018-028/04 Mestna občina Celje

Številka: 018-28/04-21-301

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 17. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po predsednici mag. Marije Bukovec Marovt v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za izdelavo "Strokovnih podlag s področja upravljanja z vodami v Mestni občini Celje" ter na podlagi zahtevkov za revizijo, ki sta ju vložili podjetji Institut za ekološki inženiring d.o.o., Ljubljanska 9, Maribor (v nadaljevanju: prvi vlagatelj) in Hidrosvet d.o.o., Lava 11, Celje (v nadaljevanju: drugi vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 12.02.2004

ODLOČILA

Naročnik mora o zahtevkih za revizijo prvega in drugega vlagatelja odločiti skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je predmetni javni razpis za izdelavo "Strokovnih podlag s področja upravljanja z vodami v Mestni občini Celje" objavil v Uradnem listu RS, št. 56/2003, z dne 13.06.2003, pod številko objave Ob-96088.
Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 14.07.2003, je razvidno, da je naročnik pridobil tri pravočasne ponudbe. Naročnik je izdal poročilo o oddaji javnega naročila, št. 35005-10/2003-8, z dne 05.08.2003, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral Podjetje za urejanje hudournikov d.d., Ljubljana.

Prvi in drugi vlagatelj sta z dopisoma, z dne 14.08.2003, od naročnika zahtevala izdajo obrazloženega obvestila o oddaji naročila. Drugi vlagatelj je z istim dopisom od naročnika zahteval tudi zapisnik o odpiranju ponudb.

Naročnik je z dokumentom, št. 35005-10/2003-8, z dne 08.09.2003, zaradi proceduralnih napak razveljavil celoten postopek oddaje predmetnega javnega naročila.
Prvotno izbrani ponudnik (Podjetje za urejanje hudournikov d.d., Ljubljana) je vložil zahtevek za revizijo, št. I-1020/03, z dne 19.09.2003, v katerem je navedel, da je naročnik po pravnomočnosti poročila o oddaji javnega naročila nezakonito razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila ter predlagal, da se odločitev naročnika o ponovitvi javnega razpisa razveljavi in izvrši odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-263/03-24-1879, z dne 25.11.2003, zahtevku za revizijo ugodila tako, da je razveljavila odločitev naročnika, št. 35005-10/2003, z dne 08.09.2003, s katero je slednji razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila in mu hkrati naložila, da mora prvemu in drugemu vlagatelju posredovati obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila.

Naročnik je obrazloženo obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila prvemu in drugemu vlagatelju posredoval z dokumentom, št. 35205/00004/2003/0008-DZ/MG/DV, z dne 09.12.2003.

Prvi vlagatelj je dne 22.12.2003 vložil zahtevek za revizijo (dokument št. 8K T60-05, z dne 18.12.2003), v katerem navaja, da je naročnik kršil 24. člen ZJN-1 in hkrati ignoriral vse njegove dopise, ki mu jih je posredoval v času poteka obravnavanega postopka. Prvi vlagatelj očita naročniku tudi napačno uporabo meril za izbiro najugodnejše ponudbe. Prvi vlagatelj se v nadaljevanju sklicuje na sklep Državne revizijske komisije št. 018-263/03-24-1879, z dne 25.11.2003 in ugotavlja, da je ponudnik Podjetje za urejanje hudournikov d.d., Ljubljana dne 19.09.2003 vložil revizijski zahtevek, naročnik pa je medtem dne 19.09.2003, v Uradnem listu RS, št. 91/03, pod št. objave Ob-101921 ponovno objavil javni razpis za izdelavo strokovnih podlag s področja upravljanja z vodami v Mestni občini Celje in dne 20.10.2003 (že) izvedel postopek odpiranja prispelih ponudb. Prvi vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o dodelitvi naročila in razveljavitev postopka oddaje javnega naročila po razpisu, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 91/2003.

Drugi vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja (dokument št. D/3292/2003, z dne 19.12.2003), da naročnikov sklep št. 35005-10/2003-8, z dne 05.08.2003, s katerim je bil obveščen o izbiri najugodnejšega ponudnika, ne vsebuje razlogov za izbiro izbranega ponudnika ter vrednosti javnega naročila. Drugi vlagatelj tudi navaja, da je naročnik kljub temu, da je na odpiranju ponudb ugotovil, da je bila ponudba drugega vlagatelja predčasno odprta in ne ozirajoč se na opozorila navzočih, postopek oddaje javnega naročila nadaljeval. Drugi vlagatelj še ugotavlja, da zapisnik o odpiranju ponudb ne vsebuje ponudbenih cen in da vlagatelj od naročnika zapisnika ni prejel, temveč ga je prejel od enega izmed ponudnikov. Ravno tako drugi vlagatelj očita naročniku, da pri ocenjevanju ponudb naročnik ni upošteval meril za ocenjevanje ponudb, ki jih je določil v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj predlaga naročniku, da očitane kršitve odpravi in podredno poziva Državno revizijsko komisijo naj postopek oddaje predmetnega javnega naročila razveljavi.

