo v popisu zahtevano komoro tipa M 12 V, ki je po zagotovilu proizvajalca primerna za pripravo citostatikov.

Dne 16.04.2004 je naročnik z dopisom št. DIS-427/2004 ML-H163, od vlagatelja ponovno zahteval dodatna pojasnila, ki jih je vlagatelj naročniku posredoval z dopisom, št. 53100/vs, z dne 20.04.2004.

Na podlagi povpraševanja pri proizvajalcu mikrobioloških komor je naročnik od proizvajalca Iskra Pio d.o.o., šentjernej pridobil pojasnila v zvezi z mikrobiološkimi komorami tipa M 12 V in M 12. Proizvajalec v dopisu z dne 13.04.2004 pojasnjuje, da je zaščitna mikrobiološka komora M12V samostoječ sistem z dvostopenjsko filtracijo in izhodnim filtrom, predfiltri (10 kos) so enake kvalitete kot glavni filter, vse nevarne snovi ostanejo v predfiltrih, s tem pa je glavni filter razbremenjen in obremenjen le med menjavo predfiltrov. Menjava predfiltrov je enostavna in jih menjamo med obratovanjem in s tem ni nevarnosti kontaminacije okolice, saj nevarne snovi obstanejo v vrečastih filtrih neprodušno zaprte. Zaradi načina menjave predfiltrov je to maxi zaščitna komora s certifikatom, ki zagotavlja, da je primerna za pripravo citostatikov. V zvezi z zaščitno mikrobiološko komoro M 12 pa je proizvajalec pojasnil, da je to namizni sistem z enostopenjsko filtracijo in izhodnim filtrom, pri kateri je potrebno menjati glavni absolutni filter pri tem pa je tveganje večje. Pri tem ostaja problem uničenja filtra, saj je filter večje dimenzije kot predfiltri in je uničenje dražje. Komora ima certifikat za dela na področju mikrobiologije, vendar ne za pripravo citostatikov.

Naročnik je dne 23.04.2004 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. DIS-447/04-LM, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral SILVATIKA Mengeš d.o.o., Gorenjska cesta 7, 1234 Mengeš.

Vlagatelj je naročniku dne 28.04.2004 podal zahtevo za dodatno obrazložitev na podlagi drugega odstavka 78. člena ZJN-1, v kateri od naročnika zahteva, da mu poda ustrezno obrazložitev in vpogled v analitični zbir točk.

