018-046/04 Elektro Primorska d.d.

Številka: 018-46/04-23-518

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Marije Bezovšek kot predsednice senata, članice Metode Hrovat kot poročevalke senata in predsednice mag. Marije Bukovec Marovt kot članice senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo opreme za distribucijski center vodenja Nova Gorica, Erjavčeva 22 in na podlagi zahtevka za revizijo podjetja ENSICO d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Katarina Benedik, Trstenjakova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO PRIMORSKA, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica, ki ga zastopa odvetnica Milena Sevnik Jakoš, Miklošičeva 28, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 18.3.2004

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 18.7.2003 sprejel sklep, št. 6024/03, o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 80-81/03, z dne 18.8.2003, pod št. objave Ob-100320. V Uradnem listu RS, št. 10-11/2004, z dne 6.2.2004, je naročnik objavil popravek javnega razpisa, v katerem je navedel nov rok za predložitev ponudb (20.2.2004 do 12. ure) ter nov datum in uro javnega odpiranja ponudb (20.2.2004 ob 13. uri).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 17.2.2004, v katerem predlaga, da naročnik ugotovi, da je predlagani rok za predložitev ponudbe v nasprotju z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000; v nadaljevanju: ZJN-1) ter celoten postopek oddaje predmetnega javnega naročila in rok za oddajo ponudb razveljavi, razpisno dokumentacijo oziroma rok za predložitev ponudbe pa uskladi z določili ZJN-1 ter ponovi celoten postopek. Vlagatelj navaja, da je zaradi prekratkega roka za predložitev ponudb prepričan, da so njegove možnosti znatno okrnjene in to v nasprotju z zakonom, saj je rok za predložitev ponudbe neupravičeno diskriminatoren do te mere, da mu ne omogoča enakopravnega nastopa oziroma enakopravne obravnave njegove ponudbe. Vlagatelj meni, da je naročnik z objavo novega roka za oddajo ponudb kršil 59. člen ZJN-1, ki predpisuje, da rok za predložitev ponudb ne sme biti krajši od 40 dni od dneva, ko je naročnik odposlal razpis v objavo. Ker gre pri predmetnem razpisu za zahtevnejšo opremo in storitve, pa je naročnik kršil tudi 58. člen ZJN-1, ki predpisuje, da mora naročnik predvideti daljši rok za predložitev ponudb, če se za pripravo ponudbe zahteva pregled obsežne razpisne dokumentacije, obširnih tehničnih specifikacij, ogled lokacije in podobno. Ravnanje naročnika je nedopustno, omogoča manipulacijo in je namenjeno izigravanju določb postopka javnega naročanja, še navaja vlagatelj. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer za sestavo zahtevka za revizijo 2000 točk, za 2% materialne stroške 4.400,00 SIT, za 20% DDV 44.000,00 SIT in za takso 100.000,00 SIT.

Naročnik je z dopisom, št. šU/MK 3161/04, z dne 24.2.2004, Državni revizijski komisiji predlagal, naj na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija je temu naročnikovemu predlogu s sklepom, št. 018-46/03-23-423, z dne 4.3.2004, ugodila.

