018-014/04 Parkirišča javno podjetje d.o.o.

Številka: 018-14/04-23-365

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Marije Bezovšek kot predsednice senata, članice Metode Hrovat kot poročevalke senata in predsednice mag. Marije Bukovec Marovt kot članice senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in implementacijo parkomatov, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje LF3M, Podjetje za razvojno, laboratorijsko, proizvodno, trgovsko in serijsko dejavnost ter inženiring d.o.o. Kranj, Ljubljanska cesta 24, Kranj, ki ga zastopa odvetnica Ana Jug, Ul. Gradnikove brigade 57, Nova Gorica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Parkirišča javno podjetje d.o.o., Vodnikov trg 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 01.03.2004

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 01.10.2003 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila (št. JN N 05/2003) za dobavo in implementacijo 150 kom. parkirnih avtomatov. Predhodni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 97/2003, z dne 10.10.2003, pod št. objave Ob-103525, in nato še javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku v Uradnem listu RS, št. 99-100/2003, z dne 17.10.2003, pod št. objave Ob-103648. Naročnik je objavil popravek javnega razpisa v Uradnem listu RS, št. 125-127/2003, z dne 19.12.2003, pod št. objave Ob-107765, v katerem je določil nov rok za oddajo ponudb in nov datum odpiranja ponudb.

Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 06.01.2004, je razvidno, da je naročnik pravočasno prejel štiri ponudbe.

Vlagatelj je na javnem odpiranju ponudb naročniku predložil zahtevek za revizijo, z dne 20.11.2003, zoper razpisno dokumentacijo predmetnega javnega naročila, in sicer zoper zahtevo, navedeno pod točko 2 (Predmet javnega naročila) v tretjem in četrtem odstavku podnaslova "Opis predmeta", ki glasi:
"Pogoj za sodelovanje je izkazana vsaj ena implementacija vsaj 150 parkirnih avtomatov istega proizvajalca, povezanih v nadzorni center.
Ponudb, ki ne bodo izpolnjevale zgornjega pogoja, komisija ne bo obravnavala.".

Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da se navedeni pogoj črta iz razpisne dokumentacije, in se nadaljuje s postopkom, kot da tak pogoj ni bil postavljen, ali podrejeno, da se objava javnega naročila ponovi.

V obrazložitvi zahtevka vlagatelj navaja, da je naveden razpisni pogoj nemogoč in diskriminatoren, saj vlagatelj v predmetnem javnem naročilu kljub kvalitetnim izdelkom in licenčnim pravicam ne bi mogel sodelovati, oz. naročnik njegove ponudbe ne bi niti obravnaval. Vlagatelj meni, da bi enako veljalo tudi za vse domače ponudnike.

Vlagatelj je namreč prepričan, da v celotni Sloveniji ni izvajalca, ki bi posedoval 150 parkirnih avtomatov, povezanih v nadzorni center, in da je sam ugotovil, da je na teritoriju celotne Slovenije vsega skupaj 64 parkirnih avtomatov, od katerih je približno polovica tuje, preostala polovica pa domače proizvodnje, le-ti pa nikakor niso povezani v en nadzorni center, temveč jih ima vsako mesto povezane v svoj sistem. Vlagatelj še navaja podatke o parkomatih v Sloveniji, ki jih je dobil po poizvedbah v oktobru 2003, in sicer število parkomatov po mestih in njihove distributerje oz. proizvajalce. Vlagatelj glede na navedene podatke sklepa, da na območju Slovenije ni proizvajalca oz. distributerja, ki bi ustrezal razpisnim pogojem, in da to po mnenju vlagatelja pomeni popolno diskriminacijo domačega trga, kar je v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki kot temeljnim načelom javnega naročanja (5. člen Zakona o javnih naročilih, Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000; v nadaljevanju: ZJN-1), in pa tudi v nasprotju z javnim redom.

Vlagatelj še navaja sum, da je naročnik razpisne pogoje prilagodil konkretnemu tujemu ponudniku, s čimer bi kršil določbe 31. do 54. člena ZJN-1. Nadalje vlagatelj naročniku očita, spričo diskriminiranja in omejevanja ponudnikov, zavlačevanje postopka in negospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. Vlagatelj tudi poudarja, da je predmetni razpis naročnikov drugi javni razpis, ker je bil predhodni zaradi kršitve zakona razveljavljen. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo priglasil tudi stroške v višini 430.000,00 SIT.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom, z dne 12.01.2004, kot neutemeljenega zavrnil. V obrazložitvi naročnik navaja, da postavljeni razpisni pogoj predstavlja natanko to, kar želi naročnik z javnim naročilom kupiti; zato tak pogoj ni diskriminatoren, temveč opredeljuje naročnikove potrebe v zvezi s predmetom javnega naročila. Naročnik poudarja, da je postavil objektiven pogoj, ki je za predmetno javno naročilo bistven.

