018-108/04 LPP d.o.o.

Številka: 018-108/04-24-1247

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članov mag. Marije Bezovšek kot predsednice senata, dr. Aleksija Mužine kot poročevalca senata in Metode Hrovat kot članice senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila JN 09/03 za dobavo 49 avtobusov, in sicer: sklop A - 5 enojnih nizkopodnih mestnih avtobusov, sklop B - 22 zgibnih nizkopodnih mestnih avtobusov, sklop C - 10 enojnih primestnih avtobusov za linijski promet, sklop D - 10 primestnih avtobusov za linijske in turistične prevoze, sklop E - 2 turistična avtobusa, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je za sklope A, B, C, D in E vložilo podjetje AC-Intercar, d.o.o., Baragova 5, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Miha Kozinc, Mala ulica 5/VII, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 09.07.2004

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se v delu, ki se nanaša na sklop A in sklop C, zavrže.

2. Zahtevku za revizijo se delno ugodi tako, da se razveljavi odločitev, vsebovano v obvestilu o oddaji javnega naročila, št. 193/BH, z dne 28.01.2004, za sklop B, odločitev, vsebovana v obvestilu o oddaji javnega naročila, št. 195, z dne 28.01.2004, za sklop D in odločitev, vsebovana v obvestilu o oddaji javnega naročila, št. 196, z dne 28.01.2004, za sklop E.

3. Dopolnitev zahtevka za revizijo, kot izhaja iz pripravljalnega spisa, z dne 21.05.2004 ter dopolnitev k pripravljalni vlogi, z dne 27.05.2004, se zavrže.

4. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 867.960,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

5. Naročnik mora v roku treh mesecev po prejemu tega sklepa Državni revizijski komisiji predložiti poročilo o izvedenem postopku oddaje predmetnega javnega naročila, in sicer za sklop B, sklop D in sklop E.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 29/03, z dne 21.03.2003, objavil predhodni razpis, ter nato v Uradnem listu RS, št. 106/03, z dne 30.10.2003, pod številko objave Ob-104923, objavil razpis o oddaji javnega naročila JN 09/03 za dobavo 49 avtobusov po sklopih A, B, C, D in E, kot so navedeni zgoraj. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 122-124/03, z dne 12.12.2003, objavil popravek predmetnega razpisa, s katerim je podaljšal rok za predložitev ponudb in določil poznejši datum odpiranja ponudb.

Naročnik je z obvestilom o oddaji javnega naročila, št. 197, z dne 28.01.2004, kot najugodnejšega ponudnika za sklop A - nakup 5 enojnih nizkopodnih mestnih avtobusov - izbral ponudnika DUMIDA d.o.o., Kidričeva 16, Lenart (v nadaljevanju: ponudnik DUMIDA).

Naročnik je z obvestilom o oddaji javnega naročila, št. 193/BH, z dne 28.01.2004, kot najugodnejšega ponudnika za sklop B - nakup 22 zgibnih nizkopodnih mestnih avtobusov - izbral ponudnika MAN GV Slovenija d.o.o., Brnčičeva 35, Ljubljana - Črnuče (v nadaljevanju: ponudnik MAN).

Naročnik je z obvestilom o oddaji javnega naročila, št. 194, z dne 28.01.2004, kot najugodnejšega ponudnika za sklop C - nakup 10 enojnih primestnih avtobusov za linijski promet - izbral ponudnika MAN GV Slovenija d.o.o., Brnčičeva 35, Ljubljana - Črnuče (v nadaljevanju: ponudnik MAN).

Naročnik je z obvestilom o oddaji javnega naročila, št. 195, z dne 28.01.2004, kot najugodnejšega ponudnika za sklop D - nakup 10 primestnih avtobusov za linijske in turistične prevoze - izbral ponudnika MAN-AT d.o.o., Jadranska 25, Maribor (v nadaljevanju: ponudnik MAN-AT).

Naročnik je z obvestilom o oddaji javnega naročila, št. 196, z dne 28.01.2004, kot najugodnejšega ponudnika za sklop E - nakup 2 turističnih avtobusov - izbral ponudnika MAN GV Slovenija d.o.o., Brnčičeva 35, Ljubljana - Črnuče (v nadaljevanju: ponudnik MAN).

Vlagatelj je obvestila o oddaji naročila prejel dne 30.01.2004.

Vlagatelj je naročniku, skladno s prvim odstavkom 79. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1), posredoval zahtevo za obrazloženo obvestilo, z dne 06.02.2004. Vlagatelj je obrazloženo obvestilo, z dne 12.2.2004, prejel dne 17.02.2004.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 11.02.2004, ki ga je naročnik s sklepom, št. 350, z dne 19.02.2004, zavrgel kot prepoznega. Vlagatelj je zoper naročnikov sklep pri Državni revizijski komisiji vložil pritožbo, z dne 23.02.2004. Državna revizijska komisija je vlagateljevo pritožbo s sklepom, št. 018-43/04-24-356, z dne 26.02.2004, kot neutemeljeno zavrnila.

Vlagatelj je dne 27.02.2004 ponovno vložil zahtevek za revizijo, in sicer zoper sklepe (pravilno: obvestila) o izbiri najugodnejšega ponudnika za sklope B, D in E, v katerem je naročniku očital kršitev materialnega prava (kršitev 4., 5., 32., 41., 42., 50., 54. in 76. člena ZJN-1), kršitev določb postopka (kršitev 6., 54. in 79. člena ZJN-1) ter nepopolno oziroma napačno ugotovitev dejanskega stanja, in zahteval, da mu naročnik omogoči vpogled v dele ponudb, ki so bili podlaga za tehnično ocenjevanje.

Naročnik je izdal sklep, št. 572/IH, z dne 15.03.2004, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil, nakar je vlagatelj naročniku z dopisom, z dne 17.03.2004, skladno z določilom prvega odstavka 17. člena ZRPJN, sporočil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je dne 29.03.2004 sprejela sklep, št. 018-63/04-24-579, s katerim je zahtevku za revizijo ugodila v delu, ki se je nanašal na zahtevo za vpogled v ponudbeno dokumentacijo za predmetno javno naročilo ter odločila, da mora naročnik vlagatelju omogočiti vpogled v ponudbeno dokumentacijo predmetnega javnega naročila najkasneje v roku 10 dni po prejemu sklepa Državne revizijske komisije. Kot je razvidno iz zapisnika o vpogledu v ponudbeno dokumentacijo, je bil vlagatelju dne 07.04.2004 na sedežu naročnika omogočen vpogled v konkurenčne ponudbe.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, št. 04-MG-PG/135-116, z dne 09.04.2004, zoper obvestila naročnika o izbiri najugodnejših ponudnikov za sklope A, B, C, D in E, in sicer zaradi kršitev materialnopravnih pravil zakona, določb postopka in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Vlagatelj zahteva, da se sprejeta obvestila o izbiri najugodnejših ponudnikov razveljavijo, da naročnik na podlagi ponovnega ocenjevanja zavrne nepravilne ponudbe in med preostalimi pravilnimi ponovno izbere najugodnejšega ponudnika za vsak sklop oziroma podrejeno, da se zaradi bistvenih kršitev postopka v celoti razveljavi javno naročilo.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku med postopkovnimi kršitvami očita kršitev načela istočasnosti in neposrednosti iz 54. člena ZJN-1, saj je naročnik kopije ponudb Državni revizijski komisiji posredoval 2 dni po prejemu le-teh. Vlagatelj izpostavlja dvom v pravilnost vsebine originalov in kopij ponudbe, še posebej glede na dejstvo, da je naročnik na odpiranju ponudb, poleg podatkov, zabeleženih v zapisniku o odpiranju ponudb, prebral še nekatere podatke, ki se v celoti ne ujemajo z ocenjevanjem.
Vlagatelj nadalje naročniku očita kršitev določb 6. člena ZJN-1, ker mu je le-ta odrekel vpogled v ostale ponudbe v delih, ki se nanašajo na tehnično ocenjevanje ponudb.
Vlagatelj naročniku tudi očita, da zahtevano obrazloženo obvestilo ni sestavljeno skladno z določbami 79. člena ZJN-1, saj naročnik vlagatelju ni pojasnil prednosti sprejetih ponudb glede na izpolnjevanje meril.

V nadaljevanju vlagatelj naročniku očita več materialnih kršitev. Vlagatelj navaja, da je naročnik s tem, ko je kot najugodnejše izbral nepravilne ponudbe, ki bi jih moral praviloma izločiti, kršil 76. člen ZJN-1. Poleg tega vlagatelj izpostavlja, da so podatki v nekaterih ponudbah napačni oziroma zavajajoči, posledično pa so s tem kršene določbe 41. in 42. člena ZJN-1.

Vlagatelj navaja, da naročnik za sklop A (5 enojnih nizkopodnih avtobusov za mestni promet) pri vrednotenju ponudb ponudnikov MAN in DUMIDA ni upošteval več dejstev:
A1) ponudba MAN
a) Ponudnik MAN je predložil certifikat kakovosti ISO 9001:1994 za MAN Nutzfahrzeuge za proizvodna mesta MĂĽnchen, Penzberg, Salzgitter, Gustavsburg, NĂĽrenberg. Omenjena družba na omenjenih lokacijah proizvaja le tovorna vozila in šasije. MAN pa ni predložil ustreznega certifikata družbe NEOMAN GmbH, ki se v koncernu MAN ukvarja s proizvodnjo avtobusov, predvsem pa ni predložil ustreznega certifikata kakovosti za glavno področje proizvodnje ponujenega avtobusa (Poznan). Za sklopa C in E je MAN predložil ustrezen certifikat za MAN Turčija, proizvodno mesto Ankara. Vlagatelj navaja, da je zaradi navedenega naročnik dolžan skladno s točko 2.2.2.9 razpisne dokumentacije in zadnjo alineo na str. 15 razpisne dokumentacije, kjer je navedeno: "Če obvezni pogoji v ponudbi ne bodo izpolnjeni v celoti, bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.", ponudbo izločiti iz razloga, ker ne izpolnjuje obveznih pogojev.
b) Tehnična specifikacija: V poglavju 1 ponudnik MAN navaja: 1.6.2. Masa vozila: 11.100 kg. Navedena masa je bistveno nižja od dejanske, kar vpliva na kapaciteto vozila. To izhaja iz skice razmestitve sedežev (priloga 2.16.8.), iz katere je razvidna tovarniška masa 11.290 kg. Ponudba ponudnika MAN je zato nepravilna.
c) Ponudnik MAN pod točko 1.5.11. kot tip konvektorjev v potniškem prostoru navaja Geblaseheizer (vpihovalnik). To je v nasprotju s točko 2.10.1.1., alinea 1 obveznih tehničnih zahtev, kjer naročnik zahteva ogrevanje s konvektorji po celotni dolžini vozila. Vlagatelj navaja, da MAN s tem ni izpolnil naročnikovega obveznega pogoja, zato bi naročnik moral njegovo ponudbo, skladno s točko 2.2.2.5 in 5.1.2 razpisne dokumentacije, izločiti.
d) Ponudnik MAN pod točko 1.5.14. ali 1.5.15. ni vpisal ustreznega podatka, zaradi tega je njegova ponudba nepravilno ovrednotena. Omenjeni točki sta pojasnjeni v dopisu LPP, št. 2388/ph, z dne 2.12.2003, vprašanje 6. Skladno s točko 5.1.1. razpisne dokumentacije, kjer je določeno: "Vsebine vpisanih podatkov se ne vrednoti, vendar bo ponudnik, ki ne bo vpisal vseh zahtevanih podatkov, prejel dve (2) negativni top točki za vsako vprašanje, ki ne bo odgovorjeno.", je naročnik dolžan ponudnika MAN ustrezno negativno oceniti.
e) Ponudnik MAN navaja v točki 1.10.1. število potniških sedežev: 26 ter isto v merilih za vrednotenje. Iz skice (tloris) porazdelitve sedežev (obvezna priloga 2.16.8., 2.16.6. in 2.16.7) pa je razvidno, da je v vozilu nameščenih le 25 sedežev. Naročnik v "Obveznih tehničnih zahtevah" pod točko 2.16.8. navaja: "Skica (tloris) porazdelitve sedežev v vozilu, s podanimi merami prehodov in z označeno in šrafirano površino za vsakega stoječega potnika v celotnem vozilu - število ponujenih stojišč in sedežev mora biti razvidno iz skice (skica mora biti narisana v merilu).". V točki 2.2.2.5 in 5.1.2 razpisne dokumentacije naročnik navaja: "V primeru, da ponujeno vozilo ne izpolnjuje vseh obveznih tehničnih zahtev, bo komisija ponudbo izločila.". Glede na navedeno vlagatelj meni, da je dolžan naročnik skladno z omenjenima točkama razpisne dokumentacije omenjeno ponudbo izločiti.
f) Naročnik v "Obveznih tehničnih zahtevah" pod točko 2.13.2.1., alinea 7, navaja: v prednjem delu avtobusa do 1. vrat je potrebno namestiti 5 sedežev. MAN je v delu avtobusa do 1 vrat namestil le 4 sedeže. S tem ni izpolnil naročnikovega obveznega pogoja iz točke 2.13.2.1. V skladu s točkama 2.2.2.5 in 5.1.2 razpisne dokumentacije je naročnik dolžan omenjeno ponudbo izločiti.

A2) Ponudba DUMIDA
a) Naročnik v "Obveznih tehničnih zahtevah" pod točko 2.13.2.1. alinea 7, navaja: v prednjem delu avtobusa do 1. vrat je potrebno namestiti 5 sedežev. Dumida je v delu avtobusa do 1. vrat namestila 6 sedežev. S tem ni izpolnjen naročnikov obvezni pogoj. V skladu s točkama 2.2.2.5 in 5.1.2 razpisne dokumentacije je naročnik dolžan omenjeno ponudbo izločiti.
b) Naročnik v "Obveznih tehničnih zahtevah" pod točko 2.16.8 navaja: "Skica (tloris) porazdelitve sedežev v vozilu, s podanimi merami prehodov in z označeno in šrafirano površino za vsakega stoječega potnika v celotnem vozilu - število ponujenih stojišč in sedežev mora biti razvidno iz skice (skica mora biti narisana v merilu).". Priloga 2.16.8. Dumida: širina prehodov ni podana (kotirana). šrafirana je celotna površina, čeprav potniki glede na obremenitve ne morejo biti enakomerno porazdeljeni. V skladu s točkama 2.2.2.5 in 5.1.2 razpisne dokumentacije je naročnik dolžan omenjeno ponudbo izločiti.

Vlagatelj za sklop B (22 mestnih zgibnih nizkopodnih avtobusov za mestni promet) navaja, da je pri pregledu konkurenčnih ponudb odkril več nepravilnosti, zaradi katerih je vlagatelj oškodovan:
B1) Ponudba MAN Slovenija
a) Vlagatelj navaja vsebinsko popolnoma enaka dejstva kot pod točko A1) a).
b) Tehnična specifikacija: V poglavju 1 ponudnik MAN navaja: 1.6.2. Masa vozila: 16.200 kg. Ta podatek po oceni vlagatelja ni točen glede na nadpovprečno število potnikov in na opremo vozila. Iz skice razmestitve sedežev (priloga 2.16.8.) namreč izhaja tovarniška masa vozila 16.590 kg. Poleg tega nudi MAN še 150 l večji rezervoar, kar pomeni še za najmanj 150 kg višjo maso. Glede na vozila istega tipa, ki jih ima naročnik že v voznem parku, pa so ponujena vozila težja še zaradi dvojne zasteklitve za cca. 200 kg in konvektorskega ogrevanja za cca. 50 kg. Vlagatelj ocenjuje, da je navedena masa bistveno nižja od dejanske. Vlagatelj zato predlaga izvedbo dokaza s tehtanjem vozila po oseh. Z izvedbo tega dokaza bo mogoče nesporno ugotoviti, da vozilo ne more nuditi takšne kapacitete, kot jo ponuja MAN v točki 3.2 Tehnične prednosti, oziroma pri dejanski masi in podanem številu potniških mest ne izpolnjuje obveznega pogoja iz točke: 2.16.3. Avtobus mora v celoti izpolnjevati normativ ECE - R 36/03. V skladu s točkama 2.2.2.5 in 5.1.2 razpisne dokumentacije je naročnik dolžan omenjeno ponudbo izločiti.
c) Vlagatelj navaja vsebinsko popolnoma enaka dejstva kot pod točko A1) c).
d) Ponudnik MAN pod točkama navaja: 1.10.1.: število potniških sedežev: 37; in 1.10.2.: število stojišč: 129. Iz skice (tloris) porazdelitve sedežev (obvezna priloga 2.16.8 in 2.16.6., 2.16.7) je razvidno, da je v vozilu nameščenih le 35 sedežev. Naročnik v "Obveznih tehničnih zahtevah" pod točko 2.16.8 navaja: "Skica (tloris) porazdelitve sedežev v vozilu, s podanimi merami prehodov in z označeno in šrafirano površino za vsakega stoječega potnika v celotnem vozilu - število ponujenih stojišč in sedežev mora biti razvidno iz skice (skica mora biti narisana v merilu).". V skladu s točkama 2.2.2.5 in 5.1.2 razpisne dokumentacije je naročnik dolžan omenjeno ponudbo izločiti.
e) Vlagatelj navaja vsebinsko popolnoma enaka dejstva kot pod točko A1) f).

B2) Ponudba DUMIDA
a) V poglavju 1 ponudnik Dumida navaja: 1.6.2. Masa vozila: 16.600 kg. Glede na nadpovprečno število potnikov in na opremo vozila vlagatelj ocenjuje, da je ta masa premajhna. Poleg tega nudi Dumida še klimo moči 56 kW, kar pomeni najmanj 550 kg dodatne teže. Masa vozila je povečana še zaradi dvojne zasteklitve cca. 200 kg in konvektorskega ogrevanja cca. 50 kg. Maso vozila z osnovno opremo navaja proizvajalec v svojem prospektu kot 16200 kg (brez klime, dvojne zasteklitve, konvektorskega ogrevanja). Glede na navedeno vlagatelj smatra, da je omenjena masa bistveno premajhna glede na dejansko. Vlagatelj predlaga, da proizvajalec Irisbis pisno potrdi maso vozila z vso zahtevano opremo (klima 56 kW, dvojna stekla, konvektorji, stropno gretje ...). Iz tako pridobljenih podatkov bo razvidno, da vozilo ne more nuditi takšne kapacitete, kot jo ponuja Dumida v točki 3.2 Tehnične prednosti oziroma pri dejanski masi in podanem številu potniških mest ne izpolnjuje obveznega pogoja iz točke 2.16.3. Avtobus mora v celoti izpolnjevati normativ ECE -R 36/03. V skladu s točkama 2.2.2.5 in 5.1.2 razpisne dokumentacije je naročnik dolžan omenjeno ponudbo izločiti.
b) V točki 10.1. število potniških sedežev podaja vrednost 129, kar ne ustreza dejanskemu stanju, skladno s točko 2.16.8. Skica porazdelitve sedežev. število stojišč podaja vrednost 37, kar tudi ne ustreza dejanskemu stanju, skladno s točko 2.16.8. Skica porazdelitve sedežev.
c) Naročnik v "Obveznih tehničnih zahtevah" pod točko 2.16.8 navaja: "Skica (tloris) porazdelitve sedežev v vozilu, s podanimi merami prehodov in z označeno in šrafirano površino za vsakega stoječega potnika v celotnem vozilu - število ponujenih stojišč in sedežev mora biti razvidno iz skice (skica mora biti narisana v merilu).". V priloženi skici ponudnika Dumida ni podana mera vseh prehodov. V skladu s točkama 2.2.2.5 in 5.1.2 razpisne dokumentacije je naročnik dolžan omenjeno ponudbo izločiti.
d) Naročnik v "Obveznih tehničnih zahtevah" pod točko 2.16.8 navaja: "Skica (tloris) porazdelitve sedežev v vozilu, s podanimi merami prehodov in z označeno in šrafirano površino za vsakega stoječega potnika v celotnem vozilu - število ponujenih stojišč in sedežev mora biti razvidno iz skice (skica mora biti narisana v merilu).". V priloženi skici ponudnika Dumida je šrafirana celotna površina tal vozila. Glede dovoljene obremenitve to ni v skladu s z zahtevo naročnika: 2.16.3. Avtobus mora v celoti izpolnjevati normativ ECE - R 36/03. V skladu s točkama 2.2.2.5 in 5.1.2 razpisne dokumentacije je naročnik dolžan omenjeno ponudbo izločiti.

