018-045/04 Osnovna šola Spodnja Idrija

Številka: 018-45/04-22-380

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici mag. Mariji Bezovšek, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za odkup električne energije ter na podlagi zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila, ki ga je vložilo podjetje Elektro prodaja d.o.o., Preradovičeva 10, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Svetlana Vakanjac, Komenskega 16, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Osnovna šola Spodnja Idrija, šolska 9, Idrija (v nadaljevanju: naročnik), dne 5.3.2004

ODLOČILA

1.) Zahtevek za revizijo se zavrže.

2.) Zahteva vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je na podlagi vabila za oddajo ponudbe za prodajo električne energije v letih 2004, 2005, štev. 20/03, z dne 6.11.2003, prejel ponudbe treh ponudnikov. Naročnik je z dopisom, štev. 20/03, z dne 22.12.2003, vse tri ponudnike obvestil, da se je med ponudniki za nakup električne energije odločil za ponudnika Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zahteval revizijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila. V zahtevku za revizijo, z dne 16.1.2004, navaja, da je po prejemu obvestila o izboru ponudnika zahteval obrazloženo obvestilo, ki ga je prejel dne 8.1.2004 in iz katerega izhaja, da je bila cena njegove ponudbe za približno 5% nižja od izbrane ponudbe, navkljub navedenemu pa je bil izbran ponudnik, ki je predloženo ceno garantiral skozi leto 2004, ostala dva ponudnika pa te garancije nista izpostavljala. Vlagatelj se ne strinja z obrazložitvijo naročnika, ki kot razlog za svojo odločitev navaja, da izbrani ponudnik dobavlja električno energijo večini porabnikov v občini in vsem zavodom ter da ima naročnik sklenjeno pogodbo o brezplačni uporabi omrežja z izbranim ponudnikom. Vlagatelj meni, da je takšna obrazložitev sprejeta v nasprotju z določili in temeljnimi načeli Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj ugotavlja, da naročnik v povabilu k oddaji ponudbe kot merilo ni zahteval, da morajo ponudniki predložiti kakršne koli garancije ali kaj drugega. Po mnenju vlagatelja, je iz podane obrazložitve povzeti, da je naročnik po prejemu ponudb enostransko spreminjal merila, saj je bilo edino merilo, ki ga je vsebovalo povabilo k oddaji ponudbe, najnižja cena. Po prepričanju vlagatelja bi moral torej naročnik skleniti pogodbo s ponudnikom, ki je ponudil najnižjo ceno (v konkretnem primeru z vlagateljem) in ne bi smel še dodatno presojati ponudb po ostalih kriterijih, ki ponudnikom niso bili znani. Dejstvo, da izbrani ponudnik dobavlja električno energijo večini porabnikov v občini in vsem zavodom, pa po vlagateljevem mnenju pomeni tudi kršitev načela enakopravnosti ponudnikov, saj utemeljitev, da ima naročnik pogodbo o uporabi sklenjeno z izbranim ponudnikom ter da je v tem primeru pogodba o dostopu do omrežja brezplačna, po mnenju vlagatelja ni zadostna glede na dejstvo, da se naročnik nahaja na območju upravljalskega območja, ki spada pod Elektro Primorska, pogodba o dostopu do omrežja pa bi bila tudi v primeru, če bi bil izbran vlagatelj, brezplačna in bi to vlagatelj vsekakor navajal, če bi vedel, da bo naročnik pri svoji presoji navedeno dejstvo uporabil kot odločilno merilo. Vse navedeno po vlagateljevem mnenju velja tudi za naročnikovo obrazložitev v delu, ko navaja: "â?? na podlagi drugih dejavnikov, ki jih je komisija zajela poleg cene, se kot najboljši ponudnik izbere Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica.". Naročnik v obrazložitvi namreč ne pove, na podlagi katerih drugih dejavnikov, poleg cene, se je odločil za izbranega ponudnika, zaradi česar se odločitev naročnika sploh ne da preizkusiti. Obrazloženega obvestila pa se po vlagateljevem mnenju ne da preizkusiti niti v delu, ko se naročnik sklicuje na lastni pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti, saj naročnik pri tem le golo prepisuje določbe pravilnika, ki naj bi bile po njegovem mnenju relevantne, ne napolni pa jih z nobeno vsebino. Glede na vse navedeno vlagatelj predlaga, da naročnik predmetni postopek oddaje javnega naročila razveljavi in vlagatelju povrne stroške revizijskega postopka, in sicer: za konferenco s stranko 100 točk, za zahtevek za revizijo 600 točk, za takso za revizijo l00.000,00 SIT ter materialne stroške 1.540,00 SIT z 20% DDV.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 9.2.2004, naročniku v vednost posredoval zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 9.2.2004. Z omenjeno zahtevo je vlagatelj Državno revizijsko komisijo obvestil, da na podlagi 16. člena ZRPJN nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj v dopisu navaja, da je zahtevek za revizijo, z dne 16.1.2004, vložil v zakonskem roku od dneva prejema obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila, ki ga je prejel dne 8.1.2004. Vlagatelj se sklicuje na 16. člen ZRPJN in navaja, da iz povratnice, ki jo je prejela vlagateljeva pooblaščenka, izhaja, da je naročnik zahtevek za revizijo prejel dne 19.1.2004, pri čemer pa vlagatelja ni pozval na dopolnitev zahtevka oziroma mu ni sporočil svoje odločitve oziroma ni odločil v 15 dneh od dneva prejema zahtevka za revizijo, zaradi česar vlagatelj domneva, da je naročnik njegov zahtevek za revizijo zavrnil in zato vlaga zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj prilaga fotokopijo zahtevka za revizijo in fotokopijo povratnice ter dodaja, da (glede na dejstvo, da je izbrani ponudnik pri vlagatelju vložil zahtevo za odobritev zamenjave bilančne skupine že v začetku februarja 2004), vlagatelj domneva, da je naročnik navkljub vloženemu zahtevku za revizijo v nasprotju z 11. členom ZRPJN sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom. V kolikor se bo navedena domneva izkazala za resnično, vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, da se navedena kršitev ugotovi in kršitelja ustrezno sankcionira. Glede na vse navedeno vlagatelj Državni revizijski komisijo predlaga, da postopek revizije oddaje predmetnega javnega naročila nadaljuje in odločitev naročnika kot nezakonito razveljavi.

