018-114/04 Urad Vlade RS za informiranje - popravni sklep

Številka: 018-114/04-25-1058

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 328. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002 in 2/2004; v nadaljevanju ZPP), v povezavi s petim odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN), po članu Franciju Kodeli, dne 09.06.2004 sprejela naslednji

ODLOČILA

V 2. točki izreka in v obrazložitvi sklepa Državne revizijske komisije, št. 018-114/04-25-1003, z dne 02.06.2004, se zapis zneska 276.012,00 SIT popravi tako, da se pravilno glasi: 376.012,00 SIT.

Obrazložitev

Državna revizijska komisija je dne 02.06.2004 sprejela sklep št. 018-114/04-25-1003.

Dne 09.06.2004 je Državna revizijska komisija prejela predlog za izdajo popravnega sklepa, ki ga je vložilo podjetje DOSEG PLUS d.o.o., Slovenska cesta 15, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna MIRO SENICA IN ODVETNIKI, Barjanska cesta 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj). Vlagatelj navaja, da mu je Državna revizijska komisija v obrazložitvi zgoraj navedenega sklepa, priznala potrebne stroške, ki so mu nastali z revizijo, in sicer 100.000,00 SIT za plačilo takse, 2000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo (220.000,00 SIT), 50 odvetniških točk za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka (5.500,00 SIT), 20% DDV (45.100,00 SIT) ter materialne stroške v višini 2% (5.412,00 SIT), kar vse skupaj pravilno znaša 376.012,00 SIT in ne 276.012,00 SIT, kot izhaja iz izreka in iz obrazložitve zgoraj navedenega sklepa.

Vlagateljev predlog je utemeljen.

Po pregledu predmetnega sklepa Državna revizijska komisija ugotavlja, da so bili zgoraj navedeni zneski napačno sešteti, in da znaša pravilni seštevek vseh potrebnih stroškov, ki so vlagatelju nastali z revizijo 376.012,00 SIT.
Ker gre v obravnavanem primeru napačno seštet znesek pripisati očitni računski pomoti, je Državna revizijska komisija na podlagi 328. člena ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 09.06.2004


Franci Kodela, univ.dipl.prav.
Član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetnica Milena Sevnik-Jakoš, Miklošičeva 28, Ljubljana
- Odvetniška pisarna MIRO SENICA IN ODVETNIKI, Barjanska cesta 3, Ljubljana
- OBSERVER GENION CLIPPING d.o.o., Lackova cesta 54, Maribor
- PRISTOP d.o.o., Trubarjeva cesta 79, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška cesta 19a,
Ljubljana