Naročnik je dne 27.2.2004 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi tega sklepa naročnik navaja, da je o novem roku oddaje in javnega odpiranja ponudb obvestil vse ponudnike, ki so dvignili razpisno dokumentacijo, poleg tega pa je nov rok objavil tudi v Uradnem listu RS. Ker je vlagatelj zoper nov rok vložil zahtevek za revizijo, naročnik šteje, da je bil z njim seznanjen. Naročnik ugotavlja, da v postopkih vloženih zahtevkov za revizijo razen novih rokov za oddajo in odpiranje ponudb (s čimer so bili relativno prestavljeni roki iz razpisne dokumentacije) ni spremenil ničesar. Prav tako Državna revizijska komisija ni razveljavila ničesar iz razpisne dokumentacije. Naročnik ugotavlja, da je javno naročilo objavil že v Uradnem listu RS, št. 80-81/2003, z dne 18.8.2003, objava Ob-100320. Zadnji rok za oddajo ponudb je bil dne 20.2.2004, kar pomeni, da je bil rok za pripravo ponudb več kot 6 mesecev. Naročnik tudi ugotavlja, da je vlagatelj dvignil razpisno dokumentacijo v pisni obliki na sedežu naročnika dne 21.8.2003, z njeno vsebino pa je bil v najslabšem primeru v celoti in podrobno seznanjen ob vložitvi prvega zahtevka za revizijo dne 20.9.2003. Iz omenjenega dejstva gre ugotoviti, navaja naročnik, da je imel vlagatelj dovolj časa za pripravo kakovostne ponudbe ter da v konkretnem primeru ne gre za problem časa, pač pa za zlorabo pravic, ki jih strankam daje zakon (11. člen Zakona o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. 26/99, 96/02). Vlagatelj ve, da zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti, zato lahko podaljša čas priprave svoje ponudbe že s samo vložitvijo zahtevka, kar je tudi storil, navaja naročnik.
Naročnik ugotavlja, da je bilo javno naročilo objavljeno avgusta 2003 in nikoli razveljavljeno - je še v izvajanju, zaradi česar gre kot veljavno zakonodajo uporabljati ZJN-1, ne pa Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih (ZJN-1A, Uradni list RS, št. 2/2004). Vlagatelj napačno interpretira, da je naročnik kršil 58. oz. 59. člen ZJN-1. V tem primeru gre kot relevantno upoštevati določilo četrtega in petega odstavka 25. člena ZJN-1. Naročnik ugotavlja, da je spremenil dokumentacijo glede roka oddaje in odpiranja ponudb in ga podaljšal, o čemer je obvestil vse ponudnike, ki so dvignili razpisno dokumentacijo, kar med strankama ni sporno. Glede na ta dejstva naročnik ugotavlja, da je čas priprave javnega naročila v celoti sprejemljiv in je tak, da omogoča pripravo pravilnih ponudb, kar je bilo dokazano s tem, da je naročnik v sicer razveljavljenem javnem naročilu prejel dve ponudbi.
Naročnik dodaja, da v tem primeru 58. člen ZJN-1 ni bil kršen, saj je zaradi dejstva, da je naročnik namero o javnem naročilu predhodno objavil že v Uradnem listu RS, št. 72/2003, z dne 25.7.2003 (objava Ob-98735), mogoče v postopku skrajševati roke celo na najmanj 22 dni. Med novo objavo popravka javnega naročila in rokom oddaje in odpiranja ponudb pa je preteklo celo 23 dni, kar ob dejstvu, da ne gre za novo objavo, temveč le za popravek datuma oddaje (kar je po mnenju naročnika ugodnost za ponudnike, saj se roki podaljšujejo), še dodatno govori v prid naročniku. Po mnenju naročnika je namen vlagatelja zlorabiti dane pravice, ki jih ima po zakonu, ter doseči neutemeljeno zavlačevanje postopka.
Naročnik je vlagatelja pozval, naj ga v treh dneh od prejema sklepa obvesti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 2.3.2004, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V tem dopisu vlagatelj odgovarja na nekatere navedbe naročnika, dodatno pa zahteva tudi povrnitev stroškov, in sicer 1000 točk za izjavo o nadaljevanju postopka ter 20% DDV na to postavko.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 3.3.2004 (ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 4.3.2003), skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo ter dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku revizije preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot potencialni ponudnik, ki je tudi dvignil razpisno dokumentacijo, v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku očita, da je z objavo novega roka za oddajo ponudb v Uradnem listu RS, št. 10-11/2004, kršil 58. in 59. člen ZJN-1.

58. člen ZJN-1 določa, da mora naročnik določiti tak rok za predložitev ponudbe, ki ponudniku omogoči pripravo pravilne ponudbe, ter da mora pri določanju roka za predložitev ponudb predvideti daljši rok, če se za pripravo ponudbe zahteva ogled obsežne razpisne dokumentacije, obširnih tehničnih specifikacij, ogled lokacije in podobno. Drugi odstavek 59. člena ZJN-1 pa določa, da rok za predložitev ponudb v odprtem postopku v primeru, če je objava opravljena le v Uradnem listu RS, ne sme biti krajši od 40 dni od dneva, ko je naročnik odposlal razpis v objavo. V zvezi z določitvijo roka za predložitev ponudb v odprtem postopku je treba upoštevati še določbo 60. člena ZJN-1, ki predvideva možnost skrajšanja roka na najmanj 30 dni oz. (v primeru pravočasne in popolne predhodne objave) na najmanj 22 dni od dneva, ko je bilo odposlano naročilo objave.

