018-055/04 MNZ

Številka: 018-55/04-22-499

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Mariji Bezovšek, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo letnih in zimskih avtoplaščev ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Sitar Pneumatic center d.o.o., Perovo 27, Kamnik (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RS, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 15.03.2004

ODLOČILA

Zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 05.12.2003 sprejel sklep, št. 17123-02-403-101/2003/3, o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo letnih in zimskih avtoplaščev. Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil dne 12.12.2003 v Uradnem listu RS, št. 122-124/2003, pod številko objave Ob-107469 ter v Uradnem listu RS, št. 2-3/2004, z dne 16.01.2004, pod številko objave Ob- 536/0, še popravek predmetnega javnega razpisa, v katerem je prestavil rok za oddajo ponudb na 26.01.2004 do 12.30 ure in datum javnega odpiranja na 26.01.2004 ob 13.30 uri.

Naročnik je na dan javnega odpiranja (dne 26.01.2004) ob 13.02 uri po telefaksu prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 23.01.2004, v katerem le-ta navaja, da je naročnik kršil prvi odstavek 23. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.: 39/00, 102/00, v nadaljnjem besedilu: ZJN-1), saj pri določanju tehničnih lastnosti ni upošteval razlik med letnimi in zimskimi pnevmatikami oziroma pri tem ni upošteval, da veljavni standardi predpisujejo pri zimskih pnevmatikah nižje indekse hitrosti in obremenitve, kot pri letnih pnevmatikah. Vlagatelj navaja, da je naročnik zahteval določene tipe pnevmatik s takimi lastnostmi, katere nihče od proizvajalcev ne proizvaja ter jih nepravilno združil v sklope, zaradi česar ni možno pripraviti pravilne ponudbe. Naročnik po vlagateljevem mnenju ni preveril stanja na trgu predmeta javnega naročila. Ponudbeni predračun bi moral biti sestavljen tako, da ne bi bile v istem sklopu pnevmatike, katerih namenska uporaba je različna (pnevmatike za osebna vozila, terenska - SUV ter dostavna in lahka tovorna vozila). Vlagatelj zahteva, da naročnik spremeni oziroma popravi zahteve na način, da bo možna oddaja pravilne ponudbe. Vlagatelj je vplačal tudi takso iz 22. člena ZRPJN, katere povračilo zahteva.

Naročnik je zaradi prejetega zahtevka za revizijo prekinil postopek odpiranja prispelih ponudb, kar je razvidno iz zapisnika, št. 17123-02-403-101/2003, z dne 26.01.2004, v katerem je navedel, da je zaradi vloženega zahtevka za revizijo skladno z 11. členom ZRPJN zadržal postopek oddaje javnega razpisa.

Naročnik je z dopisom, št. 17123-02-403-101/2003/10, z dne 10.02.2004, pozval vlagatelja na dopolnitev zahtevka za revizijo in sicer s konkretnimi kršitvami naročnika ter dejstvi in dokazi, in sicer za vsako postavko iz ponudbenega predračuna, na katero se kršitve nanašajo, posebej. Naročnik je vlagatelju postavil 3 dnevni rok za dopolnitev vloženega zahtevka za revizijo ter ga opozoril, da bo v primeru, če tega ne bo storil, naročnik v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrgel.

Vlagatelj je v dopisu, z dne 12.02.2004, ki ga je posredoval naročniku, navedel, da ne razume naročnikove potrebe po dokazovanju nečesa, kar ne obstaja. V Sloveniji po njegovem mnenju ne obstaja dokument, s katerim bi se dokazovalo, da ponudbe na podlagi naročnikovega povpraševanja ni mogoče pridobiti. Vlagatelj navaja, da bi lahko kvečjemu dokazoval, da je na podlagi konkretnega povpraševanja pridobiti konkretno ponudbo. Vlagatelj zatrjuje, da imajo njegove trditve podlago v poznavanju trga predmeta javnega naročila.

Naročnik je s sklepom, št. 17123-02-403-101/2003, z dne 24.02.2004, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi naročnik navaja, da vlagatelj kljub naročnikovemu pozivu svojega zahtevka za revizijo ni dopolnil, zato ga je skladno s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN zavrgel. Naročnik je v pravnem pouku vlagatelja obvestil, da lahko zoper ta sklep v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN v roku treh dni od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 26.02.2004, ki ga je posredoval naročniku, le-temu sporočil, da zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Dopis je vlagatelj v vednost posredoval tudi Uradu za javna naročila in Ministrstvu za finance.

Naročnik je z dopisom, št. 17123-02-403-101/2003/14, z dne 03.03.2004, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu celotne dokumentacije iz spisa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo nedopustna iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s sklepom, št. 17123-02-403-101/2003, z dne 24.02.2004, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel ter skladno z določilom četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, ki med drugim določa: "V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijoâ??", vlagatelja obvestil o možnosti za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, ki pa je mogoče le na podlagi vlagateljeve pritožbe na Državno revizijsko komisijo.

Iz dokumentacije predmetnega javnega naročila izhaja, da je vlagatelj zoper omenjeni sklep podal pri naročniku zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, katero je v vednost posredoval tudi Uradu RS za javna naročila in RS, Ministrstvu za finance.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo niti po poimenovanju, niti po naslovniku in kar pa je najpomembneje - niti po vsebini ni možno obravnavati kot pritožbo na podlagi četrtega odstavka 12. člena ZRPJN. Pritožbo pred Državno revizijsko komisijo bi skladno s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN vložil vlagatelj, v kolikor bi menil, da je naročnik njegov zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno. Kot vsebina pritožbe se torej predvideva prerekanje razlogov za zavrženje vlagateljevega zahtevka, česar pa vlagateljeva zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo ne vsebuje.

Državna revizijska komisija zaradi navedenega ugotavlja, da je zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo iz zgoraj navedenih razlogov v predmetnem revizijskem postopku nedopustna. Hkrati pa je potrebno ugotoviti, da niso izpolnjeni pogoji za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN. 17. člen ZRPJN (Nadaljevanje postopka po odločitvi naročnika) namreč opredeljuje nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo po meritorni odločitvi naročnika o vloženem zahtevku za revizijo, do česar pa v predmetnem revizijskem postopku zaradi formalnih pomanjkljivosti vloženega zahtevka za revizijo ni prišlo.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 15.03.2004


mag. Marija Bezovšek, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Sitar Pneumatic center d.o.o., Perovo 27, Kamnik,
- RS, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana,
- Urad za javna naročila, Tržaška 19a, Ljubljana.