018-034/04 MOPE

Številka: 018-34/04-22-344

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici mag. Mariji Bezovšek, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo pisarniškega materiala in na podlagi pritožbe podjetja DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali trg 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Dunajska 48, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.2.2004

ODLOČILA

Pritožba vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je javni razpis za dobavo pisarniškega materiala objavil v Uradnem listu RS, št. 107-108/2003, z dne 7.11.2003, pod št. objave Ob-105172. Iz obvestila o oddaji naročila, št. 020-102/2003, z dne 9.1.2004, je razvidno, da je naročnik v sklopu 1 in 3 kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Cankarjeva založba d.d., Ljubljana, v sklopu 2 vlagatelja, v sklopu 4 pa podjetje KMP Print tehnik d.o.o., Žalec. Iz priložene povratnice je razvidno, da je vlagatelj obvestilo o oddaji naročila prejel dne 13.1.2004.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 14.1.2004, v skladu z 79. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000; v nadaljevanju: ZJN-1) zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji naročila, od naročnika pa je zahteval tudi vpogled v dokumentacijo ostalih ponudnikov, saj so po njegovem mnenju prevelika odstopanja v cenah, kar naj bi pomenilo bodisi nerazumno nizke cene ponudnikov bodisi neupoštevanje merskih enot artiklov. Naročnik je obrazloženo obvestilo izdal dne 16.1.2004 (dokument št. 020-102/2003). V njem je pojasnil razloge za zavrnitev vlagateljeve ponudbe ter prednosti sprejetih ponudb, vlagatelja pa je hkrati tudi obvestil, da lahko v dokumentacijo vpogleda dne 21.1.2004. Iz priložene povratnice je razvidno, da je vlagatelj obrazloženo obvestilo o oddaji naročila prejel dne 19.1.2004, iz uradnega zaznamka, zapisanega na obrazloženem obvestilu, in dopisa naročnika (dokument št. 020-102/2003, z dne 17.2.2004), s katerim je le-ta Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo, pa je razvidno, da je vlagatelj vpogled v dokumentacijo ostalih ponudnikov opravil dne 26.1.2004. Dne 28.1.2004 je vlagatelj na naročnika naslovil dopis, v zadevi označen kot "dodatna pojasnila", v katerem se vlagatelj sklicuje na 79. člen ZJN-1 in od naročnika zahteva, da mu dostavi pisno obrazloženo obvestilo o oddaji naročila za 4. sklop. V obrazložitvi te zahteve vlagatelj navaja, da je opravil pregled ponudb ponudnikov KMP Print tehnik d.o.o., Žalec, MK Birooprema d.d., Ljubljana in Pavlin d.o.o., Ljubljana ter ugotovil, da so njihove cene za sklop 4 nerazumno nizke. Cene naj bi bile nižje od nabavnih cen, ki so bile ponujene na trgu v mesecu oktobru in novembru 2003, zaradi česar bi jih moral naročnik v skladu s 53. členom ZJN-1 preveriti. Vlagatelj je v dopisu še navedel, da bo prisiljen vložiti postopek pred Državno revizijsko komisijo, če naročnik cen ne bo preveril.

