018-116/04 Zdravstveni dom Ljubljana

Številka: 018-116/04-22-967

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici mag. Mariji Bezovšek, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nabavo 6 stomatoloških enot s tremi nasadnimi inštrumenti in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Interdent d.o.o., Opekarniška 26, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 4.6.2004

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. 25/04, z dne 19.3.2004, pod številko objave Ob-6894/04, objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za nabavo 6 stomatoloških enot s tremi nasadnimi inštrumenti.

Naročnik je s sklepom o oddaji javnega naročila, štev. JR-4/2004, z dne 21.4.2004, vlagatelja obvestil, da je izvedbo naročila oddal podjetju Prodent intrenational d.o.o., Zvezna ulica 2 a, Ljubljana. V obrazložitvi obvestila naročnik navaja, da je bilo za ponudbo vlagatelja po ogledu, dne 14.4.2004, ugotovljeno, da ponujeni aparat Diplomat Lux 250 Chirana Dental ne ustreza zahtevanim razpisanim tehničnim specifikacijam, ki jih je naročnik opredelil v obrazcu Obr. 1, in sicer v naslednjih postavkah: 1a 18 - ponujeni aparat nima vgrajenaga termostatata in ne ventilatorja, 1a 19 - ponujeni aparat nima multifunkcijskega stikala, ampak je razdruženo na dve stikali ter 2b 1 - ponujeni stol ne doseže zahtevanega razpona naklon temveč le od cca 30 stopinj do 70 stopinj. Zaradi navedenega je naročnik ugotovil, da je ponudba vlagatelja nepravilna ter jo je v skladu s 1. odstavkom 76. člena Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, štev. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) zavrnil in izločil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.

Zoper zgoraj navedeno odločitev naročnika je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo, z dne 3.5.2004, s katerim prereka ugotovitve naročnika v izpodbijani odločitvi o oddaji javnega naročila v naslednjem:
V zvezi z ugotovitvijo naročnika pod točko 1a 18 vlagatelj navaja, da ima ponujeni model stola na voljo 2 različni izvedbi delovne luči (reflektorja) Sirius, in sicer z vgrajenim termostatom in ventilatorjem ter brez vgrajenega termostata in ventilatorja (po želji kupca). Vlagatelj prilaga kopijo izjave proizvajalca Chirana Dental ter trdi, da je naročnikov obrazložitev glede tehnične neustreznosti ponujene opreme v tem delu neutemeljena.
V zvezi z ugotovitvijo naročnika pod točko 1a 19 vlagatelj navaja, da ima ponujeni model stola nožno stikalo za stol s petimi funkcijami programskih mest za stol, in sicer: 4 funkcije premikanja stola v vse smeri, funkcija za vrnitev iz položaja splakovanja (vlagatelj smatra, da ima stikalo dovolj funkcij, da ga je mogoče imenovati multifunkcijsko) - to stikalo pa je mogoče na željo kupca tudi odstraniti, saj je možno upravljanje stola tudi preko komandne plošče na strani terapevta in asistentke ter preko drugega stikala za instrumente). Poleg tega, navaja vlagatelj, ima ponujeni model stola tudi nožno stikalo za instrumente Chip Blower - funkcija zagona delovanja instrumenta s funkcijami zrak, spray, voda, ter funkcijo začetnega položaja stola za vhod/izhod pacienta (tudi za navedeno stikalo vlagatelj smatra, da ima dovolj funkcij, da ga je mogoče imenovati multifunkcijsko). Vlagatelj tudi meni, da naročnik v svojih zahtevah v Obr. 1 nikjer izrecno ne navaja, da želi imeti eno stikalo za upravljanje stola in instrumentov ter dodaja, da lahko zadovolji tudi to zahtevo, saj je nožno stikalo za instrumente tudi za stol.
V zvezi z ugotovitvijo naročnika pod točko 2b 1 vlagatelj prilaga skico, ki po njegovem mnenju jasno dokazuje, da so naročnikove ugotovitve nenatančne za cca. 30 stopinj, pri spodnji meji ter navaja, da je naročnikova ugotovitev, da ponujeni stol ne ustreza tehničnim zahtevam razpisa tudi v tej točki neutemeljena.
Vlagatelj je prepričan, da njegova ponudba ustreza vsem zahtevam javnega razpisa in je pravilna ter pričakuje, da ga bo naročnik na podlagi meril za izbiro najugodnejše ponudbe (najnižja cena, ob izpolnjevanju tehničnih zahtev) izbral za dobavitelja.