Naročnik je vlagatelju posredoval dopis "Zahtevek za dodatno obrazložitev oddaje javnega naročila", št. DIS-464-1/04-LM, z dne 04.05.2004, v katerem navaja, da je vlagatelj v postavkah P.18 - post.10 in post. 16 ponudil neustrezno mikrobiološko komoro in neustrezen sterilizator. Naročnik v nadaljevanju navaja, da je vlagatelj v dodatnih pojasnilih navedel, da ima ponujeni sterilizator tipa Menmert SE 200 podobne karakteristike kot Rinder FED 115, kar po mnenju naročnika ne drži, saj je volumen v projektu zahtevanega sterilizatorja 115 l, ponujeni sterilizator pa ima volumen 32 l, zato je tehnološko neustrezen. Naročnik tudi navaja, da je vlagatelj v ponudbi ponudil zaščitno mikrobiološko komoro art. M 12, ki ni primerna za pripravo citostatikov.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 10.05.2004 v katerem predlaga, da naročnik razveljavi postopek oddaje javnega naročila v delu, ki se nanaša na izbiro najugodnejšega ponudnika ter po ponovni oceni prispelih veljavnih ponudb, vključno s ponudbo vlagatelja izbere najugodnejšega ponudnika, podredno pa, da naročnik v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila in hkrati ponudniku prizna stroške tega revizijskega postopka, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje revizijske odločbe dalje do plačila, v roku 15 dni, da ne bo izvršbe.
Vlagatelj navaja, da je aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo v skladu z 9. členom ZRPJN. Vlagatelj meni, da je naročnik nekorektno, v nasprotju z ZJN-1, kot nepravilno izločil njegovo ponudbo. Naročnik v obrazložitvi svoje odločitve namreč pojasnjuje, da je ponudbo vlagatelja izločil, ker naj bi v postavkah P.18 - post. 10 in post. 16 ponudil neustrezno mikrobiološko komoro in neustrezen sterilizator.
Vlagatelj navaja, da je oddal ponudbo, ki je bila, kot izhaja iz zapisnika o odpiranju ponudb, cenovno daleč najbolj ugodna. Dne 14. 4. 2004 je ponudnik prejel dopis naročnika, z dne 13. 4. 2004, v katerem ga naročnik poziva, naj v smislu določbe 54. člena ZJN-1 poda dodatna pojasnila k ponudbeni dokumentaciji tudi v zvezi s sterilizatorjem in mikrobiološko komoro. Dodatna pojasnila je vlagatelj posredoval naročniku dne 15.4.2004, kjer je pojasnil tudi svojo ponudbo v zvezi z dobavo sterilizatorja in mikrobiološke komore. Pri tem je ponudnik, v zvezi s sterilizatorjem pojasnil, da ima ponujeni sterilizator Memmert enakovrstne karakteristike kot sterilizator Binder. Hkrati je vlagatelj tudi navedel, da za isto vrednost lahko dobavi tudi sterilizator tipa Binder FED 115, v kolikor naročnik to želi (glede na to, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni navedel nobenih drugih tehničnih podatkov glede opreme oz. je sterilizator tipa Binder navedel zgolj primeroma. V zvezi z mikrobiološko komoro pa je vlagatelj v dodatnih pojasnilih ponudbene dokumentacije zapisal, da ponuja komoro ISKRA PIO, art. M 12 V ter zatrdil, da dejansko ponuja tip M 12 V in ne tip M 12.
Pojasnila bi morala po oceni vlagatelja zadostiti naročnikove zahteve, saj je ponudnik, razjasnĂ­l nebistvene nejasnosti ponudbene dokumentacije na način, da je bilo nedvomno jasno, da ponuja sterilizator Memmert oziroma da ponuja sterilizator tip Binder, v kolikor naročnik izrecno želi prav napravo proizvajalca Binder s kapaciteto 115 1. Vlagatelj je tudi pojasnil očitno pisno pomoto v ponudbeni dokumentaciji glede modela oziroma tipa komore ter navaja, da ponuja komoro tipa M 12 V. Naročnik je ponudbo vlagatelja izločil kot nepravilno, s čimer se vlagatelj ne more strinjati, saj meni, da gre za zlorabo postopka oddaje javnega naročanja, za neenakopravno obravnavanje ponudnikov in šikanozno in neupravičeno izločitev vlagateljeve ponudbe. Ob upoštevanju dodatnega pojasnila vlagatelja, z dne 15. 4. 2004, ugotovitve naročnika o neustreznosti ponujene mikrobiološke komore in sterilizatorja ne držijo. Vlagatelj poudarja, da je namen 54. člena ZJN-1 ravno v tem, da lahko ponudnik, na poziv naročnika, pojasni morebitne nejasnosti svoje ponudbe, pri čemer pa vlagatelj opozarja, da je bila - vsaj v delu, ki se nanaša na sterilizator, nejasna tudi razpisna dokumentacija. Vlagatelj meni, da je v svojem dodatnem pojasnilu z dne 15. 4. 2004 odpravil vse morebitne dvome v zvezi s svojo ponudbo ter v zvezi s ponujeno komoro in sterilizatorjem izrecno in določno navedel, da ponuja sterilizator Binder FED 115 in mikrobiološko komoro tip ISKRA PIO art. M12 V.
Vlagatelj v zvezi s sterilizatorjem posebej pojasnjuje, da je naročnik v razpisni dokumentaciji pod postavko P.18 oprema in tehnika, pod postavko 16, kot zahtevano opremo navajal "suhi sterilizator, npr. Rinder FED 115" (naročnik je verjetno pomotoma navajal "Rinder" namesto pravilno "Binder"), brez kakršnih koli dodatnih zahtevanih tehničnih karakteristik, ki naj bi jih imel ta kos opreme. Naročnik je torej primeroma navedel enega od možnih tipov suhega sterilizatorja, pri čemer tudi ni navedel nobenih zahtevanih kapacitet.
Glede na zahteve v razpisni dokumentaciji je vlagatelj ponudil suhi sterilizator višjega cenovnega razreda in kvalitete proizvajalca Memmert, tip SE 200, ki je v celoti primerljiv s primeroma navedenim tipom sterilizatorja v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj ni mogel vedeti, kakšen volumen sterilizatorja želi naročnik saj to iz razpisne dokumentacije ni bilo razvidno in je tako ponudil sterilizator z volumnom 32 1, za katerega naročnik sedaj trdi, da je tehnološko neustrezen. Ker naročnik v razpisni dokumentaciji ni navedel nobenih tehničnih karakteristik sterilizatorja, ne more šteti, da je bila ponudba vlagatelja v tem delu nepravilna. Vlagatelj je na poziv naročnika tudi pojasnil in zagotovil, da lahko dobavi tudi tip sterilizatorja Binder FED 115, in sicer za isto ceno, kot je ponujal tip Mernmert SE 200. Naknadno se je izkazalo, da je razpisna dokumentacija premalo natančna, kar zadeva sterilizator, kar pa ne more iti v škodo vlagatelja. Vlagatelj meni, da njegove ponudbe ni bilo mogoče izločiti kot nepravilne ter bi jo bilo treba upoštevati v nadaljevanju postopka izbire. Vlagatelj meni, da ni naključje, da je bila njegova ponudba, ki je bila sicer cenovno in po drugih kriterijih najbolj ugodna, izločena še pred ocenjevanjem, saj je ogrožala ponudbo ponudnika SILVATIKA Mengeš d.o.o., ki je po mnenju vlagatelja, očitno ekskluzivni dobavitelj opreme za lekarne v tej državi.
Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov in sicer stroške priprave zahtevka za revizijo (tarifna št. 28 Odvetniške tarife) v višini 2000 točk, priprave obvestila Uradu za javna naročila v višini 20 točk, sestanka s stranko v višini 50 točk, pripravo poročila stranki 20 točk, skupaj 2090 točk, kar znaša 229.900,00 SIT (1 točka znaša 110,00 SIT) ter materialnih stroškov v višini 2% po 15. čl. Odvetniške Tarife, kar znaša 4.598,00 SIT. Vlagatelj torej zahteva povrnitev stroškov v skupni višini 234.498,00 SIT brez DDV oziroma v višini 281.398,00 SIT skupaj s pripadajočim 20% DDV. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev takse v višini 100.000,00 SIT.