Vlagatelj navaja, da naročnik za sklop C (10 enojnih primestnih avtobusov za linijski promet) pri vrednotenju ponudb ponudnikov MAN, Dumida in MAN-AT ni upošteval več dejstev:
C1) Ponudba MAN Slovenija
a) Točka 2.16.4.: Iz priloženega diagrama ni razvidno, da se nanaša na omenjeni certifikat oziroma diagram ni verificiran s strani laboratorija, ki je diagram izdelal, oziroma ni potrjen s strani RTI kot priloga za pridobitev homologacije. S tem ni izpolnjen obvezni pogoj naročnika, zato je v skladu s točkama 2.2.2.5 in 5.1.2 razpisne dokumentacije naročnik dolžan omenjeno ponudbo izločiti.
b) Točki 2.16.6. in 2.16.7.: Ni podane razdalje (mere) med sedeži v višini 62 cm, ki jo zahteva naročnik v razpisni dokumentaciji za omenjeno prilogo. Mer, ki so na risbi, ni možno prebrati in hkrati ni definirano, na kakšni višini se nahajajo. Stranski risi sedežev niso enaki tlorisu sedežev na obeh risbah, gre za različno lego 2. vrat v sredini - 48 in vrat zadaj - 50 sedežev (točka 2.16.8.). Torej ne gre za enako porazdelitev sedežev. Zato tudi v primeru, če bi bile mere podane, ne bi bile pravilne. V dopisu 2388/ph, z dne 2.12.2003, v odgovoru na vprašanje št. 3 naročnik izrecno zahteva stranski ris sedežev s podanimi razdaljami. S tem ni izpolnjen obvezni pogoj naročnika, zato je v skladu s točkama 2.2.2.5 in 5.1.2 razpisne dokumentacije naročnik dolžan omenjeno ponudbo izločiti.
c) V točki 1.10.2. ponudnik MAN navaja 17 stojišč. V obrazloženem obvestilu o oddaji naročila JN09/03 pa naročnik navaja za ponudbo MAN 22 stojišč. Meril za vrednotenje vlagatelj ni posebej pregledal, ker je domneval, da so trditve naročnika pravilne. Vlagatelj bi želel ponovno preveriti omenjeno postavko.

C2) Ponudba DUMIDA
a) Pod točko 1.6.2. ponudnik navaja maso 11700 kg. Vlagatelj ocenjuje, da to ni realna masa ponujenega vozila s ponujeno opremo. Pod točko 1.6.5. ponudnik navaja največjo dovoljeno obremenitev II. Preme 12.000 kg. Glede na slovenske predpise je to lahko maksimalno 11500 kg.

C3) Ponudba MAN-AT
a) Ponudnik MAN-AT je predložil certifikat kakovosti ISO 9000-9001 za podjetje Temsa Adana Turčija, iz katerega pa ni razvidno, za kaj je namenjen. To naj bi bilo jasno iz priloge (navedba iz kopije), ki pa ni priložena. Firma Temsa se v Turčiji ukvarja z mnogimi različnimi dejavnostmi. Zato ponudnik ni predložil ustreznega certifikata za proizvodnjo avtobusov Temsa. Glede na navedeno vlagatelj smatra, da bi moral naročnik ponudbo izločiti, ker ne ustreza razpisnim pogojem.
b) Naročnik navaja v točki: 2.16.3. Avtobus mora v celoti izpolnjevati normativ ECE - R 36/03. Iz priloženih skic za točke 2.16.6. in 2.16.7. je razvidno, da znaša razdalja med sedežem in predelno steno spredaj 220 mm in za predelno steno pri vhodu v sredini 264 mm. Pravilnik ECE - R 36/03 predpisuje minimalno razdaljo med sedežem in predelno steno 280 mm. Vlagatelj opozarja na obvezni pogoj po točki 2.16.3. S tem ni izpolnjen obvezni pogoj naročnika, zato je v skladu s točkama 2.2.2.5 in 5.1.2 razpisne dokumentacije naročnik dolžan omenjeno ponudbo izločiti.
c) Reference: Ponudnik MAN-AT navaja, da je proizvajalec ponujenih avtobusov v letih 2000, 2001, 2002 in prvem poletju 2003 v Sloveniji in EU skupaj prodal 656 primestnih avtobusov naslednjim kupcem: 1) Kutsenits Int. Horstein Avstrija - 21 kosov, Postbus Avstrija - 120 kosov; skupaj Avstrija - 141 kosov. Vlagatelj je preveril javne podatke o registracijah avtobusov znamke Temsa v Avstriji od 2000 do konca leta 2003. Podatki so sledeči: pred letom 2002 - 0 avtobusov, leta 2002 - 7 avtobusov, leta 2003 - 69 avtobusov od tega 2 turistična, ostali linijski. V Avstriji je bilo torej v zahtevanem časovnem obdobju, podaljšanem za pol leta (2000-2003), registriranih "prodanih skupaj" 76 avtobusov znamke TEMSA, kar pa je 65 avtobusov manj, kot jih navaja ponudnik MAN-AT za Avstrijo. 2) Podjetje Kutsenits Int. Horstein Avstrija je zastopnik proizvajalca Temsa v Avstriji, preko katerega dobavlja avtobuse tudi podjetje MAN-AT. Vlagatelj se sprašuje, kako je lahko distributer sam sebi referenca. 3) Koratur Slovenija - 6 kosov. Iz statistike registriranih vozil v Sloveniji, ki jo vlagatelj redno spremlja in je javno dostopna, je razvidno, da so bili v Sloveniji od 2000 pa do konca 2003 registrirani le trije avtobusi blagovne znamke TEMSA, in sicer v Prevaljah, kjer je sedež podjetja Koratur. Vlagatelj navaja, da zaradi pomanjkanja časa ni mogel preveriti ostalih referenc. Zaradi vsega navedenega pod to točko vlagatelj zahteva, da se zaradi zavajajočih podatkov v referencah ponudba v celoti izloči skladno z ZJN-l (41. člen) oziroma da se ponudba MAN-AT za reference oceni z 0 točk in se ustrezno popravi celoten izračun.

Vlagatelj navaja, da naročnik za sklop D (10 enojnih primestnih avtobusov za linijski in turistični promet) pri vrednotenju ponudbe vlagatelja in ponudnika MAN-AT d.o.o. ni upošteval več dejstev:
D1) Ponudba MAN-AT d.o.o.
a) Ponudnik v točki 1.6.5. navaja dovoljena obremenitev II. preme: 12300 kg. V Sloveniji znaša maksimalna dovoljena obremenitev pogonske preme 11500 kg.
b) Drugo merilo - Tehnične prednosti:
Vlagatelj in ponudnik MAN-AT d.o.o. navajata sledeče vrednosti:

Ponudnik Vlagatelj MAN-AT
število potniških sedežev 50 51
število stojišč 17 20
Prtljažni prostor 6,6 mÂł 6 mÂł


Vlagatelj ocenjuje, da ponudnik MAN-AT ne more zagotoviti zgoraj navedenih zmogljivosti. Skupna dovoljena teža vozila znaša 18.000 kg. Po pravilniku ECE 36.03 se za primestni avtobus računa: teža potnika - 71 kg, teža 1mÂł prtljage - 100 kg. Po normativu ECE - R 36/03 velja:
Primer: MAN-AT Temsa Safari 12 glede na podane vrednosti
število potniških mest = 51 +20 = 71
Nosilnost vozila mora biti najmanj: 71 x 71 kg = 5041 kg potniki + 600 kg prtljaga = 5641 kg. Maksimalna teža vozila pripravljenega za vožnjo vključno z 90% polnim rezervoarjem goriva in voznikom je lahko 18000 kg - 5641kg = 12359 kg. Poleg omenjenega je potrebno upoštevati tudi porazdelitev teže po oseh.

Ponudnik MAN-AT v točki 1.6.2. podaja maso 12400 kg. Za enako vozilo pri sklopu C v točki 1.6.2. podaja maso 12500 kg. Avtobus, ponujen pri sklopu C, pa nima sledeče opreme: klima za voznika, CD predvajalnik, video, 2 ekrana, hladilnik, naslonjala za noge za potniške sedeže, pomik sedežev z možnostjo blokade, mizice, ... (omenjena dodatna oprema tehta najmanj 200 kg). Iz navedenega je razvidno, da avtobus ne ustreza naročnikovemu obveznemu pogoju: 2.16.3. Avtobus mora v celoti izpolnjevati normativ ECE - R 36/03. S tem ni izpolnjen obvezni pogoj naročnika, zato je v skladu s točkama 2.2.2.5 in 5.1.2 razpisne dokumentacije naročnik dolžan omenjeno ponudbo izločiti.

Iz navedenega sledi, da je teža vozila bistveno prevelika, da bi ponudnik MAN-AT lahko zagotovil navedene kapacitete (število potnikov in prtljažni prostor) in hkrati izpolnil zahtevano direktivo ECE 36/03. Tako višina vozila Temsa (MAN-AT), kot tudi masivnost konstrukcije da slutiti, da je omenjeno vozilo bistveno težje od ponujenega avtobusa s strani vlagatelja. Kljub temu, da ima vlagatelj standardno homologiranih 51 potniških sedežev, je moral za izpolnjevanje naročnikovih obveznih pogojev in zakonskih omejitev uporabiti v zadnji vrsti 4 sedežno izvedbo namesto 5 sedežne in je dosegel skupaj le 50 potniških sedežev (manj točk za tehnično oceno). Hkrati ponudnik MAN-AT v opombah za omenjeni sklop navaja, kako robustno je grajen omenjeni avtobus.
c) Reference: Vlagatelj navaja vsebinsko popolnoma enaka dejstva kot pod točko C3) c).
d) Vlagatelj navaja vsebinsko popolnoma enaka dejstva kot pod točko C3) a).

Vlagatelj navaja, da naročnik za sklop E (2 turistična avtobusa) pri vrednotenju ponudbe vlagatelja in ponudnika MAN Slovenija ni upošteval več dejstev:
E1) Ponudba MAN Slovenija
a) Točka 2.16.3. Iz priloženega diagrama ni razvidno, da se nanaša na omenjeni certifikat oziroma diagram ni verificiran s strani laboratorija, ki je diagram izdelal oziroma ni verificiran s strani RTI kot priloga za pridobitev homologacije. S tem ni izpolnjen obvezni pogoj naročnika, zato je v skladu s točkama 2.2.2.5 in 5.1.2 razpisne dokumentacije naročnik dolžan omenjeno ponudbo izločiti.
b) Ponudnik MAN pod točko 1.5.16. ali 1.5.17. ni vpisal ustreznega podatka. Omenjeni točki sta pojasnjeni v dopisu LPP, št. 2388/ph, z dne 2.12.2003, vprašanje 6. Skladno s točko 5.1.1. razpisne dokumentacije: "Vsebine vpisanih podatkov se ne vrednoti, vendar bo ponudnik, ki ne bo vpisal vseh zahtevanih podatkov, prejel dve (2) negativni top točki za vsako vprašanje, ki ne bo odgovorjeno.", je naročnik dolžan ponudnika MAN ustrezno negativno oceniti.
c) Naročnik v razpisni dokumentaciji v točkah navaja: 2.16.6. Skica (stranski ris) porazdelitve sedežev na desni strani vozila s podanimi razdaljami od hrbtišča do hrbtišča potniškega sedeža, merjeno v višini 62 cm od podesta sedeža (skica mora biti narisana v merilu). Točka 2.16.7. Skica (tloris) porazdelitve sedežev v vozilu, s podanimi merami prehodov, število ponujenih sedežev mora biti razvidno iz skice (skica mora biti narisana v merilu). V dopisu 2388/ph, z dne 2.12.2003, v odgovoru na vprašanje št. 3 naročnik izrecno zahteva stranski ris sedežev s podanimi razdaljami (množina). Ponudnik MAN v prilogah za omenjeni točki podaja le razdaljo med 1. in 2. sedežem, brez opombe, da velja to za vse sedeže. Iz priloge tudi ni razvidno, na kateri višini so merjene podane razdalje. S tem ni izpolnjen obvezni pogoj naročnika, zato je v skladu s točkama 2.2.2.5 in 5.1.2 razpisne dokumentacije naročnik dolžan omenjeno ponudbo izločiti.
d) Ponudnik MAN v točki 1.6.2. navaja: maso vozila: 13350 kg.
4.2 Drugo merilo -Tehnične prednosti; Ponudnik MAN navaja sledeče vrednosti:


Ponudnik MAN
število potniških sedežev 49
Posoda za gorivo 710
število prestav 8
Prtljažni prostor 10 mÂł
Avtomatsko dolivanje olja da


Vlagatelj ocenjuje, da ponudnik MAN ne more zagotoviti zgoraj navedenih zmogljivosti.
Skupna dovoljena teža vozila znaša 18.000 kg. Po pravilniku ECE 36.03 se za turistični avtobus računa: teža potnika - 71 kg, teža 1 mÂł prtljage - 100 kg.
Primer: MAN Lions Coach glede na podane vrednosti: Nosilnost vozila mora biti najmanj: 71 x 49 kg = 3479 kg potniki + 1000 kg prtljaga = 4479 kg. Maksimalna teža vozila, pripravljenega za vožnjo vključno s polnim rezervoarjem goriva in voznikom je lahko 18000 kg - 4479kg = 13521 kg. Poleg omenjenega je potrebno upoštevati tudi porazdelitev teže po oseh.
Vlagatelj ocenjuje, da avtobus ponudnika MAN z zgoraj omenjeno opremo (prednosti) glede na lastno težo ne dosega podanih zmogljivosti v okviru zakonskih vrednosti skladno z zahtevo naročnika: 2.16.3. Avtobus mora v celoti izpolnjevati normativ ECE - R 36/03. Ponujeni avtobus je težji kot dopušča zakonodaja oziroma omenjeni pravilnik ECE ali pa nima zgoraj omenjenih prednosti (št. potniških mest, posoda za gorivo, prtljažni prostor...).
Če se k tej teži doda še dodaten rezervoar 1851, kot ga nudi MAN, dodatne 4 sedeže, sistem za avtomatsko dotakanje olja z rezervoarjem in 8 stopenjski menjalnik, je avtobus bistveno težji kot to dovoljuje zakonodaja.
Vlagatelj naročniku predlaga izvedbo dokaza na račun vlagatelja in verifikacijo pri pristojni pooblaščeni organizaciji RTI.

Iz navedenih razlogov so konkurenčne ponudbe nepravilne, podatki so nepravilni in zavajajoči, oziroma so ponudbe v nekaterih delih nepravilno ocenjene.

Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov, ki jih je imel v zvezi z zahtevkom za revizijo, in sicer stroške takse v višini 100.000,00 SIT ter odvetniške stroške v višini 267.900,00 SIT (stroški zastopanja in priprave revizijskega zahtevka v višini 2000 odvetniških točk, DDV in 3% materialnih stroškov).


Naročnik je s sklepom, št. 974, z dne 03.05.2004, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik uvodoma opozarja, da je bil zahtevek za revizijo, št. 04-MG-PG/135-051, z dne 27.02.2004, podan le zoper tri sklepe za izbiro najugodnejšega ponudnika, in sicer zoper sklepe št. 193/BH, št. 195 in št. 196 ter je nesporno, da sta bila sklepa za izbiro najugodnejšega ponudnika, in sicer sklep št. 197 in sklep št. 194 pravnomočna. Zoper sklep Državne revizijske komisije, z dne 29.03.2004, s katerim je odločala v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja in v skladu z drugim odstavkom 19. člena ZRPJN, ni bilo vloženo nobeno pravno sredstvo in je tako navedeni sklep dokončen, kar ugotavlja že sam vlagatelj. Naročnik poudarja, da ni pomembno, ali je bil prvi zahtevek zavržen, saj gre za procesno predpostavko, na osnovi katere je vlagatelj prekludiran s svojimi zahtevki. Tudi z drugim zahtevkom za revizijo je vlagatelj ponovil svoje predpostavke, od katerih pa je Državna revizijska komisija potrdila le eno. Torej je na osnovi navedenih dejstev, kot tudi načel postopka - ne dvakrat o isti stvari, predlagatelj neupravičen do postavljanja zahtevkov zoper vse sklepe oziroma zanesljivo ne zoper sklepe, ki v drugem zahtevku niti niso bili kot taki izpodbijani. Po naročnikovem mnenju lahko ponovni zahtevek za revizijo postopkovno temelji le za informacije o postopkih, ki so bili z drugo zahtevo za revizijo pridobljeni, nikakor pa ne zoper vse sklepe.