Naročnik je s sklepom, štev. 334-5/2004, z dne 14.52004, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.
V zvezi s trditvijo vlagatelja pod točko 1a 18 naročnik v obrazložitvi navedenega sklepa ugotavlja, da je vlagateljev ugovor neutemeljen. Naročnik se sklicuje na 8. točko razpisne dokumentacije, v skladu s katero je bil dolžan vsak ponudnik v času ocenjevanja ponudb, zagotoviti ogled ponujene stomatološke enote, in sicer istega modela, kot ga ponuja, ter navaja, da so si štirje predstavniki naročnika ponujeni aparat ogledali dne 14.4.2004 ob prisotnosti vlagateljevega direktorja in predstavnika, g. D.M., ki je ponujeni aparat predstavil. Naročnik navaja, da je bilo ob ogledu aparata ugotovljeno, da delovna luč nima vgrajenega termostata in ventilatorja. Naročnik poudarja, da je izrecno zahteval, da mora ponudnik zagotoviti ogled take enote, kot jo ponuja ter da je za presojo pravilnosti ponudbe merodajno stanje, kot je bilo ugotovljeno ob ogledu. Naročnik je prepričan, da vlagatelju ne more dopustiti, da naročniku nudi možnost druge različice izvedbe delovne luči, kot je bila ugotovljena ob ogledu, saj bi to pomenilo spremembo ponudbe in kršitev 54. člena ZJN-1.
V zvezi s trditvijo vlagatelja pod točko 1a 19 naročnik navaja, da je v tej postavki zahteval, da ima ponujena enota multifunkcijsko nožno stikalo za upravljanje s stolom in instrumenti ter da je že iz slovnične razlage razvidno, da gre za edninski samostalnik, torej za eno stikalo, s katerim se upravlja s stolom in z instrumenti (v kolikor bi bilo za naročnika dopustno, da ima ponujena enota več multifunkcijskih stikal, bi bilo navedeno multifunkcijska stikala). Naročnik navaja, da vlagatelj ponuja stomatološko enoto z več stikali, kar je bilo ugotovljeno ob ogledu. V zvezi z navedbo vlagatelja, da lahko zadosti tudi naročnikovi zahtevi po enem stikalu, naročnik navaja, da bi to pomenilo spremembo ponudbe, kar pa iz istega razloga, kot je naveden v prejšnjem odstavku, ni dopustno.
Vlagateljeva navedba, da ponujeni aparat zadosti zahtevi v točki 2b 1, je po ugotovitvah naročnika pravilna. Naročnik navaja, da je v tej postavki zahteval, da se hrbtni naslon stola za pacienta giblje od 1 do 70 stopinj naklona ter da, kot je razvidno iz slik, ki jih je vlagatelj priložil zahtevku za revizijo, ponujeni naslon v začetnem položaju dosega tudi 1 stopinjo.
Na podlagi navedenega naročnik ocenjuje, da vlagateljeva ponudba ne ustreza zahtevanim razpisanim tehničnim specifikacijam, ki jih je naročnik opredelil v obrazcu Obr.1, in sicer v postavkah 1a 18 in 1a 19, zato je njegova ponudba nepravilna.