Naročnik je dne 18.05.2004 izdal sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo, št. 776/2004 v katerem ugotavlja, da je zahtvek za revizijo pravočasen, da ga je vložila upravičena oseba in ima vse sestavine v skladu z 12. členom ZRPJN. V nadaljevanju naročnik navaja, da je vlagatelj v svoji ponudbi post. III -TEHNIKA: P -18, post. 10 navedel, da nudi komoro proizvajalca Iskra PIO tip M 12. Za to komoro je priložil tudi prospekt s tehničnimi podatki. Iz podatkov proizvajalca zaščitne mikrobiološke komore Iskra PIO tip M 12 je razvidno, da komora tipa M 12 ni primerna za pripravo citostatikov in kot taka ni tehnološko ustrezna za potrebe lekarn in ne izpolnjuje zahtev razpisne dokumentacije. V dodatnih pojasnilih z dne 15.04.2004 vlagatelj zahtevka navaja, da je pri pripravi ponudbe v celoti sledil zahtevam razpisa in upošteval stroko in zahtevnost pri opremljanju lekarn, saj so mu zahteve na tem področju poznane in hkrati navedel, da ponuja v postavki 10 drug tip komore proizvajalca Iskra PIO in sicer tip M 12 V. Glede na to, da je vlagatelj v dodatnih pojasnilih ponudil dobavo drugega tipa komore in sicer tip Iskra PIO M 12 V in ne M 12, ki ga je ponudil v ponudbi, naročnik ugotavlja, da bi ob upoštevanju te spremembe ponudba vlagatelja postala iz tehnično nepravilne - tehnično pravilna, kar pa je v nasprotju z določili 54. čl. ZJN -l.
V zvezi s suhim sterilizatorjem je vlagatelj v svoji ponudbi post. III -TEHNIKA : p -18, post. 16 navedel, da nudi sterilizator tipa Memmert SE 200, za kar je priložil tudi prospekt s tehničnimi podatki. Razpisna dokumentacija je zahtevala "suhi sterilizator tipa npr. Rinder FED 115". Glede na strokovnost ponudnika in na poznavanje zahtev pri opremljanju lekarn, bi ponudnik moral vedeti, da naročnik zahteva sterilizator volumna 115 litrov. Iz tehničnih specifikacij, ki jih je ponudnik priložil ponudbi pa je moč ugotoviti, da je vlagatelj zahtevka ponudil sterilizator tipa Memmert SE 200, katerega volumen je 32 litrov. V dodatnih pojasnilih z dne 15.04.2004, ki jih je poslal na zahtevo naročnika, pa vlagatelj zahtevka navaja, da ima ponujeni sterilizator, ki ga je ponudil (Memmert SE 200) podobne karakteristike kot Binder FED 115 in da lahko za isto vrednost dobavi sterilizator tipa Binder FED 115. Glede na to, da je vlagatelj v dodatnih pojasnilih ponudil možnost dobave sterilizatorja tipa Binder FED 115, komisija ugotavlja, da je vlagatelj zahtevka v svoji ponudbi ponudil tehnično neustrezen sterilizator in bi s spremembo tipa sterilizatorja svojo ponudbo iz tehnično nepravilne naredil tehnično pravilno, kar pa je v nasprotju z določili 54. člena ZJN -l. Vlagatelj zahtevka za revizijo je bil že v dopisu naročnika, št. DIS-464-1/04-LM, z dne 04.05.2004 opozorjen, da je bilo na vsa morebitna vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo, v primeru nejasnosti možno dobiti odgovor pred oddajo ponudbe. Za vsa vprašanja in pojasnila je bilo, kot je bilo navedeno v razpisni dokumentaciji, dne 19.03.2004 organiziran sestanek s projektantom, ki pa se ga predstavnik vlagatelja zahtevka za revizijo ni udeležil. Vprašanja je bilo možno posredovati tudi pisno do 30.03.2004. Skladno z navedenim je bilo ugotovljeno, da je bila odločitev o izboru najugodnejšega izvajalca pravilna. Zaradi zgoraj navedenih razlogov je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil.
Naročnik je vlagatelja skladno s 17. členom ZRPJN pozval, da mu v roku treh dni po prejemu sklepa s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil, pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.


Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 28.05.2004, na podlagi 17. člena ZRPJN obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj ponovno navaja, da naj bi bila razpisna dokumentacija pomanjkljiva ter hkrati navaja, da bi moral naročnik v razpisni dokumentaciji natančno specificirati tehnične zahteve in da določbo tretjega odstavka 32. člena ZJN-1 ni mogoče uporabiti za ta primer ter hkrati podaja mnenje v zvezi s sklepom naročnika, s katerim je njegov zahtevek za revizijo zavrnil.


Naročnik je Državni revizijski komisiji z na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN dopisom, z dne 01.06.2004, odstopil v odločanje zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila z dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je v skladu z 21. členom ZRPJN z dopisom, št. 018-127/04-23-934, z dne 02.06.2004, naročnika pozvala, naj ji odstopi še manjkajočo dokumentacijo in sicer original razpisne dokumentacijo za predmetno javno naročilo, vlagateljevo potrdilo o plačilu takse in vlagateljevo pooblastilo odvetniku za zastopanje. Naročnik je Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo z dopisom, 869-2004, z dne 04.06.2004. Državna revizijska komisija je prejela zahtevano dokumentacijo dne 07.06.2004.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj vplačal tako v višini 100.000 tolarjev, predpisana višina takse v primeru revizije postopka oddaje javnega naročila za gradnje pa znaša 200.000 tolarjev, je v skladu s prvim odstavkom 21. člena ZRPJN z dopisom, št. 018-127/04-23-1046, z dne 08.06.2004, vlagatelja pozvala, da plača takso v celotnem znesku in ji v roku petih dni od prejema tega poziva posreduje potrdilo o doplačilu takse.
Vlagatelj je Državni revizijski komisiji posredoval dopis, z dne 14.6.2004, v katerem navaja, da v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ne gre za postopek oddaje javnega naročila za gradnjo, kot je bilo navedeno v Uradnem listu RS, temveč izključno za postopek oddaje javnega naročila za dobavo in montažo opreme, kar je razvidno tudi iz vsebine javnega razpisa in iz razpisne dokumentacije. Glede na to vlagatelj meni, da taksa za revizijo postopka oddaje javnega naročila znaša 100.000,00 tolarjev.