Glede zatrjevane kršitve 54. člena ZJN-1 naročnik navaja, da je bilo javno odpiranje ponudb izvedeno dne 16.12.2003 ob 12.30 uri ter da tudi za morebitne kršitve, storjene pri javnem odpiranju ponudb, velja, da mora ponudnik nanje reagirati takoj oziroma še pred odločitvijo naročnika o oddaji javnega naročila. Zaradi navedenega bi vlagatelj moral vložiti zahtevek za revizijo že pred sprejemom obvestila o oddaji javnega naročila. Naročnik domneva, da je vlagatelj čakal na morebitni ugodni izid izbire in tako zamudil rok, glede na določbo petega odstavka 12. člena ZRPJN. Naročnik zato ugotavlja, da je očitana kršitev formalno prepozna in jo zaradi tega vsebinsko ni mogoče obravnavati Naročnik tudi poudarja, da pojem "istočasno" v samem zakonu ali komentarjih ni definiran, niti natančno določen in si ga tako naročniki kot ponudniki različno razlagajo. V marsikaterem primeru je izročitev v istem dnevu, kaj šele istočasno neizvedljiva. V kolikor si vlagatelj "istočasnost" razlaga tako, da to pomeni hkrati z odpiranjem ponudb (oziroma v času odpiranja), to pomeni, da mu je bila domnevna kršitev znana že ob zaključku javnega odpiranja, saj so bile kopije ponudb ves čas na očeh vseh prisotnih. Predsednik strokovne komisije je pri odpiranju posameznih ponudb preveril, ali obstaja tudi zapečatena kopija ponudbe in o tem ustno seznanil vse prisotne. Ugotavljanje dejstva, ali obstaja kopija ponudbe za vsakega ponudnika, je bil predpogoj za odpiranje same ponudbe. Glede na to, da je bil predstavnik vlagatelja prisoten na javnem odpiranju ponudb, je bil tako seznanjen s tem, da sta original ponudbe in kopija ponudbe pri naročniku, zato je šteti, da je vedel, da v času odpiranja ponudb kopija ponudbe še ni bila dostavljena Državni revizijski komisiji. Naročnik tako nikakor ne more slediti navedbam vlagatelja, da je kršitev 54. člena ZJN-1 zaznal šele dne 09.02.2004, ko je od Državne revizijske komisije prejel dopis, da je le-ta prejela kopije ponudb dne 18.12.2003. Prav tako ne drži trditev vlagatelja, da je zoper to domnevno kršitev takoj vložil revizijski zahtevek, saj ga je vložil šele čez dva dni, to je dne 11.02.2004. Vlagateljeva domneva o naknadnih spremembah ponudb potrjuje njegovo tolmačenje o istočasnosti oddaje kopij ponudb - v času odpiranja - saj v nasprotnem primeru vsako časovno odstopanje od navedenega daje teoretične možnosti za izvedbo domnevnih popravkov originala in kopije ponudb (ne glede na to, ali je to dve ure ali dva dni). Naročnik še dodaja, da je določilo 54. člena ZJN -1 nejasno ali neprimerno ter da noveliran ZJN-1 navedeno določilo obravnava povsem drugače. Domnevo vlagatelja, da je lahko prišlo do določenih naknadnih sprememb pri dokumentaciji konkurenčnih ponudnikov naročnik odločno zavrača. Vsi pomembni podatki (več kot jih navaja ZJN-l) so bili prebrani na javnem odpiranju ponudb in so razvidni iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb. Poleg tega je naročnik vsebino ponudbe in nekatere elemente dodatno zabeležil na evidenčnih listih posameznega ponudnika. Nekatere dokumente si je predstavnik vlagatelja na javnem odpiranju ponudb tudi ogledal. Podatki, navedeni na javnem odpiranju ponudb in podatki iz obvestila o oddaji javnega naročila so povsem enaki in v ničemer ne odstopajo od prebranih, vlagatelj pa svojih domnev o naknadni spremembi z ničemer ne utemeljuje. Vlagatelj tudi ne utemeljuje za katere nejasnosti in nepravilnosti gre pri obvestilih o oddaji javnega naročila, niti v zahtevku za obrazloženo obvestilo, niti v zahtevku za revizijo. Vlagatelj zgolj navaja, da se podatki, ki jih je naročnik prebral na javnem odpiranju ponudb, v celoti ne ujemajo z ocenjevanjem, ne pove pa za katere podatke gre.

Naročnik tudi ni kršil 6. čl. ZJN-l, saj je vlagatelj vpogledal v vse podatke iz ponudb drugih ponudnikov. Vpogled v ponudbeno dokumentacijo preostalih ponudnikov je bil opravljen dne 07.04.2004 v prostorih naročnika.

Prav tako naročnik tudi ni kršil določila 79. člena ZJN-1 s tem, ko vlagatelju ni podal obrazloženega obvestila skladno z 79. členom ZJN-1, saj je vlagatelju podrobno pojasnil prednosti sprejetih ponudb glede na izpolnjevanje meril. Naročnik je vlagatelju v obrazloženem obvestilu, št. 314, z dne 12.02.2004, v skladu z drugim odstavkom 79. člena ZJN-1, navedel za vsak posamezni sklop posebej:
- nazive ponudnikov, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje in merila,
- podatke, ki so se upoštevali pri ocenjevanju ponudb in natančne izračune po posameznem merilu, na podlagi katerih je izračunal dosežene točke,
- naziv ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana,
- prednosti sprejete ponudbe glede na izpolnjevanje meril,
- razloge za zavrnitev ponudbe.
Podatke, ki so se upoštevali pri ocenjevanju ponudb, je naročnik posredoval v obliki tabel, iz katerih je jasno razvidno, kje so prednosti oziroma slabosti posameznega ponudnika, na koncu vsakega posameznega sklopa pa je navedel še sledeče:
"SKLOP B:
Izbrani ponudnik MAN je ob najnižji ceni za ponujene avtobuse dosegel najvišje število točk za tehnično oceno in maksimalno število točk za ponujeno garancijo. Zavrnjen ponudnik AC-INTERCAR je v nasprotju s ponudnikom MAN ponudil dražje avtobuse in pri tem dosegel najmanjše število točk za tehnično oceno in obenem ponudil najkrajšo garancijsko dobo za ponujene avtobuse.
SKLOP D:
Izbrani ponudnik MAN-AT je ob najnižji ceni za ponujene avtobuse dosegel večje število točk za tehnično oceno od zavrnjenega ponudnika AC-INTERCAR. Ponudnik AC- INTERCAR je dosegel višje število točk pri garancijskih pogojih in ravnanju z okoljem, saj je ponudil 2 meseca daljšo garancijo, poleg tega pa proizvajalec ponujenih avtobusov, v nasprotju z izbranim ponudnikom, razpolaga s certifikatom kakovosti ISO 14001. Kljub naštetim prednostim je bila razlika v ceni in v tehnični oceni prevelika za preprečitev zavrnitve ponudnika AC-INTERCAR.
SKLOP E:
Izbrani ponudnik MAN je ob najnižji ceni za ponujene avtobuse dosegel večje število točk za tehnično oceno od zavrnjenega ponudnika AC-INTERCAR. Ponudnik AC-INTERCAR je dosegel višje število točk pri garancijskih pogojih in ravnanju z okoljem, saj je ponudil 2 meseca daljšo garancijo za ponujene avtobuse in proizvajalec ponujenih avtobusov razpolaga s certifikatom kakovosti ISO 14001 v nasprotju z izbranim ponudnikom. Kljub naštetim prednostim je bila razlika v ceni in v tehnični oceni prevelika za preprečitev zavrnitve ponudnika AC-INTERCAR."
Naročnik še dodaja, da je s tem popolnoma izpolnil zahtevano vsebino obrazloženega obvestila, kot jo določa drugi odstavek 79. člena ZJN-1 ter meni, da bolj nazorno ne bi mogel predstaviti podatkov posameznih ponudnikov, ki so vplivali na ocenjevanje, zato je zahtevo, da izda vlagatelju obrazloženo obvestilo skladno z drugim odstavkom 79 člena ZJN-1, zavrnil kot neutemeljeno.

Naročnik dalje navaja, da so morali ponudniki v skladu z razpisno dokumentacijo predmet naročila opredeliti v okviru tehnične specifikacije, ki je sestavljena iz treh delov:
1. Podatki o vozilu (osnovni podatki o vozilu, ki se ne vrednotijo, so zgolj informativni in niso obvezni, vendar vsako neodgovorjeno vprašanje pomeni -2 top točki).
2. Obvezne tehnične zahteve (tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponujena vozila sicer se ponudba izloči).
3 .Tehnične prednosti (navedene tehnične lastnosti vozila, ki se točkujejo v okviru meril za vrednotenje ponudb, če ni izpolnjena to pomeni 0 tp točk).
Naročnik navaja, da se vlagatelj v večini svojih navedb sklicuje na podane podatke o vozilu s strani ponudnikov, kljub temu, da bi mu moralo biti znano, da ti podatki sploh niso obvezna vsebina tehnične specifikacije.

Predvsem so sporne navedbe vlagatelja v zvezi s strani ponudnikov podanimi masami avtobusov, skicami itd. Vlagatelj vseskozi navaja, da so podane mase vozil prenizke in so ponudniki zaradi tega lahko navajali netočne podatke o tehnični opremljenosti in kapaciteti ponujenih avtobusov. Vlagatelj dosledno vztraja pri svojih trditvah, pri čemer pa je spregledal dejstvo, da se sklicuje na podane podatke s strani ponudnikov, ki sploh niso obvezna vsebina razpisne dokumentacije. Iz navodil za izpolnjevanje tehnične specifikacije (stran 60, točka 5.1.1.) izhaja, da se podatki o vozilu, ki so za vlagatelja sporni, ne vrednotijo. Naročniku je popolnoma nerazumljivo, da bi ponudniki navajali lažne podatke, kot navaja vlagatelj in podpisali izjavo o resničnosti podatkov. Za vsakega ponudnika je veliko bolj enostavno, da podatka, ki bi ga lahko kakorkoli obremenil, ne bi navedel. Vlagatelj pa trdi nasprotno, da so vsi ponudniki (razen njega) navajali netočne oziroma lažne podatke. Podatki o vozilu se ne vrednotijo zaradi dejstva, ker je v tej fazi javnega naročila, ko praviloma avtobusi še niso homologirani v R Sloveniji, nemogoče izločiti ponudbo zaradi dvoma, da so navedeni podatki lažni. Naročnik je svoj interes, da so navedeni podatki v ponudbi resnični, zavaroval z zahtevano bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti 10% pogodbene vrednosti. Prav tako je naročnik svoj interes, da ponujeni avtobusi ustrezajo podatkom, navedenim v ponudbi, zavaroval s prodajno pogodbo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in katere 2. člen govori, da je tehnična specifikacija skupaj z dogovorjeno kakovostjo bistveni sestavni del te pogodbe. Iz določil pogodbe sledi, da v primeru ugotovitve, da ponujeni avtobusi ne ustrezajo podatkom, ki jih je ponudnik navedel v ponudbi, naročnik lahko unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zavrne avtobuse kot neustrezne. Glede na to, da so vsi ponudniki podpisali prodajno pogodbo in predložili izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji, izjavo o strinjanju z določili pogodbe, izjavo o resničnosti podatkov in bančno garancijo, naročnik sklepa, da so s tem njegovi ekonomski interesi zaščiteni.
Za naročnika je tudi pomembno dejstvo, da je navedbe vlagatelja posredoval vsem ponudnikom, ki so se seznanili z navedbami vlagatelja in ponovno pisno odgovorili, da so podatki o masah, referencah, ponujeni opremi itd. točni. Naročnik ne najde nobenega razloga, da izjavam ponudnikov ne bi verjel, kajti vsi ponudniki se zavedajo, da lahko naročnik pred prevzemom avtobusov preveri ponujeno tehnično opremljenost in skladnost ponujenih avtobusov s ponudbo izbranega ponudnika.
Enako velja za skice, ki so obvezna priloga razpisne dokumentacije in vse priložene skice so tudi izdelane v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. Pri tem naročnik ne more prezreti dejstva, da je verodostojnost skice in podanih podatkov v ponudbi vezana predvsem na podatke, zaradi katerih se je skica zahtevala in podatke, ki so se točkovali in vplivali na izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika in nikakor na podatke, ki sploh niso obvezni in se ne vrednotijo, kar velja za podatke o vozilu, ki so podani v 1. poglavju tehnične specifikacije. Odnos vlagatelja do naročnika in posledično ostalih ponudnikov je nekorekten, ko zahteva, da se določen ponudnik izloči zaradi tega, ker je npr. pri opisu avtobusa navedel 129 potniških sedežev in 37 stojišč čeprav je vlagatelju popolnoma jasno, da je nemogoče namestiti v avtobus dolžine 18 metrov 129 potniških sedežev.

Vlagatelj vztraja in navaja, da se podatki o vozilu in priložene skice ne ujemajo, pri čemer se sklicuje na šrafure, kotiranje, razdalje, višine itd. Vlagatelj je seznanjen z zahtevo naročnika, da morajo biti podane mere, razdalje itd. v merilu. Vlagatelj je kompletno razpisno (pravilno: ponudbeno) dokumentacijo konkurenčnih ponudnikov pregledal in pri tem verjetno spregledal, da so vse podane skice ponudnikov izdelane v merilu, ki je na vseh skicah jasno izpisano. Naročniku je nerazumljivo vztrajanje vlagatelja, da bi bilo potrebno ponudnika zaradi tega, ker manjka ena črta ali mera, izločiti, pri čemer je vsakomur jasno, da je mogoče ob znanem merilu izmeriti katerokoli razdaljo na skici in s tem preveriti ali namestitev sedežev in stojišč ustreza obveznim tehničnim pogojem.

Naročnik je v postopku ocenjevanja ponudb sledil razpisni dokumentaciji in ZJN-1 ter navaja, da so bili izbrani ekonomsko najugodnejši avtobusi, to je najcenejši in obenem tudi tehnično najkvalitetnejši, kar dokazuje, da je naročnik med drugimi upošteval načelo gospodarnosti.
Glede vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na sklop B, ponudba MAN (navedbe pod točko B1, a)), naročnik odgovarja, da priloženi certifikat kakovosti 9001:1994 proizvajalca ponujenih avtobusov M.A.N. Nutzfahrzeuge AG MĂĽnchen zadošča, saj je s predložitvijo zahtevanega certifikata kakovosti ponudnik dokazal, da proizvajalec avtobusov M.A.N. izpolnjuje standard kakovosti, kar pomeni, da ima proizvajalec organizirano proizvodnjo avtobusov tako, da zagotavlja sledljivost procesa in s tem višjo stopnjo kvalitete, ki je pomembna za naročnika. Kljub navedenim dejstvom pa je naročnik navedbe vlagatelja pisno posredoval ponudniku MAN, ki v pisnem odgovoru navaja, da je v času oddaje in veljavnosti ponudbe, kot proizvajalec in glavni partner ponudnika MAN nastopalo podjetje M.A.N. s sedežem v Salzgittru, Nemčija, zato je predložil kopijo zahtevanega certifikata proizvajalca ISO 9001:1994, ki pokriva proizvodna mesta sistema M.A.N. v Nemčiji: MĂĽnchen, Penzberg, Salzgitter, Gustavsburg in NĂĽrnberg. Glede na predvideni časovni potek razpisa je MAN z vso odgovornostjo potrdil, da je predložil ustrezne dokumente, ki jih je naročnik zahteval kot obvezni pogoj. Na podlagi odgovora ponudnika MAN naročnik ugotavlja, da je ponudnik MAN izpolnil obvezni pogoj - da ima proizvajalec avtobusov certifikat kakovosti, saj je predložil ustrezni certifikat kakovosti ISO 9001:1994, zato zahtevo vlagatelja po izločitvi ponudnika MAN zavrača kot neutemeljeno.

Glede navedb pod točko B1, b) (tehnična specifikacija), naročnik navaja, da je sam pri točkovanju potniških mest ponujenih avtobusov dolžan upoštevati navedeno število potniških mest v ponudbi. V tej fazi javnega naročila je nemogoče pridobiti točen podatek o masi ponujenih avtobusov, na podlagi katerega bi naročnik lahko z gotovostjo trdil, da je ponudnik MAN podal zavajajoče oziroma netočne podatke o masi vozila, ki posredno vpliva na število potniških mest, saj naročnik ne zahteva, da morajo biti ponujeni avtobusi homologirani v Republiki Sloveniji. Pri tem pa ni zanemarljivo dejstvo, da ponudnik podatka o masi vozila sploh ni bil dolžan podati. Prav tako naročnik ne more podatka o masi vozila, ki ga ponudnik navaja pri neobveznih podatkih, primerjati s podatkom na skici z razporeditvijo sedežev. Naročnik je zahteval skico z razporeditvijo sedežev in ga ostale navedbe na skicah niso zanimale. Kljub navedenim dejstvom je naročnik navedbe vlagatelja pisno posredoval ponudniku MAN, ki je v pisnem odgovoru navedene podatke v ponudbi v celoti potrdil. V zvezi s težo vozila ponudnik MAN v odgovoru navaja, da ni navajal napačne mase pristojnemu homologacijskemu uradu (za Slovenijo RTI d.o.o., Maribor). Masa avtobusa izhaja iz dejstva, da je ponudnik že pridobil tipsko homologacijo za tip vozil MAN A23, kamor spada tudi izvedenka ponujenega avtobusa (št. tipske homologacije SI 001 725.00), ki pa se od že homologiranih izvedenk (št. tipske homologacije SI 001 725.00) razlikuje predvsem po moči motorja in nekaterih tehničnih zahtevah ter navaja, da z vso odgovornostjo trdi, da so vse navedene teže pravilne, v skladu s slovenskimi predpisi, posledično iz tega dejstva pa je pravilna tudi navedba števila potniških mest.

Glede navedb pod točko B1, c), naročnik navaja, da je ponudnik MAN ponudil konvektorje znamke Hornkohl & Wolf tipa Geblaseheizer in je iz dobesednega prevoda nemogoče sklepati, da ponudnik MAN ni ponudil konvektorskega ogrevanja. Ob dejstvu, da je ponudnik MAN predložil izjavo, da ponujeni avtobusi izpolnjujejo vse obvezne tehnične zahteve, naročnik meni, da so navedbe vlagatelja neutemeljene.

Glede navedb pod točko B1, d), naročnik pojasnjuje, da je skice ponudnika MAN ponovno pregledal in je tako kot prvotno ponovno ugotovil, da razlika, ki jo navaja vlagatelj, nima nobenega vpliva na izpolnjevanje obveznih tehničnih pogojev. Vlagatelj ponovno navaja podatke, katerih naročnik ni vrednotil. Pri pregledu obvezne vsebine ponudbe naročnik ponovno ugotavlja, da je ponudnik v točki 3.2. tehnične specifikacije (število potniških mest) navedel, da ima ponujeni avtobus 165 potniških mest, za kar je bil v skladu z razpisanimi merili tudi ovrednoten. Iz priložene skice nedvoumno izhaja, da ima ponujeni avtobus 35 sedežev in 130 stojišč, kar znaša skupaj 165 potniških mest.

Glede navedb pod točko B1, e), naročnik poudarja, da je pri pregledu skice potrebno upoštevati obvezno tehnično zahtevo v točki 2.13.2.1. tehnične specifikacije, na podlagi katere je dokončna razporeditev in potrditev sedežev izvedena s strani naročnika ob naročilu in sicer v okviru ponujenega števila sedežev, cenovnega razreda in kvalitete. Iz skice je razvidno, da je možno v prednji del avtobusa do I. izstopnih vrat namestiti tudi 8 sedežev in ne samo 5, kot je obvezna tehnična zahteva. Na podlagi tega naročnik sklepa, da ponudnik lahko zagotovi 5 sedežev v prvem delu avtobusa do I. izstopnih vrat in zavrača zahtevo vlagatelja po izločitvi ponudnika MAN, kot neutemeljeno.

Glede vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na sklop B, ponudba Dumida (navedbe pod točko B2, a), naročnik navaja, da je pri točkovanju potniških mest ponujenih avtobusov dolžan upoštevati število potniških mest, navedeno v ponudbi. V tej fazi javnega naročila je nemogoče pridobiti točen podatek o masi ponujenih avtobusov, na podlagi katerega bi lahko naročnik z gotovostjo trdil, da je ponudnik Dumida podal zavajajoče oziroma netočne podatke o masi vozila, ki posredno vpliva na število potniških mest, saj naročnik ne zahteva, da morajo biti ponujeni avtobusi homologirani v Republiki Sloveniji. Pri tem pa ni zanemarljivo dejstvo, da podatka o masi vozila sploh ni bil dolžan navesti. Navajanje reklamnega prospekta, kot vira informacij s strani vlagatelja, pa je popolnoma nesprejemljivo, ker so podatki v reklamnem prospektu praviloma zgolj informativne narave, kot tudi sledi iz opombe na samem prospektu, da si proizvajalec pridružuje pravico do sprememb brez predhodne najave. Kljub navedenim dejstvom je naročnik navedbe vlagatelja pisno posredoval ponudniku Dumida, ki je v pisnem odgovoru podatke, navedene v ponudbi, v celoti potrdil.