Naročnik je na podlagi 1. odstavka 17. člena ZRPJN vlagatelja pozval, da mu najkasneje v treh dneh od prejema sklepa pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 17.5.2004, skladno s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V navedenem dopisu vlagatelj navaja, da je v skladu z 8. točko razpisne dokumentacije naročniku omogočil, da si je ogledal isti model (Diplomat Lux 250 Chirana Dental), ki je bil tudi ponujen, seveda s čim več dodatne opreme, ki jo je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval - mogoče je imel razstavljeni model celo kakšno stvar več (npr. dodatno nožno stikalo za upravljanje s stolom). Vlagatelj meni, da bi bilo nerazumno zahtevati, da ponudnik kupi pri proizvajalcu popolnoma enak stroj, samo in posebej za to, da bi ga lahko pokazal naročniku, ki ima danes takšne drugič drugačne zahteve, saj bi bilo to po njegovem mnenju zelo neracionalno. Razumljivo pa je, navaja vlagatelj, da ponudnik ponudi na ogled isti model stroja, kar je vlagatelj v celoti izpolnil.
Dejstvo je, nadaljuje vlagatelj, da ima model Diplomat Lux 250 na voljo 2 oblikovno različna tipa reflektorjev, ki lahko vključujeta termostat z ventilatorjem ali pa ne - vse po želji naročnika, ker pa je naročnik v Obr. 1 zahteval delovno luč z vgrajenim termostatom in ventilatorjem, je vlagatelj v ceno vključil tega. Vlagatelj navaja, da ponujeni in videni model Sirius oblikovno izgleda vedno enako, ne glede na to, če ima vgrajen termostat z ventilatorjem ali pa ne ter da je ravno iz tega razloga naročniku pri predstavitvi povedal, da konkretno ta reflektor na demonstracijskem stolu tega nima vgrajenega, vendar pa je v ponudbi vkalkulirana in navedena različica z vgrajenim termostatom in ventilatorjem, ki pa bo izgledala popolnoma isto kot ta, ki jo je naročnik videl. Vlagatelj je prepričan, da se je naročnik ob ogledu lahko prepričal o delovanju stroja vključno z reflektorjem ter videl, kako oblikovno izgleda - ventilatorja in termostata pa ob ogledu (in tudi ob kasnejši uporabi) naročnik tako ali tako ne vidi, saj sta vgrajena v ohišje reflektorja. Vlagatelj dodaja, da ima proizvajalec Chirana Dental možnost vgradnje termostata z ventilatorjem na željo naročnika zato, ker nekatere stranke tega ne želijo in se v tujini to tudi opušča, vsekakor pa ponujeni stroj to vsebuje, kakor je zahtevano, zato to vlagatelj ne more razumeti kot spremembo ponudbe. Vlagatelj poudarja, da je naročniku zagotovil ogled istega modela stroja, torej Diplomat Lux 250 ter tudi oblikovno (vizuelno) isti reflektor s vsemi funkcijami. Vlagatelj tudi ponovno navaja, da ima enota 1 multifinkcijsko nožno stikalo za upravljanje s stolom in instrumenti, da pa ima obenem kot osnovno opremo tudi dodatno nožno stikalo za upravljanje samo s stolom. V kolikor tega dodatnega stikala naročnik ne želi, navaja vlagatelj, ga lahko odstrani in ima samo 1 multifunkcijsko nožno stikalo. Vlagatelj je prepričan, da njegove ponudbe zaradi nečesa, kar ima stol več kot je naročnik zahteval, ni mogoče izločiti in da tudi ne gre za spremembo ponudbe, saj ima stol, ki ga vlagatelj ponuja, pač dve nožni stikali, ki delujeta tudi eno brez drugega.

Naročnik je z dopisom, z dne 19.5.2004, na podlagi 2. odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je naročnika zaprosila, naj ji skladno z 2. odstavkom 21. člena ZRPJN posreduje manjkajočo dokumentacijo, katero je od naročnika prejela dne 24.5.2004.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v revizijskem postopku preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu s 1. odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: " (2.) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3.) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

V obravnavanem primeru je morala Državna revizijska komisija preveriti odločitev naročnika o tem, da je vlagateljeva ponudba nepravilna ter jo je kot tako potrebno zavrniti v skladu s 1. odstavkom 76. člena ZJN-1(Pravilnost, primernost in sprejemljivost ponudbe), ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne.

ZJN-1 v 13. točki 3. člena (Definicije pojmov) določa, da je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Element, na podlagi katerega je v skladu z zakonom potrebno presojati o tem, ali je posamezna ponudba (ne)pravilna, je dejstvo, da le-ta izpolnjuje (oziroma ne izpolnjuje) naročnikove zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.

Kot je razvidno iz dokumentacije o oddaji obravnavanega javnega naročila, je naročnik v razpisni dokumentaciji, štev. JR-4/2004 (marec 2004) v 2. poglavju (Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) v točki 2.1 (Vsebina ponudbe), podtočka 2.1.1 navedel, da mora ponudba med drugim vsebovati tudi "â?? Obrazec ponudbe, izpolnjen v skladu z določbami pod točko 2.2 - Obr. 1/ priloga 1". V točki 2.2 (Pojasnila ponudnikom za izpolnitev obrazca Obr. 1) je v zvezi z omenjenim obrazcem navedeno, da "... obrazec ponudbe že vsebuje tehnične zahteve stomatološke enote in količine, ki so predmet razpisa". Kar zadeva obe postavki, katerih domnevno neizpolnjevanje je v obravnavanem primeru naročnik navedel kot razlog za zavrnitev vlagateljeve ponudbe, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v obrazcu Obr. 1 (Ponudba), v (pod)točki 1a (Terapevtska enota s 5 biči â?? z zahtevami 1. do 19) zahteval naslednje tehnične značilnosti stomatološke enote:
"18. delovna delovna luč, min 20.00 Lux, ki ne zasenči delovnega polja, z možnostjo regulacije osvetlitve, z vgrajenim termostatom in ventilatorjem" in
"19. multifunkcijsko nožno stikalo za upravljanje s stolom in instrumenti".

