018-039/04 Občina Žirovnica

Številka: 018-39/04-24-388

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu dr. Aleksiju Mužini, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izdelavo projektov PGD, PZI kanalizacijskih omrežij za 8 naselij v Občini Žirovnica in povezovalnih kanalov ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Projekt nizke zgradbe d.o.o., Vojkova 65, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zoran Vunjak, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje Občine Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 02.03.2004

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne v delu, v katerem mu naročnik s sklepom, št. 41415-0015/03, z dne 03.02.2004, ni ugodil.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 274.636,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 01.11.2003 sprejel sklep, št. 41415-0015/2003, o začetku postopka oddaje javnega naročila za izdelavo projektov PGD, PZI kanalizacijskih omrežij za 8 naselij v Občini Žirovnica in povezovalnih kanalov. Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil dne 14.11.2003 v Uradnem listu RS, št. 111-112/2003, pod številko objave Ob-105807. Naročnik je z obvestilom o oddaji javnega naročila, št. 41415-0015/2003, z dne 29.12.2003, vse ponudnike obvestil, da je za izdelavo predmetnega javnega naročila kot najugodnejšega ponudnika izbral Protim Ržišnik & Perc, arhitekti in inženirji, d.o.o., Delavska cesta 24, šenčur (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik). Vlagatelj je z dopisom, z dne 03.01.2004, skladno z 79. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1), zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila, ki mu ga je naročnik posredoval z dopisom, št. 41415-0015/2003, z dne 06.01.2004.

Vlagatelj je pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, z dne 16.01.2004, v katerem predlaga razveljavitev predmetnega postopka oddaje javnega naročila in povrnitev stroškov. Vlagatelj navaja, da je naročnikov izbor najugodnejšega ponudnika nepravilen. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 15.12.2003, izhaja, da je vlagatelj predložil pravočasno ponudbo, ki vsebuje vse zahtevane dokumente. Iz obvestila o oddaji javnega naročila pa izhaja, da je bila vlagateljeva ponudba zavrnjena, ker ponudbi niso bile predložene ustrezne izjave njegovega podizvajalca in ker naj bi bila predložena garancija za resnost ponudbe nepravilna, ker ni vsebovala naziva ponudnika. Iz obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila pa izhaja, da je komisija, ki je vodila postopek javnega odpiranja spregledala, da vlagateljevi ponudbi niso priložene izjave ponudnikovega podizvajalca, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji, ugotovila pa je, da je predložena bančna garancija identična vzorcu garancije, ki je bil v razpisni dokumentaciji, zato je slednjo pripombo vlagatelja štela kot utemeljeno, vendar je obenem ugotovila, da navedeno ni vplivalo na sam izbor najugodnejšega ponudnika.
Vlagatelj v zvezi z domnevno nepredloženimi izjavami za vlagateljevega podizvajalca navaja, da se ob dejstvu, da je bilo na zapisniku o javnem odpiranju ugotovljeno, da ponudba vsebuje vse zahtevane dokumente, domneva, da je bila ponudba res opremljena z vsemi potrebnimi oziroma zahtevanimi dokumenti. Po mnenju vlagatelja mora ravno zaradi morebitnih špekulacij, ki bi se lahko pojavile v kasnejšem postopku preverjanja prispelih ponudb (morebitno odstranjevanje listin priloženih posamezni ponudbi) veljati, da so podatki ugotovljeni ob javnem odpiranju ponudb resnični in se jih naknadno ne more več spreminjati. Vlagatelj navaja, da se dokumentacije na javnem odpiranju ne preverja vsebinsko, temveč se ugotavlja, ali so listine, ki naj bi izkazovale izpolnjevanje zahtevanih pogojev, predložene v ponudbi. Ker je v konkretnem primeru komisija na samem javnem odpiranju ponudb ugotovila, da vlagateljeva ponudba vsebuje vse zahtevane dokumente, naknadna nasprotna ugotovitev komisije še ne pomeni, da je bila ponudba ob samem odpiranju brez posameznih listin. Naročnik bi moral, po vlagateljevem mnenju, v kolikor bi hotel, takšno ponudbo izločiti, najprej kot nesporno dokazati, da je bila ponudba že ob odpiranju brez listin, oziroma bi moral upoštevati ugotovitve iz zapisnika o javnem odpiranju in šteti, da je ponudba opremljena z vsemi zahtevanimi dokumenti.
Vlagatelj navaja, da je pri naknadnem neformalnem preverjanju referenc izbranega ponudnika ugotovil, da je vsaj ena izmed njih potvorjena. Projekt, ki ga je izbrani ponudnik navedel pod zap. št. 3 - projekt fekalni kanal šenčur - Kranj (3995 m) je projektirala družba Planing Biro Kranj d.o.o. in ne izbrani ponudnik. Vlagatelju se tako postavlja vprašanje resničnosti informacij pridobljenih s strani investitorja tudi za ostale projekte izvedene za občino šenčur, ki jih je izbrani ponudnik navedel v svoji referenčni listi. Izbrani ponudnik je tudi navedel kot samostojne reference projekte, ki so bili izvedeni za istega naročnika, v istem časovnem obdobju in za posamezne segmente vsebinsko istega projekta, ki pa po vlagateljevih izkušnjah, nikdar niso samostojni projekti, za katere bi se sklenila posamezna pogodba. Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma revizijski izvedenec vpogleda v ustrezno dokumentacijo pri občini šenčur in preveri reference izbranega ponudnika. V kolikor reference izbranega ponudnika niso resnične, bi le-ta prejel nižje število točk za reference, na ta način pa bi ponudba vlagatelja v končnem seštevku prejela višje število točk od izbranega ponudnika, kar pomeni, da bi ga moral naročnik izbrati kot najugodnejšega ponudnika in mu oddati predmetno javno naročilo.
Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov in sicer 200 odvetniških točk za posvet s stranko, 1300 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 20 odvetniških točk za obvestilo stranki in 25 odvetniških točk za administrativne stroške ter takso v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, št. 41415-0015/03, z dne 28.01.2004, pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo s potrdilom o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN, kar je vlagatelj storil v prilogi dopisa, z dne 02.02.2004.