Glede navedb pod točko B2, b), naročnik odgovarja, da je skice ponudnika Dumida ponovno pregledal in je tako kot prvotno ponovno ugotovil, da navedbe vlagatelja nimajo nobenega vpliva na izpolnjevanje obveznih tehničnih pogojev. Vlagatelj tudi navaja podatke, katerih naročnik ni vrednotil. Pri pregledu obvezne vsebine ponudbe naročnik ponovno ugotavlja, da je naročnik v točki 3.2. tehnične specifikacije (število potniških mest) navedel, da ima ponujeni avtobus 166 potniških mest, za kar je bil v skladu z razpisanimi merili tudi ovrednoten. Iz priložene skice nedvoumno izhaja, da ima ponujeni avtobus 37 sedežev in 129 stojišč, kar skupaj znaša 166 potniških mest.

Glede navedb pod točko B2, c), naročnik navaja, da je skice ponudnika Dumida ponovno pregledal in je tako kot prvotno ponovno ugotovil, da priložena skica izpolnjuje vse obvezne tehnične pogoje. Skica je izdelana v merilu s podanimi merami, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji. Vlagateljeva ugotovitev, da niso podane mere vseh prehodov in je zato potrebno ponudbo DUMIDE izločiti, je povsem v nasprotju z načeli ZJN-1. Nedopustno je, da vlagatelj tako grobo napada naročnika in posredno ponudnika Dumida, pri čemer mu je gotovo ali bi mu moralo biti znano, da je mogoče iz skice, ki je risana v merilu, razbrati vsako mero, tudi če ni le-ta kotirana in navedena. S pomočjo ravnila in z upoštevanjem merila v katerem je skica narisana je naročnik preveril širino prehodov v avtobusu in navedbe vlagatelja zavrača, kot neutemeljene.

Glede navedb pod točko B2, d), naročnik navaja, da je skice ponudnika Dumida ponovno pregledal in je tako kot prvotno ponovno ugotovil, da je ponudnik šrafiral samo površino tal, ki je namenjena stoječim potnikom. Površina tal, ki je namenjena sedežem je iz skice nedvoumno razvidna in ni šrafirana, kot prostor, namenjen stoječim potnikom.

Glede vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na sklop D, ponudba MAN-AT (navedbe pod točko D1, a), naročnik odgovarja, da vlagatelj ne navaja nobenega zaključka na podlagi obeh podatkov. Naročnik na podlagi navedbe vlagatelja ne more razbrati nobene nepravilnosti pri navajanju obremenitve pogonske preme ponudnika. Ponudnik je navedel dovoljeno tehnično nosilnost (obremenitev) pogonske preme s strani proizvajalca, ki znaša 12.300 kg in nima nobene neposredne povezave z zakonom dovoljeno obremenitvijo pogonske preme v R Sloveniji. Tehnično nosilnost poda proizvajalec in pomeni maso, s katero je dovoljeno obremeniti zadnjo premo brez nevarnosti za poškodbe. Dovoljena osna obremenitev v R Sloveniji pa je zakonsko predpisana in je v funkciji zaščite cestne infrastrukture pred prevelikimi obremenitvami.

V zvezi z navedbami pod točko D1, b), naročnik navaja, da je pri vrednotenju potniških sedežev, stojišč in prtljažnega prostora ponujenih avtobusov dolžan upoštevati navedeno število s strani posameznih ponudnikov. V tej fazi javnega naročila je nemogoče pridobiti točen podatek o masi ponujenih avtobusov, na podlagi katerega bi lahko z gotovostjo trdili, da je ponudnik MAN-AT podal zavajajoče oziroma netočne podatke o številu potniških sedežev, stojišč in velikosti prtljažnega prostora. Pri tem pa ni zanemarljivo dejstvo, da podatka o masi vozila ponudnik sploh ni bil dolžan podati. Kljub navedenim dejstvom je naročnik navedbe vlagatelja pisno posredoval ponudniku MAN-AT, ki je podatke, navedene v ponudbi, s pisnim odgovorom v celoti potrdil. Ponudnik MAN-AT v pisnem odgovoru navaja, da ima proizvajalec TEMSA več variant avtobusov tipa SAFARI in so ponujeni avtobusi v prilogi označeni s črko G in posledično drugačni oziroma z drugačnimi tehničnimi karakteristikami od že prodanih avtobusov tipa SAFARI prevozniku Koratur, d.d., ki so označeni s črko A. Ponudnik MAN-AT tudi navaja, da masa ponujenih avtobusov v celoti izpolnjuje določila pravilnika ECE 2001/85. Ponudnik MAN-AT dodaja, da se ponujeni varianti za sklop C in D razlikujeta tudi v tem, da je v varianto za sklop D vgrajeno več delov iz aluminija in plastike v cilju zmanjševanja teže. V nadaljevanju pripominja, da robustnost izvedbe ne pomeni avtomatsko večje teže.

Glede navedb pod točko D1, c), naročnik navaja, da je navedbe vlagatelja pisno posredoval ponudniku MAN-AT, ki v pisnem odgovoru navaja, da se zahtevane reference v JN 09/03 nanašajo na prodane in ne na dobavljene in registrirane avtobuse. MAN-AT v pisnem odgovoru navaja:
- da je bilo v obdobju 2002-2003 v Avstriji registriranih 69 avtobusov. Razlika je bila v tem času prodana na podlagi javnega razpisa in je naročena in se postopno dobavlja.
- da so bili leta 2003 v Sloveniji registrirani trije avtobusi (kupec Koratur d.d. iz Prevalj) vendar s strani istega naročnika naročeni in prodani še trije avtobusi, od katerih sta bila dva kupcu dobavljena marca 2004.
- da podjetje Kutsenits Int. Horstein Avstrija ne dobavlja avtobusov za MAN-AT, temveč je samo poslovni partner. Avtobuse blagovne znamke TEMSA naroča MAN-AT direktno od proizvajalca v Turčiji.
Na podlagi prejetega odgovora s strani ponudnika MAN-AT je naročnik sprejel sklep, da je zahteva po ponovni ocenitvi ponudnika MAN-AT za četrto merilo - reference neutemeljena, saj je ponudnik v skladu z določili razpisne dokumentacije ocenjen na podlagi predloženih referenc o prodanih avtobusih.

Glede navedb pod točko D1, d), naročnik navaja, da priloženi certifikat kakovosti ISO 9001:2000 proizvajalca Temsa Adana Turčija zadošča, saj je s predložitvijo zahtevanega certifikata kakovosti ponudnik MAN-AT dokazal, da proizvajalec avtobusov izpolnjuje standard kakovosti, kar pomeni, da ima proizvajalec organizirano proizvodnjo avtobusov tako, da zagotavlja sledljivost procesa in s tem višjo stopnjo kvalitete, ki je pomembna za naročnika. Kljub navedenim dejstvom je naročnik navedbe vlagatelja pisno posredoval ponudniku MAN-AT, ki in v odgovoru navaja, da TEMSA v Adani proizvaja minibuse, midibuse in velike avtobuse do dolžine 13,8 m in za to tovarno je priložen certifikat kakovosti v ponudbi. Sabanci Holding, katerega član je tudi TEMSA, pa je dejaven z različnimi podjetji v različnih gospodarskih vejah in na različnih lokacijah v Turčiji in drugod po svetu. Na podlagi odgovora ponudnika MAN-AT naročnik ugotavlja, da je ponudnik MAN-AT izpolnil obvezni pogoj - da ima proizvajalec avtobusov certifikat kakovosti, saj je predložil ustrezni certifikat kakovosti.

Glede vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na sklop E, ponudba MAN (navedbe pod točko E1, a) naročnik navaja, da je ponudnik MAN v času pripravljanja ponudbe naslovil na naročnika vprašanje v zvezi s karakterističnim diagramom moči motorja, katerega je naročnik z odgovorom posredoval vsem, ki so dvignili razpisno dokumentacijo. Na vprašanje: "Ali lahko predložimo kopijo certifikata, kjer je razvidna številka direktive in razširitev, ki se nanaša na konkreten motor. Kopija vsebuje tudi tabelaričen prikaz vrednosti specifične porabe, vrtljajev, moči, navora in razpona obratov pri največjem navoru. Ob tabeli s prikazanimi podatki je tudi številka direktive in razširitev, ki se nanaša na konkreten motor. Vrednosti, ki so podane tabelarično, so prikazane tudi v obliki želenega diagrama. Omenjena številka na certifikatu je dokaz, da se podatki nanašajo na konkreten motor. Podatki v takšni obliki zadoščajo tudi RTI iz Maribora, če gre za pridobivanje tipske homologacije, ki pa je pogoj, da so vozila registrirana v Sloveniji.", je naročnik odgovoril: "V skladu z zahtevami iz tehnične specifikacije zadošča kopija dokumenta, ki je priloga tehničnega poročila, katero je potrebno priložiti za pridobivanje tipske homologacije.". Naročnik je karakteristični diagram moči motorja ponovno preveril in ponovno ugotovil, da se diagram nanaša na ponujeni motor in na podlagi tega sprejel sklep, da je predlog vlagatelja po izločitvi ponudnika MAN neutemeljen.

Glede navedb pod točko E1, b), naročnik odgovarja, da je ponudbo ponudnika MAN ponovno pregledal in ugotovil, da ponudnik MAN ni izpolnil točke 1.5.16. niti 1.5.17., kot navaja vlagatelj, kljub dejstvu, da je ravno ponudnik MAN naslovil na naročnika dodatno pojasnilo v zvezi z izpolnjevanjem teh dveh točk, kot tudi navaja vlagatelj v svojem zahtevku. Na podlagi ugotovitve je naročnik sprejel sklep, da za ponudnika opravi ponovno vrednotenje tehnične ocene. Na podlagi novega izračuna se ponudniku MAN število točk za doseženo tehnično oceno (Ox) zmanjša iz 50,00 na 48,00 točk, to je za -2 top točki. število doseženih točk za merilo tehnične ocene se posledično zmanjša iz 154,29 na 137,14 točk, to je za 17,15 Ttx točk. Na podlagi novega izračuna tehnične ocene se skupno število doseženih točk ponudnika MAN zmanjša za 17,15 točk in sicer iz 919,3 na 902,1 Tx točk, kar pa ne vpliva na izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika, saj je vlagatelj s ponujenimi avtobusi dosegel 809,0 Tx točk.

Glede navedb pod točko E1, c), naročnik navaja, da je ponovno pregledal priložene skice ponudnika MAN in ponovno ugotovil, da skica izpolnjuje obvezne tehnične zahteve naročnika. Iz kotirane višine in upoštevanja merila je razvidno in moč razbrati, da je meritev opravljena na zahtevani višini. Prav tako je iz skice ob upoštevanju merila moč razbrati, da razdalje med ostalimi sedeži izpolnjujejo zahtevani standard namestitve sedežev v ponujeni avtobus (razporeditev in velikost sedežev mora za vseh 49 sedežev ustrezati razredu III po normativu ECE - R 36/03). Prav tako že iz ponujenega števila sedežev ponudnika MAN nedvoumno izhaja, da razporeditev ustreza navedenemu standardu (ponudnik MAN v ponujenem avtobusu ponuja 49 sedežev).

Glede navedb pod točko E1, d), naročnik odgovarja, da je pri vrednotenju števila potniških sedežev, prostornini posode za gorivo, števila prestav menjalnika, velikosti prtljažnega prostora in sistema za avtomatsko dolivanje olja ponujenih avtobusov naročnik dolžan upoštevati navedene podatke s strani posameznih ponudnikov. V tej fazi javnega naročila je nemogoče pridobiti točen podatek o masi ponujenih avtobusov, na podlagi katerega bi lahko z gotovostjo trdili, da je ponudnik MAN podal zavajajoče oziroma netočne podatke o številu potniških sedežev, prostornini posode za gorivo, številu prestav menjalnika, velikosti prtljažnega prostora in možnosti vgradnje sistema za avtomatsko dolivanje olja. Pri tej zahtevi vlagatelja naročnik ponovno ugotavlja, da vlagatelj operira s podatki, ki niso obvezna vsebina razpisne dokumentacije in jih ponudniki niso bili dolžni navajati. V primeru, da bi navedeni podatki ponudnike v čemer koli obremenjevali jih verjetno sploh ne bi navajali. Primerjava vseh vitalnih delov ponujenih avtobusov z avtobusi vlagatelja je posplošena. Vlagatelj je gotovo seznanjen z dejstvom, da različni proizvajalci uporabljajo različne materiale in tehnologijo izdelave in že bežen pregled najbolj uveljavljenih proizvajalcev avtobusov pove, da so možne razlike pri skupni masi njihovih avtobusov tudi za 500kg ali več pri medsebojno primerljivih tehničnih karakteristikah in opremljenosti. Najpomembnejše pa je dejstvo, ki varuje naročnika, da je v skladu z veljavno zakonodajo v R Sloveniji potrebno vsako vozilo in tudi avtobus homologirati pri pooblaščenem republiškem inštitutu (RTI Maribor). To pomeni, da je naročnik zaščiten pred kakršnimikoli zlorabami s strani ponudnikov. Kljub navedenim dejstvom je naročnik navedbe vlagatelja pisno posredoval ponudniku MAN, ki je v pisnem odgovoru navedel, da je pridobil za tip avtobusa R07, kamor spada tudi izvedenka ponujenega avtobusa, tipsko homologacijo št. SI 001 844.00. Ponujeni avtobus se od že homologiranih izvedenk (št. SI 001 844.00) razlikuje predvsem po moči motorja in nekaterih tehničnih zahtevah. Ker gre tudi pri ponujenem motorju z močjo 338kW (460KM) za isto generacijo motorjev kot pri izvedenki, ki je že bila homologirana v Sloveniji z močjo motorja 301KW (410 KM), ponudnik z vso odgovornostjo trdi, da so vse navedene teže pravilne, v skladu s slovenskimi predpisi. MAN je podatke, navedene v ponudbi v celoti potrdil.

Glede na vse navedeno in obrazloženo je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Naročnik je vlagatelja na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN pozval, naj ga v treh dneh od prejema tega sklepa pisno obvesti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 07.05.2004, skladno z določilom prvega odstavka 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, z dopisom, št. 1056/IH, z dne 12.05.2004, odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZRPJN ter na podlagi 152. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, s sklepom, št. 018-108/04-24-874, z dne 17.05.2004, za izdelavo strokovnega mnenja v predmetni zadevi imenovala g. Petra OrbaniÄ"a, dr. strojnih znanosti, Ulica oktobrske revolucije 18c, Izola (v nadaljevanju: strokovnjak). Strokovnjaku je Državna revizijska komisija kot prilogo dopisa, št. 018-122/04-22- 958, z dne 26.05.2004, posredovala vso relevantno dokumentacijo (razpisno dokumentacijo, dodatna pojasnila ponudnikov in naročnika, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije, ponudbene dokumentacije, zapisnik o javnem odpiranju ponudb, dokumente o evaluaciji ponudb, obvestilo o oddaji naročila, obrazloženo obvestilo o oddaji naročila, vlagateljev zahtevek za revizijo, naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo, zahtevo za nadaljevanje postopka, pripravljalno vlogo vlagatelja s prilogami, odgovor naročnika na pripravljalno vlogo vlagatelja, dopolnitev k pripravljalni vlogi vlagatelja s prilogami, sklep Državne revizijske komisije, da je zahtevek za revizijo utemeljen v delu, ki se nanaša na zahtevo za vpogled v ponudbeno dokumentacijo). Z istim sklepom je Državna revizijska komisija vlagatelju naložila, da mora založiti predujem za izvedbo dokaza s strokovnjakom v znesku 500.000,00 SIT in predložiti potrdilo o vplačilu predujma. Vlagatelj je zahtevani znesek plačal dne 21.06.2004.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-108/04-24-919, z dne 21.05.2004, v skladu z določilom drugega odstavka 20. člena ter v skladu z določilom drugega odstavka 17. člena ZRPJN, naročnika pozvala, naj Državni revizijski komisiji odstopi vse priloge k zahtevku za revizijo, na katere se vlagatelj v zahtevku za revizijo sklicuje.

Naročnik je z dopisom, št. 1167/IH, z dne 24.05.2004, Državni revizijski komisiji posredoval odgovor, da je bilo zahtevku za revizijo priloženo le pooblastilo za zastopanje.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-108/04-24-931, z dne 24.05.2004, v skladu z določilom drugega odstavka 21. člena ZRPJN, vlagatelja zaprosila za dodatno pojasnilo.

Vlagatelj je z dopisom, št. 04-MG-MK/135-143, z dne 21.05.2004, Državni revizijski komisiji posredoval "Pripravljalni spis" ter z dopisom, št. 04-MG-MK/135-146, z dne 27.05.2004, "Dopolnitev k pripravljalni vlogi glede navedb vlagatelja v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo vlagatelja, št. 974, z dne 03.05.2004".

Vlagatelj je z dopisom, z dne 25.05.2004, zahteval povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, in sicer: predujem za izdelavo strokovnega mnenja v znesku 500.000,00 SIT ter stroške priprave pripravljalnega spisa v znesku 264.000,00 SIT (odvetniški stroški v višini 2.000 odvetniških točk, skladno s tarifo št. 18 Odvetniške tarife (Ur.l. RS, št. 67/03) ter 20% DDV); t.j. skupno 764.000,00 SIT.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 28.05.2004, zahteval povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, in sicer: dopolnitev k pripravljalni vlogi v znesku 198.000,00 SIT (odvetniški stroški v višini 1.500 odvetniških točk, skladno s tarifo št. 18 Odvetniške tarife).

Državna revizijska komisija je strokovno mnenje, ki ga je izdelal strokovnjak dr. Petar OrbaniÄ", prejela dne 14.06.2004 in ga istega dne, kot prilogo dopisa, 018-108/04-24-1102, posredovala vlagatelju in naročniku.

Naročnik je z dopisom, št. 1367/AO-ph, z dne 17.06.2004, Državni revizijski komisiji posredoval stališče, vezano na ugotovitve strokovnjaka v strokovnem mnenju. Naročnik navaja, da je strokovno mnenje korektno ter v delu, ki se nanaša na sklop B pojasnjuje, da od ponudnika MAN ni zahteval potrditve, da je razporeditev petih sedežev v prednji del avtobusa do prvih vrat možna, ker je iz izkušenj in poznavanja avtobusov naročniku znano, da je možno v prvi del avtobusa namestiti do osem sedežev. Očitno je šlo za površnost ponudnika, ki jo bo mogel ob morebitni dobavi avtobusov odpraviti.
Za sklop E naročnik pripominja, da v strokovnem mnenju ni upoštevano, da je naročnik z dodatnim pojasnilom dopolnil razpisno dokumentacijo tako, da je diagram, kot ga je predložil MAN, v ponudbi ustrezen. Naročnik tudi ni preverjal pri pristojni instituciji trditev ponudnika MAN, da je predloženi diagram verodostojen dokument za pridobitev tipske homologacije v Sloveniji, saj bo moral ponudnik ob morebitni dobavi avtobusov le-te homologirati in predložiti ustrezne listine, ki bodo dokazovale ustreznost motorja vsem direktivam in njihovim razširitvam.
Naročnik dodaja, da od ponudnika MAN ni zahteval dopolnitve risb, ker je naročniku iz prakse in poznavanja različnih tipov znano, da je razdalja med posameznimi vrstami sedežev ustrezna normativu ECE - R 36/03 za avtobus razreda II., če je v avtobusu nameščenih le 49 sedežev.
Naročnik tako ugotavlja, da so bili izbrani ponudniki, ki so ponudili tehnično ustrezne avtobuse po najnižji ceni. Naročnik tudi meni, da nobena od pomanjkljivosti v strokovnem mnenju ne vpliva na celovitost ponudb in ni pomembna za končno kakovost in vrednost ponujenih avtobusov. Naročnik ne oporeka mnenju strokovnjaka, da so ponudniki pri pripravi svojih ponudb površni in nedosledni, kar naročniku dodatno otežuje izbor.

