018-038/04 MNZ

Številka: 018-38/04-23-437

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija), je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Metodi Hrovat v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izdelavo in dobavo delov policijskih uniform ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Gojzar d.o.o., Loška cesta 41, Žiri, ki ga zastopa odvetnik Borut Bernik Bogataj, Kidričeva cesta 1, škofja Loka (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 15.03.2004

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi postopek oddaje javnega naročila za izdelavo in dobavo delov policijskih uniform, za sklop 4 (Čevlji terenski) v celoti.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v znesku 374.692,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17.11.2003 sprejel sklep, št. 17123-06-403-56p/2003/11, o pričetku postopka s pogajanji brez predhodne objave in imenovanju pogajalske skupine za izvedbo postopka s pogajanji za izdelavo in dobavo delov policijskih uniform. Naročnik je z dopisom: Povabilo k oddaji ponudbe, št. 17123-06-403-56p/2003/10, z dne 20.11.2003, ponudnike pozval k sodelovanju v postopku oddaje javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave. Iz zapisnika o odpiranju ponudb, št. 17123-06-403-56p/2003, z dne 10.12.2003, je razvidno, da je naročnik prejel 6 pravočasnih ponudb. Naročnik je z dopisom: Poziv k pogajanjem, št. 17123-06-403-56p/2003/13, z dne 12.12.2003, 4 ponudnike v zvezi z njihovo ponudbo pozval, da se udeležijo pogajanj, na podlagi katerih bo naročnik izbral najugodnejšega kandidata. Naročnik je izdal obvestilo o oddaji naročila, št. 17123-06-403-56p/2003/, z dne 19.12.2003, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika za sklop 4 (Čevlji terenski) izbral podjetje ALPINA, tovarna obutve, d.d., Žiri, Strojarska 2, Žiri (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 23.12.2003, skladno z določilom 79. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) od naročnika zahteval izdajo obrazloženega obvestila o oddaji naročila ter naročnika prosil, naj sporoči, kako se je med izbranimi kandidati, ki so podali ponudbo, pojavil kandidat SOČA MEDICO d.o.o., saj ta kandidat ni sodeloval na prvotnem (neuspelem) razpisu za oddajo javnega naročila. Naročnik je z dopisom, št. 17123-06-403-56p/2003/17, z dne 09.01.2004, vlagatelju posredoval obrazloženo obvestilo o oddaji naročila.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 23.01.2004, v katerem navaja, da je naročnik, v zvezi s pomislekom vlagatelja v zahtevi za izdajo obrazloženega obvestila, in sicer da se je v postopku oddaje javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave pojavil ponudnik, ki v prvotnem (neuspelem) razpisu ni sodeloval, zgolj prekopiral navedbe iz obvestila o oddaji naročila, na naveden pomislek vlagatelja pa ni odgovoril. Po vlagateljevem mnenju je naročnik s tem, ko je k oddaji ponudbe v postopku s pogajanji pozval ponudnika SOČA MEDICO d.o.o., ki ni sodeloval pri prvotnem neuspelem razpisu, kršil smisel določil postopka javnega naročanja. Vlagatelj navaja, da je postopek oddaje naročila s pogajanji nadaljevanje prejšnjega postopka, kar pomeni, da lahko v tem postopku, izhajajoč iz načela gospodarnosti, učinkovitosti in preglednosti porabe javnih sredstev, sodelujejo samo "stari" ponudniki (ponudniki, ki so oddaji svoje ponudbe v neuspelem odprtem postopku), ki jih bo naročnik pozval k posredovanju ponudb. Vsako drugačno razlaganje zakonskih določil za zbiranje ponudb v postopku s pogajanji po mnenju vlagatelja omogoča preveliko možnosti za špekuliranje glede izbire najugodnejšega ponudnika in preveliko netransparentnost ter s tem povezano možnostjo za favoriziranje točno določenega ponudnika, še posebno, ker se naročnik in ponudnik v postopku pogajata o ceni.
Vlagatelj navaja, da naročnik očitno favorizira izbranega ponudnika, kar se je pokazalo že pri oddaji naročila majhne vrednosti, št. 2912/01-224/140/02, v katerem vlagatelj od naročnika ni in ni mogel pridobiti obrazloženega obvestila, zato je o tem odločala tudi Državna revizijska komisija (sklep, št. 018-234/02-25-1885, z dne 23.10.2002), naročnik pa je po tem le obrazložil, da je - kljub zakonsko neuspelemu postopku oddaje javnega naročila - naročilo vseeno oddal izbranemu ponudniku, t.j. protizakonito in storjeno ob zavestnem kršenju določil ZJN-1.
Vlagatelj je tudi ugotovil, da je naročilo že celo izvršeno in je izbrani ponudnik dobavil cca. 800 parov terenskih čevljev naročniku. Čeprav postopek izbire še ni dokončen, naj bi po navedbah vlagatelja naročnik že sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom.
Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija razveljavi sklepe o izboru, vsebovane v obvestilu oddaji naročila, z dne 19.12.2003, naročniku naloži plačilo stroškov revizijskega postopka (plačilo takse za revizijo - 100.000 SIT, sestanek s stranko in pregled listin - 50 točk, zahtevek za obrazloženo obvestilo - 50 točk, obvestilo stranki - 20 točk, sestava zahtevka za revizijo - 2.125 točk, obvestilo stranki - 20 točk, administrativni in poštni stroški - 2%, DDV - 20%) z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje revizijske odločbe do dne plačila ter zoper naročnika uvede postopek o prekršku zaradi kršitev določil ZJN-1 in vlagatelja obvestil o uvedbi postopka.

