018-029/04 Občina Benedikt

Številka: 018-29/04-22-311

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. in 19. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 in 90/99, 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Mariji Bezovšek v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje prevozov šoloobveznih otrok v šolskih letih 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 v Občini Benedikt za osnovno šolo Benedikt in na podlagi pritožbe zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje G.U.S. & BUS Boris Vrčko s.p., Ob gozdu 18, Lenart (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, Benedikt (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 17.02.2004

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi sklep o zavrženju vloge za revizijo postopka, št. 64003-003/2003-45, z dne 03.02.2004.

2. Naročnik mora odločiti o zahtevku za revizijo skladno z določili 16. člena ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je dne 04.08.2003, z dokumentom, št. 64003-003/2003-1, sprejel sklep o izvedbi javnega naročila male vrednosti za izvajanje prevozov šoloobveznih otrok v šolskih letih 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 v Občini Benedikt za osnovno šolo Benedikt. Istega dne je naročnik z dokumentom, št. 64003-003/2003-(2-6), poslal potencialnim ponudnikom povabilo k oddaji ponudbe, med drugim tudi vlagatelju.

Vlagatelj je dne 21.08.2003 z dokumentom, št. 19-08/2003-BUS, vložil zahtevek za revizijo. V njem navaja, da je naročnik ocenil vrednost javnega naročila na 4.000.000,00 SIT na leto. Ob dejstvu, da naročnik oddaja javno naročilo za tri leta, vlagatelj meni, da je ocenjena vrednost javnega naročila 12.000.000,00 SIT in da torej ne bi smel uporabiti določb za oddajo javnih naročil male vrednosti. Vlagatelj zato predlaga, da naročnik opravi oddajo javnega naročila po odprtem postopku.

Naročnik je vlagatelja dne 25.08.2003 z dokumentom, št. 64003-003/2003-16, pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo. V njem je zahteval, da v roku treh dni navede dejstva in dokaze, s katerimi dokazuje kršitve in da v roku petih dni v skladu s 6. točko, tretjega odstavka 12. člena ZRPJN, predloži potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Naročnik je dopolnitev vloge zahteval še z dopisoma, z dne 01.09.2003 in z dne 04.09.2003.

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 13. člena ZRPJN dne 05.09.2003 z dokumentom, št. 64003-003/2003-24, izdal sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, ker da ga ni vložila upravičena oseba v skladu z 9. členom ZRPJN. Naročnik je v obrazložitvi sklepa zapisal, da vlagatelj ni podal ponudbe, čeprav je o izvedbi javnega naročila bil pisno obveščen, pa tudi v času priprave na javno naročilo se je za navedeno javno naročilo zanimal, vendar pa razpisne dokumentacije ni dvignil. Iz vsebine razpoložljivih informacij, ki jih ima upravni organ na razpolago, je ta ugotovil, da vlagatelj ni imel interesa za pridobitev javnega naročila iz njemu neznanih razlogov.

Vlagatelj je dne 12.09.2003 z dokumentom št. 20-09/2003-BUS, z dne 11.09.2003, naročniku poslal dopolnitev zahtevka za revizijo, z navedbo dejstev in dokazov, s katerimi dokazuje kršitve. Vlagatelj je dne 14.09.2003 z dokumentom št. 23-09/2003-BUS, z dne 13.09.2003, poslal naročniku dopis, s katerim ga prosi, da ga zaradi socialno-ekonomskega in finančnega stanja oprosti plačila takse iz 22. člena ZRPJN, saj bi se ob plačilu takse občutno zmanjšala sredstva s katerimi se preživlja vlagatelj in njegovi družinski člani. Vlagatelj prosi naročnika, da kljub neplačani taksi odloči o zahtevku za revizijo v skladu s 16. členom ZRPJN.