Vlagatelj je z dopisom, št. 04-MG-MK/135-162, z dne 17.06.2004, Državni revizijski komisiji posredoval stališče, vezano na ugotovitve strokovnjaka v strokovnem mnenju. Vlagatelj navaja, da se strokovnjak spušča v pravno tolmačenje ugotovljenih dejstev, kar bi moral prepustiti Državni revizijski komisiji. Strokovnjak tudi ne upošteva in ne omenja pomembnega dejstva oziroma zahteve pravilnika ECE - R 36/03, po porazdelitvi mase po oseh, ki ne sme presegati osnih obremenitev. Vlagatelj tudi dodaja, da niti naročnik niti strokovnjak ne smatrata za pomembne velike razlike v kapaciteti pri zgibnem avtobusu vlagatelja in konkurenčnih ponudnikov, ki znaša več kot 10%.
Vlagatelj se s strokovnjakom ne strinja v točkah 2.1.5, 2.2.5, 2.4.5, 2.5.5, 2.6.4, 2.7.5, 3.2.5, 4.3.5 in 4.4.5 strokovnega mnenja.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po proučitvi pridobljenega strokovnega mnenja je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku revizije najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot zainteresirani ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2.) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3.) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj v obravnavanem zahtevku za revizijo izpodbija obvestila naročnika o izbiri najugodnejših ponudnikov glede sklopov A, B, C, D in E. Ker je vlagatelj z zahtevkom za revizijo, št. 04-MG-PG/135-051, z dne 27.02.2004, izpodbijal naročnikovo odločitev, vsebovano v obvestilih o izbiri najugodnejših ponudnikov, (zgolj) glede sklopov B, D in E ter o katerem je Državna revizijska komisija (glede sklopov B, D in E) odločila s sklepom, št. 018-63/04-24-579, z dne 29.03.2004, je potrebno ugotoviti, da je izpodbijanje odločitve naročnika o izbiri za sklopa A in C v tem postopku revizije nedopustno.

Skladno z določilom prvega odstavka 12. člena ZRPJN je namreč rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila. Kot je razvidno iz potrjene poštne povratnice, ni sporno, da je vlagatelj prejel obrazloženo obvestilo dne 17.02.2004, glede na določilo prvega odstavka 79. člena ZJN-1 pa od dneva prejema obrazloženega obvestila o oddaji naročila teče rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z ZRPJN. Iz navedenega izhaja, da se je rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel dne 27.02.2004, vlagatelj pa je v tem roku, kot navedeno, z zahtevkom za revizijo izpodbijal zgolj odločitve, vsebovane v obvestilih o izbiri najugodnejših ponudnikov, glede sklopov B, D in E (tako tudi uvod zahtevka za revizijo, št. 04-MG-MP/135-051, z dne 27.02.2004). Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo (drugi odstavek 19. člena ZRPJN), ki se vloži v konkretnem postopku oddaje javnega naročila in (kadar naročnik že odloči o izboru najugodnejše ponudbe) zoper izpodbijane sklope obvestila o oddaji javnega naročila (v primeru, da gre za oddajo javnega naročila po sklopih). Tako je Državna revizijska komisija iz razloga neizpodbijanja odločitve naročnika o izbiri glede sklopov A in C, v sklepu, z dne 29.03.2004, odločala o (ne)utemeljenosti zahtevka za revizijo, z dne 27.02.2004, katerega predlog je bil razveljavitev obvestil o oddaji javnega naročila za sklope B, D in E.

Naročnikova odločitev, vsebovana v obvestilih o izbiri najugodnejših ponudnikov za sklop A in sklop C, je tako dne 27.02.2004 postala pravnomočna. Upoštevaje 3. točko izreka sklepa Državne revizijske komisije, št. 018-63/04-24-579, z dne 29.03.2004, s katerim je le-ta odločila, da lahko vlagatelj po vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranih ponudnikov predmetnega javnega naročila uveljavlja pravno varstvo v skladu z 12. členom ZRPJN, je bilo po vpogledu v ponudbeno dokumentacijo mogoče izpodbijati zgolj nepravnomočne odločitve, vsebovane v obvestilih o izbiri najugodnejših ponudnikov, in sicer za sklope B, D in E.

Tako ZRPJN Državni revizijski komisiji v tem revizijskem postopku ne daje nikakršnih pristojnosti za to, da bi mogla ali smela posegati v odločitve naročnika, ki jih je ta sprejel izven okvirjev v prejšnjem revizijskem postopku izpodbijanih postopkov oddaje javnih naročil. Državna revizijska komisija tako navedb glede domnevnih kršitev, ki se nanašajo na pravnomočne postopke oddaje javnih naročil, v tem revizijskem postopku ne more (več) meritorno obravnavati. Zaradi nepravočasnega neizpodbijanja odločitve naročnika o izbiri najugodnejših ponudnikov za sklopa A in C, Državna revizijska komisija v tem postopku revizije ni meritorno obravnavala navedb, ki se nanašajo na sklop A in sklop C, ter je zahtevek za revizijo, glede sklopa A in sklopa C, zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.


Državna revizijska komisija izpostavlja, da 54. člen ZJN-1 v drugem odstavku določa: "Pri oddaji javnih naročil v vrednosti nad 1.000.000.000 tolarjev mora ponudnik predložiti naročniku ponudbo in kopijo ponudbe v dveh ločenih kuvertah. Ponudba se odpre skladno z določbami tega zakona, kopija pa ostane neodprta in se izroči istočasno in neposredno Državni revizijski komisiji. Za identičnost obeh izvodov ponudbe jamči ponudnik. Če zahtevek za revizijo ni bil vložen se deponirana kopija vrne ponudniku takoj po končanem revizijskem postopku.". Glede na citirano določbo drugega odstavka 54. člena ZJN-1 Državna revizijska komisija opozarja, da mora ponudnik pri oddaji javnih naročil v vrednosti nad 1.000.000.000 SIT predložiti naročniku ponudbo in kopijo ponudbe v dveh ločenih kuvertah. Ta določba pomeni obveznost, ki je na strani ponudnika in se ji tako ponudnik kot tudi naročnik ne moreta izogniti, kot to izhaja že iz prvega odstavka 1. člena ZJN-1, ki določa: "Ta zakon določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri oddaji javnih naročil za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev.". Ob tem pa Državna revizijska komisija dodaja, da je pri presoji pravilnosti ravnanj pri predložitvi kopij ponudb ugotovila, da naročnik ni v celoti sledil določilu drugega odstavka 54. člena ZJN-1, saj je predložil kopije ponudb vseh ponudnikov dne 18.12.2003, šele dva dni pozneje kot jih je prejel. Namen določbe 54. člena ZJN-1 je vsekakor v tem, da se zagotovi identičnost dokumentov, tako v izvirniku kot v kopiji, kar naročnik v času, ko se vsi izvodi ponudb nahajajo v njegovi poslovni sferi, zagotovi tako, da dosledno evidentira vsa ravnanja v postopku oddaje javnega naročila ter tako sledi načelu transparentnosti postopka. Nedvomno pa je zavezan evidentirati vsa tista ravnanja naročnika in ostalih udeležencev v postopku oddaje javnega naročila, ki kakorkoli vplivajo na postopek oddaje javnega naročila. Ob tem je potrebno opozoriti, da je s potekom roka za oddajo ponudb ponudnik na oddano ponudbo vezan in v njeno vsebino ne sme posegati, torej ponudbe ne more več spremeniti, dopolniti ali nadomestiti, naročnik pa takšnega ravnanja ne sme dopustiti. Spričo zgoraj navedenega in ob ugotovitvi Državne revizijske komisije v predmetnem revizijskem postopku, da je naročnik kopijo ponudbe dostavil dva dni zatem, kot jo je prejel, ravnal v nasprotju s 54. členom ZJN-1, saj pravila oziroma pojma "istočasno" gotovo ni mogoče interpretirati na način, da dopušča ravnanje naročnika na način, kot je to storil v predmetnem postopku.

Ne glede na zapisano kršitev pa vlagatelj ni uspel dokazati (ni ponudil nobenih dokazov) oziroma ni utemeljil razlogov, ki bi zahtevali razveljavitev postopka oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija je namreč presodila, da zgolj objektivna kršitev 54. člena ZJN-1 v smislu zapoznele predložitve ponudb sama po sebi ne more biti razlog za razveljavitev javnega razpisa. Vlagatelj namreč v podkrepitev zatrjevanega suma sprememb kopij ponudb, ki ob navedenem naročnikovem ravnanju predstavlja objektivno kategorijo, ne le ni predložil dokazil, temveč tega ni niti v ničemer konkretiziral (v čem naj bi bila možnost sprememb v primerjavi s podatki, predstavljenimi na javnem odpiranju ponudb). Iz tega razloga se je bila Državna revizijska komisija dolžna opredeliti tudi do drugih vlagateljevih navedb. Ob zapisanem pa velja naročnika opozoriti, da njegova navedba glede predložitve kopij ponudb ni prepozna v smislu petega odstavka 12. člena ZRPJN.

V zvezi z navedbo vlagatelja, da je naročnik kršil 6. člen ZJN-1, ko je zavrnil vpogled v ostale ponudbe v delih, ki se nanašajo na tehnično ocenjevanje ponudb, Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre za očitek, ki ga je vlagatelj zatrjeval že v zahtevku za revizijo, z dne 27.02.2004 ter o katerem je Državna revizijska komisija že odločila s sklepom, št. 018-63/04-24-579, z dne 29.03.2004. V tem sklepu je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila v delu, ki se je nanašal na zahtevo za vpogled v ponudbeno dokumentacijo za predmetno javno naročilo ter odločila, da mora naročnik vlagatelju omogočiti vpogled v ponudbeno dokumentacijo predmetnega javnega naročila najkasneje v roku 10 dni po prejemu sklepa Državne revizijske komisije. Kot izhaja iz zapisnika o vpogledu v ponudbeno dokumentacijo, je bil vlagatelju dne 07.04.2004 na sedežu naročnika omogočen vpogled v posamezne dele konkurenčnih ponudb, zato je Državna revizijska komisija vlagateljevo navedbo v tem delu zavrnila kot neutemeljeno.

Državna revizijska komisija je dalje preverila vlagateljevo navedbo, da prejeto obrazloženo obvestilo ni sestavljeno v skladu z določbami 79. člena ZJN-1, saj naročnik vlagatelju ni pojasnil prednosti sprejetih ponudb glede na izpolnjevanje meril. ZJN-1 v 79. členu določa vsebino obrazloženega obvestila o oddaji naročila, in sicer je v drugem odstavku tega člena navedeno: "Naročnik mora v petnajstih dneh od prejema pisne zahteve, ki jo posreduje ponudnik ali kandidat, katerega ponudba ali vloga ni bila sprejeta, ponudnika oziroma kandidata obvestiti o razlogih, zaradi katerih je bila zavrnjena njegova ponudba ali vloga. Obvestilo mora vsebovati naslednje podatke:
1. razloge za zavrnitev njegove ponudbe,
2. nazive ponudnikov, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje in merila,
3. prednosti sprejete ponudbe glede na izpolnjevanje meril,
4. naziv ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana.".
Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v izdano obrazloženo obvestilo, z dne 12.02.2004, ugotavlja, da je revizijska navedba v zvezi z vsebino obrazloženega obvestila o oddaji naročila neutemeljena, saj ga je naročnik (formalno pravilno) izdal skladno z določilom drugega odstavka 79. člena ZJN-1. Državna revizijska komisija je tako sledila ugotovitvam naročnika v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, da je le-ta izrecno za vsak posamezen sklop posebej navedel vse obvezne podatke iz citiranega določila 79. člena ZJN-1, prav tako pa so iz tabel tudi razvidne prednosti oziroma slabosti posameznega ponudnika.

Ker je bilo za ugotovitev ali za razjasnitev posameznih navedb vlagatelja potrebno strokovno znanje, se je Državna revizijska komisija oprla na mnenje strokovnjaka, ki je povzeto v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa. Strokovnjak je mnenje pripravil na podlagi pregleda celotne dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila in trenutnega stanja tehnike na področju strojne stroke ter na podlagi trditev in dokazov strank tega revizijskega postopka.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da mnenje strokovnjaka ter stališča strank o strokovnem mnenju predstavljajo ustrezno osnovo, ki omogoča sprejem odločitve o zahtevku za revizijo.

Glede vlagateljevih navedb pod točko B1, a), ki se nanašajo na ISO certifikat, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik med obveznimi pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, v razpisni dokumentaciji, točka 2.2.2.9., navedel: "da ima proizvajalec avtobusov certifikat ISO 9001:1994 ali ISO 9002:1994 ali ISO 9001:2000 ali drug enakovreden mednarodni certifikat". V isti točki je naročnik še določil: "Če obvezni pogoji v ponudbi ne bodo izpolnjeni v celoti, bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.".

Izhajajoč iz ponudbene dokumentacije ponudnika MAN, je le-ta v svoji ponudbi predložil dve (ožigosani) kopiji certifikata, in sicer:
- ISO 9001:2000 (# 12 102 8237 TMS), dodeljen MAN TĂĽrkiye A.S., Esenboga Havaalani Yolu 22.km, 06750 Akyurt - ANKARA, TĂĽrkey, za področje razvoja, proizvodnje, prodaje in servisiranja tovornjakov, avtobusov in komponent s servisom in prodajo v Istanbulu, z veljavnostjo do 31.7.2006 ter
- DIN EN ISO 9001:1994 (# 12 100 4478), dodeljen MAN Nutzfahrzeuge AG, D-80995 MĂĽnchen (MĂĽnchen, Penzberg, Salzgitter, Gustavsburg in NĂĽrnberg), za področje razvoja, proizvodnje in prodaje gospodarskih vozil, motorjev in komponent, z veljavnostjo do 14.12.2003.

V odgovoru ponudnika MAN na trditve vlagatelja (dopis MAN, z dne 11.03.2004) je ponudnik MAN naročniku posredoval kopijo certifikata: DIN EN ISO 9001:2000 (# 12 100 14272/1), dodeljen MAN Bus Polska Sp. z.o.o., Sady, ul. Poznansk 4, PL-62-080 Tarnowo Podgorne, za področje razvoja, proizvodnje, prodaje in servisiranja avtobusov in komponent, z veljavnostjo do junija 2004. Iz ponudbe ni razvidno, v kateri tovarni bo podjetje MAN dejansko proizvajalo ponujene avtobuse.

Iz strokovnega mnenja izhaja, da se certifikati ISO, na katerih je točno navedeno, na kaj se certifikat nanaša in za kaj ter do kdaj velja, izdajajo selektivno za določeno "področje". To pomeni, da lahko pridobi certifikat samo del podjetja oz. samo neka dejavnost znotraj celotnega podjetja. Prav tako to pomeni, da lahko podjetje (koncern) pridobi določen certifikat samo za nekatere od svojih tovarn oz. oddelkov. Področje dodelitve certifikata je zapisano na certifikatu samemu. Certifikati ISO se izdajajo za določeno obdobje. Za podaljšanje certifikata mora podjetje oz. prejemnik certifikata uspešno opraviti presojo. Rok veljavnosti certifikata je zapisan na certifikatu samemu.

Naročnikova ugotovitev v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, da priloženi certifikat kakovosti DIN EN ISO 9001:1994 (# 12 100 4478) zadošča, saj je s predložitvijo zahtevanega certifikata kakovosti ponudnik MAN dokazal, da proizvajalec avtobusov MAN izpolnjuje standard kakovosti, kar pomeni, da ima proizvajalec organizirano proizvodnjo avtobusov tako, da zagotavlja sledljivost procesa in s tem višjo stopnjo kvalitete, ki je pomembna za naročnika, po mnenju strokovnjaka ne drži. Na osnovi omenjenega certifikata je moč ugotoviti le to, da ima podjetje MAN Nutzfahrzeuge AG, v tovarnah MĂĽnchen, Penzberg, Salzgitter, Gustavsburg in NĂĽrnberg organiziran razvoj, proizvodnjo in prodajo gospodarskih vozil, motorjev in komponent, tako kot to določa standard kakovosti ISO 9001:1994. Veljavnost predloženega certifikata je potekla 14.12.2003.

Strokovnjak ugotavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji nikjer eksplicitno ne zahteva, da morajo ponudniki specificirati proizvodni obrat oz. tovarno, kjer bodo izdelovali ponujene avtobuse. Prav tako naročnik nikjer eksplicitno ne zahteva, da morajo biti priloženi certifikati ISO vezani na to tovarno oz. obrat. Naročnik zahteva zgolj, da ima proizvajalec avtobusov ustrezen certifikat ISO 9001:1994 ali ISO 9002:1994 ali ISO 9001:2000 ali drug enakovreden mednarodni certifikat. Nikjer v razpisni dokumentaciji tudi ni eksplicitno zahtevano, da morajo vse aktivnosti, povezane s ponujenimi avtobusi (razvoj, izdelava, prodaja, servisiranje...), izpolnjevati zahteve standardov kakovosti ISO.

Strokovnjak meni, da formalno gledano, ponudnik MAN izpolnjuje zahteve iz točke 2.2.2.9. razpisne dokumentacije, saj je predložil ustrezne (ožigosane) kopije certifikatov glavnega partnerja MAN s sedežem v Salzgittru. Svojo vlogo je na željo naročnika (le-ta je to zahteval zaradi očitkov vlagatelja) dopolnil s predložitvijo kopije certifikata za svoje podjetje na Poljskem. Strokovnjak še dodaja, da je veljavnost certifikata DIN EN ISO 9001:1994 (# 12 100 4478) sicer potekla 14.12.2003, vendarle pa je bil certifikat, glede na rok oddaje ponudb - 9.12.2003, v času oddaje ponudbe, veljaven.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da na podlagi trditvenega in dokaznega bremena (ki izhajajo iz subsidiarne uporabe postopkovnih pravil ZPP, 7., 212. člen in nasl.), ki je na strani vlagatelja, le-ta ni uspel dokazati, da predloženi certifikat ponudnika MAN ne ustreza zahtevam iz točke 2.2.2.9. razpisne dokumentacije. Ne glede na to, da gre očitati naročniku, da v dosedanjem postopku dejanskih vprašanj v zvezi s pravilnostjo predloženega certifikata z vidika zahtev razpisne dokumentacije ni obravnaval in tako dejansko stanje nepopolno ugotovil, pa gre ugotoviti, da je izbrani ponudnik za sklop B predložil certifikate, ki so bili ob oddaji ponudbe veljavni. Hkrati pa jim, glede na ugotovljeno dejansko stanje v revizijskem postopku, ni mogoče odreči skladnosti s točko 2.2.2.9. razpisne dokumentacije. Nejasne razpisne dokumentacije (o čemer se tudi vlagatelj strinja; pripombe vlagatelja z dne 17.6.2004) namreč ni mogoče interpretirati v ponudnikovo škodo (arg. 83. člena Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 83/01). Vlagateljeve navedbe v zvezi s predložitvijo certifikata pa so deloma tudi notranje kontradiktorne. Po eni strani vlagatelj namreč trdi, da izbrani ponudnik ni predložil ustreznega certifikata za proizvajalca NEOMAN BUS Gmbh, kolikor pa bi izbrani ponudnik predložil le-tega (certifikat proizvajalca za navedeno pravno osebo), pa bi mu bilo mogoče, glede na nadaljnje vlagateljeve navedbe, očitati, da ni predložil certifikata proizvajalca za proizvodnjo v Poznanu, kjer pa gre za vsaj formalno drug pravni subjekt (Man Bus Polska Sp. Z.o.o., Sady, ul. Poznansk 4, PL-62-080 Tarnowo Podgorne).

V zvezi z vlagateljevo navedbo pod točko B1, b), glede mase vozila in posledično neizpolnjevanja normativa ECE - R 36/03 v smislu točke 2.16.3. razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik med drugimi obveznimi pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, v točki 2.2.2.5, navedel: "â??da avtobusi v celoti izpolnjujejo vse obvezne tehnične zahteve, navedene v petem poglavju razpisne dokumentacije â"śTehnična specifikacija"". V točki 2.16.3. je naročnik tudi zahteval:"Če obvezni pogoji v ponudbi ne bodo izpolnjeni v celoti, bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja."

Ponudnik MAN v svoji ponudbi na strani 94, pod točko 1.6.2. Masa vozila, navaja za vozilo, določeno v točki 1.1. Identifikacijski podatki, maso 16.200 kg. Identifikacijski podatki:
- Znamka vozila: MAN
- Tip vozila: A23
- Podtip vozila: NG 363.

Ponudnik MAN v svoji ponudbi v poglavju 6.7.1. / B prilaga tudi risbo (# 88.99211.8174) za verzijo avtobusa A23 4T. Ljubljana. Iz risbe je razvidna celotna masa praznega vozila, ki je 16.590 kg. Kot opomba je na risbi podano, da vozilo vsebuje D2866 (oznaka motorja), DSG (ni možno ugotoviti za kaj gre) in klimo (ni podan tip oz. tehnične specifikacije). Ponudnik MAN v ponudbi prilaga tudi podpisano izjavo o resničnosti podatkov.

Strokovnjak ugotavlja, da je ponudnik MAN v skladu z razpisno dokumentacijo v svoji ponudbi pod točko 1.6.2. podal maso vozila 16.200 kg. V priloženi risbi (# 88.99211.8174) za verzijo avtobusa A23 4T. Ljubljana pa je razvidna celotna masa praznega vozila v višini 16.590 kg. Glede na to, da iz podatkov v tabeli in podatkov na risbi ni razvidno, da gre za isti tip vozila, ni mogoče ugotoviti ali je kateri od podatkov napačen oz. zavajajoč.

Ponudnik MAN je v dopisu naročniku, z dne 11.03.2004, potrdil, da je v ponudbi pod točko 1.6.2. navedel točne podatke za maso vozila. Iz tega je po mnenju strokovnjaka mogoče zaključiti, da priložena risba (# 88.99211.8174) ne ustreza ponujenemu avtobusu.

Glede na zahteve točke 2.16.3. razpisne dokumentacije oziroma točk 2.16.6., 2.16.7. in 2.16.8., kjer so zahtevane risbe vozila s podanimi merami prehodov, razdalji od hrbtišč sedežev ... , je ponudnik MAN, upoštevaje, da je podpisal izjavo o točnosti navedenih podatkov, očitno podal risbe "geometrijsko" enakih avtobusov. Po mnenju strokovnjaka je nastala razlika v masah lahko posledica različne dodatne opreme, optimizacije konstrukcije oz. uporaba novih lažjih elementov in modulov (V avtomobilski industriji je popolnoma normalno, da se vozila razvijajo in se proces izdelave optimira. Za končnega uporabnika (kupca) so te spremembe neopazne, saj je zagotovljena nespremenjena funkcionalnost vozila.). Glede na to, da je šlo pri prijavi na predmetno javno naročilo šele za povpraševanje in ne naročilo s strani naročnika, je razumljivo, da ponudnik ni mogel predložiti popolne tehnične dokumentacije ponujenih avtobusov, npr. z vsemi detajli, dodatno opremo â?? .

Strokovnjak pa dvomi v dokazno vrednost vlagateljevega predloga po izvedbi dokaza s tehtanjem "enakih" že dobavljenih vozil iz več razlogov:
- Obstoječa vozila morajo biti enako opremljena kakor vozila iz ponudbe ponudnika MAN. V kolikor oprema ni enaka, je potrebno "oceniti" pribitek oz. odbitek teže zaradi dodatne opreme, kar pa spet pomeni približno oceno teže.
- Vsak proizvajalec vozil teži po optimiranju svojih proizvodov (po zmanjševanju lastne cene). To pomeni, da dve vozili, ki sta za kupca oz. uporabnika na zunaj in funkcionalno popolnoma enaki, lahko vsebujeta različne tehnične rešitve (posamezne sestavne dele, module ...). Dlje kot je vozilo na tržišču, bolj optimirana je njegova konstrukcija, kar se kaže v manjši masi, boljši funkcionalnosti, vse pa ob enaki ceni in zunanji podobi.

Strokovnjak opozarja na direktive homologacije (glej priloge 6.3), po katerih je dovoljeno odstopanje v masi za 3%, kar pri masi 16.200 kg pomeni 486 kg.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da v zvezi z zahtevami in trditvami vlagatelja o neustreznosti podane mase vozila glede na točko 1.6.2. razpisne dokumentacije ni mogoče zaključiti, da ponudba MAN ne izpolnjuje zahtev normativa ECE - R 36/03. Za s strani vlagatelja predlagan dokaz s tehtanjem, pa le-ta brez dodatnih zahtev (predložitev ustrezne tehnične dokumentacije) ne predstavlja ustrezne dokazne vrednosti, zato je izvedbo tega dokaza Državna revizijska komisija zavrnila.

Glede revizijske navedbe pod točko B1, c), kjer vlagatelj ponudniku MAN očita nepravilnost njegove ponudbe zaradi predložitve Geblasheizer-ja (vpihovalnika) kot tipa konvektorjev, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik med drugimi obveznimi pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, v točki 2.10.1.1. navedel izvedbo:
- s konvektorji (vzdolžno na levi in desni strani potniškega prostora) po celotni dolžini vozila
- vodno, s predgretjem motorja
- elektronsko krmiljeno s predizbirno uro.

Ponudnik MAN v svoji ponudbi v točki 1.5.11. Tip konvektorjev v potniškem prostoru (na strani 93) navaja Gebläseheizer (vpihovalniki) znamke Hornkohl & Wolf. Ponudnik MAN je v svoji ponudbi predložil podpisano izjavo, da ponujeni avtobusi izpolnjujejo vse obvezne tehnične zahteve.
Strokovnjak v strokovnem mnenju povzema, da naročnik v razpisni dokumentaciji nikjer ne zahteva natančnejše specifikacije glede grelnih oz. hladilnih naprav v avtobusu ter se zadovolji z osnovnimi tehničnimi podatki. Po mnenju strokovnjaka tako na osnovi razpoložljive dokumentacije ni mogoče zagotovo trditi, ali ponujeni "konvektorji" ustrezajo zahtevam razpisne dokumentacije.

Glede na navedeno ter na podlagi trditev in predloženih dokazov Državna revizijska komisija ugotavlja, da na osnovi razpoložljive dokumentacije ni mogoče na podlagi trditvenega in dokaznega bremena ugotoviti, da ponujeni "konvektorji" ne ustrezajo zahtevam razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju preverjala (ne)utemeljenost vlagateljevega očitka, da obstoji med vsebino ponudbe ponudnik MAN (točka 1.10.1. in 1.10.2.) in skico porazdelitve sedežev (priloga 2.16.8. in 2.16.6. in 2.16.7.) razhajanje ter da je bil naročnik dolžan takšno ponudbo izločiti (navedbe pod točko B1, d)). Naročnik je v "Obveznih tehničnih zahtevah" pod točko 2.16.8. navedel: "Skica (tloris) porazdelitve sedežev v vozilu, s podanimi merami prehodov in z označeno in šrafirano površino za vsakega stoječega potnika v celotnem vozilu - število ponujenih stojišč in sedežev mora biti razvidno iz skice (skica mora biti narisana v merilu)."

V točki 2.2.2.5 razpisne dokumentacije je naročnik določil, da morajo avtobusi v celoti izpolnjevati vse obvezne tehnične zahteve, navedene v petem poglavju razpisne dokumentacije â"śTehnična specifikacija".

Ponudnik MAN v svoji ponudbi pod točkama 1.10.1. in 1.10.2. (na strani 95) podaja podatka o 37 potniških sedežih in 129 stojiščih.

Ponudnik MAN v svoji ponudbi v poglavju 6.7.1. / B prilaga tudi risbe:
- 88.78001.8536 za verzijo A23 Vorderwagen
- 88.78001.8626 za verzijo A23 / 489 MW 4 TĂĽrer
- 88.99211.8174 za verzijo avtobusa A23 4T. Ljubljana.
Iz risb je razvidno, da ima ponujeni avtobus 35 potniških sedežev in 16,22 m2 namenjenega stojiščem. V nadaljnjem izračunu ponudnik na risbi ugotavlja, da je na voljo 130 stojišč.

Strokovnjak ugotavlja, da iz razpoložljive dokumentacije ni mogoče ugotoviti, ali predložene risbe v celoti ustrezajo ponujenemu avtobusu. Strokovnjak tudi dodaja, da v kolikor privzamemo predpostavke, da predložene risbe "geometrijsko" ustrezajo ponujenemu avtobusu, se lahko ugotovi, da je ponudnik v točki 1.10.1. navajal napačen podatek o številu potniških sedežev. Na osnovi risb je mogoče ugotoviti, da je število potniških sedežev 35.

V skladu z zahtevami direktive ECE - R 36/03 in pravilno ugotovitvijo vlagatelja, je število stojišč 129. Strokovnjak navaja izračun, in sicer:
;
kjer sta:
- S1 â?? površina namenjena stojiščem,
- Ssp â?? povprečna površina za enega stoječega potnika.

V primeru obravnavanega avtobusa je maksimalno število stojišč enako:

.

Na risbi 88.99211.8174 ponudnik MAN navaja napačen podatek (130 mest), medtem ko je v točki 1.10.2. podatek pravilen (129 mest). Strokovnjak ugotavlja, da skupno število potniških mest tako znaša 164 in ne 165, kakor v svojem sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo navaja naročnik in je v svoji ponudbi zapisal ponudnik MAN (Tab. 1).


3.2. število potniških mest
(število sedežev in stojišč skupaj)
brez vozniškega sedeža 165 [ kom ]
Vsako potniško mesto nad 146 se točkuje s +2 točki, vendar z največ +30 točkami.
Tab. 1: Tehnične prednosti ponudnika MAN (sklop B)
Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da med vsebino ponudbe (točka 1.10.1. in 1.10.2.) in skico porazdelitve sedežev (priloga 2.16.8. in 2.16.6. in 2.16.7.) obstaja razhajanje. Glede na navedeno velja zaključiti, da ponudba ponudnika MAN ne ustreza v celoti vsem zahtevam razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je preverila tudi navedbo vlagatelja pod točko B1, e), v zvezi z (ne)izpolnjevanjem zahteve po namestitvi 5 sedežev do 1. vrat avtobusa v ponudbi izbranega ponudnika. Naročnik je v "Obveznih tehničnih zahtevah" pod točko 2.13.2.1. navedel:

2.13.2. POTNIšKI PROSTOR
2.13.2.1. Sedeži - mestna izvedba (školjka), brez vzmeti

- na mestih, kjer to omogoča izvedba (kjer ni podestov, kolotekov ipd.) mora
biti izvedena stranska (konzolna) pritrditev na steno vozila, brez pritrditve na tla

- protizdrsno sedalo (tekstilna obloga na sedalnem delu in hrbtišču)

- sedeži v najkvalitetnejši izvedbi, ki jih ponudnik vgrajuje za trg EU

- sedeži barvno usklajeni z notranjostjo

- sedeže razmestiti tako, da je v sprednji polovici avtobusa in v sprednji polovici zadnjega dela avtobusa (za zglobom) čim več prostih površin za stoječe potnike (glej skico 4), kakor tudi v ostalih delih avtobusa glede na okvire, ki jih konstrukcija avtobusa dopušča

- v prednjem delu avtobusa do 1. izstopnih vrat je potrebno namestiti 5 sedežev

- pri razmestitvi sedežev v okviru predpisane tolerance (točka 2.1.2.) je potrebno s sedeži opremiti vse proste površine, ki niso primerne za stojišča (koloteki, podesti itd.)

- sedeži nameščeni na podestih in kolotekih morajo izkoristiti čim več teh površin, vendar ne smejo v najbolj zoženem delu (npr.: koridor med koloteki) segati čez koloteke oziroma podeste in dodatno ovirati potnikov pri srečevanju

- skica 4 je samo orientacijska in podana razmestitev sedežev ni obvezni pogoj

- dokončna razporeditev in potrditev ob naročilu v okviru
ponujenega števila sedežev, cenovnega razreda in kvalitete

Tab. 2: Zahteve iz točk 2.13.2.1. razpisne dokumentacije
V točki 2.2.2.5 razpisne dokumentacije naročnik nadalje navaja: "da avtobusi v celoti izpolnjujejo vse obvezne tehnične zahteve, navedene v petem poglavju razpisne dokumentacije â"śTehnična specifikacija"". In nadalje: "Če obvezni pogoji v ponudbi ne bodo izpolnjeni v celoti, bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.".

Iz risb 88.78001.8536 in 88.99211.8174 je razvidno, da so v delu avtobusa do 1. vrat nameščeni le 4 sedeži. Kot opomba je na risbi zapisano, da se število in pozicijo sedežev uskladi z željami in zahtevami naročnika.

Strokovnjak ugotavlja, da ponudnik MAN v svoji ponudbi ni izpolnil zahteve iz 7 alinee točke 2.13.2.1. razpisne dokumentacije. V skladu z 11. alineo točke 2.13.2.1. ima naročnik pravico določiti dokončno razporeditev in potrditev ob naročilu v okviru ponujenega števila sedežev, cenovnega razreda in kvalitete. To dopušča tudi ponudnik MAN z opombo na svoji risbi. Iz risbe 88.78001.8536 je razvidno, da je geometrijsko mogoče v del avtobusa do 1 vrat namestiti več kot zahtevanih 5 sedežev.

Strokovnjak še opozarja, da bi lahko naročnik zahteval pisno potrdilo s strani ponudnika MAN, da je razporeditev 5 sedežev v del avtobusa do 1 vrat možna oz. bi od njega dobil skico ustrezne razporeditve. Obstaja namreč majhna verjetnost, da zaradi konstrukcijskih omejitev (napeljave, obremenitev prednje preme ...) ponudnik ne bo mogel izvesti predvidene preureditve sedežev oz. bi prerazporeditev vplivala na prostor, namenjen stoječim potnikom in s tem zmanjšala število le-teh.

Glede na ugotovljeno Državna revizijska komisija kot pravnorelevantno povzema in zaključuje, da ponudnik MAN v svoji ponudbi ni izpolnil zahteve iz 7 alinee točke 2.13.2.1. razpisne dokumentacije (Tab. 2).

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo (točka B2, a)) tudi podvomil, da ponudba ponudnika Dumida, zaradi nerealno ponujene mase vozila, v celoti izpolnjuje normativ ECE - R 36/03 v smislu točke 2.16.3. razpisne dokumentacije.

Ponudnik Dumida v svoji ponudbi na strani 94 pod točko 1.6.2. Masa vozila navaja za vozilo, določeno v točki 1.1. Identifikacijski podatki, maso 16.600 kg. Identifikacijski podatki:
- Znamka vozila: IRISBUS (IVECO)
- Tip vozila: CITYCLASS CURSOR
- Podtip vozila: 491.18.35.

Ponudnik Dumida v ponudbi prilaga tudi podpisano izjavo o resničnosti podatkov. Ponudnik Dumida je naročniku v dopisu, z dne 08.03.2004, ponovno potrdil podatke o masi ponujenega vozila in kapaciteto potnikov.

Iz razpoložljive dokumentacije strokovnjak ugotavlja, da ni objektivnih razlogov za dvom v resničnost posredovanih podatkov. Ponudnik Dumida je na željo vlagatelja naročniku ponovno pisno potrdil posredovane podatke. Strokovnjak pripominja, da je pri preračunu maksimalnega števila potnikov na avtobusu, v skladu z normo ECE - R 36/03, potrebno upoštevati dve omejitvi:
- število sedežev in razpoložljivi prostor namenjen stoječim potnikom,
- nosilnost avtobusa.
Na osnovi maksimalne dovoljene mase ponujenega vozila (glej točko 1.6.1. Dovoljena skupna masa vozila 28.000 kg) in mase "praznega" (v skladu z ECE normami) vozila (glej točko 1.6.2. Masa vozila 16.600 kg) ter zahtev norme ECE - R 36/03, je mogoče ugotoviti, da je na osnovi tega kriterija maksimalno število potnikov večje od predvidenega s strani ponudnika.


kjer so:
- MT ... dovoljena skupna masa vozila
- MV ... masa praznega vozila
- L ... povprečna "gostota" prtljage
- V ... volumen prtljažnega prostora
- R ... specifična mase prtljage "pod stropom"
- VX â?? celotna površina razpoložljiva za shranjevanje prtljage pod stropom
- Q ... povprečna masa potnika

V primeru ponujenega avtobusa je maksimalno število potnikov na osnovi tega kriterija sledeče:Strokovnjak ugotavlja, da je na predloženem prospektu s strani vlagatelja (zahtevek za revizijo, z dne 27.02.2004) razvidna le masa vozila CITYCLASS CURSOR 491.18.35 (z osnovno opremo) v višini 16.200 kg. Na prospektu ni podano, kaj spada pod osnovno opremo, je pa na vsaki strani prospekta eksplicitno napisano, da so podatki zgolj informativne narave in se zaradi nenehnega razvoja lahko spremenijo brez predhodnega obvestila s strani proizvajalca. Navajanje prospektov, kot relevantnega vira informacij, tako ni sprejemljivo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz pregledane dokumentacije ni najti objektivnih razlogov, na podlagi katerih bi lahko sklepali, da ponudba ponudnika Dumida iz tega razloga ne izpolnjuje normativa ECE - R 36/03 v smislu točke 2.16.3. razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je nadalje obravnavala revizijsko navedbo pod točkami B2, b), c), d), in sicer da pri vsebini ponudbe ponudnika Dumida obstaja razhajanje v razmerju do točk 2.16.3. oziroma 2.16.8. Obveznih tehničnih zahtev razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik med drugimi obveznimi pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, v točki 2.2.2.5, navedel: "â??da avtobusi v celoti izpolnjujejo vse obvezne tehnične zahteve, navedene v petem poglavju razpisne dokumentacije â"śTehnična specifikacija"". V točki 2.16.3. je naročnik tudi zahteval, da mora avtobus v celoti izpolnjevati normativ ECE - R 36/03.