Naročnik je z dopisom: Odgovor na zahtevo za revizijo, št. 17123-06-403-56p/2003/19, z dne 10.02.2004, skladno z določili 13. člena in 9. člena ZRPJN, zaradi neizkazanega pravnega interesa za ostale sklope (razen sklopa 4 - Čevlji terenski), zahtevek za revizijo v tem delu zavrgel, glede izpodbijanega sklopa 4 pa je skladno z določilom 16. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi tega dopisa naročnik navaja, da iz vlagateljevega očitka, da je naročnik kršil določila javnega naročanja, ko je k oddaji ponudbe v postopku s pogajanji pozval ponudnika, ki ni sodeloval pri prvotnem neuspelem razpisu, izhaja nerazumevanje ali namerno izkrivljenje interpretacije postopka s pogajanji.
Naročnik podaja pojasnitev predmetnega postopka oddaje javnega naročila v skladu s 1. točko drugega odstavka 20. člena ZJN-1, ki določa pogoje za oddajo naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi naročila ter dodaja, da če naročnik povabi vse ponudnike, ki so že izrazili zanimanje za sodelovanje (tega pa je lahko izrazil vsakdo, saj je bil v predhodnem postopku razpis javno objavljen), posebna predhodna objava postopka s pogajanji ni potrebna. ZJN-1 sicer ne daje jasnega odgovora na vprašanje, ali lahko naročnik poleg ponudnikov, ki so predložili ponudbe v odprtem postopku, pozove k pogajanjem tudi druge ponudnike, ki niso sodelovali v prejšnjem postopku oziroma v tem postopku niso podali ponudbe. Mogoče pa je poiskati argumente za stališče, da ob tem, da preveri sposobnost (usposobljenost) teh novih ponudnikov (ki niso sodelovali v nobenem predhodnem postopku) in pridobi njihove ponudbe na podlagi uporabljene razpisne dokumentacije, naročnik lahko pozove k pogajanjem tudi druge ponudnike.
Naročnik poudarja, da je, kot je že navedel v obrazloženem obvestilu, z dne 09.01.2004, glede na neuspela javna razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem postopku, v skladu z 20. členom ZJN-1, pozval vseh 9 kandidatov, kateri so sodelovali vsaj pri enem od navedenih javnih razpisov, da podajo svojo ponudbo. Tako so po mnenju naročnika popolnoma nerazumljivi in neosnovani vlagateljevi očitki glede povabila favoriziranega ponudnika, kateri naj ne bi smel sodelovati pri tem naročilu, saj je naročnik ravnal v skladu z zakonodajo, mnenji in stališči priznanih strokovnjakov ter pravno prakso s tega področja.
Glede vlagateljevega očitka, ki se nanaša na kršitev suspenzivnosti v predmetnem postopku, naročnik poudarja, da je v skladu z 11. členom ZRPJN na podlagi vloženega revizijskega zahtevka zadržal postopek oddaje javnega naročila, o čemer je v zakonskem roku vsem sodelujočim ponudnikom posredoval dopis: Obvestilo o vloženem zahtevku za revizijo.
Naročnik pa se ni opredeljeval do navedb iz zahtevka za revizijo, ki se ne nanašajo na predmetno javno naročilo.
Naročnik je vlagatelja na podlagi 17. člena ZRPJN pozval, naj ga v treh dneh od prejema tega dopisa pisno obvesti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 12.04.2004 (pravilno: 12.02.2004; naročnik je dopis prejel dne 13.02.2004), obvestil, da vztraja pri svojem zahtevku, pri tem pa ponavlja navedbe iz zahtevka za revizijo ter dodaja, da mu naročnik oporeka pravico do revidiranja celotnega postopka oddaje javnega naročila, po drugi strani pa dopušča, da pri pogajanjih v sklopu, v katerem je vlagatelj sodeloval s svojo ponudbo, naročnik dopušča udeležbo ponudniku, ki na razpisih za oddajo javnih naročil, ki jih naročnik navaja, ni predložil ponudbe za oddajo naročila za terenske čevlje. Ponudnik SOČA MEDICO d.o.o. je namreč sodeloval na razpisu za oddajo javnega naročila za dobavo nizkih in polvisokih moških čevljev, ne pa za terenske čevlje. Vlagatelj je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 17.02.2004, dodatno posredoval stroškovnik za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, in sicer: posredovanje odgovora na revizijo stranki - 20 točk, sestava pripravljalne vloge - 1.700 točk, obvestilo stranki - 20 točk, administrativni in poštni stroški - 1.320 SIT, DDV - 20%.