Naročnik je dne 24.2.2004 sprejel sklep, štev. 20/04, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi navedenega sklepa naročnik navaja, da je dne 19.1.2004 prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, dne 11.2.2004 pa zahtevo za nadaljevanje revizijskega postopka. Naročnik ugotavlja, da je vlagatelj zamudil rok za zahtevo za obrazloženo obvestilo iz 79. člena ZJN-1. Naročnik navaja, da je sicer to spregledal in je obrazložitev tudi podal, vendar pa to dejstvo po naročnikovem mnenju ne sanira vlagateljeve zamude. Naročnik navaja, da je v obrazložitvi sicer podano mnenje, da je izbrani ponudnik ponudil nižjo ceno električne energije, vendar pa opozarja, da se je v nadaljnjem postopku po pridobitvi strokovnih mnenj ugotovilo, da je dvotarifna cena izbranega ponudnika v celoti gledano ugodnejša. Naročnik dodaja, da v skladu s 1. odstavkom 16. člena ZRPJN ni odgovoril na vlagateljev zahtevek, saj je glede na zamujen rok za zahtevo za obrazloženo obvestilo smatral, da je zahtevek ničen. Naročnik dalje navaja, da je dne 11.2.2004 s strani vlagatelja prejel zahtevek za nadaljevanje postopka revizije zaradi suma podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom. Naročnik navaja, da je dne 22.12.2003 s priporočeno pošto obvestil vse ponudnike o svoji odločitvi, da sklene pogodbo z izbranim ponudnikom, kar je tudi storil dne 31.12.2004, to je potem, ko v 8 dneh ni dobil zahteve za obrazloženo obvestilo. Naročnik tudi pojasnjuje, da je dne 31.12.2003 prenehala veljati doslej veljavna pogodba ter da tako ne bi imel več sklenjene pogodbe z nobenim izmed dobaviteljev, s tem pa je obstajala možnost težav z dobavo električne energije. Ob vsem navedenem je naročnik sprejel sklep, da se vlagateljev zahtevek za revizijo zavrne, gradivo pa se pošlje v presojo Državni revizijski komisiji.