Strokovnjak ugotavlja, da je ponudnik Dumida v svoji ponudbi napačno podal podatke v točki 1.10.1. in 1.10.2. razpisne dokumentacije ter navaja, da je očitno, da je prišlo pri vpisovanju v tabelo do zamenjave rubrik. Ponudnik Dumida je pod točko 1.10.1. število potniških sedežev zapisal vrednost 129, medtem ko je pod točko 1.10.2. število stojišč zapisal vrednost 37.

Ne glede na to napako pa strokovnjak ugotavlja, da je v točki 3.2. dokumentacije (Tab. 3) pravilno podano število potniških mest, ki je služilo za ocenjevanje ponudbe.


3.2. število potniških mest
(število sedežev in stojišč skupaj)
brez vozniškega sedeža 166 [ kom ]
Vsako potniško mesto nad 146 se točkuje s +2 točki, vendar z največ +30 točkami.
Tab. 3: Tehnične prednosti ponudnika Dumida (sklop B)
Ponudnik Dumida v svoji ponudbi prilaga dve risbi porazdelitve sedežev in stojišč v skladu s točkami 2.16.6., 2.16.7. in 2.16.8. razpisne dokumentacije JR 09/03:
- 078 A 10938, CITYCLASS 491.18.350,
- 078A/10937, CITYCLASS 491.18.350.

Risba 078 A 10938 vsebuje stranska risa porazdelitve sedežev ponujenega avtobusa s kotiranimi (nekaterimi) razdaljami med sedeži. Iz risbe ni razvidno, na kateri višini sedežev so kotirane razdalje.

Risba 078A/10937 vsebuje tloris porazdelitve sedežev v vozilu, 4 prečne prereze in vse stranske poglede ponujenega vozila. Podani so gabariti vozila in nekatere pomembnejše zunanje mere (širina koloteka, medosna razdalja, položaj in širina vrat ...). Mere prehodov niso kotirane. šrafiranje oz. označevanje površine namenjene stoječim potnikom je izvedeno ročno s svinčnikom in ne določa jasno neke omejene površine.

Strokovnjak ugotavlja, da v točki 3.2. razpisne dokumentacije podano število potniških mest (sedežev in stojišč skupaj) ustreza podatku na risbi 078A/10937 ter dodaja, da četudi bi naročnik zaradi omenjene napake v skladu z zahtevami vlagatelja (pripravljalni spis vlagatelja, z dne 21.05.2004, s prilogami) ponudniku Dumidi odbil 2 točki, to ne bi spremenilo razvrstitve v končni izbiri najustreznejšega ponudnika.

Ob presoji zakonitosti ravnanja naročnika (glede obravnavanih navedb v tem delu) je mogoče ugotoviti zgolj to, da ponudba ponudnika Dumida oziroma priloženi risbi 078 A 10938 in 078A/10937 nista v skladu z zahtevami 2.16.6., 2.16.7. in 2.16.8. razpisne dokumentacije, saj le-ta jasno zahteva kotiranje in označevanje relevantnih mer in površin. Iz razpoložljive dokumentacije izhaja, da na risbi 078 A 10938 niso podane vse razdalje od hrbtišča do hrbtišča potniškega sedeža, merjeno v višini 62 cm od podesta sedeža. Prav tako na risbi niso kotirane višine od podesta sedeža, na katerih so bile razdalje merjene. Na risbi 078A/10937 niso kotirani vsi prehodi med sedeži, čeprav so narisani ustrezni prerezi, kjer so razdalje vidne in merljive. Glede na navedeno velja zaključiti, da ponudba ponudnika Dumida ne ustreza v celoti vsem zahtevam razpisne dokumentacije.

Na podlagi strokovnega mnenja Državna revizijska komisija še dodaja, da označitev mest za stoječe potnike ni izvedena v skladu s pravili tehničnega risanja oz. iz označitve ni jasno določena površina, namenjena stoječim potnikom. šifrirne črte namreč segajo tudi na področje sedežev in ostalih pritrditev, kar lahko pomeni, da je ponudnik Dumida v svojem izračunu števila stojišč upošteval celotno površino.

Pogoj je element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji, in je izključne narave (12. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1). Pogoj je torej prag, ki ga mora izpolniti vsak ponudnik, da se njegova ponudba sploh ocenjuje. Če ponudnik ne dokaže, da izpolnjuje zahtevane pogoje za udeležbo, mora naročnik v skladu z drugim odstavkom 76. člena ZJN-1 njegovo ponudbo ne glede na vsebino zavrniti in jo izločiti iz nadaljnjega postopka. Takšna ponudba je namreč nesprejemljiva in hkrati nepravilna. ZJN-1 v 18. točki prvega odstavka 3. člena določa: "Pravilna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.". Glede na vse zgoraj navedeno pri presoji vlagateljevih navedb za sklop B, je Državna revizijska komisija razveljavila odločitev, vsebovano v obvestilu o oddaji javnega naročila, št. 193/BH, z dne 28.01.2004, za sklop B.

Glede navedbe vlagatelja pod točko D1, a), ki se nanašajo na maksimalno dovoljeno obremenitev II. preme, ki naj bi bila v ponudbi MAN-AT presežena, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ponudnik MAN-AT v svoji ponudbi pod točko 1.6.5. podal največjo dovoljeno obremenitev II. preme, ki znaša 12.300 kg.

Strokovnjak v svojem mnenju pojasnjuje, da gre v tem primeru za tehnično lastnost vozila kot takega ter da ta podatek nima nobene zveze z zakonom dovoljeno obremenitvijo pogonske preme v Sloveniji. Podana nosilnost pomeni samo to, da proizvajalec vozila zagotavlja ustrezno varnost vozila do maksimalne obremenitve II. preme 12.300 kg, pri čemer je jasno, da je varnost zagotovljena tudi pri manjši obremenitvi.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da ponudba izbranega ponudnika MAN-AT v točki 1.6.5. (dovoljena obremenitev II. preme) ni v nasprotju s prisilnimi predpisi v Sloveniji.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala, ali je glede na vlagateljeve navedbe in predlagane dokaze v točki D1, b), mogoče sklepati, da izbrani ponudnik MAN-AT ne izpolnjuje pogoja, določenega v 2.16.3. točki razpisne dokumentacije (avtobus mora v celoti izpolnjevati normativ ECE - R 36/03) in/oziroma ne zagotavlja ponujenih kapacitet (število potnikov in prtljažni prostor). Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik med drugimi obveznimi pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, v točki 2.2.2.5, navedel: "â??da avtobusi v celoti izpolnjujejo vse obvezne tehnične zahteve, navedene v petem poglavju razpisne dokumentacije â"śTehnična specifikacija"". V točki 2.16.3. je naročnik tudi zahteval, da mora avtobus v celoti izpolnjevati normativ ECE - R 36/03.

Ponudnik MAN-AT v svoji ponudbi za ponujen avtobus (Tab. 4) podaja v točki 1.2.20. in 1.2.21. podatke o velikosti prtljažnega prostora (Tab. 5), v točki 1.6.1. in 1.6.2. razpisne dokumentacije podatke o nosilnosti (Tab. 6) in v točki 1.10.1. in 1.10.2. podatke o številu potniških sedežev in stojišč (Tab. 7).

1.1. IDENTIFIKACIJSKI PODATKI
1.1.1. Znamka vozila TEMSA [ oznaka ]
1.1.2. Tip vozila SAFARI 12 [ oznaka ]
1.1.3. Podtip vozila TB1 [ oznaka ]
Tab. 4: Identifikacija vozila (ponudnik MAN AT, sklop D)
1.2.20. Prostornina prtljažnega prostora 6 [ m3 ]
1.2.21. Prostornina prostora za pribor in orodje 0,5 [ m3 ]
Tab. 5: Podatki o prostornini prtljažnega prostora vozila (ponudnik MAN AT, sklop D)
1.6. NOSILNOST - VZMETENJE - BLAŽENJE
1.6.1. Dovoljena skupna masa vozila 18.000 (tehnično 19.000) [ kg ]
1.6.2. Masa vozila 12.400 [ kg ]
Tab. 6: Podatki o nosilnosti vozila (ponudnik MAN AT, sklop D)
1.10. OSTALI PODATKI
1.10.1. število potniških sedežev 51 [ kos ]
1.10.2. število stojišč 20 [ kos ]
Tab. 7: Podatki o številu potniških sedežev in stojišč (ponudnik MAN AT, sklop D)
V dopisu naročniku (Dopis MAN-AT, z dne 08.03.2004) ponudnik MAN-AT potrjuje maso vozila v višini 12.400 kg.

Strokovnjak ugotavlja, da je pri preračunu maksimalnega števila potnikov na avtobusu v skladu z normo ECE - R 36/03 potrebno upoštevati dve omejitvi:
- število sedežev in razpoložljivi prostor namenjen stoječim potnikom,
- nosilnost avtobusa.
Na osnovi maksimalne dovoljene mase ponujenega vozila (glej točko 1.6.1. Dovoljena skupna masa vozila 18.000 kg) in mase "praznega" (v skladu z ECE normami) vozila (glej točko 1.6.2. Masa vozila 12.400 kg) ter zahtev norme ECE - R 36/03 je mogoče ugotoviti, da je na osnovi tega kriterija maksimalno število potnikov manjše od predvidenega s strani ponudnika.


kjer so:
- MT ... dovoljena skupna masa vozila
- MV ... masa praznega vozila
- L ... povprečna "gostota" prtljage
- V ... volumen prtljažnega prostora
- R ... specifična mase prtljage "pod stropom"
- VX ... celotna površina razpoložljiva za shranjevanje prtljage pod stropom
- Q ... povprečna masa potnika

V primeru ponujenega avtobusa je maksimalno število potnikov na osnovi tega kriterija sledeče:


Pri izračunu ni bil upoštevan 0,5 m3 velik prostor, namenjen priboru in orodju.

Glede na to, da ponudnik MAN-AT v svoji ponudbi ni podal površine prostora, namenjenega stoječim potnikom, ni mogoče preveriti maksimalnega števila potnikov v skladu z drugim kriterijem norme ECE - R 36/03.

Ponudnik MAN-AT v svojem dopisu (dopis ponudnika MAN-AT, z dne 08.03.2004) sam ugotavlja, da je ob polni obremenitvi avtobusa (maksimalno število potnikov in poln prtljažnik) dovoljena masa presežena za 41 kg.

Na podlagi podanega strokovnega mnenja Državna revizijska komisija kot pravnorelevantno ugotavlja ter zaključuje, da izbrani ponudnik MAN-AT ne izpolnjuje pogoja, določenega v 2.16.3. točki razpisne dokumentacije (avtobus mora v celoti izpolnjevati normativ ECE - R 36/03) in/oziroma ne zagotavlja ponujenih kapacitet (število potnikov in prtljažni prostor), zato ponudba ponudnika MAN-AT ne ustreza v celoti vsem zahtevam razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je obravnavala tudi vlagateljevo navedbo, kjer le-ta (pod točko D1, c)) naročniku očita, da bi moral zaradi zavajajočih podatkov v referencah ponudbo ponudnika MAN-AT izločiti iz postopka oziroma jo oceniti z 0 točkami ter ustrezno popraviti celoten izračun. Naročnik je v razpisni dokumentaciji, v točki 2.4.1.4. Četrto merilo - Reference (Trx) navedel, da ponudnik prejme za posamezen sklop 70 (sedemdeset) točk, če je proizvajalec ponujenih avtobusov v letih 2000, 2001, 2002 in v prvem polletju 2003 skupaj prodal na trgih EU:
"â??
- najmanj 600 primestnih avtobusov (SKLOP C in D)
â??

Kot dokazilo izpolni ponudnik priloženi obrazec, v katerem navede naziv kupca, naslov kupca, tip (oznako) prodanih avtobusov, leto prodaje in število prodanih avtobusov. Naročnik si pridržuje pravico, da preveri resničnost podatkov.".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se vlagatelj v zahtevku za revizijo sklicuje na informacije o registriranih vozilih v zahtevanem časovnem obdobju pri ponudniku MAN-AT, takšna interpretacija merila reference pa ni pravilna, saj se obravnavano merilo nanaša na prodana, in ne na registrirana vozila. Ob tem pa vlagatelj v ničemer ne dokaže, da so navedene reference ponudnika MAN-AT, ki navaja, da je v letih 2000, 2001, 2002 in v prvem polletju 2003 skupaj prodal na trgih EU 656 primestnih avtobusov, neresnične. V skladu s citirano določbo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. V skladu s 4. in 5. točko tretjega odstavka 12. člena ZRPJN je vlagatelj v zahtevku za revizijo dolžan navesti kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo. Ker vlagatelj v tem delu ni podrobneje pojasnil ter ni dokazal očitanih kršitev naročnika, na podlagi pravil o trditvenem in dokaznem bremenu tako ni mogoče zaključiti, da je naročnik ravnal v nasprotju z določbami ZJN-1. Ob zapisanem pa gre dodati, da ni nujno, da bi bila tudi ob predložitvi dokazov glede teh zatrjevanih kršitev, odločitev Državne revizijske komisije v tem delu enaka.

Glede vlagateljevih pomislekov, da je distributer sam sebi referenca, pa Državna revizijska komisija še dodaja, da iz razpisne dokumentacije (točka 4.2. Reference proizvajalca avtobusovâ??) jasno izhaja, da se reference nanašajo na proizvajalce avtobusov in ne na ponudnike ali generalne zastopnike.

Državna revizijska komisija se je opredeljevala do navedbe pod točko D1, d), da izbrani ponudnik MAN-AT ni predložil ustreznega certifikata za proizvodnjo avtobusov Temsa, glede na točko 2.2.2.9. razpisne dokumentacije. Naročnik je med obveznimi pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, v točki 2.2.2.9. navedel:
"da ima proizvajalec avtobusov certifikat ISO 9001:1994 ali ISO 9002:1994 ali ISO 9001:2000 ali drug enakovreden mednarodni certifikat,".
In nadalje:
"Če obvezni pogoji v ponudbi ne bodo izpolnjeni v celoti, bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja."

Iz ponudbene dokumentacije ponudnika MAN-AT izhaja, da je predložil (ožigosano) kopijo certifikata in sicer:
K-Q TSE-ISO-EN 9000 (# KV-162-03/KG-97)
Dodeljen: TEMSA SAN. VE TIC. A.S., Mersn Yolu Uzern 10 km PK 480 01323 ADANA, TĂĽrkey
Področje: kontrole kakovosti v skladu s TS-EN-ISO 9001:2000
Veljavnost: 15.5. 2006.

V odgovoru ponudnika MAN-AT na trditve vlagatelja (Dopis MAN-AT z dne 29.4.2004) je ponudnik MAN-AT naročniku potrdil, da tovarna TEMSA v Adani proizvaja minibuse, midibuse in velike avtobuse do dolžine 13,8 m in na to tovarno je vezan certifikat ISO 9000. Sabanci Holding, katerega član je tudi TEMSA, pa je dejaven z različnimi firmami v različnih vejah gospodarstva na različnih lokacijah v Turčiji in drugod po svetu.

Strokovnjak v strokovnem mnenju zapiše, da je na vsakem certifikatu ISO točno navedeno, na kaj se certifikat nanaša in za kaj ter do kdaj velja. Certifikati ISO se izdajajo selektivno za določeno "področje". To pomeni, da lahko pridobi certifikat samo del podjetja oz. samo neka dejavnost znotraj celotnega podjetja. Prav tako to pomeni, da lahko podjetje (koncern) pridobi določen certifikat samo za nekatere od svojih tovarn oz. oddelkov. Področje dodelitve certifikata je zapisano na certifikatu samemu. Certifikati ISO se izdajajo za določeno obdobje. Za podaljšanje certifikata mora podjetje oz. prejemnik certifikata uspešno opraviti presojo. Rok veljavnosti certifikata je zapisan na certifikatu samemu.

Naročnikova ugotovitev v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, da je ponudnik MAN-AT izpolnil obvezni pogoj - da ima proizvajalec avtobusov certifikat kakovosti, saj je predložil ustrezen certifikat kakovosti, po mnenju strokovnjaka drži.

Državna revizijska komisija glede na pridobljeno strokovno mnenje ugotavlja, da vlagatelj ni uspel dokazati, da predloženi certifikat ponudnika MAN-AT ne ustreza zahtevam iz točke 2.2.2.9. razpisne dokumentacije. Naročnik v razpisni dokumentaciji tudi nikjer eksplicitno ne zahteva, da morajo ponudniki specificirati proizvodni obrat oz. tovarno, kjer bodo izdelovali ponujene avtobuse. Prav tako naročnik nikjer eksplicitno ne zahteva, da morajo biti priloženi certifikati ISO vezani na to tovarno oz. obrat. Naročnik zahteva samo to, da ima proizvajalec avtobusov ustrezen certifikat ISO 9001:1994 ali ISO 9002:1994 ali ISO 9001:2000 ali drug enakovreden mednarodni certifikat, kar je MAN-AT tudi predložil. V razpisni dokumentaciji pa ni eksplicitno zahtevano, da morajo vse aktivnosti, povezane s ponujenimi avtobusi (razvoj, izdelava, prodaja, servisiranje ...), izpolnjevati zahteve standardov kakovosti ISO.

Ne glede na slednje ugotovitve pa je Državna revizijska komisija iz razlogov, navedenih zgoraj pri obravnavi navedb za sklop D, upoštevaje definiciji pogoja iz 12. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 in pravilne ponudbe iz 18. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1, razveljavila odločitev, vsebovano v obvestilu o oddaji javnega naročila, št. 195, z dne 28.01.2004, za sklop D.

Državna revizijska komisija je presojala utemeljenost navedbe, ki se nanaša na sklop E (točka E1, a)), v zvezi z ustreznostjo diagrama ponudnika MAN glede na zahteve razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik med drugimi obveznimi pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, v točki 2.2.2.5, navedel: "â??da avtobusi v celoti izpolnjujejo vse obvezne tehnične zahteve, navedene v petem poglavju razpisne dokumentacije â"śTehnična specifikacija"". Nadalje je naročnik v točki 2.16.3. zahteval sledeče:

2.16.2. Avtobus mora v celoti izpolnjevati normativ ECE - R 36/03

2.16.3. K ponudbi je potrebno priložiti karakteristični diagram moči motorja (specifična poraba, vrtljaji, moč, navor, razpon obratov pri največjem navoru) po normativu EEC 80/1269, z dopolnitvijo št. 1999/99. Priloženi diagram mora biti iz certifikata, datiran in verificiran s strani laboratorija, ki je meritve opravil (priloga iz tehničnega poročila). [ priložiti ponudbi ]

Tab. 8: Zahteve iz točk 2.16.3. razpisne dokumentacije (sklop E)
"Če obvezni pogoji v ponudbi ne bodo izpolnjeni v celoti, bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja."

Iz ponudbene dokumentacije ponudnika MAN je razvidno, da je predložil karakteristični diagram moči motorja, ki je sestavni del certifikata e4*80/1269*1999/99*0442*08. Priloženi diagram ni verificiran s strani laboratorija, ki je meritve opravil.

