018-124/04 Elektro Slovenija d.o.o.

Številka: 018-124/04-25-1014

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članu Franciju Kodeli v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo VN opreme za objekte: RTP Maribor, RTP Podlog, RTP Beričevo, RTP Cerkno ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje C&G d.o.o., Riharjeva 38, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška družba Colja, Rojs & partnerji, o.p., d.n.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELES, Elektro - Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 03.06.2004

ODLOČILA

1. Razveljavi se 2. točka izreka sklepa naročnika, št. 695/6/KK, z dne 14.05.2004.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 364.000,00 SIT v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17.02.2004 sprejel sklep, št. 33/2004, o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo VN opreme za objekte: RTP Maribor, RTP Podlog, RTP Beričevo, RTP Cerkno. Predhodni javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil dne 05.12.2003 v Uradnem listu RS, št. 119-120, pod številko objave Ob-106897, javni razpis pa dne 16.04.2004 v Uradnem listu RS, št. 38, pod številko objave Ob-9683/04, s predvidenim javnim odpiranjem ponudb dne 11.05.2004.

Vlagatelj je še pred javnim odpiranjem ponudb pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, z dne 10.05.2004, v katerem izpodbija v razpisni dokumentaciji navedene zahteve naročnika v zvezi z referencami, ki so postavljene kot pogoj in kot merilo in zatrjuje njihovo diskriminatornost. Vlagatelj oporeka razpisni dokumentaciji tudi v delu postavitve negativnih referenc ter merila tehnične prednosti za določen objekt. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povračilo stroškov revizijskega postopka in sicer za sestavo revizije 3.000 odvetniških točk, povečano za 20% DDV ter takso v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, št. 695/6/KK, z dne 14.05.2004, vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil in v celoti razveljavil postopek oddaje javnega naročila za dobavo VN opreme za objekte: RTP Maribor, RTP Podlog, RTP Beričevo, RTP Cerkno ter odločil, da se vlagatelju povrnejo stroški postopka v višini 100.00,00 SIT. V obrazložitvi tega sklepa naročnik v zvezi s priglašenimi stroški vlagatelja navaja, da je vlagatelju priznal skladno z določilom 22. člena ZRPJN znesek vplačane takse v višini 100.000,00 SIT. Strošek zastopanja vlagatelja s strani odvetnika pa po njegovem mnenju ni potreben strošek, nastal v zvezi z revizijo, ker bi lahko zahtevek vložil tudi sam oziroma je to njegova odločitev, da to stori po pooblaščencu. Naročnik še navaja, da ZRPJN ne določa obligatornega zastopanja vlagateljev (načelo prostega zastopanja), zaradi česar je v preostalem delu zavrnil vlagateljev stroškovni zahtevek.
Naročnik je vlagatelja skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, da mu v treh dneh od prejema te odločitve pisno sporoči ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, z dne 21.05.2004, naročnika obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj opozarja na podan pravni pouk v naročnikovem sklepu, št. 695/6/KK, z dne 14.05.200, in dodaja, da zahtevka za revizijo ne umika, saj mu je naročnik v celoti (vsebinsko) ugodil, zaradi česar sicer ni potrebe po nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. Ker pa je odločitev naročnika, predvsem v delu 2. točke izreka iz sklepa, št. 695/6/KK, z dne 14.05.200, povsem nepravilna in v nasprotju s prakso Državne revizijske komisije, pa vlagatelj navaja, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo glede odločitve o stroških (iz 2. točke izreka tega sklepa).

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, št. 823/6/KK, z dne 27.05.2004, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu celotne dokumentacije iz spisa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vlagateljevemu zahtevku skladno s 16. členom ZRPJN s sklepom, št. 695/6/KK, z dne 14.05.200, ugodil in v celoti razveljavil postopek oddaje javnega naročila za dobavo VN opreme za objekte: RTP Maribor, RTP Podlog, RTP Beričevo, RTP Cerkno. Po presoji vlagateljeve zahteve za povračilo stroškov pa je le-ta ugotovil, da je utemeljena le vlagateljeva zahteva za povračilo stroškov revizijske takse v višini 100.000,00 SIT, ob tem pa je zavrnil vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov priprave revizijskega zahtevka v višini 3000 odvetniških točk, povečano za 20% DDV. Ker se vlagatelj ni strinjal z naročnikovo odločitvijo iz 2. točke izreka sklepa, št. 695/6/KK, z dne 14.05.200, je vložil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da lahko skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN vlagatelj, ki se ne strinja z naročnikovo odločitvijo, izdano na podlagi prvega odstavka 16. člena ZRPJN, nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Na podlagi navedenega je potrebno ugotoviti, da je vlagateljeva zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo v delu, kateremu naročnik s sklepom, št. 695/6/KK, z dne 14.05.200, ni ugodil v celoti (2. točka izreka sklepa, št. 695/6/KK, z dne 14.05.200), dopustna.

Vlagatelj je namreč v zahtevku za revizijo zahteval povračilo stroškov revizijskega postopka in sicer za sestavo revizije 3000 odvetniških točk, povečano za 20% DDV in takso v višini 100.000,00 SIT.

Ker je zahtevek za revizijo po odločitvi naročnika v sklepu, št. 695/6/KK, z dne 14.05.200, utemeljen, je Državna revizijska komisija s stališča, da mora naročnik vlagatelju povrniti njegove potrebne stroške za revizijo (tretji odstavek 22. člena ZRPJN povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo) odločila, da mora naročnik v skladu s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se v reviziji postopkov oddaj javnih naročil skladno z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN, za vprašanja, ki jih ta zakon ne ureja, smiselno uporablja zakon, ki ureja pravdni postopek. Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02 in 02/04; v nadaljnjem besedilu: ZPP) pa v prvem odstavku 86. člena določa, da smejo stranke opravljati pravdna dejanja osebno ali po pooblaščencu. Iz predmetnega spisa je razvidno, da podjetje C&G d.o.o., Ljubljana, pooblastilo odvetniško družbo Colja, Rojs & partnerji, o.p., d.n.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana, za vložitev zahtevka za revizijo javnega razpisa, št. 102/1472/2004. Skladno s 151. členom ZPP so pravdni stroški izdatki, ki nastanejo med postopkom in zaradi postopka ter obsegajo tudi nagrado za delo odvetnika. Upoštevaje navedena določila ZPP je potrebno ugotoviti, da je povračilo stroškov za pripravo zahtevka za revizijo možno v primeru, ko stranko v revizijskem postopku zastopa odvetnik oziroma odvetniška družba.

Skladno z določilom 155. člena ZPP Državna revizijska komisija upošteva samo tiste stroške, ki so v revizijskem postopku potrebni in po skrbni presoji vseh okoliščin ugotavlja, da je utemeljena vlagateljeva zahteva po povrnitvi revizijskih stroškov in sicer stroške takse v višini 100.000,00 SIT in stroške sestave revizijskega zahtevka v višini 2000 odvetniških točk, povečano za 20% DDV. Zaradi navedenega mora naročnik tako povrniti vlagatelju sredstva v višini 364.000,00 SIT, višja stroškovna zahteva vlagatelja se kot neutemeljena zavrne.

Skladno z določilom šestega odstavka 22. člena ZRPJN je odločitev Državne revizijske komisije izvršilni naslov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku
pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 01.06.2004


Franci Kodela, univ.dipl.prav.
Član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- ELES, Elektro - Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
- Odvetniška družba Colja, Rojs & partnerji, o.p., d.n.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana,
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana.