018-027/04 DARS d.d.

Številka: 018-27/04-23 - 328

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednice mag. Marije Bukovec Marovt kot predsednice senata, članice Metode Hrovat kot poročevalke senata in članice mag. Marije Bezovšek kot članice senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "A2 Karavanke - Obrežje, odsek Smlednik - Krška vas. Začetna dela oziroma gradnja predobremenilnih nasipov, priključku, deviacijah in bencinskem servisu Zaloke, regulacija 7-1 potoka Ilovar in zaščita magistralnega plinovoda M-4 DN400s" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje IPL d.o.o., gradbeništvo in inženiring, špruha 12, Trzin (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.02.2004

ODLOČILA

Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v obvestilu o oddaji javnega naročila št. 402-25/02-1441/03-IL, z dne 08.12.2003.

Obrazložitev

Naročnik je dne 24.06.2003 sprejel sklep, št. 402-25/03-2003/00183, o začetku postopka oddaje javnega naročila za začetna dela oz. gradnjo predobremenilnih nasipov na AC, priključku, deviacijah in bencinskem servisu Zaloke, regulacija potoka Ilovar in zaščita magistralnega plinovoda M-4 DN400s. Javni razpis za predmetno javno naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 65/2003, pod številko objave Ob-97442 z dne 04.07.2003. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. 402-25/03-RPP-IL, z dne 13.08.2003, je razvidno, da je naročnik prejel šest (6) pravočasnih ponudb. Naročnik je kopije ponudb dne 14.8.2003 dostavil Državni revizijski komisiji. Iz obvestila o oddaji naročila, št. 402-25/02-1441/03-IL, z dne 08.12.2003, izhaja, da je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral SCT d.d, Ljubljana s partnerjema Primorje d.d. Ajdovščina in CGP Novo mesto d.d. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 15.12.2003 naročniku poslal zahtevo za obrazloženo obvestilo na podlagi prvega odstavka 79. člena ZJN-1 glede oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je dne 31.12.2003 vlagatelju poslal obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 402-25/03-2057/1-IL, ki ga je le-ta prejel dne 05.01.2004. Naročnik navaja, da je strokovna komisija naročnika pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudbi vlagatelja manjka več dokumentov, zahtevanih v razpisni dokumentaciji, v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: navodila ponudnikom). Naročnik navaja, da vlagatelj namreč ni predložil dokazila o izpolnjevanju minimalnih kriterijev oz. o uspešnih izkušnjah pri vsaj enem javnem naročilu (tč. 5.3.b navodil ponudnikom), tako za vlagatelja kot njegova podizvajalca. Vlagatelj ni predložil obrazcev o opremi (tč. 5.1.i), referencah (tč. 5.1.h) in kadrih (tč. 5.1.j) za svoja podizvajalca (dokazila o kadrovski in tehnični usposobljenosti za podizvajalca), zaradi česar je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil kot nepravilno. Dokazilo ni bilo predloženo ne v poglavju 10. točka 5.1 i in ne pri vlagatelju. Naročnik ugotavlja, da je ponudba izbranega ponudnika pravilna in, upoštevaje merilo najnižje cene, tudi najugodnejša.

Vlagatelj je naročniku poslal zahtevek za revizijo, z dne 15.01.2004, v katerem predlaga, da naročnik spremeni svojo odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila tako, da vlagatelju prizna usposobljenost za izvedbo naročila in nato ponovno opravi izbor po kriteriju najnižje cene ter izbere vlagateljevo ponudbo kot najugodnejšo. Vlagatelj namreč navaja, da je cena, ki jo je ponudil, za 10% nižja od cene, ki jo je ponudil izbrani ponudnik.