Vlagatelj je dne 12.09.2003 Državni revizijski komisiji posredoval v odločanje ugovor (pravilno: pritožbo) zoper sklep o zavrženju vloge za revizijski postopek glede oddaje predmetnega javnega naročila, ki ga je le-ta prejela dne 15.09.2003. V pritožbi vlagatelj navaja, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, da je imel in da ima interes za dodelitev javnega naročila, zaradi česar se je pri naročniku tudi pozanimal, kdaj bo javni razpis za predmetno javno naročilo, poleg tega pa je od naročnika dobil tudi vabilo k oddaji ponudbe. Vse to naj bi kazalo na dejstvo, da vlagatelj ima aktivno legitimacijo. Poleg tega vlagatelj navaja, da je bil njegov odgovor na dopolnitev zahtevka za revizijo poslan pravočasno v skladu z določbami ZRPJN potem, ko je dne 09.09.2003 prejel poziv za dopolnitev zahtevka. Vlagatelj navaja, da ni dvignil razpisne dokumentacije, ker jo je vpogledal pri naročniku in zato ni imel potrebe, da bi navedeno razpisno dokumentacijo kupoval. Ker je bila po njegovem mnenju podana s strani naročnika kršitev določil Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) in ker bi moral naročnik postopek izvesti kot odprti postopek, tudi ni oddal svoje ponudbe. Vlagatelj želi in zahteva od naročnika, da ga seznani z razpoložljivimi informacijami, na podlagi katerih trdi, da vlagatelj nima interesa za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je dne 15.09.2003, z dokumentom, št. 018-204/03-22-1376, pozvala naročnika, da ji odstopi dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, ki jo je naročnik posredoval v prilogi dopisa, št. 64003-003/2003-33, z dne 16.09.2003.

Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-204/03-22-1451, z dne 23.09.2003, razveljavila naročnikov sklep o zavrženju vloge za revizijo postopka, z dne 05.09.2003, št. 4003-003/2003-24, ter odločila, da mora naročnik odločiti o zahtevku za revizijo v skladu z določili ZRPJN, po predhodni odločitvi o vlogi za oprostitev plačila takse.

Naročnik je z dopisom, št. 64003-03/2003-39, z dne 09.12.2003, vlagatelja pozval, da dopolni vlogo za oprostitev plačila takse, kar je vlagatelj storil v prilogi dopisa, z dne 12.01.2004. Naročnik je s sklepom, št. 64003-003/2003-42, z dne 16.01.2004, zahtevku za oprostitev plačila takse, ki ga je podal vlagatelj, ugodil.

Naročnik je z dokumentom, št. 64003-003/2003-45, z dne 03.02.2004, sprejel na podlagi drugega odstavka 13. člena ZRPJN sklep o zavrženju vloge za revizijo postopka (pravilno: zahtevka za revizijo). Naročnik navaja, da je bil zahtevek za revizijo skladno s prvim odstavkom 13. člena ZRPJN vložen pravočasno, vendar vlagatelj ni dokazal, da ga je vložila upravičena oseba iz 9. člena ZRPJN. V obrazložitvi navedenega sklepa naročnik še navaja, da bi moral vlagatelj v predmetnem postopku vložiti svojo ponudbo, na podlagi katere bi izkazoval svoj interes. Naročnik navaja, da nima s strani vlagatelja nobenih dokumentov, iz katerih bi lahko razbral, da le-ta izpolnjuje razpisne pogoje. Po naročnikovem mnenju samo navajanje vlagatelja, da naročnik krši predpise javnega naročanja, ni razlog za vložitev zahtevka za revizijo postopka. Navedeno bi pomenilo, da lahko v revizijske postopke vstopajo vsi, tudi tisti, ki nimajo interesa za dodelitev naročila in v postopkih navajajo formalne pomanjkljivosti, ki se v postopku lahko zgodijo.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo zoper navedeni sklep naročnika vložil pritožbo, z dne 07.02.2004, v kateri navaja, da je aktivno legitimirana stranka v postopku skladno z določili prvega odstavka 9. člena ZRPJN. Vlagatelj meni, da je pravočasno in pravilno vložil svoj zahtevek za revizijo, kateremu bi moral naročnik slediti in uradno skladno z določili ZJN-1 objaviti javni razpis za predmetno javno naročilo v Uradnem listu RS po odprtem postopku, saj orientacijska vrednost presega 10.000.000,00 SIT. Vlagatelj še navaja, da podobno prakso opaža tudi v okoliških občinah, kjer je pokazal interes za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je pozvala naročnika, da ji posreduje relevantno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu ter mu z dopisom, št. 018-29/04-22-294, z dne 12.02.2004, posredovala kopijo vložene pritožbe, za katero je naročnik navedel, da je ni prejel. Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 12.02.2004 posredoval zahtevano dokumentacijo.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu celotne dokumentacije iz spisa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je pritožba utemeljena iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. V skladu z 9. členom ZRPJN lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in bi ji bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo.

Med strankama je nesporno, da je naročnik po odločitvi, da bo predmetno javno naročilo oddal kot javno naročilo male vrednosti (pravilnosti te odločitve Državna revizijska komisija v tej fazi revizijskega postopka še ne presoja), s povabilom k oddaji ponudbe, št. 64003-003/2003-5, z dne 04.08.2003, povabil vlagatelja k oddaji ponudbe za predmetno naročilo in ga pozval, da dvigne razpisno dokumentacijo na sedežu naročnika.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je omenjeno dejstvo nesporno okoliščina, zaradi katere ni mogoče vlagatelju odreči pravnega varstva, ki ga zagotavlja v revizijskem postopku 9. člen ZRPJN. Zahtevek lahko namreč vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in izpolnjuje pogoj v zvezi z (možno) povzročeno škodo. Omenjeno pomeni, da lahko vloži zahtevek za revizijo vsaka oseba, ki že sodeluje v postopku oddaje javnega naročila in tudi tista oseba, ki v konkretnem postopku še ne sodeluje, a je razlog za njeno nesodelovanje na strani naročnika. Ugotoviti je namreč potrebno, da je naročnik s citiranim povabilom k oddaji ponudbe vlagatelja vključil v postopek oddaje predmetnega javnega naročila, pri tem pa je vlagatelj, še preden je nadaljeval z aktivnostmi, katere bi bile potrebne v nadaljnjem postopku oddaje javnega naročila (dvig razpisne dokumentacije, oddaja ponudbe), vložil zahtevek za revizijo, v katerem oporeka naročnikovi odločitvi glede izbire vrste postopka oddaje javnega naročila (javno naročilo male vrednosti oziroma odprti postopek).

Vlagatelja k takšnemu ravnanju prisiljuje tudi določilo petega odstavka 12. člena ZRPJN, ki določa: "Vlagatelj po prejemu odločitve o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti ponudnika ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti." V kolikor bi namreč vlagatelj kršitve, kot jih zatrjuje v vloženem zahtevku za revizijo, navajal šele po odločitvi naročnika o dodelitvi javnega naročila, bi bil v tem svojem navajanju prekludiran in bi bil zahtevek za revizijo iz tega razloga kot neutemeljen zavrnjen.

Državna revizijska komisija na podlagi vsega povedanega ugotavlja, da je vlagatelj aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka in je naročnikova odločitev, ki jo je sprejel v sklepu, št. 64003-003/2003-45, z dne 03.02.2004, s katerim je zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo, nezakonita in jo je potrebno skladno z določili 3. alinee drugega odstavka 23. člena ZRPJN razveljaviti.

V skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN Državna revizijska komisija naročnika napotuje na pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik mora na podlagi 16. člena ZRPJN sprejeti vsebinsko odločitev o zahtevku za revizijo. Nadaljevanje revizijskega postopka po odločitvi naročnika je urejeno v 17. členu ZRPJN. Naročnik mora o svoji odločitvi v treh dneh od sprejema odločitve obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo ter ga hkrati pozvati, naj mu najkasneje v treh dneh od prejema naročnikove odločitve pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika (prvi odstavek 17. člena ZRPJN). Po prejetem obvestilu, da bo vlagatelj zahtevka za revizijo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, mora naročnik najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji (drugi odstavek 17. člena). Državna revizijska komisija pa bo v skladu s prvim odstavkom 19. člena ZRPJN odločala o vsebini zahtevka za revizijo, ko (če) bodo za to izpolnjeni z ZRPJN določenimi pogoji, na podlagi odstopa zahtevka za revizijo iz 17. člena ZRPJN.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisija iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, dne 17.02.2004


mag. Marija Bezovšek, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, Benedikt,
- G.U.S. & BUS Boris Vrčko s.p., Ob gozdu 18, Lenart,
- Urad za javna naročila, Tržaška cesta 19a, Ljubljana.