Vlagatelj je dne 2.2.2004 v skladu z 12. členom ZRPJN vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je iz zapisnika in obvestila o oddaji javnega naročila razvidno, da nekatere cene ponudnikov v sklopu 4 preveč odstopajo, po opravljenem vpogledu v ponudbeno dokumentacijo pa je vlagatelj ugotovil, da so ponudniki pripravili neprimerno ponudbo, saj so ponudili artikle po cenah, ki so nižje od njihovih nabavnih cen. Vlagatelj meni, da so ti ponudniki predložili neprimerne ponudbe, zaradi česar bi morali biti izločeni, naročnik pa bi pred izbiro moral preveriti njihove ponudbene cene. Vlagatelj predlaga, da naročnik predmetni javni razpis v 4. sklopu razveljavi, izvede ponovno ocenjevanje, izloči ponudnike, ki so priložili neprimerno ponudbo in kot najugodnejšo izbere njegovo ponudbo. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, v višini 100.000,00 SIT.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 3.2.2004, zahtevek za revizijo dopolnil s potrdilom o plačilu takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je dne 3.2.2004 sprejel sklep, št. 020-102/2003, s katerim je na podlagi 13. člena ZRPJN vlagateljev zahtevek za revizijo in njegovo zahtevo po dodatnem obrazloženem obvestilu zavrgel kot prepozna. V obrazložitvi tega sklepa naročnik navaja, da lahko ponudnik v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-1 zahteva obrazloženo obvestilo najkasneje v osmih dneh od prejetja obvestila o oddaji javnega naročila. Vlagatelj je obvestilo o oddaji naročila prejel dne 13.1.2004, kar pomeni, da je ta rok potekel dne 21.1.2004. Če ta rok štejemo od prejema obrazloženega obvestila (čeprav iz zakonske dikcije to ne izhaja), pa je rok potekel dne 27.1.2004, saj je vlagatelj obrazloženo obvestilo o oddaji naročila prejel dne 19.1.2004. Naročnik zato ugotavlja, da je bila zahteva po dodatnem obrazloženem obvestilu vložena prepozno.
Naročnik dalje navaja, da ZJN-1 v prvem odstavku 79. člena ZJN-1 določa, da teče rok za vložitev zahtevka za revizijo od dneva prejema obrazloženega obvestila o oddaji naročila, t.j. od dne 19.1.2004, prvi odstavek 12. člena ZRPJN pa določa, da se lahko zahtevek za revizijo vloži v roku deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oz. priznanju sposobnosti. Ta rok je potekel dne 29.1.2004, zatrjuje naročnik, zato je tudi zahtevek za revizijo vložen prepozno. Naročnik tudi opozarja, da zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh elementov, ki jih določa tretji odstavek 12. člena ZRPJN.
Naročnik je vlagatelja pozval, da lahko v roku tri dni od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je dne 12.2.2004 na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo (dokument z dne 11.2.2004), v kateri navaja, da je dne 2.2.2004 v skladu z 12. členom ZRPJN vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik zavrgel kot prepoznega. Vlagatelj navaja, da je dne 26.1.2004 vpogledal v ponudbe ostalih ponudnikov in ugotovil, da so le-ti predložili neprimerne ponudbe, saj so ponudili artikle po cenah, ki so nižje od njihovih nabavnih cen. O ugotovitvah je vlagatelj opozoril v ponovni zahtevi za obrazloženo obvestilo, na katerega naročnik ni hotel odgovoriti, zato je vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj meni, da se rok za vložitev šteje šele od opravljenega pregleda, saj revizijskega zahtevka ne bi mogel utemeljiti le na podlagi zapisnika o odpiranju in obrazloženega obvestila, ko naročnik ni upošteval vlagateljevih navedb in ugotovil, ali gre res za nerazumno nizke cene ostalih treh ponudnikov. Vlagatelj tako meni, da se je rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel dne 5.2.2004, kar pomeni, da je predmetni zahtevek za revizijo vložen pravočasno. Če pa bi šteli rok od 21.1.2004, ko je naročnik omogočil vpogled v ponudbe, pa se je rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel v soboto, dne 31.1.2004, ko organ ne dela, kar pomeni, da se je rok iztekel v ponedeljek, 2.2.2004, zaradi česar je zahtevek za revizijo pravočasen. Vlagatelj navaja, da je takso plačal dne 3.2.2004, in sicer zato, ker naročnik v razpisni dokumentaciji ni navedel pravih računov za nakazilo. To je bil tudi razlog, da je bil zahtevek za revizijo vložen dne 2.2.2004, taksa pa je bila plačana na račun, ki je napačen. Potrdilo o plačani taksi je bilo poslano dne 3.3.2004. Dne 30.1.2004 je vlagatelj skušal pridobiti prave podatke, vendar pri naročniku nihče od odgovornih ni znal povedati pravih. V skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN bi moral naročnik vlagatelja tudi pozvati na dopolnitev vloge, česar pa naročnik ni storil.
Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija pritožbi ugodi in odpravi naročnikov sklep, št. 020-102/2003, z dne 3.2.2004.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, št. 018-34/04-22-305, z dne 13.2.2004, na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN pozvala, naj ji posreduje relevantno dokumentacijo. Naročnik je zahtevano dokumentacijo posredoval z dokumentom, št. 020-102/2003, z dne 17.2.2004, Državna revizijska komisija pa jo je prejela dne 20.2.2004.

Po pregledu predložene dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z 2. alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V skladu s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-1 in ZRPJN ne določata drugače. Kadar naročnik že sprejme odločitev o dodelitvi naročila, ZRPJN določa, da je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila. Ta rok je prekluzivne narave, kar pomeni, da ponudnik, ki ga zamudi, ne more več opraviti procesnega dejanja - zanj torej nastopi prekluzija, zaradi česar zahtevka za revizijo ne more več vložiti. Drugi odstavek 13. člena ZRPJN in 1. alinea prvega odstavka 23. člena ZRPJN določata, da se prepozno vloženi zahtevek za revizijo s sklepom zavrže. Desetdnevni prekluzivni rok za vložitev zahtevka za revizijo pa se lahko ob upoštevanju 79. člena ZJN-1 ustrezno podaljša. Vsak ponudnik, ki sodeluje v postopku oddaje javnega naročila, ima namreč v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-1 v roku osem dni od dneva prejema obvestila o oddaji naročila pravico zahtevati obrazloženo obvestilo o oddaji naročila. Tudi ta rok je prekluzivne narave, kar pomeni, da ponudnik po izteku le-tega izdaje obrazloženega obvestila ne more več zahtevati. V primeru, ko ponudnik (pravočasno) poda zahtevo za obrazloženo obvestilo o oddaji naročila, začne teči desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo od dneva prejema obrazloženega obvestila. V skladu z drugim odstavkom 79. člena ZJN-1 mora naročnik izdati obrazloženo obvestilo v petnajstih dneh od prejema ponudnikove pisne zahteve.