Nadalje vlagatelj navaja, da je naročnik v navodilih ponudnikom v točki 5.1.h določil, da mora biti ponudbi priložen seznam najvažnejših opravljenih gradenj, ki po naravi in sestavi zajemajo dela, ki so predmet javnega naročila, v zadnjih treh letih, z zneski, datumi in seznami državnih in zasebnih naročnikov, ter potrdila naročnikov navedenih del, da je ponudnik dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno. V navodilih je tudi določeno, da se seznam lahko izpolnjuje na računalniku, vendar mora vsebinsko ustrezati zahtevam iz obrazca. Vlagatelj navaja, da je dosledno upošteval navodila za izpolnjevanje, in da je originalni obrazec 5.1.h izpolnil tako, da je vanj zapisal, da se sklicuje na prilogo, kamor je vpisal zahtevane podatke, in sicer na treh listih, skupno zase in svoja podizvajalca. Vlagatelj namreč ugotavlja, da je naročnik v razpisnih pogojih določil, naj se pogoji za priznanje sposobnosti prikazujejo kumulativno (skupno), zaradi česar vlagatelj ni posebej označil, ali gre za ponudbo vlagatelja ali podizvajalcev, saj je šlo za enotno ponudbo. Vlagatelj pri tem opozarja, da pa je iz nadaljnjih prilog, kjer so reference potrjene od posameznih investitorjev, razvidno, na koga se posamezna referenca nanaša.

Vlagatelj navaja, da točki 5.1.i in 5.1.j navodil ponudnikom določata, da mora ponudnik navesti glavno gradbeno opremo (vozila, stroje, naprave), ki je nujno potrebna za izvedbo del, z oznako, ali je oprema v lasti ponudnika ali bo na voljo na kak drug način, in da mora ponudnik navesti kvalifikacije in izkušnje ključnih kadrov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe. Vlagatelj ugotavlja, da tudi za te pogoje velja, da jih morajo izpolniti ponudnik in podizvajalci kumulativno, zaradi česar je vlagatelj priložil skupen seznam tako opreme kot kadrov ter s tem izkazal skupno usposobljenost za izvedbo javnega naročila. Vlagatelj še opozarja, da je vsebinsko posredoval podatke tako zase kot za podizvajalca, in da tako ni razloga za izločitev njegove ponudbe kot nepravilne ter da nikjer v navodilih ponudnikom ni bilo določeno, da bi moral ponudnik in njegovi podizvajalci vsak posebej izkazati izpolnjevanje pogojev. Vlagatelj nadalje zanika navedbe naročnika (oz. strokovne komisije naročnika), da v ponudbi vlagatelja manjkajo dokazila o izpolnjevanju pogoja uspešnih izkušenj, saj je priložil več potrdil investitorjev o uspešno izvedenih delih tako zase kot za svoja podizvajalca ter da ni bilo upoštevano dejstvo, da se ti obrazci izpolnjujejo skupno za ponudnika in njegove podizvajalce. Vsebinsko so bili tako posredovani vsi zahtevani podatki. Vlagatelj meni, da je njegova ponudba popolnoma v skladu z navodili ponudnikom in zato pravilna.

Vlagatelj v nadaljevanju opozarja, da bi moral naročnik poročilo komisije za pregled ponudbene dokumentacije kritično oceniti in ga ne le povzeti v svojo odločitev, še več, javni razpis bi moral izvesti s komisijo, ki bi jo sestavljali njegovi zaposleni ali pa neodvisni strokovnjaki, ki nimajo nobene interesne povezave s katerimkoli ponudnikom, ne pa s podjetjem ZIL Inženiring d.d., Ljubljana ki po vlagateljevem mnenju nima pogojev, da bi bil pri ocenjevanju neodvisen in nepristranski, saj je tudi sam večkrat v vlogi naročnika in je celo že sodeloval z izbranim ponudnikom. Vlagatelj navaja, da je komisija povsem neutemeljeno zatrdila, da vlagatelj ni predložil zahtevanih dokazil, in predlaga, da se ugotovi, ali dokazil v ponudbi res ni, ter če je tako, kako so iz ponudbe izginila. Spričo navedenega vlagatelj predlaga, da naročnik ravna kot je navedeno zgoraj.