Naročnik je predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 80-81/03, z dne 18.8.2003, pod št. objave Ob-100320, kjer je v 8. točki določil, da je rok za predložitev ponudb 23.9.2003 do 12. ure. V 18. točki objave javnega razpisa pa je navedeno, da je datum odposlane zahteve za objavo, na katerega ZJN-1 veže določitev roka za predložitev ponudb, 11.8.2003. Glede na navedeno gre ugotoviti, da je bil prvotni rok za predložitev ponudb daljši od 40 dni od dneva, ko je bil odposlan razpis v objavo, zato naročniku ni mogoče očitati kršitve 58. in 59. člena ZJN-1.

Iz dokumentacije predmetnega javnega naročila pa je razvidno, da je naročnik zaradi vloženih zahtevkov za revizijo zgoraj navedeni rok za predložitev ponudb večkrat podaljšal. Ravnanja naročnika pri podaljšanju roka za predložitev ponudb, na kar se nanaša predmetni zahtevek za revizijo, ni mogoče subsumirati pod 58. ali 59. člen ZJN-1, pač pa (kot pravilno ugotavlja naročnik) pod 25. člen ZJN-1, ki ureja spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije. Podatek o roku za predložitev ponudb mora biti namreč objavljen v objavi javnega razpisa (drugi odstavek 68. člena ZJN-1), hkrati pa mora biti ta podatek naveden tudi v razpisni dokumentaciji v okviru navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (6. točka prvega odstavka 3. člena Odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije, Uradni list RS, št. 33/97, 63/97 in 84/99). V primeru torej, ko naročnik podaljša rok za predložitev ponudb, spremeni razpisno dokumentacijo, kar pomeni, da mora pri tem upoštevati določbo 25. člena ZJN-1. Ob tem velja pripomniti, da predmetni postopek oddaje javnega naročila ni bil razveljavljen v celoti, pač pa le v delu, ki se je nanašal na nezakonito izvedeno javno odpiranje ponudb (sklep Državne revizijske komisije, št. 018-8/04-24-94, z dne 15.1.2004). Zato objava novega roka za predložitev ponudb ne predstavlja začetka novega postopka oddaje javnega naročila, v katerem bi moral naročnik pri določanju novega roka za predložitev ponudb ponovno upoštevati 58. in 59. člen ZJN-1, temveč le spremembo glede roka za oddajo in odpiranje ponudb znotraj predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

25. člen ZJN-1 v primeru sprememb in dopolnitev razpisne dokumentacije od naročnika zahteva, da spremembe nemudoma brezplačno posreduje tistim ponudnikom, ki so razpisno dokumentacijo že prejeli. V primeru podaljšanja roka za predložitev ponudb pa četrti odstavek 25. člena ZJN-1 od naročnika zahteva, da o podaljšanju roka pisno obvesti vse ponudnike, ki so že prejeli razpisno dokumentacijo, spremembo roka pa objavi na način, kot je bil objavljen razpis. Iz dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila je razvidno, da je naročnik vse ponudnike, ki so dvignili razpisno dokumentacijo, obvestil o novem roku za predložitev ponudb (dokument št. km/as-1416/04, z dne 27.1.2004), hkrati pa je nov rok za predložitev ponudb objavil tudi v Uradnem listu RS, št. 10-11/2004, z dne 6.2.2004. Glede na navedeno gre ugotoviti, da naročniku ob spremembi roka za predložitev ponudb ni mogoče očitati kršitve 25. člena ZJN-1.

Na koncu velja pripomniti, da so imeli ponudniki v predmetnem postopku oddaje javnega naročila več kot šest mesecev časa za pripravo pravilne ponudbe in da je bil vlagatelj z dejstvom, da je bil njegov zahtevek za revizijo, z dne 19.9.2003, ki je bil vložen zoper vsebino razpisne dokumentacije, zavrnjen, seznanjen dne 13.1.2004, ko mu je bil vročen sklep Državne revizijske komisije, št. 018-243/03-23-58/04, z dne 9.1.2004.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v skladu s petim odstavkom 22. člena ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povračilo potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi njegovo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 18.3.2004

Predsednica senata:
mag. Marija Bezovšek, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Odvetnica Milena Sevnik Jakoš, Miklošičeva 28, Ljubljana
- Odvetnica Katarina Benedik, Trstenjakova 2, Ljubljana
- Urad za javna naročila, Tržaška 19a, Ljubljana