Naročnik je v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, z dopisom, št. 17123-06-403-56p/2003/22, z dne 16.02.2004, in z dopisom, št. 17123-06-403-56p/2003/23, z dne 19.02.2004, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je vlagatelja z dopisom, št. 018-038/04-23-321, z dne 19.02.2004, skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZRPJN, zaprosila za dodatno pojasnilo, katero je le-ta posredoval z dopisom, z dne 20.02.2004 in dodatno še dne 11.03.2004.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, št. 018-038/04-23-322, z dne 19.02.2004, skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZRPJN, zaprosila za dodatna pojasnila, katera je le-ta posredoval skupaj z dopisom, št. 17123-06-403-56p/2003, z dne 24.02.2004 ter z dopisom, št. 17123-06-403-56p/2003/24, z dne 05.03.2004 (Državna revizijska komisija ga je prejela dne 08.03.2004).

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po proučitvi dodatnih pojasnil vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu s 23. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo za sklop 4, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila za sklop 4 in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka za sklop 4. Kljub temu, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo predlagal razveljavitev sklepov o izboru, vsebovanih v obvestilu o oddaji javnega naročila, št. 17123-06-403-56p/2003/, z dne 19.12.2003, pa je iz revizijskih navedb razvidno, da vlagatelj izpodbija le sklop 4. Vlagatelj je ponudbo oddal le za sklop 4 (Čevlji terenski). Pravni interes za ostale sklope bi lahko vlagatelj izkazal le v primeru, če bi mu zatrjevana kršitev naročnika povzročila škodo, ker pa v predmetnem postopku vlagatelj, razen ponudbe za sklop 4, ni podal ponudbe za ostale sklope, je potrebno ugotoviti, da nima interesa za pridobitev naročila za ostale sklope.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2.) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3.) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Ker vlagatelj glede na določilo petega odstavka 12. člena ZRPJN po prejemu odločitve o dodelitvi naročila ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve naročnika, je Državna revizijska komisija pri naročniku najprej preverila, ali je bil vlagatelj z dejstvom, da je naročnik k predmetnemu postopku oddaje javnega naročila s pogajanji povabil tudi ponudnika SOČA MEDICO d.o.o., seznanjen že pred prejemom odločitve o dodelitvi naročila. Iz pojasnil, ki sta jih Državni revizijski komisiji posredovala tako naročnik kot vlagatelj, nesporno izhaja, da vlagatelj z dejstvom, da je naročnik k predmetnemu postopku oddaje javnega naročila s pogajanji povabil tudi ponudnika SOČA MEDICO d.o.o., ni bil seznanjen. Ker je torej naročnik vodil in oddal predmetni postopek oddaje javnega naročila po 1. točki drugega odstavka 20. člena ZJN-1, k postopku pa je povabil (tudi) ponudnike, ki niso sodelovali v prejšnjem odprtem ali omejenem postopku, pri tem pa ni podana pravna situacija, ki jo normira peti odstavek 12. člena ZRPJN, je Državna revizijska komisija sledila vlagatelju ter zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila postopek oddaje javnega naročila za izdelavo in dobavo delov policijskih uniform, za sklop 4 (Čevlji terenski) v celoti.