Naročnik je s sklepom, št. 41415-0015/03, z dne 03.02.2004, vlagateljevemu zahtevku za revizijo delno ugodil na način, da se predmetni postopek oddaje javnega naročila delno razveljavi in se ponudbe ponovno pregledajo in ocenijo. Vlagatelju pa je tudi kot utemeljeni del zahtevka povrnil potrebne stroške, nastale z revizijo, ki jih je ocenil na polovico vseh stroškov. V obrazložitvi tega sklepa naročnik navaja, da vlagateljev zahtevek za revizijo ni utemeljen v delu, ki se nanaša na izločitev njegove ponudbe zaradi manjkajočih prilog, čeprav je bilo na odpiranju ponudb ugotovljeno in v zapisniku o javnem odpiranju zabeleženo, da njegova ponudba vsebuje vse zahtevane dokumente. Pri pregledu vlagateljeve vezane in zapečatene ponudbe je naročnik ugotovil, da ne vsebuje zahtevanih izjav njegovega podizvajalca Dama engineering d.o.o., Ljubljana - Dobrunje, v prilogah 10., 12. in 13, zato je skladno z drugim odstavkom 76. člena ZJN-1 naročnik njegovo ponudbo kot nepravilno zavrnil.
Vlagateljev zahtevek pa je utemeljen v delu, v katerem je vlagatelj dvomil v resničnost vseh navedb na referenčni listi izbranega ponudnika. Naročnik je preveril resničnost le-teh in ugotovil, da se nekatere reference ne nanašajo na istovrstna dela, zato jih ni upošteval pri ocenjevanju in se iz ponudbe izločijo od tistih, za katere je ugotovljeno, da ustrezajo zahtevam in merilom iz razpisne dokumentacije.
Glede na ugotovljeno bo naročnik ponovno opravil pregled in ocenjevanje pravilnih ponudb ter sprejel novo obvestilo - sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Naročnik je vlagatelja skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, da mu v treh dneh od prejema tega sklepa pisno sporoči ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, z dne 12.02.2004, naročnika obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj hkrati naročnika poziva, da s točnim zneskom navede priznane stroške, saj v nasprotnem odločba ni izvršljiva.

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, št. 41415-0015/2003, z dne 16.02.2004, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu celotne dokumentacije iz spisa Državna revizijska komisija ugotavlja, da zahtevek za revizijo v delu, v katerem mu naročnik s sklepom, št. 41415-0015/03, z dne 03.02.2004, ni ugodil, ni utemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal svojo ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s sklepom, št. 41415-0015/03, z dne 03.02.2004, delno ugodil vlagateljevemu zahtevku in sicer v delu, ki se nanaša na navedbo, da je izbrani ponudnik v referenčni listi navedel neresnične reference, zato se Državna revizijska komisija v tem delu zahtevka za revizijo ni spuščala v vsebinsko presojo.

V delu vlagateljevega zahtevka za revizijo, ki pa se nanaša na naročnikovo odločitev o nepravilnosti njegove ponudbe, pa Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da se na javnem odpiranju ponudb, v skladu z določilom 74. člena ZJN-l in določili Navodila o postopku odpiranja ponudb (Uradni list RS, št. 86/01), ne ugotavlja pravilnosti ponudb, temveč je temu namenjena faza pregleda in ocenjevanja ponudb. Glede vsebine zapisnika o odpiranju ponudb je potrebno ugotoviti, da le-ta ne izkazuje, da je oddana ponudba tudi v resnici pravilna. Na javnem odpiranju se ugotovijo in v zapisnik o javnem odpiranju ponudb vpišejo le osnovni podatki, ki jih določa 74. člen ZJN-1, lahko pa tudi drugi, ki so pomembni za medsebojno primerjanje ponudb oziroma tudi ugotovitve o tem, ali ponudbe vsebujejo vsa zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije (tretji odstavek 5. člena Navodila o postopku odpiranja ponudb). ZJN-1 pa nikjer ne predpisuje, da se na odpiranju ponudb ugotavlja tudi pravilnost posameznih ponudb, kar pomeni, da ima naročnik pravico, da ugotavlja razloge, ki narekujejo izločitev določenega ponudnika, tudi v kasnejših fazah postopka oddaje javnega naročila. Postopek javnega odpiranja tako ni namenjen dokončni odločitvi naročnika o (ne)pravilnosti ponudb, ampak je temu v postopku oddaje javnega naročila namenjen postopek pregleda in ocenjevanja ponudb.
Glede vlagateljeve navedbe, da je bilo na javnem odpiranju za njegovo ponudbo navedeno, da vsebuje vse zahtevane dokumente, kar pa je naročnik s kasnejšimi dokumenti (obvestilo o oddaji javnega naročila, obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila) spreminjal, pa je potrebno ugotoviti, da je naročnik v zapisniku o javnem odpiranjem dejansko navedel, da ponudba vsebuje vse zahtevane dokumente. Upoštevaje zgoraj navedene pravne norme v zvezi s samim postopkom javnega odpiranja ponudb v postopku oddaje javnega naročila je naročnik upravičen v tej fazi ugotavljati, ali vložena ponudba vsebuje vse zahtevane dokumente, ni pa ta njegova odločitev vezana na dejansko odločitev o (ne)pravilnosti ponudbe. Povedano drugače, odločitev o pravilnosti ponudbe, kar pa je edina pravno relevantna okoliščina, ki vpliva na ponudnikove možnosti glede izbora njegove ponudbe kot najugodnejše, je na samem javnem odpiranju ponudb preuranjena, saj je temu namenjena faza pregleda in ocenjevanja ponudb.

V predmetnem postopku vlagatelj zatrjuje, da bi moral naročnik, zaradi dejstva, da je na javnem odpiranju ugotovil, da njegova ponudba vsebuje vse zahtevane dokumente, to sprejeti kot nesporno dejstvo, oziroma po njegovem mnenju naknadna nasprotna ugotovitev naročnika še ne pomeni, da je bila ponudba ob samem odpiranju brez posameznih listin. Vlagatelj še navaja, da bi moral naročnik, v kolikor bi hotel njegovo ponudbo izločiti, najprej kot nesporno dokazati, da je bila njegova ponudba že ob odpiranju brez listin, oziroma bi moral upoštevati ugotovitve iz zapisnika o javnem odpiranju in šteti, da je ponudba opremljena z vsemi zahtevanimi dokumenti. Državna revizijska komisija pa se s slednjim ne more strinjati. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo ne navaja, da je njegova ponudba na javnem odpiranju vsebovala vse dokumente oziroma ne zatrjuje, da bi bila njegova ponudba v vmesnem času (od javnega odpiranja pa do naročnikove odločitve o dodelitvi javnega naročila) predrugačena, ampak navaja, da bi moral naročnik, čeprav ta odločitev nima podlage v dejanskem stanju, sprejeti kot pravilno odločitev iz javnega odpiranja, zgolj zato, ker je bila le-ta objavljena na samem javnem odpiranju. Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre na podlagi pravil o trditvenem in dokaznem bremenu (ki izhajajo iz subsidiarne uporabe postopkov pravil Zakona o pravdnem postopku, 7., 212. člen in nasl., Uradni list RS, št. 26/99, v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN) zaključiti, da bi moral vlagatelj za svoje morebitne trditve, da je njegova ponudba tudi ob pregledu in oceni vsebovala vse dokumente in kot taka izpolnjevala vse zahteve naročnika in bila posledično pravilna, navesti ustrezne dokaze. Ni mogoče slediti vlagateljevemu stališču, da bi moral naročnik, v kolikor bi hotel, njegovo ponudbo izločiti, najprej kot nesporno dokazati, da je bila ponudba že ob odpiranju brez listin. Dokazno breme v revizijskem postopku je namreč na strani vlagatelja, ki bi moral svoje navedbe v zahtevku za revizijo o kršitvah naročnika podkrepiti z dejstvi in dokazi. To pa od njega nedvoumno zahteva tudi 5. točka tretjega odstavka 12. člena ZRPJN, ki določa, da mora vlagatelj navesti dokaze, na podlagi katerih bo mogoče ugotoviti zatrjevana dejstva. Državna revizijska komisija še enkrat opozarja, da naročnik sprejme odločitev o (ne)pravilnosti ponudb šele v postopku pregleda in ocenjevanja ponudb, kar je dejansko tudi storil. Vlagatelj pa ne zatrjuje, da so bili sporni dokumenti (izjave njegovega podizvajalca Dama engineering d.o.o., Ljubljana - Dobrunje, prilog 10., 12. in 13) dejansko v ponudbi tudi v času pregleda in ocene ponudbe oziroma ne izpodbija dejstva, da teh dokumentov ni v njegovi ponudbi, ampak navaja, da bi moral naročnik šteti, da so v njej, zgolj zato, ker je v zapisniku o javnem odpiranju navedel, da njegova ponudba vsebuje vse dokumente. Ob navedenem je v obravnavanem primeru mogoče brez dvoma zaključiti, da naročnik, s tem, ki je vlagateljevo ponudbo (šele) po javnem odpiranju ponudb označil kot nepravilno in jo tako izločil iz nadaljnjega postopka, formalno ni ravnal v nasprotju z določili ZJN-1. Državna revizijska komisija pa še pripominja, da bi bilo njeno presojanje in odločitev lahko drugačna v primeru, da bi vlagatelj zatrjeval, da je njegova ponudba na javnem odpiranju vsebovala vse zahtevane dokumente, kasneje pa bi bili ti dokumenti iz ponudbe odstranjeni.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da ni mogoče naročniku očitati, da bi v predmetnem postopku kršil določila razpisne dokumentacije in ZJN-1, kakor jih navaja vlagatelj, zato je na podlagi druge alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.


Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je naročnik s sklepom, št. 41415-0015/03, z dne 03.02.2004, vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil in mu priznal povrnitev potrebnih stroškov, v višini polovice vseh priglašenih stroškov, je Državna revizijska komisija s stališča, da bi moral naročnik vlagatelju njegove potrebne stroške za revizijo povrniti v celoti (tretji odstavek 22. člena ZRPJN povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo) odločila, da mora naročnik v skladu s petim odstavkom 22. člena ZRPJN in Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 67/03) vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo in sicer: 1300 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 23 odvetniških točk za administrativne stroške ter takso v višini 100.000,00 SIT. Naročnik mora tako povrniti vlagatelju sredstva v višini 274.636,00 SIT.

Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Odločitev Državne revizijske komisije je skladno s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN izvršilni naslov.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 02.03.2004


dr. Aleksij Mužina
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetnik Zoran Vunjak, Kotnikova 5, Ljubljana,
- Občine Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica,
- Protim Ržišnik & Perc, arhitekti in inženirji, d.o.o., Delavska cesta 24, šenčur,
- Urad za javna naročila, Tržaška 19a, Ljubljana.