018-121/04 Urad Vlade RS za informiranje

Številka: 018-121/04-22-1010

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Mariji Bezovšek v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za pripravo in izdajanje informativno promocijskega mesečnika o Sloveniji v angleškem jeziku, namenjenega tujim javnostim ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SLOVENSKA TISKOVNA AGENCIJA d.o.o., Tivolska cesta 50, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje REPUBLIKE SLOVENIJE, URADA VLADE ZA INFORMIRANJE, Tržaška cesta 21, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 03.06.2004

ODLOČILA

Vlagateljeva zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19.02.2004 sprejel sklep, št. 480/2004, o začetku postopka oddaje javnega naročila za pripravo in izdajanje informativno promocijskega mesečnika o Sloveniji v angleškem jeziku, namenjenega tujim javnostim. Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil dne 27.02.2004 v Uradnem listu RS, št. 17-18/2004, pod številko objave Ob-4849/04. Naročnik je dne 23.04.2004 sprejel odločitev, št. 480-03/2004, o oddaji predmetnega javnega naročila podjetju ORBIS d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelj je dne 04.05.2004 vložil zahtevek za revizijo, št. P111-04, v katerem navaja, da je naročnik kršil določbo 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, 39/00, 102/00 in 02/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1), ker ni skladno z določbo prvega odstavka tega člena najprej preveril ali so vse ponudbe primerne, sprejemljive in pravilne, ampak je takoj pristopil k ocenjevanju ponudb. Naročnik se je glede primernosti, sprejemljivosti in pravilnosti ponudb zadovoljil z ugotovitvami iz zapisnika o odpiranju ponudb, št. 480-02/2004, z dne 08.04.2004. Vlagatelj nadaljuje, da je naročnik v tretjem poglavju razpisne dokumentacije "Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe" v 7. točki zapisal: "Ponudnik pa lahko oblikovalski in/ali tiskarski del izvedbe storitve, ki je del ponudbe odda v izdelavo podizvajalcem." Vlagatelj dodaja, da je naročnik v odgovorih na vprašanja ponudnikov, št. 876/04, z dne 01.04.2004, zapisal, da se dela avtorjev, kot so pisanje člankov, prevajanje, fotografiranje in oblikovanje šteje kot oddaja dela predmeta javnega naročila podizvajalcem. V odgovorih na vprašanja ponudnikov, št. 480-02/04, z dne 02.04.2004, pa je navedeno, da je za fizično osebo, podizvajalca, potrebno predložiti posebno izjavo po 42. in 42a. členu ZJN-1. Vlagatelj zatrjuje, da iz navedenega nedvoumno izhaja, da naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva, da mora ponudnik razpolagati s takim lastnim kadrom (pri ponudniku zaposleni uredniki, novinarji, prevajalci) in s tako lastno opremo, da je javno naročilo sposoben izvesti sam, brez podizvajalcev. Glede na razpisno dokumentacijo, naročnik dovoljuje podizvajalce le za oblikovalski in tiskarski del storitve. Vlagatelj dodaja, da na podlagi vpogleda v dokumentacijo ponudnikov, dne 03.05.2004, ugotavlja, da edino njegova ponudba izpolnjuje navedeni pogoj. Pri ostalih ponudnikih ni razvidno, kateri izvajalci so zaposleni pri njih in kateri so podizvajalci. Glede na navedeno, naročnik pri izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila ni upošteval lastnih zahtev iz razpisne dokumentacije.

Vlagatelj nadaljuje, da je naročnik tudi kršil načelo transparentnosti postopka oddaje javnega naročila, ki je določen v 10. členu ZJN-1. Vlagatelj zatrjuje, da je pri pregledu ponudbene dokumentacije ostalih ponudnikov ugotovil, da so pečatne vrvice prerezane, dokumentacija izbranega ponudnika pa sploh ni bila zvezana, naročnik pa te dokumentacije ni zavaroval in je ne hrani tako, da ne bi bilo možno odvzemanje ali dodajanje posameznih strani ponudbene dokumentacije.