Državna revizijska komisija je obravnavala vlagateljevo navedbo, da se je v postopku oddaje javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave neupravičeno pojavil ponudnik, ki v prvotnem (neuspelem) razpisu ni sodeloval. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik oddal predmetno javno naročilo na podlagi 1. točke drugega odstavka 20. člena ZJN-1, kar je naročnik izrecno zapisal tudi v odgovoru na zahtevek za revizijo (dokument, št. 17123-06-403-56p/2003/19, z dne 10.02.2004; str. 4). Naročnik je k sodelovanju v postopku oddaje javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave z dopisom, št. 17123-06-403-56p/2003/10, z dne 20.11.2003, pozval 9 kandidatov, ki so, kot navaja le-ta, sodelovali vsaj pri enem od dveh neuspelih javnih razpisih za oddajo naročila blaga po odprtem postopku. Državna revizijska komisija s tem v zvezi izpostavlja, da je postopek oddaje javnega naročila s pogajanji po 1. točki drugega odstavka 20. člena ZJN-1 je možen, če naročnik "â??v odprtem ali omejenem postopku dobi nepravilne ali nesprejemljive ponudbe, pri čemer pa se vsebina razpisne dokumentacije ne sme bistveno spremeniti. Naročnik mora objaviti obvestilo, da bo oddal naročilo po tem postopku, razen če je vključil v postopek s pogajanji vse ponudnike, katerih ponudbe so bile predložene v prejšnjem odprtem ali omejenem postopku in so bile ponudbe skladne z zahtevo za priznanje sposobnosti.". Iz predmetne določbe izhaja, da naročniku ni treba objaviti obvestila, da bo oddal naročilo po tem postopku, le če vključi v postopek s pogajanji vse ponudnike, katerih ponudbe so bile predložene v prejšnjem odprtem ali omejenem postopku. Določilo 1. točke drugega odstavka 20. člena ZJN-1 se torej izrecno nanaša le na (vse) ponudnike, katerih ponudbe so bile predložene v prejšnjem (in ne prejšnjih) odprtem ali omejenem postopku. Naročnik pa ne prereka vlagateljeve trditve, da podjetje SOČA MEDICO d.o.o. ni sodelovalo kot ponudnik v prejšnjem odprtem postopku za zadevni predmet javnega naročila, in sicer čevlji terenski.

Državna revizijska komisija je pri obravnavi revizijske navedbe, da je bilo naročilo, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, že izvršeno in da je izbrani ponudnik dobavil cca. 800 parov terenskih čevljev, vlagatelja pozvala, naj na podlagi pravil o trditvenem in dokaznem bremenu (ki izhajajo iz smiselne uporabe določb Zakona o pravdnem postopku, 7., 212. člen in nasl., Uradni list RS, št. 26/99, 96/02; v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN), posreduje dokaze za navedeno trditev. Vlagatelj je v dopisu, z dne 20.02.2004, navedel, da je zadevno informacijo pridobil od osebe iz sfere izbranega ponudnika, ki pa ni želela biti imenovana. Vlagatelj je hkrati zapisal, da je sprožil ustrezne postopke pred pristojnimi državnimi organi. Državna revizijska komisija s tem v zvezi je od naročnika pridobila ustrezna dokazila za ponudnike za sklop 4, ki izkazujejo oddajo oz. prejem dopisa: Obvestilo o vloženem zahtevku za revizijo, št. 17123-06-403-56p/2003/18, z dne 28.01.2004, in sicer za izbranega ponudnika ter podjetje SOČA MEDICO d.o.o. Na podlagi navedenega in glede na 5. točko tretjega odstavka 12. člena ZRPJN, po kateri mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, ni mogoče zaključiti, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ravnal v nasprotju s kogentno določbo 11. člena ZRPJN. V ugotovljenem dejanskem stanju torej ni podlage za uvedbo postopka za kaznovanje prekrška, ki ga kot posledico kršitve 11. člena ZRPJN določata 2. in 3. točka prvega odstavka 34. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija se tudi ni opredeljavala do vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na že pretekle in pravnomočne postopke oddaj javnih naročil. V skladu s 23. členom ZRPJN lahko namreč Državna revizijska komisija v okviru svojih zakonskih pristojnosti ugotovi le morebitne kršitve naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ter posledično s svojim sklepom (delno ali v celoti) razveljavi postopek oddaje javnega naročila. Zakon pa Državni revizijski komisiji ne daje nikakršnih pristojnosti za to, da bi mogla ali smela posegati v odločitve naročnika, ki jih je ta sprejel izven okvirjev izpodbijanih postopkov oddaje javnih naročil. Revizija postopka oddaje javnega naročila je namenjena oceni zakonitosti naročnikovega ravnanja pri oddaji predmetnega javnega naročila, ne pa presoji pravilnosti ravnanja naročnika v prejšnjih postopkih oddaj javnih naročila oziroma iz njih izhajajočih vprašanj v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, zato so te navedbe vlagatelja v tem postopku oddaje predmetnega javnega naročila brezpredmetne.