Dne 27.01.2004 je naročnik izdal sklep, št. 402-4/03-160-LK, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je v točki 5.1.l navodil ponudnikom izrecno navedeno, da v kolikor ponudnik navaja podizvajalce, mora zagotoviti, da tudi oni izpolnjujejo enake pogoje za usposobljenost kot ponudnik; izpolnjevanje mora biti dokumentirano na enak način, kot se to zahteva za ponudnika, kar pomeni, da mora vse obrazce izpolniti tudi za podizvajalce. Nadalje naročnik navaja, da bi vlagatelj moral skladno z Navodili ponudnikom dokazati izpolnjevanje pogojev glede finančne, poslovne, kadrovske in tehnične sposobnosti tudi za podizvajalce, pri čemer morajo biti ustrezna dokazila predložena ločeno. Naročnik opozarja, da je zahteva razpisne dokumentacije kumulativno izpolnjevanje pogojev ponudnika in podizvajalcev, ne pa kumulativno izkazovanje, kot je to napačno interpretiral vlagatelj.
Naročnik še navaja, da vlagatelj za oba podizvajalca ni predložil ustreznih potrjenih obrazcev z navedbo razpolagajoče opreme, kvalifikacij in izkušenj ključnih kadrov ter strokovnih sodelavcev, niti obrazcev s predstavljenimi najvažnejšimi gradnjami, kot je bilo to zahtevano v točkah 5.1.i, 5.1.j in 5.1.h Navodil ponudnikov v razpisni dokumentaciji. Naročnik tudi navaja, da kumulativen prikaz izpolnjevanja zahtevanih pogojev ne zadošča tudi za podizvajalca, saj navodila ponudnikom za podizvajalca zahtevajo dokumentiranje obrazcev na enak način, kot se to zahteva za ponudnika.

Naročnik še dodaja, da je pri vodenju postopka javnega naročanja v celoti upošteval vse zakonske in razpisne pogoje in da je bila izbira opravljena pravilno in korektno.

Naročnik je vlagatelja v pravnem pouku na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN pozval, naj mu v roku treh dni od prejema naročnikovega sklepa pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, ali pa svoj zahtevek umika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 30.01.2004, skladno s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 05.02.2004 v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN v odločanje odstopil zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila skupaj z delom spisovne dokumentacije in prispelimi ponudbami.

Državna revizijska komisija je z dopisom št. 018-027/04-21-254, z dne 13.2.2004, od naročnika zahtevala, da ji posreduje dodatno dokumentacijo in sicer celotno "Razpisno dokumentacijo". Državna revizijska komisija je dodatno dokumentacijo prejela dne 11.02.2004.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku revizije najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot zainteresirani ponudnik, ki je dvignil razpisno dokumentacijo in je tudi oddal ponudbo, v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".


V predmeti zadevi je Državna revizijska komisija presojala ali je ponudba vlagatelja pripravljena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije oz. ali bi moral vlagatelj glede na določila iz razpisne dokumentacijo predložiti obrazce, s katerimi izkazuje sposobnost za izvedbo posla ločeno zase in za svoja podizvajalca.


Državna revizijska komisija je glede na sporno vprašanje preverila določila razpisne dokumentacije. V obravnavanem primeru je naročnik v Razpisni dokumentaciji, poglavje 1, Navodila ponudnikom, točka 5.1. določil: "Da bi bili ponudniki upravičeni sodelovati v postopku oddaje javnega naročila, morajo izpolnjevati pogoje za izpolnjevanje katerih morajo dostaviti dokazila, s katerimi dokažejo usposobljenost za uspešno izvedbo del po pogodbi. Zaradi navedenega morajo ponudbe vsebovati naslednja dokazila." V nadaljevanju naročnik med drugim:
â"˘ pod točko 5.1.h. zapiše: "Seznam najvažnejših opravljenih gradenj, ki po naravi in sestavi zajema dela, ki so predmet javnega naročila, v zadnjih treh letih, z zneski, datumi in seznamom državnih ali zasebnih naročnikov. Ponudnik mora seznamu predložiti potrdila naročnikov Del, ki jih navajajo v seznamu, da je dela po Pogodbi opravil pravilno in pravočasno. Če se obrazec izpolnjuje z računalnikom, mora struktura in vsebina ustrezati zahtevam iz obrazca, ki ga mora Ponudnik potrditi in predložiti k ponudbi.",
â"˘ pod točko 5.1.i. zapiše: "Glavne postavke Izvajalčeve opreme (stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo Del po Pogodbi; Ponudnik mora imeti v lasti ali imeti zagotovljen dostop (preko najema, zakupa, pogodbe o nakupu ali na kak drug način) do ključnih delo opreme, potrebnih za izvajanje razpisanih del. Poskrbeti mora, da bodo deli opreme na osnovi znanih zadolžitev v predvidenem času gradnje na voljo v ustrezni kvaliteti in brezhibnem stanju za njihovo uporabo. Oprema ne sme biti starejša od 5 let. Ponudnik naj navede glavno gradbeno opremo (vozila, stroji in naprave), ki je nujno potrebna za izvajanje del, za katera je predložil ponudbo. Ponudnik naj tudi označi ali so naprave in oprema v lasti ponudnika oziroma bodo na voljo na kak drug način. Če se obrazec izpolnjuje z računalnikom, mora struktura in vsebina ustrezati zahtevam iz obrazca, ki ga mora ponudnik potrditi in predložiti k ponudbi.".
â"˘ pod točko 5.1.j. zapiše: "Kvalifikacije in izkušnje ključnih kadrov, predlaganih za vodenje oz. izvajanje del po pogodbi in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovornih za nadzor kakovosti in sicer na samem gradbišču in izven njega. Če se obrazec izpolnjuje z računalnikom, mora struktura in vsebina ustrezati zahtevam iz obrazca, ki ga mora ponudnik potrditi in predložiti k ponudbi." in
â"˘ pod točko 5.1.l zapiše: "Če ponudnik navaja v ponudbi podizvajalce katerim lahko zaupa izvedbo naročila delno ali v celoti, mora ponudnik zagotoviti, da tudi podizvajalci izpolnjujejo enake pogoje za usposobljenost kot ponudnik; izpolnjevanje pogojev mora biti dokumentirano na enak način kot se to zahteva za ponudnika. Za tisti del javnega naročila, ki ga bo ponudil podizvajalec, je dolžan tudi podizvajalec proporcionalno in v skladu z naravo posla dokazati izpolnjevanje pogojev glede finančne poslovne, kadrovske in tehnične sposobnosti s predložitvijo ustreznih potrdil. Posamezni pogoj za priznanje sposobnosti lahko ponudnik in podizvajalec izpolnita kumulativno (skupno)."

V nadaljevanju razpisne dokumentacije, poglavje 10 "kvalifikacije" je naročnik priložil obrazce, ki jih predložijo ponudniki v svoji ponudbi za izkazovanje pogojev, med katerimi se nahajajo tudi obrazec 5.1 h, 5.1 i, 5.1 j in 5.1 l. V teh obrazcih naročnik v zvezi z izkazovanjem najvažnejših opravljenih gradenj, postavk izvajalčeve opreme, kvalifikacij in izkušenj ključnih kadrov in navajanjem podizvajalcev ponovi zahteve iz točke 5 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (glej zgoraj navedeno).


Po pregledu ponudbe vlagatelja je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj v svoji ponudbi predložil obrazce, s katerimi dokazuje sposobnost za izvedbo posla in sicer za opravljene gradnje in storitve (5.1 h), za opremo potrebno za izvedbo posla (5.1 i) in za kvalifikacije in izkušnje kadrov (5.1 j) za vlagatelja in njegova podizvajalca skupaj. Navedenih obrazcev za podizvajalca vlagatelj ni predložil posebej med dokazili, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev za uspešno izvedbo posla za posameznega podizvajalca (zato je naročnik ponudbo vlagatelja izločil kot nepravilno).


Na tem mestu Državna revizijska komisija poudarja, da je naročnik skladno s prvim odstavkom 23. člena ZJN-1 dolžan pripraviti tako razpisno dokumentacijo, da bo ponudnik na njeni osnovi lahko pripravil pravilno ponudbo. Nejasna ali nedorečena določila razpisne dokumentacije ne smejo iti na škodo ponudnikov. Zaradi navedenega velja ugotoviti, da je sporna določila razpisne dokumentacije treba razlagati v korist ponudnika.


Opozoriti velja tudi na dejstvo, da naročnik najprej v razpisni dokumentaciji zahteva od ponudnikov, ki nastopajo s podizvajalci, da morajo proporcionalno in v skladu z naravo posla dokazati izpolnjevanje pogojev glede finančne, poslovne, kadrovske in tehnične sposobnosti, v nadaljevanju pa zapiše, da se lahko izkaže izpolnjevanje teh pogojev kumulativno. V tem delu je razpisna dokumentacija sama s seboj v nasprotju. Proporcionalno izpolnjevanje pogojev namreč pomeni, da morajo podizvajalci zagotoviti oz. izkazati, da imajo ustrezne reference, kadre in stroje za del posla, ki ga bodo opravili sami, medtem ko kumulativno izpolnjevanje pogojev pomeni, da lahko izpolnjevanje navedenih pogojev izkažejo skupaj s ponudnikom, torej ni potrebno, da sami podizvajalci zagotovijo oz. izkažejo ustrezno opremo, kadre in reference za svoj del posla. Pri tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da je razpisna dokumentacija v tem delu sama s seboj v nasprotju, kar prav tako ne sme iti na škodo ponudnikov.


Iz predloženih dokumentov v ponudbi vlagatelja izhaja, da se dokazila o opravljenih gradnjah in storitvah nanašajo tako na glavnega izvajalca, kot tudi na oba podizvajalca. V ponudbi je namreč najprej predložen obrazec priloga 5.1 h, v katerem so navedene opravljene gradnje in storitve in sicer naziv projekta, naziv investitorja, vrsta del in leto dokončanja ter vrednost pogodbe. Iz predloženih dokazil naročnikov, za katere so bile opravljene navedene gradnje in storitve, izhaja, kdo je izvedel navedene gradnje in storitve (vlagatelj oz. podizvajalca). Tako je v ponudbeni dokumentaciji vlagatelj predložil 9 (devet) potrdil naročnikov del zase, 8 (osem) potrdil naročnikov del za podizvajalca LEKA d.o.o., Dol pri Ljubljani in 12 (dvanajst) potrdil naročnikov del za podizvajalca GEOINVEST d.o.o., Ljubljana. Iz predloženih potrdil naročnikov del izhaja, da je v obrazcu 5. 1h navedene gradnje ali storitve opravil ali vlagatelj ali eden od podizvajalcev.
V obrazcu, s katerim vlagatelj izkazuje kvalifikacije in izkušnje kadrov (obrazec 5. 1 j), so navedeni delovno mesto zaposlenega, njegovo ime in priimek skupaj z navedbo izobrazbe, število let zaposlitve in število let zaposlitve na podobnem delovnem mestu. Iz dokazil, ki jih vlagatelj prilaga k navedenemu obrazcu, zopet le na enem mestu (ne pa posebej tudi za podizvajalca) je razvidno, da se navedba kadrov nanaša tako na vlagatelja, kot tudi na oba podizvajalca. Iz življenjepisov pa je razvidno, da so predvideni kadri zaposleni pri vlagatelju oz. pri enem od obeh podizvajalcev (na primer: I.C. zaposlen oz. lastnik podjetja GEOINVEST d.o.o., Ljubljana, S.M. ustanovitelj in direktor podjetje LEKA d.o.o., Dol pri Ljubljani).
Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval, da ponudniki v obrazcu 5. 1 i navedejo glavne postavke izvajalčeve opreme (stroji, vozila in naprave) ter v obrazcu izpolnijo naslednje rubrike: "1. opremo, 2. izdelave in starost (leto), 3. stanje (nov, dober, slab), število na razpolago ter 4. v lastnini, najet (od koga) bo kupljena (kje")". Vlagatelj je predložil obrazec za "glavne postavke izvajalčeve opreme" (priloga 5.1 i) v katerem je za opremo navedeno v obrazcu izpolnil vse predvidene rubrike.


Iz razpisne dokumentacije "Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe", točka 5.1. je nedvoumno razvidno, da je naročnik od ponudnikov zahteval, da morajo v svoji ponudbi med drugim predložiti tudi obrazce, s katerimi dokazujejo sposobnost za izvedbo posla in sicer za opravljene gradnje in storitve (5.1 h), za opremo, potrebno za izvedbo posla (5.1 i) in za kvalifikacije in izkušnje kadrov (5.1 j). V zvezi z izpolnjevanjem pogojev za podizvajalce je naročnik zgolj zahteval, da mora biti dokumentirano na enak način, kot se to zahteva za ponudnika ter da mora proporcionalno in v skladu z naravo posla dokazati izpolnjevanje pogojev glede finančne, poslovne, kadrovske in tehnične sposobnosti s predložitvijo ustreznih potrdil tudi podizvajalec. Posamezni pogoj za priznanje sposobnosti lahko ponudnik in podizvajalec izpolnita kumulativno (skupno).


Tudi podizvajalec mora torej izpolnjevati pogoje glede finančne, poslovne, kadrovske in tehnične sposobnosti, le-ti pa morajo biti izkazani z ustreznimi obrazci in dokazili. Kljub temu, da je naročnik zahteval, da se izpolnjevanje pogojev izkaže za podizvajalce enako kot za ponudnika, pa iz določil razpisne dokumentacije ne izhaja, da je naročnik eksplicitno zahteval, da je dokumente za izkazovanje pogojev potrebno predložiti posebej za vlagatelja in njegova podizvajalca. Dejstvo je, da morajo pogoje izpolnjevati tudi podizvajalci in jih je potrebno izkazati na ustrezen (dokumentiran) način, vendar glede na določilo razpisne dokumentacije ni nujno potrebno (ni eksplicitno zahtevano), da se posamezna dokazila predložijo ločeno/posebej za glavnega izvajalca in posebej za njegove podizvajalce. Naročnik je tudi navedel, da pogoje za priznanje sposobnosti lahko ponudnik in podizvajalec izpolnita kumulativno (skupno), iz česar je mogoče tudi sklepati oz. razumeti, da jih lahko tudi izkažeta skupaj, s predložitvijo ustreznih dokumentov le na enem mestu (le enkrat). Glede na nejasno oblikovano razpisno dokumentacijo je vlagatelj smel tako razumeti sporno določilo razpisne dokumentacije, ki je dokumente, s katerimi izkazuje sposobnost za izvedbo posla, predložil skupaj zase in za oba podizvajalca. Predloženi obrazci pa vsebujejo podatke tako za vlagatelja, kot tudi za oba podizvajalca.

Državna revizijska komisija na tem mestu tudi opozarja na določilo prvega 54. člena ZJN-1. Ta v prvem odstavku določa: "Naročnik sme zahtevati od ponudnikov pojasnila, da bi si pomagal pri pregledu, vrednotenju in primerjavi ponudb. Naročnik ne sme zahtevati ali dovoliti kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz neustrezne ponudbe le-to naredila ustrezno. Izključno naročnik sme v soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem postopku odpiranja ponudb, lahko pa tako ponudbo zavrne.". Ker je vlagatelj zaradi nejasnosti razumel določilo razpisne dokumentacije tako, da lahko izkaže izpolnjevanje pogojev skupno in ker na obrazcu 5. 1 i, ki ga je naročnik vnaprej pripravil, ni bilo predvideno navajanje podatkov ločeno za ponudnika in za podizvajalca (ni bilo potrebno/nujno evidentirati koliko strojev bo prispeval eden oziroma drugi), bi naročnik lahko v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZJN-1 pozval vlagatelja, da mu pojasni, s katero opremo razpolaga vlagatelj in s katero opremo posamezni podizvajalec. Ponudba vlagatelja se s tem ne bi nič spremenila, ostala bi ista oprema, naročnik pa bi pridobil zgolj informacijo o tem, katera oprema je v lasti ali najemu vlagatelja in katera v lasti ali najemu podizvajalcev.

še posebej velja opozoriti, da je naročnik zahteval kumulativno izpolnjevanje pogojev tudi v zvezi z izvajalčevo opremo, kar pomeni, da mora ponudnik skupaj s svojim podizvajalci zagotoviti zadostno količino opreme in torej ni pomembno, kdo zagotovi potrebno opremo in niti v čigavi lasti je ta oprema (naročnik dopušča tudi možnost najema opreme). Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je vlagatelj sledil zahtevi iz razpisne dokumentacije.Ob vsem doslej navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je vlagateljevo ponudbo kot nepravilno izločil iz obravnavanega postopka oddaje javnega naročila, ravnal v nasprotju z določili razpisne dokumentacije ter da je naročnikova trditev o tem, da naj bi bila vlagateljeva ponudba v tem smislu nepravilna, neutemeljena.

Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo, upoštevaje gornje ugotovitve, na podlagi tretje alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Na tem mestu velja zgolj opozoriti, da Državna revizijska komisija v tem postopku ni presojala, ali vlagatelj skupaj s svojima podizvajalcema vsebinsko izpolnjuje pogoje za sodelovanje na javnem razpisu glede finančne, poslovne, kadrovske in tehnične sposobnosti, temveč zgolj ali je vlagatelj predložil ustrezne dokumente za izkazovanje pogojev zase in za svoje podizvajalce.S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 20.02.2004


mag. Marije Bukovec Marovt, univ. dipl. prav.
predsednica Državne revizijske komisije
Vročiti:
â"˘ Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
â"˘ IPL d.o.o., gradbeništvo in inženiring, špruha 12, Trzin
â"˘ SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana

â"˘ Urad za javna naročila, Tržaška 19a, Ljubljana