Iz predložene dokumentacije in povratnic je razvidno, da je vlagatelj obvestilo o oddaji naročila prejel dne 13.1.2004, kar pomeni, da se je osemdnevni prekluzivni rok za vložitev zahteve za obrazloženo obvestilo iztekel v sredo, dne 21.1.2004. Vlagatelj je še pravočasno (z dopisom, z dne 14.1.2004) od naročnika zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji naročila, ki ga je le-ta izdal dne 16.1.2004, vlagatelj pa prejel dne 19.1.2004. Navedeno pomeni, da se je desetdnevni prekluzivni rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel v četrtek, dne 29.1.2004. Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo (kot v pritožbi navaja tudi sam) vložil dne 2.2.2004, gre ugotoviti, da je predmetni zahtevek za revizijo v skladu s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN in ob upoštevanju prvega odstavka 79. člena ZRPJN prepozen, zaradi česar ga je bil naročnik v skladu z določilom drugega odstavka 13. člena ZRPJN dolžan zavreči. Enaka ugotovitev velja tudi za vlagateljevo (dodatno) zahtevo za obrazloženo obvestilo (dopis z dne 28.1.2004), saj se je osemdnevni prekluzivni rok za vložitev zahteve za obrazloženo obvestilo iztekel v sredo, dne 21.1.2004.

Vlagateljeve trditve, da bi se moral rok za vložitev zahtevka za revizijo šteti šele od dneva, ko je opravil vpogled v ponudbeno dokumentacijo konkurenčnih ponudnikov (v tem konkretnem primeru torej od dne 26.1.2004), na zgornje ugotovitve o nepravočasnosti vložitve zahtevka za revizijo ne morejo imeti nobenega vpliva. Desetdnevni procesni rok za vložitev zahtevka za revizijo je namreč določen v prvem odstavku 12. člena ZRPJN in je jasno vezan na prejem obvestila o oddaji naročila oz. (ob upoštevanju prvega odstavka 79. člena ZJN-1) na prejem obrazloženega obvestila o oddaji naročila. Kot je bilo že omenjeno, gre za zakonski procesni prekluzivni rok, kar pomeni, da z njegovo zamudo nastopi prekluzija glede pravice do vložitve zahtevka za revizijo in da ga (razen v primerih, ki jih določajo pravila pravdnega postopka o vrnitvi v prejšnje stanje, na katera pa se vlagatelj ne sklicuje) ni mogoče podaljševati. Ob tem velja pripomniti, da je naročnik vlagatelju omogočil vpogled v ponudbeno dokumentacijo konkurenčnih ponudnikov že dne 21.1.2004, vlagatelj pa se je odločil vpogledati v ponudbe dne 26.1.2004, kar mu je naročnik tudi omogočil. Vlagatelju je bil torej omogočen vpogled v ponudbeno dokumentacijo konkurenčnih ponudnikov še znotraj roka za vložitev zahtevka za revizijo in bi lahko po opravljenem vpogledu v ponudbe še pravočasno vložil zahtevek za revizijo, česar pa ni storil. Zato tudi ni mogoče ugotoviti, da bi bilo vlagatelju uveljavljanje pravnega varstva v predmetnem postopku oddaje javnega naročila oteženo ali celo onemogočeno.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da je predmetni zahtevek za revizijo vložen po izteku desetdnevnega prekluzivnega roka za vložitev zahtevka za revizijo iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN in da je naročnik zahtevek za revizijo v skladu z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN pravilno zavrgel, je v skladu z 2. alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot je razvidno iz izreka tega sklepa. Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevo pritožbo zavrnila, njegovega zahtevka za revizijo ni mogoče vsebinsko obravnavati, zato tudi ni mogoče odločati o povrnitvi stroškov, ki jih vlagatelj zahteva v zahtevku za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 20.2.2004

mag. Marija Bezovšek, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Dunajska 48, Ljubljana
- DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali trg 6, Ljubljana
- Urad za javna naročila, Tržaška 19a, Ljubljana