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da je obe zgoraj citirani tehnični zahtevi iz razpisne dokumentacije (Obrazec Obr. 1 - postavki 1a 18 in 1a 19) potrebno obravnavati kot pogoj v smislu 10. točke 3. člena ZJN-1, ki določa, da je pogoj "â?? element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave". V skladu z ZJN-1 sme naročnik poleg obveznih pogojev, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku oddaje javnega naročila (1., 2. in 3. odstavek 42. člena ZJN-1 - Pogoji za priznanje sposobnosti) v razpisni dokumentaciji določiti tudi druge dodatne elemente za ugotovitev sposobnosti (5. točka 4. odstavka in 5. točka 5. odstavka 42. člena ZJN-1). Izpolnjevanje (obveznih in drugih) pogojev, ki so določeni v razpisni dokumentaciji, se v postopku oddaje javnega naročila dokazuje z (listinskimi ali drugimi) dokazi, ki so določeni v zakonu in/ali razpisni dokumentaciji.

V obravnavanem primeru so ponudniki v skladu s pravili razpisne dokumentacije izpolnjevanje pogojev, določenih v (pod)poglavju 2.1 (Vsebina ponudbe) dokazovali s predložitvijo tam navedenih listinskih dokazov. Za presojo (ne)izpolnjevanja obeh tehničnih zahtev, ki sta predmet spora med strankama (postavki 1a 18 in 1a 19), je relevanten obrazec Obr. 1 (Ponudba), ki našteva posamezne tehnične zahteve stomatološke enote in ki so ga morali ponudniki izpolniti in ga podpisanega ter ožigosanega predložiti naročniku kot sestavni del ponudbene dokumentacije. Na koncu besedila omenjenega obrazca je izrecno navedeno, da so vse tam navedene tehnične zahteve pogoj, zaradi česar mora ponudnik obvezno priložiti vsa potrebna dokazila, kot tudi, da "â?? morajo biti ponujeni modeli tehnološko novi, pri čemer datum proizvodnje ne sme biti starejši od 12 mesecev in ne sme biti demonstracijski." Poleg navedenega je v obravnavanem primeru potrebno upoštevati še, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, v poglavju 8 (Dodatne obveze), izrecno predvidel tudi ogled ponujenega blaga, pri čemer je zapisal naslednje: "Ponudnik je dolžan v času ocenjevanja, za namen preizkusa ponudbe, naročniku zagotoviti ogled ponujenih stomatoloških enot, in sicer istega modela, kot ga ponuja.". Iz tako opisane strukture tehničnih zahtev v razpisni dokumentaciji je mogoče razumeti, da naročnikova presoja izpolnjevanja (tehničnih) pogojev za sodelovanje na predmetnem razpisu in s tem odločitev o (ne)pravilnosti posamezne ponudbe temelji ne le na ugotovitvi, da je ponudnik pravilno izpolnil vse predvidene rubrike v obrazcu Obr. 1, ampak tudi (oziroma predvsem) na "preizkusu ponudbe", ki se izvrši z ogledom v skladu z 8. poglavjem razpisne dokumentacije.

Kot je razvidno iz dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila (ponudbena dokumentacija vlagatelja), je vlagatelj v svoji ponudbi med drugimi ponudbenimi dokumenti naročniku predložil pravilno izpolnjen obrazec Obr. 1. Vlagatelj je ponudbi priložil tudi prospektni material, iz katerega pa v zvezi s postavko 1a 18 (delovna luč) ni mogoče razbrati, ali ima delovna luč vgrajen termostat in ventilator. V zvezi s postavko 1a 19 (multifunkcijsko stikalo) je iz prospekta jasno razvidno, da prikazani model nima le eno, temveč dve nožni stikali. Dalje je iz predložene dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila (zapisnik o ogledu, z dne 14.4.2004) razvidna ugotovitev naročnika, da model stomatološke enote, ki si jo je naročnik ogledal v poslovnih prostorih vlagatelja na ogledu, dne 14.4.2004, za naročnika ni sprejemljiv zaradi neizpolnjevanja tehničnih zahtev v zvezi z delovno lučjo in nožnimi pedali za upravljanje. Dejansko stanje, ki je bilo v zvezi z domnevnimi pomanjkljivostmi razstavnega modela stomatološke enote ugotovljeno ob ogledu, dne 14.4.2004, potrjujejo tudi navedbe vlagatelja v zahtevku za revizijo in v vlogi za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 17.5.2004. V omenjenih vlogah vlagatelj namreč v zvezi s postavko 1a 18 (delovna luč) sam navaja, da ima ponujeni model stomatološke enote Diplomat Lux 250 na voljo dva oblikovno različna tipa reflektorjev Sirius, ki lahko vključujeta termostat z ventilatorjem ali pa ne ter da je naročniku pri predstavitvi povedal, da reflektor na demonstracijskem stolu tega nima vgrajenega, vendar pa je v ponudbi vkalkulirana in navedena različica z vgrajenim termostatom in ventilatorjem. Prav tako je v zvezi s postavko 1a 19 (multifunkcijsko stikalo) vlagatelj sam navedel, da ima model stomatološke enote, ki je bil predmet ogleda, dve multifunkcijski stikali, in sicer nožno stikalo za stol (funkcije premikanja stola - to stikalo je po navedbah vlagatelja na željo kupca mogoče tudi odstraniti, saj je možno upravljanje stola tudi preko komandne plošče ter preko drugega stikala za instrumente) ter nožno stikalo za instrumente (funkcija zagona delovanja instrumentov ter funkcija začetnega položaja stola za vhod/izhod pacienta).