Državna revizijska komisija je pri obravnavi predmetne revizijske navedbe sledila mnenju strokovnjaka, ki ugotavlja, da priloženi karakteristični diagram ne ustreza vsem zahtevam iz točke 2.16.3. razpisne dokumentacije (Tab. 8). Državna revizijska komisija tudi ocenjuje, da so argumenti naročnika v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, kjer se le-ta sklicuje na svoj odgovor ponudniku MAN, po katerem v skladu z zahtevami iz tehnične specifikacije zadošča kopija dokumenta, ki je priloga tehničnega poročila, katero je potrebno priložiti za pridobivanje tipske homologacije, nezadostni, saj iz priloženega diagrama niso razvidni osnovni podatki, ki jih je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval. Tako odgovora naročnika (na vprašanje ponudnika MAN), z dne 02.12.2003, da v skladu z zahtevami iz tehnične specifikacije zadošča kopija dokumenta, ki je priloga tehničnega poročila, katero je potrebno priložiti za pridobivanje tipske homologacije, ni mogoče razlagati tako, da zadošča zgolj predložitev kopije certifikata, pač pa kopija tega dokumenta zadošča ob izpolnjevanju zahtev iz tehnične specifikacije. Na podlagi navedenega je mogoče zaključiti, da ponudba ponudnika MAN ne ustreza v celoti vsem zahtevam razpisne dokumentacije.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (pod točko E1, b)) tudi navaja, da ponudnik MAN pod točko 1.5.16. ali 1.5.17. ni vpisal ustreznega podatka, zato bi naročnik, skladno s točko 5.1.1. razpisne dokumentacije, moral ponudbo ponudnika MAN ustrezno negativno oceniti.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v točki 5.1.1. razpisne dokumentacije določil:
"Navedite osnovne podatke o ponujenem vozilu, ki izkazujejo tehnične lastnosti in opremljenost ponujenega vozila. Vsako zastavljeno vprašanje je v svoji vrstici in označeno z zaporedno številko. Za vprašanjem je podčrtani in obarvan prostor v katerega vpišete podatek s številko ali besedo, kot je zahtevano v oglatem oklepaju.
Vsebine vpisanih podatkov se ne vrednoti, vendar bo ponudnik, ki ne bo vpisal vseh zahtevanih podatkov, prejel dve (2) negativni top točki za vsako vprašanje, ki ne bo odgovorjeno.".

Ponudnik MAN v svoji ponudbi na strani 163 v točki 1.5.16. ali (oz.) 1.5.17. ni podal ustreznega podatka (Tab. 9).

1.5.16. Brezstopenjska regulacija
obratov ventilatorja (navesti najnižje in najvišje obrate) - [ s številko ]
1.5.17. Stopenjska regulacija obratov ventilatorja (navesti število stopenj) - [ s številko ]
Tab. 9: Podatki o regulaciji obratov ventilatorja (ponudnik MAN, sklop E)
V svojem dopisu naročniku (Dopis ponudnika MAN, z dne 30.4.2004) ponudnik MAN tudi sam potrjuje, da je pri izpolnjevanju dokumentacije podatek za to točko pomotoma izpadel.

Na podlagi tehnične ocene ponudbe ponudnika MAN (Poročilo strokovne komisije, z dne 26.01.2004) je razvidno, da je ponudnik MAN za sklop E ponujenih avtobusov prejel tehnično oceno 54, kar je ustrezalo 154,29 točkam tehnične ocene ponudbe:

.
Glede na to, da med strankama ni sporno, da ponudnik MAN v obrazec pod točko 1.5.16. oziroma 1.5.17. ni vpisal zahtevanih podatkov, strokovnjak ugotavlja, da se mu tehnična ocena zmanjša za 4 top točke in ima ponudnik MAN tako sledeče število točk tehnične ocene ponudbe:
,
kar pomeni zmanjšanje za 11,43 tt točk. Strokovnjak še dodaja, da v končni razvrstitvi ne pride do sprememb, saj ima izbrani ponudnik MAN 907,87 točk, vlagatelj pa 809,0 točk.

Kot izhaja iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, je naročnik pri obravnavi te revizijske navedbe opravil ponovno vrednotenje tehnične ocene ponudnika MAN ter ugotovil, da se ponudniku MAN na podlagi novega izračuna število točk za doseženo tehnično oceno (Ox) zmanjša iz 50,00 na 48,00 točk, to je za -2 top točki. število doseženih točk za merilo tehnične ocene se posledično zmanjša iz 154,29 na 137,14 točk, to je za 17,15 Ttx točk. Na podlagi novega izračuna tehnične ocene je naročnik ugotovil, da se skupno število doseženih točk ponudnika MAN zmanjša za 17,15 točk in sicer iz 919,3 na 902,1 Tx točk, kar pa ne vpliva na izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika, saj je vlagatelj s ponujenimi avtobusi dosegel 809,0 Tx točk.

Upoštevaje vse navedeno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponovno vrednotenje tehnične ocene ponudnika MAN, kot ga je na podlagi vloženega zahtevka za revizijo izračunal naročnik, v predmetnem postopku ni spremenilo vrstnega reda iz obvestila o oddaji javnega naročila za sklop E, v katerem je bil ponudnik MAN izbrani ponudnik. Državna revizijska komisija pripominja, da ravnanje naročnika, ko le-ta v postopku ocenjevanja ponudb določeno ponudbo oceni s preveč točkami, v postopku revizije pa zahtevek za revizijo zavrne, per se (samo po sebi) ni nezakonito. Naročnik sprejme odločitev o zahtevku za revizijo skladno s 16. členom ZRPJN (Odločitev o zahtevku za revizijo). Tretji odstavek 16. člena ZRPJN tako določa, da naročnik zavrne zahtevek za revizijo, če ugotovi, da ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo ne bi sprejel drugačne odločitve. Naročnik pa je dolžan zahtevku za revizijo ugoditi, če bi njegova odločitev o zahtevku za revizijo utegnila spremeniti odločitev naročnika o dodelitvi javnega naročila. Ker ne glede na ugotovljeno kršitev le-ta ne vpliva na izbiro najugodnejšega ponudnika, je Državna revizijska komisija v tem delu zahtevek za revizijo zavrnila.

Glede očitkov vlagatelja (pod točko E1, c)), ki se nanašajo na (ne)pravilnost ponudbe ponudnika MAN v zvezi s prilogami za točki 2.16.6. in 2.16.7. razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik med drugimi obveznimi pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, v točki 2.2.2.5, navedel: "â??da avtobusi v celoti izpolnjujejo vse obvezne tehnične zahteve, navedene v petem poglavju razpisne dokumentacije â"śTehnična specifikacija"". V točki 2.16.3. je naročnik tudi zahteval, da mora avtobus v celoti izpolnjevati normativ ECE - R 36/03.

Iz ponudbe ponudnika MAN so na strani 161 pod točko 1.1. Identifikacijski Podatki razvidni naslednji podatki:

1.1. IDENTIFIKACIJSKI PODATKI
1.1.1. Znamka vozila MAN [ oznaka ]
1.1.2. Tip vozila R07 [ oznaka ]
1.1.3. Podtip vozila RHC 464 - 12M [ oznaka ]
Tab. 10: Identifikacija vozila (ponudnik MAN, sklop E)
Ponudnik MAN v svoji ponudbi v poglavju 6.7.1. / B prilaga tudi risbo (# 07.99229.0049) za verzijo avtobusa R07+1840. Na risbi sta podani le dve ustrezno določeni razdalji med hrbtišči sedežev. Ponudnik MAN v svoji ponudbi prilaga tudi podpisano izjavo o resničnosti podatkov.

Strokovnjak ugotavlja, da iz risbe ni mogoče nedvoumno razbrati, da risba ustreza ponujenemu vozilu. Strokovnjak se v svojem mnenju tudi strinja z vlagateljem, da je ponudnik MAN ustrezno podal razdaljo le med 1. in 2. sedežem na levi in desni strani avtobusa. Na risbi tudi ni označeno, da velja to za vse sedeže. Risba kot taka ne ustreza naročnikovim zahtevam iz točk 1.16.6. in 1.16.7. razpisne dokumentacije in odgovoru na vprašanje ponudnikov (Odgovori na vprašanja ponudnikov, z dne 02.12.2003), kjer je bil podan primer stranskega risa sedežev s podanimi razdaljami. Priložena risba je sicer risana v merilu 1:25, vendar v ponudbi tudi ni podana v originalnem formatu, ampak je pomanjšana na A4 format.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da ni mogoče pritrditi naročnikovim navedbam v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, da skica izpolnjuje obvezne tehnične zahteve naročnika. Upoštevanje merila risbe ne pride v poštev, saj risba ni priložena v originalnem formatu, ampak v pomanjšanem (A4). Državna revizijska komisija je tudi sledila mnenju strokovnjaka, da je na osnovi podanih mer in razmerji med njimi sicer mogoče izračunati tudi ostale razdalje, vendar je natančnost takega početja vprašljiva, saj predstavlja 1 mm na risbi ~ 90 mm v naravni velikosti. Iz priložene risbe tudi ni mogoče nedvoumno razbrati, da namestitev sedežev v ponujenem avtobusu ustreza normativu ECE - R 36/03 za avtobus razreda III, kakor v svojem sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo navaja naročnik. Državna revizijska komisija zaključuje, da ponudba izbranega ponudnika MAN ni skladna s točkama 2.16.6. in 2.16.7. razpisne dokumentacije ter z dopisom naročnika 2388/ph, z dne 2.12.2003 (porazdelitev sedežev).

V nadaljevanju postopka revizije je Državna revizijska komisija obravnavala navedbo vlagatelja (pod točko E1, d)), da ponudnik MAN ne izpolnjuje pogoja, določenega v 2.16.3. točki razpisne dokumentacije (avtobus mora v celoti izpolnjevati normativ ECE - R 36/03) in/oziroma ne zagotavlja ponujenih kapacitet (število potnikov, posoda za gorivo, prtljažni prostor). Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik med drugimi obveznimi pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, v točki 2.2.2.5, navedel: "â??da avtobusi v celoti izpolnjujejo vse obvezne tehnične zahteve, navedene v petem poglavju razpisne dokumentacije â"śTehnična specifikacija"". V točki 2.16.3. je naročnik tudi zahteval, da mora avtobus v celoti izpolnjevati normativ ECE - R 36/03.

Iz ponudbe ponudnika MAN izhaja, da le-ta na strani 163 pod točko 1.6.2. Masa vozila navaja za vozilo, določeno v točki 1.1. Identifikacijski podatki (glej Tab. 10,) maso 13.350 kg (Tab. 13), na str. 161 pa navaja tudi podatke o prostornini prtljažnega prostora (Tab. 12). Ponudnik MAN na strani 164 svoje ponudbe navaja število potniških sedežev:

1.10. OSTALI PODATKI
1.10.1. število potniških sedežev 49 [ kos ]
Tab. 11: Ostali podatki ponudnika MAN (sklop E)

Ponudnik MAN v svoji ponudbi v poglavju 6.7.1. / B prilaga risbo (# 07.99229.0049) za verzijo avtobusa R07+1840, iz katere je razvidno, da ima ponujeni avtobus 49 potniških sedežev.

1.2.20. Prostornina prtljažnega prostora 10 [ m3 ]
1.2.21. Prostornina spalne kabine za voznika 1,8 [ m3 ]
1.2.22. Prostornina prostora za pribor in orodje 0,41 [ m3 ]
Tab. 12: Podatki o prostornini prtljažnega prostora vozila (ponudnik MAN, sklop E)

1.6. NOSILNOST - VZMETENJE - BLAŽENJE
1.6.1. Dovoljena skupna masa vozila 18.000 [ kg ]
1.6.2. Masa vozila 13.350 [ kg ]
Tab. 13: Podatki o nosilnosti vozila (ponudnik MAN, sklop E)

Ponudnik MAN v ponudbi prilaga tudi podpisano izjavo o resničnosti podatkov.

Strokovnjak ugotavlja, da je pri preračunu maksimalnega števila potnikov na avtobusu v skladu z normo ECE - R 36/03 potrebno upoštevati dve omejitvi:
- število sedežev in razpoložljivi prostor, namenjen stoječim potnikom,
- nosilnost avtobusa.

Na osnovi maksimalne dovoljene mase ponujenega vozila (glej točko 1.6.1. Dovoljena skupna masa vozila 18.000 kg) in mase "praznega" (v skladu z ECE normami) vozila (glej točko 1.6.2. Masa vozila 13.350 kg) ter zahtev norme ECE - R 36/03, strokovnjak ugotavlja, da je na osnovi tega kriterija maksimalno število potnikov manjše od predvidenega s strani ponudnika.


kjer so:
- MT ... dovoljena skupna masa vozila
- MV ... masa praznega vozila
- L ... povprečna "gostota" prtljage
- V ... volumen prtljažnega prostora
- R ... specifična mase prtljage "pod stropom"
- VX ... celotna površina razpoložljiva za shranjevanje prtljage pod stropom
- Q ... povprečna masa potnika

V primeru ponujenega avtobusa je maksimalno število potnikov na osnovi tega kriterija sledeče:

,
pri čemer ni bil upoštevan 0,41 m3 velik prostor namenjen priboru in orodju. Maksimalno število potnikov je večje od ponujenega (Tab. 11), zato ponujeni avtobus ponudnika MAN po mnenju strokovnjaka po tem kriteriju izpolnjuje zahteve razpisne dokumentacije.

Vlagatelj v svojem zahtevku kot dokaz podaja podatke iz merjenja mas dveh "enakih" avtobusov, pri čemer strokovnjak iz zapisanega ni mogel razbrati ali gre res za popolnoma enake avtobuse. Kakor v svojem sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo navaja naročnik in v svoji obrazložitvi (Dopis MAN z dne 11.03.2004) ponudnik MAN, se lahko teže primerljivih avtobusov med seboj znatno razlikujejo. To je posledica neprestanega razvoja vozil in implementacije novih (lažjih) elementov oz. sistemov v vozilo. Enako ugotavlja tudi vlagatelj, ki podaja informacijo, da je masa "enakih" vozil, registriranih v Sloveniji, v letu 2004 kar za 610 kg manjša kot pri v letu 2003 registriranih vozilih. Po ugotovitvah vlagatelja "nižja" masa ustreza navedbam ponudnika MAN.

Glede na zgoraj navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da upoštevaje trditve vlagatelja in predlagane dokaze ni mogoče sklepati, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja, določenega v 2.16.3. točki razpisne dokumentacije (avtobus mora v celoti izpolnjevati normativ ECE - R 36/03) in/oziroma ne zagotavlja ponujenih kapacitet (število potnikov, posoda za gorivo, prtljažni prostor).

Ne glede na slednje ugotovitve pa je Državna revizijska komisija iz razlogov, navedenih zgoraj pri obravnavi navedb za sklop E, upoštevaje definiciji pogoja iz 12. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 in pravilne ponudbe iz 18. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1, razveljavila odločitev, vsebovano v obvestilu o oddaji javnega naročila, št. 196, z dne 28.01.2004, za sklop E.

Državna revizijska komisija, v skladu z določilom tretjega odstavka 23. člena ZRPJN, naročniku nalaga, da ob ponovnem vrednotenju ponudb upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije v tem sklepu.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.


Dopolnitev zahtevka za revizijo, ki jih je vlagatelj podal v pripravljalnem spisu, z dne 21.05.2004 ter v dopolnitvi k pripravljalni vlogi, z dne 27.05.2004, Državna revizijska komisija pri presojanju ne more upoštevati, kolikor se nanaša na kršitve, ki niso bile zatrjevane v zahtevku za revizijo, zato jih je Državna revizijska komisija v tem delu zavrgla. Glede kasneje zatrjevanih kršitev je namreč v skladu s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN nastopila prekluzija. Podlago odločitve naročnika o zahtevku za revizijo tvorijo le tista dejstva, ki so bila navedena, in le tisti zahtevki, ki so bili postavljeni do konca postopka v zvezi z zahtevkom za revizijo pred naročnikom, ki ga določajo 13. člen do vključno 16. člena ZRPJN. Do tega trenutka morajo biti podane vse procesne predpostavke za dopustnost zahtevka za revizijo in utemeljenost zahtevka za revizijo se presoja po tem trenutku. Naročnik odloči o zahtevku za revizijo (ex nunc). V kolikor vlagatelj ni zadovoljen z odločitvijo naročnika, lahko v skladu s 17. členom ZRPJN zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, ne more pa postavljati novih dejstev in novih zahtevkov, saj s temi dejstvi in zahtevki ni bil seznanjen naročnik, ko je sprejel svojo odločitev in o njih zato tudi ni mogel odločati. Citirano pravilo udejanja eno izmed temeljnih načel revizije postopkov javnega naročanja - načelo hitrosti in velja tako za vložitev zahtevka, kot tudi za morebitno dopolnitev zahtevka. Nasprotno tolmačenje pa bi postavilo določbo o predhodnem odločanju naročnika o revizijskem zahtevku kot (v) nepotrebno zavlačevanje postopka. Zaradi navedenega se Državna revizijska komisija ni spuščala v meritorno obravnavo v tem delu. Državna revizijska komisija dodaja, da bi vlagatelj novote iz nadaljevanja lahko uveljavljal kvečjemu na način, da bi znotraj rokov, določenih v 12. členu ZRPJN, vložil "nov" zahtevek za revizijo oziroma zahtevek za revizijo dopolnjeval znotraj teh rokov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 3. točko izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka. Naročnik mora tako vlagatelju povrniti stroške plačila takse v višini 100.000,00 SIT. Kot potrebne stroške, nastale z revizijo, je Državna revizijska komisija vlagatelju priznala 2000 odvetniških točk (tarifa št. 18 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03)), materialne stroške po 13. členu Odvetniške tarife - 30 odvetniških točk in 20% davek na dodano vrednost, t.j. stroške za zastopanje v višini 267.960,00 SIT ter stroške za izvedbo dokazov z strokovnjakom v višini 500.000,00 SIT. Skupaj mora naročnik vlagatelju torej povrniti 867.960,00 SIT. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 4. točko izreka tega sklepa.


V skladu s četrtim odstavkom 23. člena ZRPJN lahko Državna revizijska komisija, ob sprejemu odločitve o zahtevku za revizijo, od naročnika zahteva, da Državni revizijski komisiji predloži poročilo o izvedbi postopka, v katerem je bil vložen zahtevek za revizijo ali ponovljenem postopku. Državna revizijska komisija lahko od naročnika zahteva, da skupaj s poročilom predloži dokumentacijo o postopku oziroma izvedbi predmeta javnega naročila. Naročnik mora poročilo predložiti v roku, ki ga določi Državna revizijska komisija in ne sme biti daljši od šestih mesecev po prejemu sklepa o zahtevku za revizijo. Če Državna revizijska komisija ugotovi, da v poročilu ni izkazana odprava nepravilnosti oziroma upoštevanje napotkov Državne revizijske komisije ali naročnik poročila ne predloži, o tem obvesti urad, pristojen za javna naročila, vlado oziroma nadzorni organ naročnika. Opozoriti velja, da predstavlja nepredložitev poročila o izvedbi postopka oddaje javnega naročila v skladu s 5. točko prvega odstavka 34. člena ZRPJN prekršek.

V konkretnem primeru Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da v roku treh mesecev po prejemu tega sklepa Državni revizijski komisiji predloži poročilo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila, in sicer za sklop B, sklop D in sklop E, iz katerega naj bo razvidno tudi ocenjevanje ponudb po posameznih merilih ter glede na zahteve razpisne dokumentacije.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 5. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 09.07.2004


Predsednica senata:
mag. Marija Bezovšek, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana
- Odvetnik Miha Kozinc, Mala ulica 5/VII, Ljubljana
- DUMIDA d.o.o., Kidričeva 16, Lenart
- MAN GV Slovenija d.o.o., Brnčičeva 35, Ljubljana - Črnuče
- MAN-AT d.o.o., Jadranska 25, Maribor
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška cesta 19a, Ljubljana