Naročnik poudarja, da želi z razpisnim pogojem preveriti, ali je ponudnik sposoben izvesti naročilo v takem obsegu, in ker na trgu obstajajo ponudniki, ki dejansko imajo v sistem povezanih več sto parkirnih avtomatov, ni razloga, zakaj naročnik takih referenc ne bi smel zahtevati. Naročnik meni, da se s tem celo obnaša kot dober gospodar, saj kupuje izdelek, ki že preizkušeno deluje v praksi.

Naročnik nadalje utemeljuje, da vlagatelj neupravičeno navaja omejitev na slovenski trg, saj naročnik referenc ni omejil na domači trg, temveč so upoštevne tudi reference ponudnikov v tujini.

Glede očitkov vlagatelja, da razpisnim pogojem ne more ustrezati slovenski proizvajalec oz. distributer in da je naročnik pogoje najverjetneje prilagodil tujemu ponudniku, naročnik ugotavlja, da so vsi ponudniki, ki so oddali ponudbe, domače pravne osebe, da torej sploh ni bilo tujega ponudnika. Hkrati naročnik poudarja, da pred oddajo ponudb sploh ni mogel vedeti, kdo bo oddal ponudbo, niti ni zatrjevanega dejstva dokazal vlagatelj, kot bi to skladno z načelom dokaznega bremena moral storiti.

Naročnik še opozarja, da je predmetni postopek oddaje javnega naročila popolnoma nov in samostojen in v ničemer zvezi s predhodnim, kot to navaja vlagatelj, ter da pri prejšnjem prav tako ni šlo za razveljavitev postopka zaradi kršitve zakona, temveč zaradi dejstva, da je naročniku po ocenjevanju ostala le ena pravilna ponudba, zaradi česar je skladno z ZJN-1 postopek zaključil brez oddaje javnega naročila.

Naročnik je vlagatelja v pravnem pouku opozoril, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, da lahko v roku treh dni zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, sicer se bo štelo, da zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN dne 15.01.2004 vložil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj se v zahtevi za nadaljevanje postopka v celoti sklicuje na obrazložitev svojega zahtevka za revizijo in dodatno opozarja, da naročnik v ponavljajočih se javnih razpisih za dobavo sistemov za upravljanje parkirnih površin in parkomate spreminja tiste pogoje iz razpisne dokumentacije, ki jih ponudniki posebej zahtevajo, kar vlagatelju poraja sum, da ima naročnik v ozadju privilegirane ponudnike ali pa da nima namena izpeljati postopka do konca. Vlagatelj tudi navaja, da naročnik ne dopušča variantnih rešitev, in da so njegove razpisne zahteve bodisi pomanjkljive bodisi nemogoče. Vlagatelj še poudarja, da imajo ponudniki na domačem trgu reference na podobnih sistemih, kot so parkomati, le-te pa v predmetnem postopku niso upoštevne, saj so z razpisno dokumentacijo izrecno zahtevani "parkomati" in nikakršni drugi avtomati, kar pa je po mnenju vlagatelja diskriminatoren pogoj. Vlagatelj poleg že priglašenih stroškov navaja še stroške priprave zahteve za nadaljevanje postopka, skladno s tarifno št. 24/3 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03).

Državna revizijska komisija je dne 22.01.2004 naročnika, v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN, povabila na sedež Državne revizijske komisije zaradi pridobitve dodatnih pojasnil. Naročnik je, poleg pojasnil glede predmetnega postopka oddaje javnega naročila, Državni revizijski komisiji izročil dokument, v katerem je predlagal, naj Državna revizijska komisija na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, in sicer da se naročniku dovoli opraviti pregled ponudb, izdaja poročila o poteku javnega naročila ter izdaja sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Državna revizijska komisija je v skladu z drugim odstavkom 11. člena ZRPJN delno ugodila zgoraj navedenemu predlogu naročnika, in sicer tako, da vloženi zahtevek za revizijo v predmetnem revizijskem postopku ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika do vključno izdaje poročila o oddaji naročila po prvem odstavku 78. člena ZJN-1.

Naročnik je na podlagi 78. člena ZJN-1 pripravil poročilo o oddaji predmetnega javnega naročila, št. JN N 05/2003, z dne 18.02.2004, ter ga dne 20.02.2004 posredoval Državni revizijski komisiji, ki ga je prejela dne 23.02.2004.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter na podlagi poročila naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, v skladu z 9. členom ZRPJN, interes za dodelitev predmetnega javnega naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Naročnik je na strani 4 razpisne dokumentacije, pod točko 2 (Predmet javnega naročila), v tretjem in četrtem odstavku podnaslova "Opis predmeta", zapisal pogoj:
"Pogoj za sodelovanje je izkazana vsaj ena implementacija vsaj 150 parkirnih avtomatov istega proizvajalca, povezanih v nadzorni center.
Ponudb, ki ne bodo izpolnjevale zgornjega pogoja, komisija ne bo obravnavala.".
Naročnik je na strani 9 razpisne dokumentacije, pod točko 11. (Dokazila o sposobnosti), med drugim zapisal:
" 1) reference (razpisni obrazec št. 5), - PRI ČEMER JE POGOJ ZA SODELOVANJE IMPLEMENTACIJA VSAJ 150 kom. PARKIRNIH AVTOMATOV ISTEGA PROIZVAJALCA, POVEZANIH V NADZORNI CENTER.".