Vlagatelj dodaja, da je naročnik kršil 50. člen ZJN-1, saj je napačno uporabil merila za ocenjevanje ponudb in je tudi uporabil merila, ki jih sploh ni navedel v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj nadaljuje, da je naročnik pri merilu 1b "usklajenost z vsebinskimi zahtevami" namenil izbranemu ponudniku več točk kot njemu, ker je ta v svojo vsebinsko zasnovo vključil največ promocijskih vsebin, kljub temu, da je iz njegove ponudbe razvidna uravnoteženost promocijskih in informativnih vsebin, saj sta obe zastopani enakopravno. Naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji ni opredelil, da so promocijske vsebine pomembnejše od informativnih, niti, da največ točk po tem kriteriju dobi ponudnik, ki je predlagal največ promocijskih vsebin. Naročnik je pri merilu 1c "reference izvajalcev" prav tako namenil največ točk izbranemu ponudniku, ne glede na to, da izbrani ponudnik ni predstavil ustrezne novinarske, prevajalske in uredniške ekipe. Naročnik je nadalje pri merilu 2 "celostna grafična podoba" podelil izbranemu ponudniku 24 točk, naslednjemu ponudniku šest točk manj in naslednjima dvema še tri točke manj. S tem je naročnik kršil določilo razpisne dokumentacije, da bodo ponudbe točkovane tako, da bo prvo uvrščeni ponudnik dobil maksimalno število točk (24), vsak naslednji ponudnik pa po tri točke manj. Vlagatelj nadaljuje, da v zvezi z merilom 3 "reference izvajalca pri podobnih projektih" ne more podati kvalificiranih pripomb, ker mu naročnik ni dovolil vpogleda v ta del dokumentacije ostalih ponudnikov. Vlagatelj meni, da je naročnik s takšnim ravnanjem kršil 8. člen ZJN-1. Pri merilu "cena" je naročnik uporabil ponujene cene brez davka na dodano vrednost, čeprav je v točki 4. poglavja 11 "merila, ki bodo uporabljena in način uporabe" razpisne dokumentacije navedeno, da se upošteva končna cena posameznega izvoda publikacije. V zapisniku o odpiranju ponudb, št. 480-02/2004, z dne 08.04.2004, so zapisani drugačni končni zneski skupne cene posameznega izvoda publikacije in drugačen vrstni red ponudnikov, in sicer je izbrani ponudnik na zadnjem mestu, vlagatelj pa na drugem mestu. Vlagatelj nadaljuje, da je naročnik z opisanim ravnanjem kršil četrti odstavek 50. člena ZJN-1. Dejstvo je, da je naročnik postavil ohlapna merila, ki omogočajo subjektivno odločanje, zaradi česar se njegovega ocenjevanja ne da objektivno preveriti.

Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da se postopek oddaje predmetnega javnega naročila delno ali v celoti razveljavi.

Naročnik je s sklepom, z dne 21.05.2004, zahtevku za revizijo ugodil in v celoti razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je v odgovoru na vprašanje, ki se je nanašalo na način dokazovanja usposobljenosti prevajalcev - fizičnih oseb, skladno s tretjim odstavkom 25. člena ZJN-1 vse ponudnike obvestil o načinu dokazovanja usposobljenosti podizvajalcev. Ob upoštevanju dejstva, da postavljena vprašanja in odgovori nanje štejejo kot del razpisne dokumentacije, je naročnik na ta način spremenil razpisno dokumentacijo skladno s prvim odstavkom 25. člena ZJN-1.

Naročnik nadaljuje, da so ponudbe hranjene v obliki, kot so bile prejete s strani ponudnikov s tem, da so bile odprte na javnem odpiranju ponudb, zaradi česar so bile pečatne vrvice prerezane, saj jih drugače ni bilo mogoče odpreti.

Naročnik se strinja z vlagateljem, da merilo "promocijske vsebine" ni bilo opredeljeno kot posebno merilo in je zato njegova uporaba na način, da daje prednost pri točkovanju promotivnih vsebin pred informativnimi, nedopustna. Enako velja za ocenjevanje pri merilu 2, pri katerem so bile podeljene točke v nasprotju s postavljenim načinom točkovanja iz razpisne dokumentacije. Utemeljena je tudi vlagateljeva navedba, da dejstva, da celostna grafična podoba nekega ponudnika preveč spominja na revijo, ki jo ponuja gospodarstvo, naročnik ob upoštevanju postavljenih meril ne more šteti v škodo ponudniku in njegove ponudbe oceniti z manj točkami, saj je publikacija, katere izdelava je predmet javnega naročila, namenjena tudi gospodarskim institucijam po svetu.