Državna revizijska komisija je z dopisom, z dne 18.6.2004, št. 018-127/04-23-1137, vlagatelja ponovno pozvala k plačilu takse v celotnem znesku in sicer v višini 200.000,00 tolarjev in navedla, da naj ji vlagatelj posreduje potrdilo o plačilu takse v roku treh dni od prejema tega poziva. Državna revizijska komisija je vlagatelja hkrati tudi opozorila, da bo v primeru, da vlagatelj zahtevanega potrdila ne bo posredoval v predvidenem roku zahtevek za revizijo v skladu s 1. alineo 23. člena ZRPJN zavrgla.
Vlagatelj je z dopisom iz dne 21.06.2004 Državni revizijski komisiji posredoval potrdilo o plačilu manjkajoče takse, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 23.06.2004.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Glede na to, da je naročnik že v sami objavi v Uradnem listu RS določil, da oddaja javno naročilo gradenj po oprtem postopku je višina takse za revizijo postopka oddaje javnega naročila 200.000,00 tolarjev (prvi odstavek 22. člena ZRPJN). V skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN mora naročnik po prejemu zahtevka za revizijo preveriti ali zahtevek vsebuje vse podatke iz prejšnjega odstavka istega člena (med drugim tudi, če vsebuje potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN). V primeru, da zahtevek ne vsebuje vseh zahtevanih sestavim mora naročnik vlagatelja pozvati, da zahtevek za revizijo dopolni v roku treh dni od prejema naročnikovega poziva. Če vlagatelj zahtevka za revizijo ne dopolni v predvidenem roku naročnik zahtevek za revizijo zavrže. Že v tej fazi revizije postopka oddaje javnega naročila bi tako moral naročnik po prejemu zahtevka za revizijo preveriti ali zahtevek vsebuje vse obvezne podatke iz 12. člena ZRPJN in v konkretnem primeru vlagatelja tudi pozvati k doplačilu manjkajoče takse.
Na podlagi prvega odstavka 21. člena ZRPJN Državna revizijska komisija po prejemu zahtevka za revizijo najprej ugotovi ali zahtevek za revizijo vsebuje vse obvezne podatke navedene v 12. členu ZRPJN ter v primeru, da zahtevek ne vsebuje vseh obveznih podatkov vlagatelja pozvati, da v roku petih dni po prejemu zahteve za dopolnitev zahtevek za revizijo dopolni. Glede na to, da je Državna revizijska komisija pri pregledu razpisne dokumentacije ugotovila, da naročnik oddaja javno naročilo gradenj ter da je vlagatelj vplačal tako le v višini 100.000,00 tolarjev je vlagatelja z dopisom, št. 018-127/04-23-1046, z dne 08.06.2004 in z dopisom, z dne 18.6.2004, št. 018-127/04-23-1137 pozvala, da plača tako v celotni višini, kar bi moral v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN storiti že naročnik ob prejemu zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija je tako v konkretnem primeru lahko odločila šele potem, ko je prejela vlagateljevo potrdilo o plačilu takse (dne 23.06.2004).