Državna revizijska komisija uvodoma opozarja, da morajo biti obvezni in drugi pogoji, ki jih določi naročnik, brezpogojno izpolnjeni. Pogoj je element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji, in je izključne narave (12. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1). Pogoj je torej prag, ki ga mora izpolniti vsak ponudnik, da se njegova ponudba sploh ocenjuje. Če ponudnik ne dokaže, da izpolnjuje zahtevane pogoje za udeležbo, mora naročnik v skladu z drugim odstavkom 76. člena ZJN-1 njegovo ponudbo ne glede na vsebino zavrniti in jo izločiti iz nadaljnjega postopka. Takšna ponudba je namreč nesprejemljiva in hkrati nepravilna. ZJN-1 v 18. točki prvega odstavka 3. člena določa: "Pravilna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.".

Državna revizijska komisija se je pri presoji, ali je razpisni pogoj "â??izkazana vsaj ena implementacija vsaj 150 parkirnih avtomatov istega proizvajalca, povezanih v nadzorni center", res nemogoč in diskriminatoren ter omejuje konkurenco, kot to navaja vlagatelj, oprla na ugotovitve naročnika v poročilu o oddaji naročila, sestavljenega na podlagi prvega odstavka 78. člena ZJN-1, in pri tem ugotovila, da ta pogoj lahko izpolnita vsaj dva ponudnika, s čimer je zagotovljena konkurenca. Potrebno je opozoriti, da naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da imajo ponudniki sedež v Republiki Sloveniji. Navedba vlagatelja, da navedenega pogoja ne more izpolniti noben izmed "domačih" ponudnikov, torej ponudnikov s sedežem v Republiki Sloveniji, je neutemeljena, ker so ponudbe oddali samo ponudniki, ki so registrirani v Republiki Sloveniji.

Glede navedbe vlagatelja, da postavljenega pogoja na slovenskem trgu nihče ne izpolnjuje, je Državna revizijska komisija ugotovila, da v razpisni dokumentaciji ni nobenega določila, ki bi omejevalo izpolnjevanje spornega pogoja le na slovenski prostor. Zato gre slediti navedbam naročnika v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, da se zahtevane reference nanašajo ne le na domači, temveč tudi na tuji trg. Opozoriti velja, da relevantni trg, na katerem bi ponudnik moral izkazati vsaj eno implementacijo vsaj 150 parkirnih avtomatov istega proizvajalca, povezanih v nadzorni center, pomeni torej širši, ne le domači (nacionalni) trg. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj postavljeni navedeni pogoj napačno interpretiral, saj iz razpisne dokumentacije nikakor ne izhaja, da bi naročnik kot referenco zahteval implementacijo vsaj 150 parkirnih avtomatov istega proizvajalca, povezanih v nadzorni center, zgolj v Sloveniji.

Očitek vlagatelja, da je naročnik želel favorizirati tujega ponudnika, ni utemeljen. Državna revizijska komisija poudarja, da ni zakonske določbe, ki bi naročnike omejevala zgolj na izbiro ponudnikov, registriranih v Republiki Sloveniji - nasprotno, ravno tako dejanje naročnika bi pomenilo neupravičeno diskriminacijo ponudnikov.

Državna revizijska komisija spričo navedenega ugotavlja, da vlagatelju v zahtevku za revizijo ni uspelo dokazati trditev, da je izpodbijani pogoj nemogoč in diskriminatoren za ponudnike na območju Slovenije in da naj bi naročnik favoriziral tujega ponudnika, kot bi to vlagatelj moral storiti skladno s 5. točko tretjega odstavka 12. člena ZRPJN in na podlagi pravil o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena (ki izhajajo iz subsidiarne uporabe postopkovnih pravil Zakona o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. št. 26/1999, 96/2002; 7., 212. člen in nasl., v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN).

Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da naročnik z določitvijo izpodbijanega pogoja ni kršil zakonskih določb s področja javnega naročanja, zaradi česar je vlagateljev zahtevek za revizijo potrebno zavrniti kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je, skladno z 22. členom ZRPJN, zahteval povračilo stroškov nastalih z revizijo, v višini 430.000,00 SIT, ter povračilo stroškov priprave zahteve za nadaljevanje postopka. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo potrebno skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN zavrniti tudi zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 01.03.2004


predsednica senata:
mag. Marija Bezovšek, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Parkirišča javno podjetje d.o.o., Vodnikov trg 5, Ljubljana
- Odvetnica Ana Jug, Ul. Gradnikove brigade 57, Nova Gorica
- Urad za javna naročila, Tržaška 19a, Ljubljana