Naročnik je vlagatelja skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, da mu v treh dneh od prejema tega sklepa pisno sporoči ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. V primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo bo naročnik štel, da je zahtevek za revizijo umaknjen.

Vlagatelj je na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, z dne 24.05.2004, naročnika obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj navaja, da zaradi dejstva, ker je iz pravnega pouka naročnikovega sklepa, z dne 21.05.2004, razumeti, da v kolikor ne bo nadaljeval postopka pred Državno revizijsko komisijo se bo njegov zahtevek za revizijo štel za umaknjenega, nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, št. 1225/2004, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 25.05.2004, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji. V obrazložitvi tega dopisa naročnik navaja, da je vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil in v celoti razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu celotne dokumentacije iz spisa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljeva zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo nedopustna in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v revizijskem postopku preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal svojo ponudbo, v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s sklepom, z dne 21.05.2004, zahtevku za revizijo ugodil in v celoti razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je z odločitvijo v omenjenemu sklepu naročnik v celoti izpolnil zahtevo po pravnem varstvu, kot jo je v vloženem zahtevku za revizijo podal vlagatelj. Le-ta je namreč zahteval, da naročnik zahtevku za revizijo ugodi in delno ali v celoti razveljavi postopek oddaje predmetnega javnega naročila. V skladu s 310. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99,96/02,58/03 in 02/04), ki se v skladu s petim odstavkom 3. člena ZRPJN smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, namreč sodišče s sodbo odloči o zahtevku, ki se nanaša na glavno stvar in stranske terjatve. Gre torej za odločitev o zahtevku po pravnem varstvu določene vsebine (po procesni teoriji gre za tako imenovani tožbeni predlog). V revizijskem postopku mora tako vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti, kakšen je njegov predlog glede postopka oddaje javnega naročila. V revizijskem postopku naročnik skladno s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Da naročnik razveljavi (v celoti ali delno) postopek oddaje javnega naročila, tako kot mu to omogoča 16. člena ZRPJN, mora slediti postavljenemu zahtevku (v pravdnem postopku gre smiselno za tožbeni predlog). Iz predmetne dokumentacije izhaja, da je vlagatelj postavil zahtevek tako, da je kot pravno varstvo zahteval razveljavitev delno ali v celoti postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Nesporno gre ugotoviti, da je naročnik s sklepom, z dne 21.05.2004, v celoti ugodil zahtevku (smiselno: tožbenemu predlogu) vlagatelja, saj je v celoti razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik v celoti ugodil tožbenemu predlogu vlagatelja, zaradi česar je vlagateljeva zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo nedopustna, saj niso podane procesne predpostavke za nadaljevanje revizijskega postopka. Pri tem pa gre pripomniti, da pravni pouk v sklepu, ki ga je naročnik povzel po določbi 17. člena ZRPJN, ne pomeni, da naročnik ni v celoti upošteval tožbenega predloga in posledično, da ni v celoti izpolnjena zahteva vlagatelja po pravnem varstvu. Namreč, postopek oddaje predmetnega javnega naročila je razveljavljen, v morebitnem ponovljenem postopku pa bo vlagatelj lahko ponovno uveljavljal svoje pravice glede pravnega varstva v postopku oddaje javnega naročila v skladu z ZRPJN. Glede na navedeno je potrebno zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo kot nedopustno zavreči.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 03.06.2004

mag. Marija Bezovšek, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- REPUBLIKA SLOVENIJA, URAD VLADE ZA INFORMIRANJE, Tržaška cesta 21, Ljubljana
- SLOVENSKA TISKOVNA AGENCIJA d.o.o., Tivolska cesta 50, Ljubljana
- ORBIS d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana
- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA FINANCE, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana