018-021/04 Zdravstveni dom Celje

Številka: 018-21/04-23-290

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija), je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN), po članici Metodi Hrovat, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo ultrazvočnega aparata in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SANOLABOR d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ZDRAVSTVENI DOM CELJE, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, ki ga zastopa odvetnica Alenka Pečnik, Ozka ulica 3, 3000 Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 18.02.2004

ODLOČILA

Umik zahtevka za revizijo se vzame na znanje in se ustavi postopek revizije oddaje javnega naročila za dobavo ultrazvočnega aparata, objavljen v Uradnem listu RS, št. 111-112/03, z dne 14.11.2003, pod št. objave Ob-105633.

Obrazložitev

Naročnik je dne 03.11.2003 sprejel sklep, št. 1-DIR/03-565, o pričetku postopka oddaje javnega naročila. Naročnik je objavil javni razpis za dobavo ultrazvočnega aparata v Uradnem listu RS, št. 111-112/03, z dne 14.11.2003, pod št. objave Ob-105633. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. 1-DIR/03-565, z dne 09.12.2003, je razvidno, da so pravočasno prispele 3 ponudbe. Naročnik je dne 19.12.2003 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 1-DIR/03-565-2, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje MEVI, proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o., Vodovodna ulica 20, 2000 Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 23.12.2003 zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila, saj iz obvestila o oddaji javnega naročila izhaja, da bo izbrani ponudnik dobavil ultrazvočni aparat tipa TOSHIBA SSA-700 A/APLIO 50. Ker je v obvestilu navedeno zgolj to, da je izbrani ponudnik prejel najvišje število točk, vlagatelj naročnika prosi, da za vsakega posameznega ponudnika sporoči skupno število točk, ki so jih dosegli, pa tudi število osvojenih točk po posameznih merilih.

Naročnik je izdal obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila (dokument brez datuma) v katerem navaja razloge za izbiro izbranega ponudnika. Po odpiranju ponudb, z dne 09.12.2003, je bilo ugotovljeno, da sta vlagatelj in izbrani ponudnik predložila vse zahtevane listine oziroma dokazila, kot to določa 8. člen razpisne dokumentacije za priznanje usposobljenosti in sposobnosti, medtem ko je bila ponudba ponudnika ELMED, Aleš Gospodarič s.p., Goriška ulica 6, 2000 Maribor nepravilna, saj po proučitvi tehničnih karakteristik le-ta ne izpolnjuje vseh zahtev tehnične specifikacije v skladu z navodili in zahtevami naročnika. Naročnik navaja, da ponujeni aparat Emvisor C pri navedenem ponudniku ne izpolnjuje naslednjih pogojev in sicer:
- Linearna sonda L 12-5, širine 50 mm ni enakovredna zahtevani;
- Ponudnik ne ponuja frekvenčno nastavljivih sond;
- Ponudnik ne ponuja programiranih gumbov za opravljanje z aparatom;
- Aparat nudi le 8 načinov za različne aplikacije (zahtevanih je najmanj 15);
- Ponujeni aparat ne vključuje zahtevane procesirane kanale.
Glede na to, da ponudba zgoraj omenjenega ponudnika ni izpolnjevala tehničnih karakteristik iz 11. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, jo je naročnik izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja. Naročnik na koncu navaja, da je glede na ocenjevalne kriterije po določilu 11. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe največje skupno število točk dosegel izbrani ponudnik, in sicer 142,71 točk, medtem, ko je vlagatelj skupno prejel 140,85 točk.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 13.01.2004, zaradi ugotovljenih nepravilnosti, ki izhajajo iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. 1-DIR/03-565-2, z dne 19.12.2003 in Obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila brez datuma, ki ga je vlagatelj prejel 07.01.2004. V obrazložitvi tega sklepa vlagatelj povzema potek postopka oddaje predmetnega javnega naročila in navaja, da je mogoče pri natančnejšem branju vsebine naročnikovega obrazloženega obvestila ugotoviti, da vlagatelj pod 2. merilom za izbor najugodnejšega ponudnika (tehnične karakteristike ponujenega aparata), točka c.) Tkivni harmonizator, ni prejel nobene točke. Vlagatelj meni, da zgolj po pomoti naročnika, ni prejel nobene točke, saj bi moral, na podlagi vseh priloženih dokumentov, pod 2. merilom prejeti dve točki. Vlagatelj je mnenja, da pri točkovanju njegove ponudbe, ni bilo upoštevano, da nudi ultrazvočni aparat ALOKA SSD-5000SV Pro Sound tkivni harmonizator na dveh sondah, kar naj bi bilo razvidno iz same ponudbe, izjave o izpolnjevanju tehničnih karakteristik in kataloga ultrazvočnega aparata ALOKA (Optional probes, stran; 2, konveksna sonda UST-9119 in linearne sonde UST-5543, UST-5545 ter UST-5712), ki je priloga in sestavni del tega zahtevka za revizijo. Z omenjenima dodatnima dvema točkama, bi vlagateljev skupni seštevek presegel zbir točk izbranega ponudnika, kar posledično pomeni, da bi moral naročnik kot najugodnejšega ponudnika, po vlagateljevem mnenju, izbrati prav njega.
Glede na zgoraj navedeno vlagatelj naročniku predlaga, da ponovno ovrednoti in točkuje ponudbo vlagatelja ter deloma ali v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila. Vlagatelj priglaša tudi povračilo stroškov, ki jih je imel s sestavo predmetnega zahtevka za revizijo, in sicer v višini 271.600,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, št. 1-DIR/03-565-3, z dne 20.01.2004, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik povzema navedbe, ki jih je navajal v obrazloženem obvestilu o oddaji javnega naročila, ki ga je vlagatelj prejel 07.01.2004 in navaja, da najugodnejše ponudbe ni iskal zgolj na podlagi merila cene, pač pa kot ekonomsko najugodnejšo ponudbo na podlagi vnaprej predvidenih različnih-necenovnih meril. Naročnik navaja, da ponujeni aparat vlagatelja ALOKA po kriteriju št. 2 tehnične karakteristike aparata za število obdelovalnih kanalov pod točko a.) ustreza minimalnim pogojem, saj ponuja 512 obdelovalnih kanalov, vendar vlagatelju ni priznal dodatnih točk. Nadalje, je po kriteriju b.) zamik neodvisnega linearnega snopa pri delu z linearno sondo, naročnik tako vlagatelju kot izbranemu ponudniku priznal po 5 točk, po kriteriju c.) tkivni harmonizator, naročnik nobenemu ni priznal točk, saj je vlagatelj z aparatom ponudil samo eno ustrezno sondo s tkivnim harmonizatorjem /HE/, kar po razpisanih kriterijih ocenjevanja, ne prinaša nobene točke. Naročniki navaja, da je vlagatelj priložil v svojem zahtevku za revizijo katalog ALOKA-Optimal probes, iz katerega izhaja, da konveksna sonda UST-9119 izpolnjuje tehnične zahteve naročnika in ima HE (harmoning imaging). Nadalje, linearna sonda UST-5712 (60 mm 3-10 MHz, ki po katalogu nima HE), ima po naročnikovem mnenju, samo možnost priklopa, kar pa zanj ni sprejemljivo, saj vlagatelj v ponudbi ni navedel, ali je potrebno doplačilo, zato je pri ocenjevanju upošteval, da ponujena sonda nima HE. Linearni sondi, ki jih je vlagatelj ponudil na izbiro, pa ne ustrezata zahtevam naročnika glede frekvenčnega območja, zato po njegovem mnenju nista ustrezni. Naročnik pojasnjuje, da je v razpisnih pogojih zahteval linearno sondo 34 mm, fr. Območje oddaja 5.00-13.0 MHZ, sprejem od 4.0-15 MHZ. Vlagatelj pa je v svoji ponudbi ponudil sondo UST-5543 ali UST-5545, ki ne ustrezata v celoti razpisanim tehničnim karakteristikam, saj linearna sonda UST 5543 nima HE, linearna sonda UST-5545, pa sicer ima HE, vendar nima frekvenčnega območja do 13 MHZ. Tako po mnenju naročnika, ne vzdržijo navedbe vlagatelja o neupoštevanju tkivnega harmonizatorja na dveh sondah. Naročnik dalje navaja, da je za izbiro najugodnejše ponudbe objavil enaka merila tako v razpisni dokumentaciji kot v objavi javnega razpisa in jih uporabil na način kot so bila opisana in ovrednotena v razpisni dokumentaciji, zato vlagatelju ni mogel priznati točk pod 2. merilom (tehnične karakteristike) točke c.) tkivni harmonizator. Naročnik meni, da je s tako postavljenimi merili zagotovil objektivno ocenjevanje ponudb in s tem izbiro najugodnejše ponudbe.
Zaradi predhodno navedenih razlogov, je naročnik zavrnil zahtevek vlagatelja za revizijo postopka oddaje javnega naročila in ga pozval na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN, da v treh dneh od prejema te odločitve sporoči ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Poleg tega naročnik zahteva povrnitev stroškov postopka v višini 220.000,00 SIT s pripadajočim DDV.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 23.01.2004, na podlagi 17. člena ZRPJN, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V navedenem obvestilu vlagatelj dodaja, da sta tako tkivni harmonizator kakor tudi druga linearna sonda UST-5712, vključeni v samo ponudbo in ponudbeno ceno in je zato naročnikova bojazen, da bi moral za priklop tkivnega harmonizatorja doplačati, povsem odveč, saj je v predmetni sondi tkivni harmonizator že serijsko vgrajen. Vlagatelj pojasnjuje, da mora ultrazvočni aparat najprej že v osnovi podpirati tehnologijo tkivnega harmonizatorja (harmonic echa), po drugi strani pa mora imeti tudi sama sonda vgrajeno tehnologijo harmonic echa, da se lahko na osnovi te tehnologije sondo in njeno funkcijo tudi dejansko uporablja v praksi. Tako ponujeni ultrazvočni aparat kakor tudi ponujena linearna sonda UST-5712 podpirata in imata obenem vgrajeno tehnologijo tkivnega harmonizatorja. Vlagatelj navaja, da predmetna sonda deluje v frekvenčnem območju 4.0-10.0 MHz oziroma 3.5-13.0 MHz, torej povsem v skladu s tem, kar je zahteval naročnik. Vlagatelj v celoti prereka tudi stroške postopka naročnika v znesku 220.000,00 SIT s pripadajočim DDV, saj meni, da gre za stroške, ki so povezani z opravili, ki sodijo v okvir naročnikovih rednih aktivnosti, določenih z zakonom in jih je naročnik dolžan opraviti.
Poleg povračila stroškov, ki jih je zahteval v zahtevku za revizijo, vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov, ki jih je imel s sestavo tega obvestila o nadaljevanju, in sicer v višini 171.600,00 SIT.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, št. 1-DIR/03-563-4, z dne 28.01.2004, odstopil v odločanje zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila z dokumentacijo, poleg tega pa je predložil tudi mnenje glede obvestila vlagatelja o nadaljevanju predmetnega postopka oddaje javnega naročila, v katerem povzema navedbe, ki jih je navajal v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je po prejemu celotne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila zaradi razjasnitve nekaterih dejanskih vprašanj, določila izvedenca in od vlagatelja s sklepom, št. 018-021/04-23-246, z dne 05.02.2004, zahtevala založitev predujma za izvedbo dokaza v znesku 200.000,00 SIT.

Dne 12.02.2004, je Državna revizijska komisija od vlagatelja prejela pisno obvestilo, da umika vloženi zahtevek za revizijo, ki je bil dne 18.02.2004 dopolnjen s podpisom zakonitega zastopnika vlagatelja.

ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 23. členu (Odločitev Državne revizijske komisije), kjer je v 4. alinei prvega odstavka 23. člena določeno, da Državna revizijska komisija s sklepom, na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi.

Ker je vlagatelj zahtevo za pravno varstvo umaknil pred sprejemom odločitve s strani Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 18.02.2004

Metoda Hrovat,univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova ulica 12/I, Ljubljana
- odvetnica Alenka Pečnik, Ozka ulica 3, Celje
- MEVI, proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o., Vodovodna ulica 20, Maribor
- Urad za javna naročila, Tržaška 19a, Ljubljana