Naročnik je z dopisom, štev. 20/04, z dne 25.2.2004, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 26.2.2004, zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila odstopil v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je na podlagi 2. odstavka 21. člena ZRPJN od naročnika zahtevala, naj ji posreduje dokazilo o tem, kdaj je vlagatelj prejel obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila. Zahtevano dokazilo je Državna revizijska komisija prejela dne 3.3. ter dodatno 4.3.2003.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter zahtevane dodatne dokumentacije je Državna revizijska komisija v skladu s 1. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN, interes za dodelitev predmetnega javnega naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo mora Državna revizijska komisija preveriti, če so v skladu z ZRPJN podane vse procesne predpostavke za odločanje, med njimi tudi pravočasnost vložitve zahtevka za revizijo.

ZRPJN v 1. odstavku 12. člena določa, da se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, in ta zakon, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Zakon torej določa, da je po odločitvi naročnika o dodelitvi naročila rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni. Rok je prekluziven in začne teči od prejema odločitve o oddaji javnega naročila, oziroma, če je ponudnik od naročnika pravočasno zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila v skladu s 1. odstavkom 79. člena ZJN-1, (najkasneje) od prejema obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s sklepom, štev. 20/04, z dne 24.2.2004, vlagateljev zahtevek za revizijo sicer zavrnil, vendar je v obrazložitvi navedenega sklepa obenem ugotovil, da je vlagatelj zamudil rok za zahtevo po obrazloženem obvestilu iz 79. člena ZJN-1. Ker se je pojavil dvom o tem, ali je v konkretnem primeru vlagatelj zahtevek za revizijo vložil pravočasno, je Državna revizijska komisija naročnika z dopisom, štev. 018-45/04-22-400, z dne 2.3.2004, skladno z 2. odstavkom 21. člena ZRPJN, pozvala naj ji o tem posreduje ustrezna dokazila.

Kot je razvidno iz predložene dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila ter (na zahtevo Državne revizijske komisije naknadno posredovane) poizvednice Pošte 5281 Sp. Idrija, štev. 1/04, je bilo v obravnavanem primeru obvestilo naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila, štev. 20/03, z dne 22.12.2003, vlagatelju vročeno naslednji dan, to je v sredo, dne 23.12.2003. V skladu s pravili o štetju rokov iz 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in 96/02 - v nadaljevanju: ZPP), ki se na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo tudi v postopku revizije javnih naročil, se je v obravnavanem primeru zadnji rok za zahtevo za obrazloženo obvestilo iz 79. člena ZJN-1 iztekel dne 31.12.2004. Osem-dnevni rok iz 1. odstavka 79. člena ZJN-1 je prekluziven, kar pomeni, da je vlagatelj po preteku tega roka izgubil pravico zahtevati obrazloženo obvestilo iz 79. člena ZJN-1.