Ob zgoraj navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da dejansko stanje med strankama ni sporno. Obe stranki se strinjata v tem, da stomatološka enota s tremi nasadnimi inštrumenti, proizvajalca Chirana Dental iz Slovaške, model Diplomat Lux 250, ki si jo je naročnik ogledal ob prisotnosti vlagatelja dne 14.4.2004, ni v celoti ustrezala tehničnim zahtevam naročnika, navedenim v obrazcu Obr. 1 razpisne dokumentacije, in sicer ni v celoti izpolnjevala tehnične zahteve pod postavko 1a 18 (delovna luč, min 20,00 Lux, ki ne zasenči delovnega polja, z možnostjo regulacije osvetlitve, z vgrajenim termostatom in ventilatorjem), prav tako pa ni izpolnjevala tudi tehnične zahteve pod postavko 1a 19 (multifunkcijsko nožno stikalo za upravljanje s stolom in instrumenti). Ob upoštevanju pravila iz 8. poglavja razpisne dokumentacije, v skladu s katerim je bil vlagatelj kot ponudnik za namen preizkusa njegove ponudbe dolžan zagotoviti ogled istega modela stomatološke enote, kot ga ponuja, Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz spredaj navedenih razlogov vlagateljeve ponudbe v skladu z določili ZJN-1 in razpisne dokumentacije ni mogoče obravnavati kot pravilno ponudbo v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1.

Ob vsem spredaj opisanem je potrebno pritrditi naročniku v tem, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije in da je ni mogoče obravnavati kot pravilno ponudbo v smislu določil ZJN-1. Kot rečeno, ZJN-1 izrecno določa, da je "pravilna" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije (13. točka 3. člena ZJN-1), določa pa tudi, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb vse nepravilne ponudbe zavrniti (1. odstavek 76. člena ZJN-1). V obravnavanem primeru vlagateljeva ponudba ni v celoti izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, zato jo je bil naročnik na podlagi določil ZJN-1 dolžan zavrniti kot nepravilno.

Državna revizijska komisija opozarja vlagatelja, da bi glede na pravilo iz 8. poglavja razpisne dokumentacije, ki zahteva možnost ogleda identičnega modela z vsemi zahtevanimi tehničnimi lastnostmi, vlagatelj, v kolikor je menil, da takšnega (identičnega) aparata za potrebe naročnika ne bo mogoče zagotoviti, v skladu s 3. odstavkom 25. člena ZJN-1 moral zaprositi naročnika za pojasnilo oziroma vložiti zahtevek za revizijo še pred prejemom odločitve naročnika o oddaji javnega naročila (1. odstavek 12. člena ZRPJN).

Ob vsem navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik s tem, ko je vlagateljevo ponudbo kot nepravilno izločil iz obravnavanega postopka oddaje javnega naročila, ni ravnal v nasprotju z zakonom in določili razpisne dokumentacije ter da vlagateljeva trditev o tem, da naj bi bila njegova ponudba pravilna, ni utemeljena.

Ob vsem opisanem je bilo potrebno zahtevek vlagatelja za revizijo postopka oddaje javnega naročila v skladu z 2. alinejo 1. odstavka 23. člena ZRPJN zavrniti kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 4.6.2004


mag. Marija Bezovšek, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, Ljubljana
- Interdent d.o.o., Opekamiška 26, Celje
- Prodent intrenational d.o.o., Zvezna ulica 2 a, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana