Predstavitev

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (skrajšano: Državna revizijska komisija) je poseben, neodvisen in samostojen državni organ, ki odloča o zakonitosti oddaje javnih naročil v vseh stopnjah postopka javnega naročanja. Položaj in organizacijo Državne revizijske komisije ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; skrajšano: ZPVPJN).

Državni revizijski komisiji so zaupani najpomembnejši ukrepi na področju pravnega varstva, zlasti razveljavitev vseh nezakonitih ravnanj naročnika in sankcioniranje prekrškov s področja javnega naročanja.

V revizijskem postopku ima Državna revizijska komisija kasatorična pooblastila, kar pomeni, da s svojim sklepom ne more nadomestiti odločitve naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika. Državna revizijska komisija lahko v revizijskem postopku zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen ali pa mu ugodi in postopek oddaje javnega naročila delno ali v celoti razveljavi. V tem primeru mora dati naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka oddaje javnega naročila v delu, ki je bil razveljavljen. Napotki so za naročnika zavezujoči. V primeru, kadar v revizijskem postopku ugotovljenih kršitev ni mogoče odpraviti, lahko Državna revizijska komisija ugotovi utemeljenost zahtevka za revizijo. Ob sprejemu odločitve o zahtevku za revizijo lahko Državna revizijska komisija od naročnika zahteva tudi odzivno poročilo, v katerem mora naročnik pojasniti, na kakšen način je odpravil ugotovljene kršitve.

V revizijskem in pritožbenem postopku odloča tričlanski senat, ki ga ob prejemu zadeve s sklepom določi predsednik Državne revizijske komisije ob upoštevanju abecednega reda začetnic priimkov članov komisije (t.i. načelo naravnega sodnika). Sestava senatov ni stalna. Pri odločanju v posameznih zadevah sodelujejo svetovalci Državne revizijske komisije, ki preučijo celotno dokumentacijo v zadevi in pripravijo predloge odločitev. Način dela in imenovanje senatov podrobneje ureja Poslovnik Državne revizijske komisije.