Iz predložene dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila je dalje razvidno, da je vlagatelj naročniku poslal svoj dopis, štev. 2/1, z dne 5.1.2004, s katerim je od njega zahteval obrazloženo obvestilo iz 79. člena ZJN-1, s priporočeno pošiljko, ki jo je oddal na pošto dne 6.1.2004 (in jo je naročnik prejel dne 7.1.2004) - torej po preteku 8-dnevnega roka iz 1. odstavka 79. člena ZJN-1. Ob navedenem je potrebno ugotoviti, da je vlagatelj v obravnavanem primeru dejansko zamudil prekluzivni rok, v katerem je bil v skladu s 1. odstavkom 79. člena ZJN-1 upravičen od naročnika zahtevati obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila.

Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju je potrebno ugotoviti, da je vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 16.1.2004, vložen prepozno oziroma je formalno zamujen. Vse doslej ugotovljeno namreč obenem pomeni, da je v obravnavanem primeru kot izhodišče za štetje roka za vložitev zahtevka za revizijo mogoče vzeti edino datum 23.12.2003 - torej dan, ko je bilo vlagatelju vročeno obvestilo naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila, štev. 20/03, z dne 22.12.2003 in ne (kot si zmotno predstavlja vlagatelj) datum 8.1.2004 - torej dan, ko je vlagatelj od naročnika prejel naročnikov dopis, štev. 20/04, z dne 7.1.2004. Navedeni dopis je vlagatelj sicer štel kot obrazloženo obvestilo iz 79. člena ZJN-1 (ter je dan njegovega prejema štel kot začetek teka roka za vložitev zahtevka za revizijo), vendar pa je pri tem spregledal, da je omenjeni dopis v procesnopravnem smislu irelevanten, saj ga naročnik (glede na dejstvo, da je bila vlagateljeva zahteva v skladu z 1. odstavkom 79. člena ZJN-1 formalno prepozna) vlagatelju niti ni bil dolžan posredovati.

Ob vsem navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da je edini releventni datum, od katerega je v konkretnem primeru mogoče računati rok za vložitev zahtevka za revizijo, datum prejema odločitve o dodelitvi naročila (23.12.2004). Navedeno pomeni, da se je v obravnavani zadevi 10-dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo v skladu s pravili o štetju rokov iz 111. člena ZPP iztekel dne 5.1.2004. Ker gre za prekluzivni rok, je potrebno ugotoviti, da je vlagatelj s tem dnem izgubil pravico uveljavljati pravno varstvo ter da je s tem dnem odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila postala pravnomočna in je v postopku revizije ni več mogoče izpodbijati.

Iz zgoraj navedenega sledi, da je vlagateljev zahtevek za revizijo, ki ga je vlagatelj naročniku poslal dne 16.1.2004, vložen prepozno ter ga kot takšnega po vsebini ni več mogoče obravnavati, zato Državna revizijska komisija pri obravnavi revizijskega zahtevka ni presojala revizijskih navedb in dokazov (izven kroga obstoja procesnih predpostavk za odločanje o zahtevku za revizijo, ki obravnavajo nepravočasnost vložitve zahtevka za revizijo).

Na podlagi navedenega (ker torej niso podane procesne predpostavke za meritorno obravnavanje zahtevka za revizijo) je Državna revizijska komisija skladno s 1. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrgla kot prepozen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval tudi povračilo stroškov revizijskega postopka. Državna revizijska komisija je svojo odločitev o stroških oprla na določila ZPP, ki se v skladu s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja. ZPP v 1. odstavku 165. člena določa: "Če sodišče zavrže ali zavrne pravno sredstvo, odloči tudi o stroških, ki so nastali med postopkom v zvezi z njim.". Državna revizijska komisija je ob upoštevanju vseh okoliščin v predmetnem postopku odločila, da vlagatelj sam trpi svoje stroške tega revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 5.3.2004

mag. Marija Bezovšek, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Osnovna šola Spodnja Idrija, šolska 9, Idrija
- Elektro prodaja d.o.o., Preradovičeva 10, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Svetlana Vakanjac, Komenskega 16, Ljubljana
- Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica
- URAD ZA JAVNA NAROČILA, Tržaška 19a, Ljubljana