Naročnik lahko v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1, izbere najugodnejšega ponudnika le, če je pridobil najmanj dve samostojni pravilni ponudbi od dveh različnih, kapitalsko in upravljalsko nepovezanih ponudnikov. S tem pogojem (dve samostojni ponudbi) zakon preprečuje, da bi naročnik pripravil razpisno dokumentacijo, ki bi privilegirala določenega ponudnika. V zvezi s tem je potrebno opozoriti naročnika, da je Državna revizijska komisija že večkrat zavzela stališče (kot na primer v odločitvi št. 018-229/01-23-1662, z dne 27.11.2001 in v odločitvi št. 018-290/02-25-103, z dne 27.01.2003), da se zgoraj določilo 76. člena ZJN-1 upošteva ne glede na vrsto postopka oddaje javnega naročila (seveda z izjemo oddaje naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave po 2. točki prvega odstavka 20. člena ZJN-1), sicer bi zakonodajalec to posebej določil. Ker torej izvedba predmetnega postopka ne odvezuje naročnika od uporabe prvega odstavka 76. člena ZJN-1, je potrebno ugotoviti, da naročnik za sklop 4 (Čevlji terenski) ne bi niti smel izbrati najugodnejšega ponudnika, saj za le-tega ni pridobil dveh samostojnih pravilnih ponudb.

Na podlagi vsega navedenega je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZJN-1 zahtevku za revizijo vlagatelja ugodila in razveljavila postopek oddaje javnega naročila za izdelavo in dobavo delov policijskih uniform, za sklop 4 (Čevlji terenski) v celoti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, v višini plačane takse - 100.000,00 SIT, sestanek s stranko in pregled listin - 50 točk, zahtevek za obrazloženo obvestilo - 50 točk, obvestilo stranki - 20 točk, sestava zahtevka za revizijo - 2.125 točk, obvestilo stranki - 20 točk, administrativni in poštni stroški - 2%, DDV - 20%, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje revizijske odločbe do dne plačila ter v nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo za posredovanje odgovora na revizijo stranki - 20 točk, sestava pripravljalne vloge - 1.700 točk, obvestilo stranki - 20 točk, administrativni in poštni stroški - 1.320 SIT, DDV - 20%. Državna revizijska komisija je kot stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka, skladno s tarifo št. 18 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03), priznala 2000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, ter skladno s tarifo št. 39 Odvetniške tarife 50 točk za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, materialne stroške po 13. členu Odvetniške tarife, 20% davek na dodano vrednost ter povračilo stroškov plačila takse v višini 100.000,00 SIT, skupno torej stroške v višini 374.692,00 SIT, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, kot izhaja iz izreka tega sklepa. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 15.03.2004

Metoda Hrovat, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova 2, Ljubljana
- Borut Bernik Bogataj, Kidričeva cesta 1, škofja Loka
- ALPINA, tovarna obutve, d.d., Žiri, Strojarska 2, Žiri
- Urad za javna naročila, Tržaška 19a, Ljubljana