018-046/04 Elektro Primorska d.d. - dopolnilni sklep

Številka: 018-46/04-23-586 D O P O L N I L N I

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) in četrtega odstavka 326. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in 96/2002; v nadaljevanju ZPP), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, v senatu članice mag. Marije Bezovšek kot predsednice senata, članice Metode Hrovat kot poročevalke senata in predsednice mag. Marije Bukovec Marovt kot članice senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo opreme za distribucijski center vodenja Nova Gorica, Erjavčeva 22 in na podlagi zahtevka za revizijo podjetja ENSICO d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Katarina Benedik, Trstenjakova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO PRIMORSKA, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica, ki ga zastopa odvetnica Milena Sevnik Jakoš, Miklošičeva 28, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 29.3.2004

ODLOČILA

Vlagatelj je dolžan plačati naročniku stroške, nastale z revizijo, v znesku 269.280,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Vlagatelj je v postopku oddaje javnega naročila za dobavo opreme za distribucijski center vodenja Nova Gorica, Erjavčeva 22 (objava razpisa v Uradnem listu RS, št. 80-81/03, z dne 18.8.2003, pod št. objave Ob-100320) dne 17.2.2004 vložil zahtevek za revizijo, ki ga je Državna revizijska komisija s sklepom, št. 018-46/04-23-518, z dne 18.3.2004, zavrnila kot neutemeljenega. V izreku tega sklepa je Državna revizijska komisija zavrnila tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, ni pa odločala o stroških, katerih povrnitev je zahteval naročnik. Naročnik je v sklepu, z dne 27.2.2004, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo, priglasil stroške postopka ter priprave odgovora na revizijski zahtevek po tarifi v višini 2000 točk ter DDV in 3% materialnih stroškov.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 24.3.2004, predlagal, da izda dopolnilni sklep in na podlagi drugega, četrtega, petega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN ter prvega odstavka 325. člena ZPP v zvezi s četrtim odstavkom 326. člena ZPP naročniku prizna priglašene stroške.

Ker je Državna revizijska komisija v sklepu, št. 018-46/04-23-518, z dne 18.3.2004, ugotovila, da vlagateljev zahtevek za revizijo ni utemeljen, četrti odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev stroškov, ki naročniku nastanejo z revizijo, veže na neutemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija na podlagi četrtega odstavka 22. člena ZRPJN in na podlagi Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/2003) v povezavi s četrtim odstavkom 326. člena ZPP odločila, da se naročniku povrnejo potrebni stroški, nastali z revizijo, in sicer 2000 točk za sestavo sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo (220.000,00 SIT), 20% DDV (44.000,00 SIT) ter 2% materialnih stroškov (5.280,00 SIT). Skupaj mora torej vlagatelj naročniku povrniti 269.280,00 SIT. Višja stroškovna zahteva naročnika se zavrne kot neutemeljena.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 29.3.2004


Predsednica senata:
mag. Marija Bezovšek, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Odvetnica Milena Sevnik Jakoš, Miklošičeva 28, Ljubljana
- Odvetnica Katarina Benedik, Trstenjakova 2, Ljubljana
- Urad za javna naročila, Tržaška 19a, Ljubljana