Naročnik v razpisni dokumentaciji, v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: navodila) v 7. členu navaja: "Ponudnik mora ponuditi vse razpisane sklope. Ponudnik mora ponuditi vse postavke navedene v posameznem sklopu.". V razpisni dokumentaciji v "KNJIGA II predračun za opremo Centralne lekarne na Prešernovem trgu 5 v Ljubljani" je naročnik v popisu notranje opreme v točki P.18 "oprema in tehnika" navedel "Vsa tehnika je mišljena z montažo, brez priključitve." in v podtočki 10. navedel: "Zaščitna mikrobiološka komora, dim. 131x78,5x215 cm, npr. ISKRA PIO, art. M 12 V, z validacijo in transportnimi stroški" in v točki 16. navedel: "Suhi sterilizator, npr. Rinder FED 115".

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo vlagatelja in ugotovila, da je vlagatelj v svoji ponudbi v "popisu notranje opreme" pod točko 10. ponudil zaščitno mikrobiološko komoro ISKRA PIO M 12. V ponudbeni dokumentaciji je vlagatelj priložil tudi prospekt za zaščitne mikrobiološke komoro skupaj z opisom le - teh in v katerem so navedene le mikrobiološke komore tipa M12, M15 in M 18. Vlagatelj je v dodatnih pojasnilih ponudbe, z dne 15.04.2004, ki jih je v skladu s 54. členom ZJN-1 zahteval naročnik, navedel, da je pri pripravi ponudbe sledil zahtevam iz razpisne dokumentacije, upošteval stroko in zahtevnost pri opremljanju lekarn, saj so mu zahteve na tem področju znane ter je v zvezi z zaščitno mikrobiološko komoro navedel: "Tako kot je v popisu zahtevana komora tipa M 12 V, smo jo tudi ponudili, ki je po zagotovilu proizvajalca, primerna za pripravo citostatikov". V zvezi z mikrobiološko komoro vlagatelj v zahtevku za revizijo v delu, kjer se opredeljuje do dodatnih pojasnil (ki jih je posredoval naročniku z dopisom, z dne 15.04.2004), navedel: "â??â?? v zvezi z mikrobiološko komoro pa je ponudnik pojasnil, da je prišlo v ponudbi do pomote pri oznaki tipa komore, in sicer tako, da je ponudnik v ponudbi pomotama zapisal, da ponuja komoro ISKRA PIO, art. M12, namesto pravilno M12V ter zatrdil, da dejansko ponuja tip M12V in ne tip M12.". Glede na ponudbeno dokumentacijo, upoštevajoč tudi dodatna pojasnila ponudnika, z dne 14.04.2004 ter vlagateljeve navedbe v zahtevku za revizijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v svoji ponudbi ponudil zaščitno mikrobiološko komoro ISKRA PIO, tip M 12, ki pa nima istih tehničnih lastnosti, kot zaščitna mikrobiološka komora ISKRA PIO, art. M 12 V, ki omogoča tudi pripravo citostatikov in jo je zahteval naročnik v svoji razpisni dokumentaciji. Navedeno neustreznost mikrobiološke komore je mogoče ugotoviti tudi na podlagi pridobljenega pojasnila proizvajalca z dne 13.04.2004, ki je naročniku pojasnil razliko med mikrobiološkima komorama tipa M12V in tipa M12, in sicer: "Zaščitna mikrobiološka komora M12V - MAXI ZAšČITA je samostoječ sistem, z dvo stopenjsko filtracijo + izhodni filter.
Predfiltrei (10 kos) se enake kvalitete kot glavni filter. Vse nevarne snovi ostanejo na predfiltrih S tem je glavni filter razbremenjen, obremenjen je dejansko samo med menjavo predfiltrov. Menjava predfiltrov je enostavna. Menjamo jih med obratovanjem in s tem ni nevarnosti kontaminacije okolice. Nevarne snovi obstanejo v vrečastih filtrih dim202x86x600mm neprodušno zaprte.
Zaradi načina menjave predfiltrov je to MAXI ZAšČITNA komora s certifikatom, ki zagotavlja, da je primerna za pripravo citostatikov. (priloga certifikat)
Zaščitna mikrobiološko komoro M 12 je namizni sistem z enostopenjsko filtracijo + izhodni filter.
Pri kateri pa je potrebno menjati glavni absolutni filter, pri čemer pa je tveganje večje. Prav tako ostane problem uničenja filtra 1220x610mm. Filter je namreč večje dimenzije kot predfiltri in je uničenje toliko dražje.
Komora ima tudi certifikat za dela na področju mikrobiologije, vendar ne za pripravo citostatikov.". Vlagatelj je tako šele v dodatnih pojasnili odpravil, kot navaja sam vlagatelj "očitno pisno pomoto", in namesto mikrobiološke komore tipa ISKRA PIO, art. M12, ponudil mikrobiološko komoro tipa ISKRA PIO, art. M12V.

Po pregledu ponudbe vlagatelja je Državna revizijska komisija prav tako ugotovila, da je vlagatelj v svoji ponudbi v "popisu notranje opreme" ponudil pod točko 16. suhi sterilizator MEDICHEM, MEMMERT SE 200. Vlagatelj je v dodatnih pojasnilih v zvezi s suhim sterilizatorjem navedel: "ponujeni sterilizator je tipa Memmert ima podobne karakteristike kot Binder, lahko pa za isto vrednost dobavimo tudi sterilizator Binder tip FED 115". Vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi navaja: "Seveda vlagatelj ni mogel vedeti, kakšen volumen sterilizatorja želi naročnik, ker to iz razpisne dokumentacije enostavno ni bilo razvidno. Iz tega razloga je ponudil sterilizator z volumnom 32 l â??..". Na podlagi dodatnih pojasnil vlagatelja na podlagi 54. člena ZJN-1 in navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je ponudnik v svoji ponudbi ponudil sterilizator z volumnom 32 1, čeprav je naročnik zahteval sterilizator z volumnom 115 l.

Kot je bilo že zgoraj ugotovljeno vlagatelj v svoji ponudbi ni ponudil artiklov v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji, čemur pritrjuje tudi sam vlagatelj, saj je v zahtevku za revizijo, z dne 07.05.2004, med drugim tudi zapisal "â??. da je v svojem dodatnem pojasnilu z dne 15.4.2004 odpravil vse morebitne dvome v zvezi s svojo ponudbo ter v zvezi s ponujeno komoro in sterilizatorjem izrecno in določno navedel, da ponuja: sterilizator Binder FED 115 in mikrobiološko komoro tip ISKRA PIO art. M12 V.". ZJN-1 v 13. točki 3. člena določa, da je pravilna ponudba: "tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.". Pravilna ponudba je tako zgolj tista ponudba, ki v celoti izpolnjuje vse naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije. Glede na to, da vlagatelj v svoji ponudbi ni ponudil zaščitne mikrobiološke komore, kot jo je zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji (ni primerna za pripravo citostatikov) in ni ponudil suhega sterilizatorja z ustreznim volumnom (namesto volumna 115 l, kot je zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji je bil volumen ponujenega suhega sterilizatorja 32 l) je Državna revizijska komisija ugotovila, da ponudba vlagatelja ni izpolnjevala vseh naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije in je tako nepravilna. Vlagateljev zahtevek tako v tem delu ni utemeljen, saj je naročnik ravnal pravilno ko je ponudbo vlagatelja izločil kot nepravilno iz nadaljnje obravnave.