Naročnik je dne 17.01.2003 sprejel sklep št. 35205/4/2003/0008/DZ, s katerim je v celoti razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila. Iz obrazložitve sklepa izhaja, da je naročnik po preverjanju zahtevkov za revizijo, ki sta ju vložila prvi in drugi vlagatelj ugotovil, da so bile v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila storjene napake proceduralne in vsebinske narave.

Naročnik je prvega in drugega vlagatelja v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, naj mu v roku treh dni od prejema sklepa pisno sporočita, ali bosta nadaljevala postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umikata.

Naročnik je dne 09.02.2004 (z dopisom št. 35003/10/2003/0008-DZ/DV, z dne 06.02.2004), Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo z dokumentacijo o vodenju postopka oddaje javnega naročila. V istem dopisu je navedel, da drugi vlagatelj ni podal pisnega obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, drugi vlagatelj pa je pisno obvestilo poslal šele po poteku tri dnevnega roka od prejema naročnikovega pisnega pisnega obvestila (dne 29.01.2004).

Po pregledu predložene dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 17. člena v povezavi s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali sta zahtevka za revizijo dopustna in ali sta vlagatelja aktivno legitimirana za vložitev zahtevkov. Vlagatelja imata kot ponudnika, ki sta oddala ponudbi, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi jima bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki jih v zahtevkih navajata kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato sta aktivno legitimirana kot stranki v postopku in upravičena do vložitve revizijskega zahtevka.

Vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, lahko v postopku oddaje javnega naročila zahteva pravno varstvo z vložitvijo zahtevka za revizijo. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ZRPJN, ne določata drugače (prvi stavek prvega odstavka 12. člena ZRPJN). Po vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik najprej preveriti aktivno legitimacijo vlagatelja zahtevka, pravočasnost zahtevka in obstoj vseh sestavin iz tretjega odstavka 12. člena ZRPJN. Če so vse procesne predpostavke izpolnjene, naročnik skladno s 16. členom ZRPJN vsebinsko odloči o zahtevku za revizijo.

Prvi odstavek 17. člena ZRPJN določa, da mora naročnik o svoji odločitvi iz prvega odstavka 16. člena tega zakona v treh dneh od sprejema odločitve obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Če vlagatelj zahtevka za revizijo šele po preteku danega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer naročnik izda sklep o ustavitvi postopka revizije, zoper katerega je dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo. Drugi odstavek 17. člena ZRPJN pa določa, da mora naročnik po prejetem obvestilu, da bo vlagatelj zahtevka za revizijo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji. Prvi odstavek 19. člena ZRPJN še določa, da se postopek pred Državno revizijsko komisijo nadaljuje na podlagi odstopa zahtevka za revizijo iz 17. člena tega zakona.

Po odločitvi naročnika o zahtevku za revizijo na podlagi 16. člena ZRPJN se revizijski postopek torej ne nadaljuje avtomatično. Iz navedenih določb (prvi odstavek 17. člena ZRPJN) izhaja, da mora naročnik v pravnem pouku svoje odločitve o revizijskem zahtevku vlagatelja pozvati, naj mu v treh dneh od sprejema odločitve pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek ali zahtevek za revizijo umika, opozoriti pa ga mora tudi na posledice njegovega molka oz. zamude tridnevnega prekluzivnega roka. Kot je razvidno iz pravnega pouka odločitve o zahtevku za revizijo, je naročnik oba vlagatelja na omenjene posledice izrecno opozoril. Vlagateljevo obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo je namreč procesna predpostavka za nadaljevanje revizijskega postopka. Če vlagatelj tega obvestila naročniku ne posreduje (molk vlagatelja) ali mu ga posreduje po zakonsko določenemu prekluzivnemu tridnevnemu roku od dneva prejema naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, ZRPJN postavlja domnevo (v primeru molka) oz. fikcijo (v primeru zamude), da je zahtevek za revizijo umaknjen, naročnik pa mora o tem izdati sklep o ustavitvi revizijskega postopka, zoper katerega je pravno varstvo zagotovljeno v okviru pritožbe na Državno revizijsko komisijo (v roku treh dni od prejema sklepa).

Ker je v predmetnem revizijskem postopku naročnik že sam ugotovil, da ni prejel izjave drugega vlagatelja o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, izjavo prvega vlagatelja pa je prejel po poteku tri dnevnega roka (od prejema naročnikovega sklepa, s katerim je slednji odločil o njegovem revizijskem zahtevku), Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik s tem, ko je zahtevka za revizijo (prvega in drugega vlagatelja) in dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila odstopil v odločanje Državni revizijski komisiji, ni ravnal v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN. Ker mora torej naročnik v primeru molka in/ali v primeru zamude vlagatelja, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN izdati sklep o ustavitvi postopka, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot je razvidno iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 12.02.2004
mag. Marija Bukovec Marovt, univ dipl.prav.
predsednica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje
- Institut za ekološki inženiring d.o.o., Ljubljanska 9, Maribor
- Hidrosvet d.o.o., Lava 11, Celje
- Podjetje za urejanje hudournikov d.d., Hajdrihova ulica 28, p.p.319, Ljubljana
- Urad za javna naročila, Tržaška cesta 19a, Ljubljana