018-014/04 Parkirišča javno podjetje d.o.o. - 11. člen ZRPJN

Številka: 018-14/04-23-156

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu: članice mag. Marije Bezovšek kot predsednice senata, članice Metode Hrovat kot poročevalke senata in predsednice mag. Marije Bukovec Marovt kot članice senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in implementacijo 150 kom. parkirnih avtomatov, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje LF3M, Podjetje za razvojno, laboratorijsko, proizvodno, trgovsko in serijsko dejavnost ter inženiring d.o.o., Kranj, Ljubljanska cesta 24, Kranj, ki ga zastopa odvetnica Ana Jug, Ul. Gradnikove brigade 57, Nova Gorica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Parkirišča javno podjetje d.o.o., Vodnikov trg 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi predloga naročnika za izdajo sklepa v skladu z drugim odstavkom 11. člena ZRPJN, dne 23.01.2004

ODLOČILA

Predlogu za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, se delno ugodi. Vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 20.11.2003, v predmetnem revizijskem postopku ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika do vključno izdaje poročila o oddaji naročila po prvem odstavku 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000; v nadaljevanju: ZJN-1). Naročnik do pravnomočnega zaključka predmetnega revizijskega postopka ne sme izdati obvestila o oddaji naročila po drugem odstavku 78. člena ZJN-1.

Obrazložitev

Naročnik je dne 01.10.2003 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila (št. JN N 05/2003) za dobavo in implementacijo 150 kom. parkirnih avtomatov. Predhodni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 97/2003, z dne 10.10.2003, pod št. objave Ob-103525, in nato še javni razpis za oddajo naročila po odprtem postopku v Uradnem listu RS, št. 99-100/2003, z dne 17.10.2003, pod št. objave Ob-103648.

Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 06.01.2004, je razvidno, da je naročnik pravočasno prejel štiri ponudbe.

Vlagatelj je na javnem odpiranju ponudb naročniku vložil zahtevek za revizijo, z dne 20.11.2003, zoper razpisno dokumentacijo predmetnega javnega naročila, in sicer zoper zahtevo, navedeno pod točko 2 (Predmet javnega naročila) v tretjem in četrtem odstavku podnaslova "Opis predmeta", ki glasi:
"Pogoj za sodelovanje je izkazana vsaj ena implementacija vsaj 150 parkirnih avtomatov istega proizvajalca, povezanih v nadzorni center.
Ponudb, ki ne bodo izpolnjevale zgornjega pogoja, komisija ne bo obravnavala.".

Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da se navedeni pogoj črta iz razpisne dokumentacije, in se nadaljuje s postopkom oddaje javnega naročila, kot da tak pogoj ni bil določen, ali podrejeno, da se objava javnega naročila ponovi. V obrazložitvi zahtevka vlagatelj navaja, da je naveden razpisni pogoj nemogoč in diskriminatoren, saj onemogoča vlagatelju, ne glede na kvalitetne izdelke in licenčne pravice, da sodeluje v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Vlagatelj meni, da bi enako veljalo tudi za vse domače ponudnike.

Vlagatelj je namreč prepričan, da v celotni Sloveniji ni izvajalca, ki bi posedoval 150 parkirnih avtomatov, povezanih v nadzorni center, in da je sam ugotovil, da je na teritoriju celotne Slovenije vsega skupaj 64 parkirnih avtomatov, od katerih je približno polovica tuje, preostala polovica pa domače proizvodnje, le-ti pa nikakor niso povezani v en nadzorni center, temveč jih ima vsako mesto povezane v svoj sistem. Vlagatelj še navaja podatke o parkomatih v Sloveniji, ki jih je dobil po poizvedbah v oktobru 2003, in sicer število parkomatov po mestih in njihove distributerje oz. proizvajalce. Vlagatelj glede na navedene podatke sklepa, da na območju Slovenije ni proizvajalca oz. distributerja, ki bi ustrezal razpisnim pogojem, in da to po mnenju vlagatelja pomeni popolno diskriminacijo domačega trga, kar je v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki kot temeljnim načelom javnega naročanja, in pa tudi v nasprotju z javnim redom.

Vlagatelj še navaja sum, da je naročnik razpisne pogoje prilagodil konkretnemu tujemu ponudniku, kar pomeni kršitev določb 31. do 54. člena ZJN-1. Nadalje vlagatelj naročniku očita zavlačevanje postopka in negospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. Vlagatelj tudi poudarja, da je predmetni razpis naročnikov drugi javni razpis, ker je bil predhodni zaradi kršitve zakona razveljavljen. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo priglasil tudi stroške v višini 430.000,00 SIT.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom, z dne 12.01.2004, kot neutemeljenega zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da postavljeni razpisni pogoj predstavlja natanko to, kar želi naročnik z javnim naročilom kupiti; zato tak pogoj ni diskriminatoren, temveč opredeljuje naročnikove potrebe v zvezi s predmetom javnega naročila. Naročnik poudarja, da je postavil objektiven pogoj, ki je za predmetno javno naročilo bistven.

Naročnik poudarja, da želi z razpisnim pogojem preveriti, ali je ponudnik sposoben izvesti naročilo v razpisanem obsegu, in ker na trgu obstajajo ponudniki, ki dejansko imajo v sistem povezanih več sto parkirnih avtomatov, ni razloga, zakaj naročnik takih referenc ne bi smel zahtevati. Naročnik meni, da s tem celo ravna kot dober gospodar, saj kupuje izdelek, ki že preizkušeno deluje v praksi.

Naročnik nadalje utemeljuje, da vlagatelj neupravičeno navaja omejitev na slovenski trg, saj naročnik referenc ni omejil na domači trg, temveč so upoštevne tudi reference ponudnikov v tujini.

Glede očitkov vlagatelja, da razpisnim pogojem ne more ustrezati slovenski proizvajalec oz. distributer in da je naročnik pogoje najverjetneje prilagodil tujemu ponudniku, naročnik ugotavlja, da so vsi ponudniki, ki so oddali ponudbe, domače pravne osebe, da torej sploh ni bilo tujega ponudnika. Hkrati naročnik poudarja, da pred oddajo ponudb sploh ni mogel vedeti, kdo bo oddal ponudbo, niti ni vlagatelj dokazal, da naj bi bili pogoji prilagojeni tujemu ponudniku, kot bi to skladno z načelom dokaznega bremena moral storiti.

Naročnik še opozarja, da je predmetni postopek oddaje javnega naročila popolnoma nov in samostojen in v ničemer v zvezi s predhodnim, kot to navaja vlagatelj, ter da pri prejšnjem postopku prav tako ni šlo za razveljavitev postopka zaradi kršitve zakona, temveč zaradi dejstva, da je naročniku po ocenjevanju ostala le ena pravilna ponudba, zaradi česar je skladno z ZJN-1 postopek zaključil brez oddaje javnega naročila.

Naročnik je vlagatelja v pravnem pouku opozoril, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, da lahko v roku treh dni od prejema tega sklepa zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, sicer se bo štelo, da zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN dne 15.01.2004 vložil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj dodatno opozarja, da naročnik v ponavljajočih se javnih razpisih za dobavo sistemov za upravljanje parkirnih površin in parkomate spreminja tiste pogoje iz razpisne dokumentacije, ki jih ponudniki posebej zahtevajo, kar vlagatelju poraja sum, da ima naročnik v ozadju privilegirane ponudnike ali pa da nima namena izvesti postopka do konca.

Vlagatelj tudi navaja, da naročnik ne dopušča variantnih rešitev, in da so njegove razpisne zahteve bodisi pomanjkljive bodisi nemogoče.

Vlagatelj še poudarja, da imajo ponudniki na domačem trgu reference na podobnih sistemih, kot so parkomati, le-te pa v predmetnem postopku niso upoštevne, saj so z razpisno dokumentacijo izrecno zahtevani "parkomati" in nikakršni drugi avtomati, kar pa je po mnenju vlagatelja diskriminatoren pogoj. Vlagatelj poleg že priglašenih stroškov navaja še stroške priprave zahteve za nadaljevanje postopka, skladno s tarifno št. 24/3 Odvetniške tarife.

Državna revizijska komisija je dne 22.01.2004 naročnika, v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN, povabila na sestanek zaradi pridobitve dodatnih pojasnil. Naročnik je Državni revizijski komisiji na sestanku izročil dokument, v katerem je predlagal, naj Državna revizijska komisija na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. V obrazložitvi navedenega predloga naročnik navaja, da je dne 06.01.2004 izvedel javno odpiranje ponudb, pri čemer je ponudbe odpiral po vrstnem redu prispetja, tako da je ponudbo vlagatelja in njej v posebni kuverti priložen zahtevek za revizijo odprl nazadnje. Predstavnik vlagatelja je izrazil željo, da se odpiranje ponudb dokonča, zato je naročnik to storil in nato vsem prisotnim predstavnikom ponudnikov izročil zapisnik o odpiranju ponudb, vsa nadaljnja dejanja pa zadržal. Naročnik tudi navaja, da je nato zelo hitro, v roku treh dni, odločil o zahtevku za revizijo, saj si želi čimprejšnjega nadaljevanja in dokončanja postopka oddaje javnega naročila, saj mu dolgotrajen postopek povzroča poslovno škodo. Kot drugi razlog za ugoditev njegovemu predlogu za nesuspenzivnost naročnik navaja samo vsebino zahtevka za revizijo, saj se vlagatelj v le-tem sklicuje na pogoj v razpisni dokumentaciji, ki ga je nemogoče izpolniti, obenem pa vlagatelj (in tudi ostali ponudniki) v svoji ponudbi navaja reference, ki dokazujejo izpolnjevanje pogoja. Spričo navedenega naročnik Državni revizijski komisiji predlaga, naj izda sklep o ugoditvi predlogu za nezadržanje, in dovoli naročniku, da izda poročilo o poteku javnega naročila ter sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika. Naročnik meni, da se bo na ta način, če se mu dovolijo nadaljnje aktivnosti, tudi pokazalo, ali je vlagateljeva trditev v zahtevku za revizijo utemeljena.

Po presoji navedb naročnika ter pregledu odstopljene dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 11. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) določa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. V drugem odstavku 11. člena pa ZRPJN dopušča možnost, da lahko Državna revizijska komisija na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da javni interes za izvedbo postopka oddaje javnega naročila obstaja, saj se kaže v cilju zagotovitve gospodarne rabe javnih sredstev ter učinkovitega delovanja sistema javnih parkirišč. Istočasno gre ugotoviti, da delna nesuspenzivnost zahtevka za revizijo, kot je določena v izreku tega sklepa, nima škodljivih posledic za udeležene v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. S takšno odločitvijo je naročniku omogočeno, da kljub vloženemu zahtevku za revizijo opravi postopek pregledovanja in analiziranja ponudb ter izda poročilo o oddaji naročila po prvem odstavku 78. člena ZJN-1. Poročilo o oddaji naročila naj naročnik odstopi Državni revizijski komisiji, hkrati pa naročnik do pravnomočnega zaključka predmetnega revizijskega postopka ne sme izdati obvestila o oddaji naročila po drugem odstavku 78. člena ZJN-1. S takšno odločitvijo je zagotovljeno tudi načelo hitrosti kot eno temeljnih načel javnega naročanja. Državna revizijska komisija pa ni sledila predlogu naročnika, da lahko nadaljuje aktivnosti v postopku oddaje naročila do te mere, da bi izdal sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 23.01.2004


Predsednica senata:
mag. Marija Bezovšek, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- odvetnica Ana Jug, Ul. Gradnikove brigade 57, Nova Gorica
- Parkirišča javno podjetje d.o.o., Vodnikov trg 5, Ljubljana
- Urad za javna naročila, Tržaška 19a, Ljubljana