Vlagatelj tudi navaja, da je bi morala dodatna pojasnila, z dne 15.04.2004, po njegovi oceni zadostiti naročnikove zahteve, saj je po njegovem mnenju v skladu s 54. členom ZJN-1, razjasnĂ­l nebistvene nejasnosti ponudbene dokumentacije in hkrati ponudil, da za isto vrednost lahko dobavi tudi sterilizator tipa Binder FED 115, v kolikor naročnik to želi in v zvezi z mikrobiološko komoro zapisal, da ponuja komoro ISKRA PIO, art. M 12 V in ne ISKRA PIO M 12. Prvi odstavek 54. člena ZJN-1 (Dodatna pojasnila in dopustni popravki) določa: "Naročnik sme zahtevati, da ponudniki v roku, ki ni daljši od osmih dni, dopolnijo ali pojasnijo dokumente, ki so jih že predložili. Naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredila pravilno. Izključno naročnik sme v soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem postopku odpiranja ponudb.". Naročnik torej ne sme dopustiti kakršnekoli spremembe ponudbe, ki bi iz nepravilne le - to naredila za pravilno. Naročnik sme zahtevati od ponudnikov le pojasnila, da bi si pomagal pri pregledu, vrednotenju in primerjavi ponudb. Izjeme pa je vedno potrebno razlagati restriktivno. Kot je bilo že zgoraj navedeno, ponudba vlagatelja ni v celoti izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije in je bila tako nepravilna. Naročnik zato ni smel upoštevati dopolnitve ponudbe, ki jo je vlagatelj posredoval naročniku na podlagi naročnikove zahteve za dodatna pojasnila v skladu s 54. členom ZJN-1 po roku, določenim za oddajo ponudb, saj bi s tem dopustil spremembo ponudbe, ki bi iz nepravilne ponudbe le - to naredila pravilno. Vlagateljev zahtevek za revizijo je zato v tem delu neutemeljen.

Kot razlog, da je ponudil sterilizator z volumnom 32 l in ne 115 l navaja, da je bila nejasna razpisna dokumentacija naročnika, kot se je to naknadno izkazalo. Na tem mestu velja vlagatelja tako zgolj opozoriti na peti odstavek 12. člena ZRPJN. Vlagatelj je bil namreč od dviga razpisne dokumentacije seznanjen s zahtevami naročnika. V kolikor je vlagatelj menil, da je bila razpisna dokumentacija nejasna (v kateremkoli delu) bi moral vlagatelj, upoštevajoč peti odstavek 12. člena ZRPJN, vložil zahtevek za revizijo pred prejemom obvestila o oddaji javnega naročila, saj je bil z zahtevami naročnika seznanjen že od dve dviga razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija sicer dopušča možnost, da je do zgoraj opisane pomanjkljivosti v vlagateljevi ponudbi prišlo zaradi napačnega razumevanja naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije, vendar pa je potrebno istočasno tudi ugotoviti, da je imel vlagatelj možnost, da bi naročnika zaprosil za pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe. Možnost zahtevati takšna pojasnila izhaja iz 5. člena navodil in tretjega odstavka 25. člena ZJN-1, kjer je določeno, da če kateri koli ponudnik zahteva v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno obvestilo ali pojasnilo, mora zanj zaprositi pravočasno oziroma najkasneje pet dni pred potekom roka za predložitev ponudb, naročnik pa mora pisni odgovor posredovati najkasneje v naslednjih treh dneh, pri čemer mora isto obvestilo posredovati tudi vsem ostalim ponudnikom, ki so prejeli razpisno dokumentacijo.
Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je zahtevek vlagatelja upoštevajoč določbo petega odstavka 12. člena ZRPJN v tem delu prepozen, saj bi moral naročnik zahtevek za revizijo v zvezi z določili razpisne dokumentacije vložiti pred prejemom obvestila o oddaji javnega naročila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 1. izreka tega sklepa.

Vlagatelj v skladu z 22. členom ZRPJN zahteva povrnitev stroškov in sicer stroške priprave zahteva za revizijo (tarifna št. 28 Odvetniške tarife) v višini 2000 točk, priprave obvestila Uradu za javna naročila v višini 20 točk, sestanka s stranko v višini 50 točk, pripravo poročila stranki 20 točk, skupaj 2090 točk ter materialnih stroškov v višini 2% po 15. čl. Odvetniške Tarife skupaj s pripadajočim 20% DDV ter takse v višini 100.000,00 SIT. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povračilo potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 2. izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 28.06.2004


Metoda Hrovat, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
â"˘ Lekarna Ljubljana, Ulica Stare pravde 11, Ljubljana
â"˘ Odvetnik mag. Mitja Jelenič Novak, Slovenska 55B, Ljubljana za LESNINA MG OPREMA d.d., Parmova 53, Ljubljana
â"˘ SILVATIKA Mengeš d.o.o., Gorenjska cesta 7, 1234 Mengeš
â"˘ Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana